Zoeken


Resultaten voor 'wijk':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Aangezien daartussen de wijk Vleuterweide ligt, is te verwachten dat de verbindingsweg dwars door Vleuterweide komt te lopen. ...
... Vleuterweide wordt nota bene de grootste woonwijk van Leidsche Rijn. ...
... Door de Gemeente Utrecht wordt de wijk gekenmerkt als ruim van opzet, veel groen en een dorps karakter (bron: www. ...
... Dat betekent lekker buiten wonen, in een wijk met veel openbaar groen, veel waterlopen, mooie pleintjes en plantsoenen, volop speelplekken voor kinderen en een grote variatie aan woningen met een geheel eigen identiteit. ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... nl, waaruit u kunt afleiden dat niet alleen de direct belanghebbenden tegen de plannen van een weg door Leidsche Rijn, maar ook vele andere inwoners van de wijk en vele andere uit de regio en zelfs het hele land. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. ...
... Wilt u de groene en gezonde leefomgeving in uw wijk behouden, help ons dan! ...
... De Stichting werkt nauw samen met de Wijkraad van Vleuten / De Meern en de diverse Bewoners platforms in Vleuterweide. ...
... Hoe informeert de Stichting haar wijkgenoten? ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Kernboodschap van deze inspraakreactie is dat een snelweg of welke andere vorm van doorgaande weg door een dichtbevolkte woonwijk als Vleuterweide / Leidsche Rijn onacceptabel en onaanvaardbaar is. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen. ...
... een (snel)weg dwars door de wijk Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
... Cliënten, bewoners, waren en zijn compleet verrast en sprakeloos van de absurde ideeën over een (snel)weg door een woonwijk. ...
... Cliënten weten zich gesteund door vele mensen uit de wijk, de regio, het hele land en – last but not least – de Tweede Kamer. ...
... Hoe is het mogelijk dat de overheid eerst een woonwijk aanlegt en vervolgens, als de huizen zijn opgeleverd, een snelweg er doorheen als bespreekbare optie ziet? ...
... De visie van Leidsche Rijn is altijd geweest om een wijk te bouwen met goede ontsluitingen, maar géén doorgaande verkeersstromen, dit om het leefklimaat van de gehele wijk te bevorderen. ...
... Het is opmerkelijk en stuitend en in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van alle betrokken overheden dat een (snel)weg door deze nieuwe woonwijk nu als een politiek realistische optie wordt gezien. ...
... Een grote (snel)weg door de woonwijk zou dan ook in strijd zijn met alle beleid dat voor en over (onder meer) Leidsche Rijn is opgesteld. ...
... In Badhoevedorp heeft men nu besloten om de A9 die nu dwars door een woonwijk heengaat, om de stad heen te leiden. ...
... En 20 jaar geleden heeft de overheid veel geld moeten investeren om de wijken in Breda grenzend aan de snelweg weer leefbaar te krijgen door het aanleggen van een grote ring aan de zuidkant van Breda. ...
... Hoe kan een overheid met voortschrijdend inzicht het in haar hoofd halen om nu voor Leidsche Rijn een nieuwe doorgaande wegen dwars door woonwijken voor te stellen? ...
... Als er geen budget is om wegen te ondertunnelen die dwars door woonwijken heengaan, heeft het geen zin deze opties in een Startnotitie op te nemen. ...
... Of heeft de overheid Leidsche Rijn al opgeven en laat ze het vervallen tot een probleemwijk? ...
... Toekomstige bewoners hadden vooraf inzicht in de gecombineerde verkeers- en woonfunctie van de wijk. ...
... Bij de aanleg van de weg en de wijk is maximaal rekening gehouden met de milieu-effecten in de breedste zin van het woord. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Het is moeilijk voorstelbaar dat deze problemen niet beter oplosbaar zijn dan de vele problemen horend bij de aanleg van een geheel nieuwe weg door een woonwijk als Leidsche Rijn. ...
... Dit is in strijd met het opnemen van de aanleg van een nieuwe (snel)weg door een woonwijk in drie van de vier alternatieven van uw Startnotitie Ring Utrecht. ...
... Als er weinig budget is om een duurzame oplossing te realiseren, dan rijst des te meer de vraag waarom een optie van een doorgaande (snel)weg door een woonwijk met alle daarbij horende mogelijke schadeloosstellingen voor inbreuk op en schade aan particiliere eigendommen, is opgenomen in de Startnotitie? ...
... beperkte budget zijn volkomen misplaatst alternatieven aangedragen in de notitie die bij voorbaat het budget ver zullen overschrijden in tijd en geld, zoals de aanleg van een (snel)weg door een woonwijk als Leidsche Rijn. ...
... Het is de bewoners van Vleuterweide / Leidsche Rijn volstrekt onduidelijk hoe de overheid een doorgaande (snel)weg door een recent opgeleverde woonwijk bij diverse alternatieven in de Startnotitie kan voorstellen (ik verwijs naar hetgeen hiervoor al is opgemerkt). ...
... Leidsche Rijn is een Vinex-wijk die tot stand is gekomen op grond van rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. ...
... Deze doelstelling is niet te rijmen met het aanleggen van nieuwe wegen dwars door een bestaande en net opgeleverde woonwijk. ...
... Vleuterweide: een wijk vol jonge kinderen. ...
... De wijk heeft een knusse en dorpse sfeer. ...
Bestuur 17-05-2009
... De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. ...
... Momenteel zijn de volgende wijkgenoten actief als dagelijks bestuur voor de Stichting:. ...
... Wilt u de groene en gezonde leefomgeving in uw wijk behouden, help ons dan! ...
Persberichten 21-04-2009
... PvdA: geen snelwegen dwars door woonwijken en natuurgebieden. ...
Statements 21-04-2009
... Een snelweg dwars door een woonwijk of dwars door natuurgebied heen vormt natuurlijk de meest absurde variant en daar zullen wij ons sterk tegen verzetten. ...
... Het idee om een nieuwe rijksweg aan te leggen dwars door de nieuwbouwwijken van Vleuten en Leidsche Rijn is vragen om gezondheids- en vervuilingsproblemen. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... De belangen van het Groene Hart zijn evident, maar het kan niet zo zijn dat deze belangen zodanig wegen dat dan maar een (snel)weg door een woonwijk wordt overwogen! ...
... Een (snel)weg ruim om Vleuterweide heen leidt wellicht tot een iets langer tracé, maar voorkomt de enorme impact op een jonge woonwijk en leidt mogelijk tot minder hoge kosten omdat ondertunneling niet nodig is. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Op geen enkele manier is aangetoond dat een (snel)weg dwars door een nieuwe woonwijk voor minimaal 80. ...
... Een dergelijke oplossing brengt een grote inbreuk met zich voor het woon- en leefklimaat in de wijk van cliënten (zie ook hierna) en dat terwijl nauwelijks is gebleken van onderzoek naar alternatieven met minder verstrekkende gevolgen. ...
... Zorgvuldige besluitvorming kan niet anders behelzen dan een oplossing van een (snel)weg dwars door een woonwijk zo veel mogelijk te voorkomen om niet te zeggen ten allen tijde gelet op de aangehaalde voorbeelden van misstanden in andere steden en de te verwachten ernstige gezondheidsgevolgen. ...
... Een weg dwars door of langs een woonwijk met zeer korte afstand tot woningen, scholen, kinderspeelplaatsen en andere publieke voorzieningen leidt tot overlast door verkeersherrie. ...
... Hiervoor hebben de bewoners niet gekozen bij de koop en betrekking van hun woning in de wijk Vleuterweide die zoals beloofd ruim en groen van opzet is. ...
... Op geen enkele manier zijn de (een begin van) de gevolgen inzichtelijk gemaakt van de (snel)weg door de wijk. ...
... Een tracébesluit dat voorziet in een (snel)weg door een woonwijk zou dan ook in strijd zijn met artikel 8 EVRM. ...
... Gelet hierop lijkt op voorhand vast te staan dat een (snel)weg nabij een woonwijk voor ernstige geluidoverlast zal zorgen en in strijd is met artikel 8 EVRM. ...
... Een weg dwars door een woonwijk met zeer korte afstand op woningen, scholen, kinderspeelplaatsen en andere publieke voorzieningen leidt tot overlast door fijnstof en anderen vervuilende componenten. ...
... Luchtkwaliteit is bij een (snel)weg door een woonwijk een zeer belangrijk argument. ...
... Gezien het kinderrijke karakter van de wijk Vleuterweide en de diverse scholen is een (snel)weg dan ook niet wenselijk. ...
... Van belang om te overwegen bij een (snel)weg in een kinderrijke woonwijk is dat bij een belangrijk deel van de ochtendspits de kinderen thuis zijn. ...
... De Universiteit van Maastricht heeft aangetoond dat een snelweg door een woonwijk grote effecten heeft op de omwonende kinderen. ...
... duidelijk is dat het alternatief van een (snel)weg door Leidsche Rijn op luchtkwaliteit en de gezondheidsgevolgen veel slechter zal scoren dan de andere alternatieven zonder snelweg door een woonwijk. ...
... zich af wie is aansprakelijk voor de schade die kinderen in Vleuterweide zullen ondervinden aan luchtwegen bij en na de aanleg van een (snel)weg door of in de onmiddellijke nabijheid van hun woonwijk en of de betrokken overheden kunnen garanderen dat er geen nadelige gezondheidseffecten voor kinderen zullen optreden. ...
Vleuterweide 17-05-2009
Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern.
... Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern. ...
... Het belangrijkste kenmerk van deze wijk is het "dorpse" karakter. ...
... Een groot deel van de wijk heeft een typische "jaren-30" uitstraling, met straten in de stijl van de oude arbeiderswijkjes, hofjes en herenhuizen. ...
... Door de lage ligging is de wijk doorsneden met grachten en sloten, waarvan enkele er voor de bouw van de wijk al lagen. ...
... Vleuterweide bestaat uit de volgende wijken of deelgebieden:. ...
Leidsche Rijn 17-05-2009
Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht.
... Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht. ...
... De naam komt van het riviertje de Leidse Rijn, dat door het zuiden van de wijk stroomt. ...
... De wijk Leidsche Rijn had op 1 januari 2007 officieel 14. ...
... Het totale nieuwbouwproject omvat ook delen van de nieuwe wijk Vleuten-De Meern. ...
... Het gehele project, inclusief de nieuwbouwlocaties die onder de wijk Vleuten-De Meern vallen, heeft een oppervlakte van ± 2500 hectare (5 x 5 km). ...
De Rietvelden 17-05-2009
De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol.
... Het gezicht van de wijk wordt bepaald door bruggetjes, vlonders en huizen aan het water. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... De Tuinlanden is de laatste grote deelwijk van Vleuterweide en bevat 929 woningen, twee basisscholen, kinderopvang en een zorgvoorziening. ...
De Erven 17-05-2009
De naam van de buurt De Erven verwijst naar het parkachtige, beschutte karakter van de jaren '80 woonerven. De wijk ligt in het noorden van Vleuterweide en grenst aan Vleuten.
... De wijk ligt in het noorden van Vleuterweide en grenst aan Vleuten. ...
De Hagen 17-05-2009
De Hagen is de kleinste woonbuurt van Vleuterweide die wordt gerealiseerd aan de oostzijde van de bestaande wijk Achter ’t Spoor in Vleuten. Aan de zuidzijde grenst deze wijk straks aan Het Centrum & De Hoven. Met dit plan, dat bestaat uit 122 woningen en een brandweergarage, wordt de wijk Achter ’t Spoor ‘afgewerkt’, als het ware omzoomd aan de oost- en zuidzijde.
... De Hagen is de kleinste woonbuurt van Vleuterweide die wordt gerealiseerd aan de oostzijde van de bestaande wijk Achter ’t Spoor in Vleuten. ...
... Aan de zuidzijde grenst deze wijk straks aan Het Centrum & De Hoven. ...
... Met dit plan, dat bestaat uit 122 woningen en een brandweergarage, wordt de wijk Achter ’t Spoor ‘afgewerkt’, als het ware omzoomd aan de oost- en zuidzijde. ...
De Boomgaarden 17-05-2009
De Boomgaarden, gelegen in het zuidwesten van Vleuterweide, is de eerste wijk die gebouwd is. Eind 2004 was het grootste gedeelte van de huizen bewoond. Het is een kindvriendelijke dorpse wijk met speelterreinen en straks zit- en visplekken langs het riviertje de Heycop, dat de wijk begrenst. De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. Er is rekening gehouden met bestaande landschapselementen, zoals de oude perenboomgaarden en de Heycop.
... De Boomgaarden, gelegen in het zuidwesten van Vleuterweide, is de eerste wijk die gebouwd is. ...
... Het is een kindvriendelijke dorpse wijk met speelterreinen en straks zit- en visplekken langs het riviertje de Heycop, dat de wijk begrenst. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... SNV zet zich sinds 2008 in voor de leefbaarheid van Vleuterweide alsmede voor veiliger verkeer in deze wijk. ...
... De afweging en besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeente, maar de gemeente dient zich te realiseren dat de bewoners van de wijk met de oplossingen moeten leven en recht hebben op het geven van hun mening. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... SNV zet zich sinds 2008 in voor het groene karakter van Vleuterweide alsmede voor veiliger verkeer in deze wijk Vleuterweide en is zodoende betrokken geweest bij diverse schouwen met o. ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Verkeersknelpunten Wijkraad Vleuten-De Meern 2013 10 15. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... brief van Wijkregisseur Maartje Hemmelder over plannen voor aanpassingen  Utr. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Hoven 3 kan alleen nog via Europaweg de wijk uit. ...
... Verkeersdruk bij kruising Landschapsbaan neemt toe door nieuw te bouwen wijk met enkel Moersbergen als uitgang. ...
... Ook bewoners boven winkelcentrum kunnen alleen nog via Moersbergen de wijk uit. ...
... Een goed bereikbaar, bloeiend en aantrekkelijk winkelcentrum is beter voor de gehele wijk. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Maar een optie om de A2 op termijn te ontlasten via een weg door de woonwijk Leidsche Rijn, blijft voor de lange termijn op tafel, aldus de woordvoerder. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... “Ook liggen er leefbaarheidsknelpunten in de wijken Galecop en Leidsche Rijn in het verschiet, omdat er aldaar eveneens nieuwe wegen komen of bestaande wegen worden opgewaardeerd. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Daarop kwamen duizenden inspraakreacties en wisten actiegroepen honderden demonstranten te mobiliseren tegen wegen door Amelisweerd, Leidsche Rijn en de Nieuwegeinse wijk Galecop. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... Dat laatste geldt met name voor de plannen voor nieuwe wegen door groen (landgoed Rhijnauwen) en een woonwijk (Leidsche Rijn). ...
Media 03-07-2009
Artikel Trouw: Een weg door Vleuterweide
... Het is warm, alles staat open, ramen, deuren, we hebben onze geluidswallen neergelaten, de stad, de wijk, de buurt is een camping geworden. ...
Media 29-05-2009
Indeling parkstrook bekend
... Bij deze treft u de plannen +illustraties voor de parkstrook aan zoals op di 26 april jl gepresenteerd door het wijkservicecentrum Vleuten De Meern. ...
... Inspreken was volgens de wijkmanager alleen die avond mogelijk. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Vanuit de hele wijk stroomden even na tienen bewoners naar de parkstrook om daar samen de tekst ‘no way’ te vormen. ...
... DOOR ANGELA MASTWIJK. ...
... Je wil hier in een nieuwe wijk iets opbouwen. ...
... De parkstrook zou voor alle kinderen dé speelplek van de wijk kunnen worden. ...
... door Maastricht, ze zijn nu enorm veel geld aan het investeren om de diverse problemen daar op te lossen, dan kan je toch niet met voortschrijdend inzicht een snelweg dwars door een kinderrijke woonwijk plannen? ...
Media 17-05-2009
Video actie vanuit de lucht
... Op 17 mei 2009 heeft de Stichting Natuurlijk Vleuterweide een actie georganiseerd tegend e komst van een snelweg door de wijk Vleuterweide. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... De bewoners van de pas opgeleverde woningen in de 6000 huishoudens tellende wijk Vleuterweide zitten al 1,5 jaar in onzekerheid en zijn erg teleurgesteld in de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering jl donderdag. ...
... door Maastricht, ze zijn nu enorm veel geld aan het investeren om de diverse problemen daar op te lossen, dan kan je toch niet met voortschrijdend inzicht een snelweg dwars door een kinderrijke woonwijk plannen? ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Dit sluit aan bij het standpunt van de gemeenteraad en bij de uitspraak van Burgermeester Wolfsen tijdens de nieuwjaarsreceptie waarin hij stelt dat het opsplitsen van zo’n bijzondere wijk geen goed idee is. ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... Aangezien er in het voorlopig ontwerp onder andere een ontmoetingsplek voor jongeren is opgenomen, nodigen wij hierbij ook de jongeren uit de wijkvan harte uit naar de inspraakavond te komen. ...
Media 21-04-2009
Hart van Nederland: Leidse Rijn woedend over aanleg snelweg
... De inwoners van de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn zijn woedend. ...
... Ze verzetten zich massaal tegen de voorgenomen aanleg van een snelweg dwars door hun wijk. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... LEIDSCHE RIJN - Vleuterweide strijdt nog steeds tegen de komst van een snelweg door de wijk. ...