Zoeken


Resultaten voor 'weg':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... De optie van een weg door Leidsche Rijn is eerder uitgebreid onderzocht door de overheid. ...
... Wij waarderen dat wethouder Bosch in zijn reactie op de geruchten meteen de garantie heeft gegeven dat er geen weg door Leidsche Rijn komt. ...
... In de startnotitie Ring Utrecht is bekend gemaakt dat dat een onderzoek is gestart naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht naar de A12 (bron artikel AD). ...
... Deze weg zou een verbinding worden tussen de A2 en de A12. ...
... De bedoeling van deze verbindingsweg is met name de verbetering van de doorstroming van het verkeer tussen Rotterdam/Den Haag en Amersfoort. ...
... Het staat vast dat in Vleuten de Haarrijnse Rading in het noorden en de Veldhuizerweg in het zuiden het begin- en eindpunt van het trace vormen. ...
... Aangezien daartussen de wijk Vleuterweide ligt, is te verwachten dat de verbindingsweg dwars door Vleuterweide komt te lopen. ...
... De gevolgen van een dergelijke verbindingsweg zijn niet te overzien. ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... nl, waaruit u kunt afleiden dat niet alleen de direct belanghebbenden tegen de plannen van een weg door Leidsche Rijn, maar ook vele andere inwoners van de wijk en vele andere uit de regio en zelfs het hele land. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”. ...
... Kernboodschap van deze inspraakreactie is dat een snelweg of welke andere vorm van doorgaande weg door een dichtbevolkte woonwijk als Vleuterweide / Leidsche Rijn onacceptabel en onaanvaardbaar is. ...
... De stichting is ervan overtuigd dat er beter haalbare alternatieven zijn die nog niet in overweging zijn genomen. ...
... Voordat deze aan de orde komen, volgen enkele algemene overwegingen en een korte beschouwing over het van toepassing zijnde toetsingskader. ...
... Hierbij is enige herhaling onvermijdbaar vanwege de overlap tussen de categorieën. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... een (snel)weg dwars door de wijk Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
... Aldus zijn de bewoners van Vleuterweide eind 2007 plotseling en vlak na aankoop, oplevering of intrek geconfronteerd met de mogelijke plannen van een (snel)weg. ...
... Cliënten, bewoners, waren en zijn compleet verrast en sprakeloos van de absurde ideeën over een (snel)weg door een woonwijk. ...
... Hoe is het mogelijk dat de overheid eerst een woonwijk aanlegt en vervolgens, als de huizen zijn opgeleverd, een snelweg er doorheen als bespreekbare optie ziet? ...
... Het is opmerkelijk en stuitend en in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van alle betrokken overheden dat een (snel)weg door deze nieuwe woonwijk nu als een politiek realistische optie wordt gezien. ...
... Een grote (snel)weg door de woonwijk zou dan ook in strijd zijn met alle beleid dat voor en over (onder meer) Leidsche Rijn is opgesteld. ...
... En 20 jaar geleden heeft de overheid veel geld moeten investeren om de wijken in Breda grenzend aan de snelweg weer leefbaar te krijgen door het aanleggen van een grote ring aan de zuidkant van Breda. ...
... Het zal de overheid nu veel geld gaan kosten om deze problemen door rondwegen of ondertunneling op te lossen, zoals het in Breda al veel geld heeft gekost. ...
... Hoe kan een overheid met voortschrijdend inzicht het in haar hoofd halen om nu voor Leidsche Rijn een nieuwe doorgaande wegen dwars door woonwijken voor te stellen? ...
... Als er geen budget is om wegen te ondertunnelen die dwars door woonwijken heengaan, heeft het geen zin deze opties in een Startnotitie op te nemen. ...
... In Den Haag en Leidschendam heeft de overheid bij de aanleg van de Noordelijke Randweg (Sijtwende variant) (N14) expliciet gekozen voor een integrale oplossing voor wonen en verkeer. ...
... Bij de aanleg van de weg en de wijk is maximaal rekening gehouden met de milieu-effecten in de breedste zin van het woord. ...
... De optie van een doorgaande (snel) weg door Leidsche Rijn zou daarmee een definitief gepasseerd station moeten zijn. ...
... Kortom, een nieuwe doorgaande (snel)weg dwars door een woongebied (Leidsche Rijn) is géén optie! ...
... De eventuele nut en noodzaak op verkeersgebied kunnen nooit opwegen tegen de inbreuk op de leefbaarheid van deze jonge wijk met veel kinderen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Het is moeilijk voorstelbaar dat deze problemen niet beter oplosbaar zijn dan de vele problemen horend bij de aanleg van een geheel nieuwe weg door een woonwijk als Leidsche Rijn. ...
... Daarbij gaat het “Voorstel voor het VERDERpakket” van de UVVB - waarvan de Startnotitie toch onderdeel is - ervan uit dat bij duurzame ingrepen wordt gekozen volgens het adagium “Nieuwe wegen? ...
... Dit is in strijd met het opnemen van de aanleg van een nieuwe (snel)weg door een woonwijk in drie van de vier alternatieven van uw Startnotitie Ring Utrecht. ...
... ” In het Voorstel voor het VERDERpakket wordt duidelijk aangegeven dat aanleg van nieuwe wegen als laatste wordt overwogen en in de Startnotitie heeft in strijd hiermee de aanleg van nieuwe wegen een zeer prominente en overheersende plaats in de alternatieven. ...
... Als er weinig budget is om een duurzame oplossing te realiseren, dan rijst des te meer de vraag waarom een optie van een doorgaande (snel)weg door een woonwijk met alle daarbij horende mogelijke schadeloosstellingen voor inbreuk op en schade aan particiliere eigendommen, is opgenomen in de Startnotitie? ...
... houdend met het beperkte budget zijn volkomen misplaatst alternatieven aangedragen in de notitie die bij voorbaat het budget ver zullen overschrijden in tijd en geld, zoals de aanleg van een (snel)weg door een woonwijk als Leidsche Rijn. ...
... Het is de bewoners van Vleuterweide / Leidsche Rijn volstrekt onduidelijk hoe de overheid een doorgaande (snel)weg door een recent opgeleverde woonwijk bij diverse alternatieven in de Startnotitie kan voorstellen (ik verwijs naar hetgeen hiervoor al is opgemerkt). ...
... Het is niet duidelijk wat de overwegingen zijn geweest om deze optie zo prominent in de verschillende varianten naar voren te brengen. ...
... 2 aangegeven dat het doel is de inpassing en vormgeving van de weg dusdanig te verwezenlijken dat zij een logische ordening van functies in de omgeving ondersteunt en bijdraagt aan een verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond de weg. ...
... Deze doelstelling is niet te rijmen met het aanleggen van nieuwe wegen dwars door een bestaande en net opgeleverde woonwijk. ...
... Zoals gezegd zijn op vele plaatsen in Nederland grote (leefbaarheids)problemen vanwege infrastructuur door dicht bevolkte woongebieden (organisch) ontstaan. ...
... Ook dit is tegenstrijdig met de alternatieven waar een doorgaande (snel)weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen. ...
... Sterker, in plaats van de luchtkwaliteitproblemen bij Hoograven en Lunetten (al jaren ingebed tussen snelwegen met daarbij horende ruime afstanden tot de woningen) zou dit zowel een extra als een groter luchtkwaliteitprobleem betekenen, gezien de woningdichtheid in Leidsche Rijn die in het geheel niet ...
... berekend is op een doorlopende (snel)weg. ...
... In hoeverre is de inpassing van een nieuwe (snel)weg door Vleuterweide/ Leidsche Rijn van invloed op de vertraging die de bouw van de basisschool de Twaalfruiter vlak aan het mogelijk traject? ...
Bestuur 17-05-2009
... Lotje van Nimmerdor (KV Korteweg). ...
Donaties 21-04-2009
... Om te zorgen dat er geen (snel)weg door Vleuterweide komt. ...
De politiek 05-05-2009
Natuurlijk!Vleuterweide is een onafhankelijk orgaan maar wil de bewoners graag willen informeren over de standpunten van de politieke partijen aangaande plannen voor de weg door Vleuterweide. Op deze pagina vindt u zowel persberichten als statements.
... Vleuterweide is een onafhankelijk orgaan maar wil de bewoners graag willen informeren over de standpunten van de politieke partijen aangaande plannen voor de weg door Vleuterweide. ...
Persberichten 21-04-2009
... Provinciale Staten weigert afwijzing snelwegen. ...
... PvdA: geen snelwegen dwars door woonwijken en natuurgebieden. ...
Statements 21-04-2009
... "De Partij voor de Dieren vindt dat knelpunten in het wegennet opgelost moeten worden met beter en meer Openbaar Vervoer en niet met meer asfalt. ...
... Bovendien trekken extra wegen meer auto's aan. ...
... Wij pleiten er dan ook voor om eerst grondige verbeteringen door te voeren in het Openbaar Vervoer wanneer de wegen verstopt raken. ...
... Een snelweg dwars door een woonwijk of dwars door natuurgebied heen vormt natuurlijk de meest absurde variant en daar zullen wij ons sterk tegen verzetten. ...
... "GroenLinks is fel tegen nieuwe wegen dwars door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... Geen snelweg door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... De PvdA-Utrecht fractie roept Minister Eurlings op, om de variant met daarin een weg door Leidsche Rijn of door Amelisweerd uit de pakketstudies te schrappen. ...
... Als PvdA Utrecht blijven we ons verzetten tegen snelwegen door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... Dat bewoners tegen een weg door Vleuterweide zijn is vanuit de bewoners begrijpelijk maar als je werkelijk infrastructurele plannen wilt veranderen vraagt dat een gecoördineerde inzet, visie maar vooral ook het aandragen van ...
... Nieuwe rijksweg dwars door Leidsche Rijn? ...
... Een nieuwe rijksweg dwars door Vleuterweide en het Leidsche Rijnpark die aansluit op de Noordelijke Randweg? ...
... Gisteren kregen wij een brief van de provincie onder ogen, waarin een onderzoek aangekondigd wordt naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg, opdat er een verbinding ontstaat tussen de A2, de A12 en de A27. ...
... Het idee om een nieuwe rijksweg aan te leggen dwars door de nieuwbouwwijken van Vleuten en Leidsche Rijn is vragen om gezondheids- en vervuilingsproblemen. ...
... Fijnstof, geluid, minder openbaar groen, horizonvervuiling, de barrierewerking zijn maar enkele nadelen van een (nieuwe) rijksweg door bewoond gebied te noemen. ...
... "Juist dat zijn ook de redenen om de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn te overkappen, en dan ga je een paar kilometer verderop een nieuwe snelweg aanleggen? ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Betere mogelijkheden om de stad Utrecht in te komen kan bijdragen om doelen als gesteld in Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht te behalen en de druk op de snelwegen door Utrecht te verminderen. ...
... Ook het beter benutten van bijvoorbeeld een overkapte Waterlinieweg zou een mogelijkheid kunnen zijn. ...
... 4 Opwaardering Letscherweg (bij Strijkviertel – De Meern). ...
... De Letscherweg loopt evenwijdig aan de A2 en de A12. ...
... Oorspronkelijk is deze weg bedoeld als bufferweg in geval van calamiteiten op Oudenrijn. ...
... Het ontbreken van direct aangrenzende woongebieden en de reeds aanwezige A2 en A12 (bundeling infrastructuur) zijn bij uitstek redenen om opwaardering van deze weg te overwegen om knooppunt Oudenrijn te ontlasten. ...
... In het alternatief ‘verbreden’ wordt uitgegaan van het opwaarderen van de NRU tot snelweg. ...
... De inrichting van deze weg verdient zorgvuldige aandacht gezien de bestaande infrastructurele verbinding dichtbevolkte omgevingen doorkruist. ...
... Het opwaarderen van de NRU is ook de meest eenvoudige manier om een echte (cirkelvormige) ring te creëren, zónder een snelweg door Leidsche Rijn. ...
... Het spoortracé Woerden/Harmelen – Amsterdam biedt mogelijkheden om het bestaande spoortracé te bundelen met een doorgaande (snel)weg. ...
... Hoe kan het dat de volledige A2½ van tafel is en nu een weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wel een oplossing zou gaan bieden voor potentiële verkeersproblemen? ...
... De belangen van het Groene Hart zijn evident, maar het kan niet zo zijn dat deze belangen zodanig wegen dat dan maar een (snel)weg door een woonwijk wordt overwogen! ...
... 13 Rondweg buiten Utrecht / Nieuwegein / Maarssen. ...
... De Startnotitie beoogt extreme varianten op tafel te leggen, toch gaan alle varianten ervan uit om verkeer door Utrecht (inclusief De Meern en Vleuten) / Nieuwegein / Maarssen heen te leiden. ...
... Er zijn geen alternatieven getoond om het doorgaande verkeer ruimer om de dichtbevolkte kernen Utrecht, Nieuwegein en Maarssen heen te leiden. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Op geen enkele manier is aangetoond dat een (snel)weg dwars door een nieuwe woonwijk voor minimaal 80. ...
... Zorgvuldige besluitvorming kan niet anders behelzen dan een oplossing van een (snel)weg dwars door een woonwijk zo veel mogelijk te voorkomen om niet te zeggen ten allen tijde gelet op de aangehaalde voorbeelden van misstanden in andere steden en de te verwachten ernstige ...
... Een weg dwars door of langs een woonwijk met zeer korte afstand tot woningen, scholen, kinderspeelplaatsen en andere publieke voorzieningen leidt tot overlast door verkeersherrie. ...
... De Startnotitie maakt in het geheel niet duidelijk dat een snelweg uit een oogpunt van geluidhinder mogelijk is. ...
... Daarbij dient een zorgvuldige besluitvorming te voorkomen dat “trucs” zoals geluiddempend asfalt worden gebruikt vanwege de in het geding zijnde gezondheid van de bewoners van Leidsche Rijn. ...
... De leerlingen van de middelbare school hebben vanuit de schoolbanken direct zicht op het beoogde tracé voor de snelweg. ...
... De zeldzame Grote Zilverreiger fourageert graag op het beoogde tracé voor de snelweg. ...
... Genoeg is bewezen dat niet alleen een piekbelasting van het geluid van een (snel)weg, maar ook het constante geluid hiervan hinder en overlast met gezondheids- en ontwikkelingsproblemen tot gevolg kan hebben. ...
... Op geen enkele manier zijn de (een begin van) de gevolgen inzichtelijk gemaakt van de (snel)weg door de wijk. ...
... Verwezenlijking van de (snel)weg zal ernstige geluidhinder ter plaatse van de woningen in Leidsche Rijn betekenen. ...
... Een tracébesluit dat voorziet in een (snel)weg door een woonwijk zou dan ook in strijd zijn met artikel 8 EVRM. ...
... Daarbij speelt tevens een rol dat geluidsoverlast plaats vindt ’s nachts, boven het volgens de geldende lokale normen toegestane niveau en vanwege het jarenlange voortduren van de geluidsoverlast . ...
... Gelet hierop lijkt op voorhand vast te staan dat een (snel)weg nabij een woonwijk voor ernstige geluidoverlast zal zorgen en in strijd is met artikel 8 EVRM. ...
... Het aanleggen van nieuwe doorgaande (snel)wegen zal een aantrekkende werking hebben op zowel regionaal als nationaal verkeer. ...
... zal stijgen met verdere negatieve effecten op onder andere de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de hele stad Utrecht (inclusief Leidsche Rijn en toekomstig Rijnenburg), Maarssen, IJsselstein en Nieuwegein. ...
De Hoven 17-05-2009
Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park.
... Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... Aan de westzijde wordt het plan begrensd door de Veldhuizerweg en de oostzijde door de Europaweg. ...
Haarrijnseplas 03-07-2009
... Bij een eventuele doortrekking van de Noordelijk Ring Utrecht en een (snel) weg door of direct om Leidsche Rijn heeft dat een impact voor het nieuwe "Leidsche Rijn strand". ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Verder wordt voorgesteld de situatie voor automobilisten te veranderen naar 2x eenrichtingsverkeer waardoor het aantal kruisbewegingen over de busbaan bij het Winkelcentrum Vleuterweide sterk wordt verminderd. ...
... De afweging en besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeente, maar de gemeente dient zich te realiseren dat de bewoners van de wijk met de oplossingen moeten leven en recht hebben op het geven van hun ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Door daarnaast de situatie voor automobilisten te veranderen naar eenrichtingsverkeer kan het aantal kruisbewegingen over t. ...
... Dit moet volgens SNV het doel zijn, te bereiken door goede afweging van alle alternatieven, met inachtname van het originele Masterplan Leidsche Rijn en zonder aantrekkende werking van nieuwe verkeersstromen. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... overleg verkeersaangelegenheden met Cees Verbokkem en wethouder Tymon de Weger. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Knip in hoofdweg langs Winkelcentrum Vleuterweide betekent geen doorgaande route meer langs het winkelcentrum. ...
... Bewoners moeten omrijden via Europaweg of via Utrechtse Heuvelrug,Rivierkom, Stroomrugbaan, Landschapsbaan etc. ...
... Ook het bereiken van de A12 gaat via deze omweg. ...
... Verkeerstoename op 30 km/kindvriendelijke smalle weg Sparrendaal. ...
... Richting A2 via Europaweg of omrijden via Landschapsbaan, Rivierkom, Stroomrugbaan. ...
... Dit geeft extra verkeersdruk op deze wegen en meer wachttijd bij de kruispunten. ...
... Bewoners rondom Stroomrugbaan, Rivierkom, Landschapsbaan en Europaweg krijgen meer overlast. ...
... Hoven 3 kan alleen nog via Europaweg de wijk uit. ...
... Moersbergen gaat uitkijken op maar liefst 6 wegbanen. ...
... Verzoek sluipverkeer ontmoedigen dmv 30 km zones ipv afsluiting weg. ...
... Verzoek verkeersremmende maatregelen zoals 2x smalle weg eenrichtingsverkeer met drempel om hardrijden te ontmoedigen maar toch van A naar B te kunnen. ...
Media 15-10-2013
15-10-2013 Veiliger oversteek Europaweg
... 15-10-2013 Veiliger oversteek Europaweg. ...
... Er kwamen al geruime tijd vragen binnen van bewoners die de Europaweg tpv de ingang van het Maximapark aan de kant van Vleuterweide onveilig vonden. ...
... De gemeente heeft toegezegd in oktober '13 te starten met de aanleg van een veiliger oversteek op de Europaweg. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... en lijsttrekker Remco van Lunteren heeft vandaag samen met de gemeente Utrecht en de BRU een akkoord gesloten met minister Schultz van Haegen van infrastructuur en milieu over verbreding van de wegen rondom Utrecht en de financiering van een tramverbinding tussen Utrecht CS en Utrecht Science Park. ...
... Met dit besluit zal de A27 verbreed worden tot 2x7 rijstroken en zal de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opgewaardeerd worden tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. ...
... De VVD fractie is blij dat er nu zicht is op de wijze waarop doorstroming op de wegen rondom Utrecht zal worden verbeterd. ...
... bepleit in de Utrechtse Staten, met investeringen in én wegen én OV. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Met de uitbreiding naar 2x7 rijstroken van de A27, extra rijbanen op A12 en de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht wordt de Ring Utrecht gerond. ...
... Voor Utrecht, de draaischijf van Nederland, moeten daarom nu grote besluiten worden genomen voor zowel de weg als het openbaar vervoer. ...
... Rijk en regio hebben na vergelijking van verschillende oplossingen gekozen voor de weguitbreiding in het Oost-alternatief. ...
... Dat betekent geen extra snelweg door Amelisweerd of door Leidsche Rijn. ...
... Daarnaast wordt de Noordelijke randweg Utrecht opgewaardeerd naar een 2x2 autoweg van minimaal 80 km/u met ongelijkvloerse kruisingen. ...
... Weg én OV . ...
... Nu het voorkeursalternatief is vastgesteld start de volgende fase ( MER 2e fase), waarbij goed wordt gekeken naar details, zoals: het ontwerp en inpassing van de weg en de zorg voor de leefomgeving. ...
... Dit leidt tot een ‘Ontwerp-tracébesluit’ voor de A12/A27 in 2012 en een Ontwerp-bestemmingsplan voor de Noordelijke Randweg Utrecht. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... UTRECHT -  De gemeente en provincie Utrecht gaan samen met het Rijk de haalbaarheid onderzoeken van het plan om de A27 en de Noordelijke Randweg in Utrecht aan te passen. ...
... Dat plan, om de bereikbaarheid van Utrecht te vergroten, bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg tot een autoweg. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... Alternatief Oost bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg (NRU). ...
... Zo wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke positieve effecten op leefbaarheid (lucht en geluid) van 80 km per uur op de Noordelijke Randweg en de rest van de Ring en naar de effecten van investeringen in openbaar vervoer. ...
Media 05-11-2009
Géén weg door óf langs Leidsche Rijn!
... Géén weg door óf langs Leidsche Rijn! ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen. ...
... REGIO - Bewoners in Haarzuilens en Leidsche Rijn reageren nog voorzichtig op berichten dat er mogelijk geen snelweg door hun gebied komt. ...
... Volgens gemeente, provincie en rijk is nog niets besloten over nieuwe snelwegen rondom Utrecht. ...
... Pas als dan defenitief wordt besloten dat er geen weg komt, hangen bewoners de vlag uit. ...
... De weg wordt deels overkapt in de vorm van een ecoduct. ...
... Aan de zuidkant van de stad wordt verder de snelweg A12 verbreed. ...
... Aan de noordkant wordt van de N230 een volwaardige snelweg gemaakt met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en ongelijkvloerse kruisingen. ...
... Aanleg nieuwe wegen De aanleg van nieuwe wegen is volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat daardoor niet nodig. ...
... Maar een optie om de A2 op termijn te ontlasten via een weg door de woonwijk Leidsche Rijn, blijft voor de lange termijn op tafel, aldus de woordvoerder. ...
... Dag allemaal, Ik hoor wethouder de Bont op de radio zeggen dat de snelweg er nooit komt. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld . ...
... De actiegroepen ‘Vrienden van een groen Haarzuilens’ en de Stichting Natuurlijk Vleuterweide hebben hun krachten gebundeld en gaan samen de strijd aan tegen de aanleg van een snelweg door of ten westen van Vleuten, Leidsche Rijn en voor het behoud van het recreatiegebied Haarzuilens. ...
... Lotje van Nimmerdor van de Stichting Natuurlijk Vleuterweide: ‘De snelweg erlangs of erdoor wordt meegenomen in het onderzoek, maar het verkeersprobleem ligt niet aan de westkant, maar deze variant wordt desondanks nog steeds meegenomen. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Vleuterweide vindt het teleurstellend dat de gewraakte varianten van een weg door of langs Leidsche Rijn nog steeds verder onderzocht worden. ...
... De Stichting is verheugd over het feit dat B&W van de gemeente Utrecht zich heeft uitgesproken over de varianten met een weg door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Vleuterweide ziet op basis van de recente informatie verstrekt door VERDER * nog steeds geen noodzaak voor een (snel)weg door of langs Vleuterweide. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk. ...
... De PvdA is verheugd dat de wegen door Leidsche Rijn en door Amelisweerd niet langer als serieuze oplossing worden gezien om de bereikbaarheid in de regio Utrecht te verbeteren. ...
... Dat is de conclusie die de PvdA trekt nu het Utrechtse verkeers- en vervoersberaad in een tussenrapportage van de pakketstudies heeft gesteld dat deze wegen een te gering probleemoplossend vermogen hebben. ...
... Wel ligt er een tussenstand waaruit blijkt dat het zogeheten “Niet verbreden alternatief”, waar de eventuele nieuwe wegen door Leidsche Rijn dan wel Amelisweerd onder vallen, niet meer als optie wordt beschouwd door het College van B&W Utrecht. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... GroenLinks heeft voorgesteld om de variant waarbij fors in openbaar vervoer wordt geïnvesteerd volwaardig mee te wegen in de voorkeursvariant voor de Ring Utrecht. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... De weefbewegingen moeten binnen een korte afstand gerealiseerd worden (tussen Lunetten en Rijnsweerd). ...
... Juist deze flessenhals is een van de drukste stukken snelweg van Nederland: in het jaar 2020 passeren naar verwachting per etmaal circa 230. ...
... 000 voertuigen, waarvan een substantieel gedeelte in de flessenhals zelf weefbewegingen moet maken. ...
... Verder speelt een rol dat bij het weven in sommige gevallen een groot aantal rijstroken gekruist moet worden, terwijl op een aantal relaties het aantal uit te voeren weefbewegingen ook groot is. ...
... Automobilisten die komend vanaf de A12 op de A28 willen uitkomen, moeten bijvoorbeeld negen maal een weefbeweging uitvoeren. ...
... Er is in de lengterichting immers geen ruimte om nog meer weefbewegingen te faciliteren. ...
... oplossing ligt dan ook in het verminderen van het aantal weefbewegingen. ...
... Voor landschap, natuur en cultuurhistorie zijn er vanwege de op te waarderen NRU en de snelwegverbinding A2-A12 mogelijk knelpunten voor het Groene Hart, Noorderpark, Fort de Gagel en het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. ...
... Bij Leidsche Rijn wordt de parallelbaan niet toegevoegd aan de A2, maar doorgetrokken als een regionale verbindingsweg. ...
... Deze weg heeft enkele afslagen bij Leidsche Rijn. ...
... “…waarmee dit alternatief verreweg de meeste extra rijstroken kent, maar dus ook het grootste ruimtebeslag heeft. ...
... “Ook liggen er leefbaarheidsknelpunten in de wijken Galecop en Leidsche Rijn in het verschiet, omdat er aldaar eveneens nieuwe wegen komen of bestaande wegen worden opgewaardeerd. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “De varianten met een weg door Leidsche Rijn en een nieuwe weg door Amelisweerd hebben een te gering probleemoplossend vermogen en worden niet langer als kansrijk gezien. ...
... De sleutel van de oplossing ligt dan ook in het verminderen van het aantal weefbewegingen. ...
... afzonderlijk lost dit probleem op en er zal daarom verder gestudeerd worden op oplossingen voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (bak Amelisweerd in relatie tot de Waterlinieweg) en daarnaast op het alternatief "Hele Ring" (het probleemoplossend vermogen van een weg om Leidsche Rijn). ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Ook zijn de berekeningen over het aantal auto's dat in 2020 over de wegen zou rijden, niet klaar. ...
... Daarop kwamen duizenden inspraakreacties en wisten actiegroepen honderden demonstranten te mobiliseren tegen wegen door Amelisweerd, Leidsche Rijn en de Nieuwegeinse wijk Galecop. ...
... In dat plan staat dat er geen extra wegen nodig zijn als er fors wordt ingezet op het openbaar vervoer. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... UTRECHT - Nieuwe (snel)wegen door landgoed Rhijnauwen/Amelisweerd en Leidsche Rijn lijken weinig kans te maken. ...
... In plaats daarvan wordt met name onderzocht in hoeverre de bak van de A27 bij Amelisweerd kan worden verbreed en of een weg langs (aan de westkant van) Leidsche Rijn de verkeersproblemen rond de stad kunnen oplossen. ...
... Dat laatste geldt met name voor de plannen voor nieuwe wegen door groen (landgoed Rhijnauwen) en een woonwijk (Leidsche Rijn). ...
... Opties die in beeld zijn, zoals de nieuwe wegen door Rhijnauwen/Amelisweerd en door Leidsche Rijn, stuiten op veel weerstand. ...
Media 03-07-2009
Artikel Trouw: Een weg door Vleuterweide
... Artikel Trouw: Een weg door Vleuterweide. ...
... ece/_Een_weg_door_Vleuterweide_. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Blijven strijden tegen weg. ...
... LEIDSCHE RIJN - Net op tijd trok zondagochtend de bewolking wat op en kon het vliegtuigje dat luchtfoto’s van het protest tegen de beoogde snelweg door Vleuterweide moest maken opstijgen. ...
... “We zijn uit Maarssenbroek vertrokken vanwege de geluidsoverlast van het spoor en de A2 en nu dreigt hier eenzelfde situatie te ontstaan, zonder dat wij hiervan op de hoogte waren toen we ons huis kochten. ...
... Reken maar dat we bereid zijn om de komst van die weg aan te vechten, ook met juridische stappen. ...
... Die snelweg hangt nu dreigend als een donkere wolk boven ons hoofd. ...
... Die besloot deze week toch de gevolgen van deze weg te laten onderzoeken: "Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het -dure- onderzoek schrapten ...
... Neem de weg door Maastricht, ze zijn nu enorm veel geld aan het investeren om de diverse problemen daar op te lossen, dan kan je toch niet met voortschrijdend inzicht een snelweg dwars door een kinderrijke ...
... nl/artikel/2009/mei/18/blijven_strijden_tegen_weg. ...
Media 17-05-2009
Video actie vanuit de lucht
... Op 17 mei 2009 heeft de Stichting Natuurlijk Vleuterweide een actie georganiseerd tegend e komst van een snelweg door de wijk Vleuterweide. ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht). ...
... LEIDSCHE RIJN - In Vleuterweide is zondagochtend actie gevoerd tegen de aanleg van een snelweg bij Leidsche Rijn. ...
... Maandag wordt er een besluit genomen over de aan te leggen weg. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Actie tegen weg door Leidsche Rijn. ...
... Zelfs de regen kon de bewoners uit Leidsche Rijn niet tegenhouden: bijna 600 mensen kwamen naar Vleuterweide om een signaal af te geven aan de politiek dat de plannen voor een snelweg door of langs Leidsche Rijn onaanvaardbaar zijn. ...
... De weg, waar geen draagvlak voor is onder bewoners, maar ook niet op gemeentelijk,- provinciaal,- en landelijk niveau, wordt momenteel onderzocht als serieuze optie. ...
... De enorme groep volwassenen en kinderen vormden op de parkstrook -het beoogde trace voor de snelweg- gezamenlijk het woord No Way! ...
... Terwijl de gemeenteraad van Utrecht tot op heden duidelijk het signaal afgaf tégen een weg door of vlak langs Leidsche Rijn te zijn, besloot de gemeenteraad donderdag dat dit alternatief toch moet worden meegenomen in het onderzoek. ...
... Vleuterweide: ‘Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het –dure- onderzoek schrapten toen ze de kans kregen? ...
...  ‘Neem de weg door Maastricht, ze zijn nu enorm veel geld aan het investeren om de diverse problemen daar op te lossen, dan kan je toch niet met voortschrijdend inzicht een snelweg dwars door een kinderrijke ...
... Ze hopen dat de politiek gehoor gaat geven aan hun oproep en de mogelijke weg door Leidsche Rijn definitief in de prullenbak belandt, zodat ook de toekomst van deze bewoners er wat zonniger uit gaat zien. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Ondertekening van dit document geeft groen licht voor het aanpassen van de bestemmingsplannen en hiermee lijken de verschillende partijen zich vast te leggen op de mogelijkheid dat een nieuwe weg door of vlak langs Vleuterweide/Leidsche Rijn daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. ...
... In dit advies heeft de commissie reeds aangegeven zich af te vragen hoe lang het zal duren voordat de Gemeenteraad concrete stappen onderneemt haar standpunt tegen een weg door Leidsche Rijn daadkrachtig te activeren. ...
... De 3000 inspraakreacties op de Startnotitie Ring Utrecht gaven aan dat er massaal reacties zijn binnengekomen tegen een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn. ...
... Ook Provinciale Staten heeft zich kritisch uitgelaten en zich niet voor een weg uitgesproken. ...
... Bij het MIRT debat eind vorig jaar sprak de Tweede Kamer zich uit tegen een snelweg door Leidsche Rijn. ...
... Vleuterweide gaat er daarom vanuit dat de Utrechtse Gemeenteraad haar eerder gedeelde visie nu kracht bijzet door verdere studies naar een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn niet te steunen. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... de mogelijke snelweg door of langs Leidsche Rijn. ...
Media 21-04-2009
Hart van Nederland: Leidse Rijn woedend over aanleg snelweg
... Hart van Nederland: Leidse Rijn woedend over aanleg snelweg . ...
... Ze verzetten zich massaal tegen de voorgenomen aanleg van een snelweg dwars door hun wijk. ...
... Rijkswaterstaat wil met de snelweg de filedruk rond Utrecht verlichten. ...
... Maar de inwoners van Leidsche Rijn zien een snelweg vlak langs hun nieuwe huis helemaal niet zitten. ...
... nl/localitem/17669/Leidse_Rijn_woedend_over_aanleg_snelweg. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn . ...
... In nieuwe plannen van het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) zijn meerdere opties opgenomen met daarin een snelweg door Leidsche Rijn. ...
... Het gaat om het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), ook bekend als de N230 of Zuilense Ring, naar de A12. ...
... Er zijn ook opties zonder snelweg van de NRU naar de A12. ...
... Gemeenten en provincie moeten met het plan het toekomstige wegennet vaststellen. ...
... De Utrechtse verkeerswethouder De Weger, toevallig ook voorzitter van de Bestuursregio Utrecht, benadrukt dat het een van de mogelijke varianten is, waarover nog geen besluit is gevallen. ...
Media 21-04-2009
Hart van Nederland: Snelweg door de achtertuin
... Hart van Nederland: Snelweg door de achtertuin . ...
Media 21-04-2009
Provincie niet tegen ringweg rond Utrecht
... Provincie niet tegen ringweg rond Utrecht. ...
... nl/utrecht/stad/3025769/Provincie_niet_tegen_ringweg_rond_Utrecht. ...
Media 21-04-2009
Weinig steun voor nieuwe snelwegen Leidsche Rijn en Amelisweerd
... Weinig steun voor nieuwe snelwegen Leidsche Rijn en Amelisweerd . ...
... nl/utrecht/stad/2849223/Weinig_steun_voor_nieuwe_snelwegen_Leidsche_Rijn_en_Amelisweerd. ...
Media 21-04-2009
VAR Snelweg NO WAY!
... VAR Snelweg NO WAY! ...
Media 21-04-2009
De Brug Inspraakavond plannen nieuwe snelweg
... De Brug Inspraakavond plannen nieuwe snelweg . ...
Media 21-04-2009
VAR Informatieavond snelweg door Vleuterweide
... VAR Informatieavond snelweg door Vleuterweide. ...
Media 21-04-2009
VAR Inspraak verbindingsweg door Leidsche Rijn
... VAR Inspraak verbindingsweg door Leidsche Rijn. ...
Media 21-04-2009
Ons Leidsche Rijn Verbindingsweg
... Ons Leidsche Rijn Verbindingsweg . ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide . ...
... LEIDSCHE RIJN - Vleuterweide strijdt nog steeds tegen de komst van een snelweg door de wijk. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... voor het wegennet gekeken, maar ook naar de mogelijkheden voor fietsers en het openbaar vervoer. ...
... Omdat het hierbij gaat om vrijwel alle (snel)wegen en knooppunten in de regio Midden-Nederland, is gekozen voor een praktische onderverdeling van het gebied. ...
Veelgebruikte termen 05-10-2009
Links Onbekend(e) Datum