Zoeken


Resultaten voor 'verkeer':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... De bedoeling van deze verbindingsweg is met name de verbetering van de doorstroming van het verkeer tussen Rotterdam/Den Haag en Amersfoort. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... De visie van Leidsche Rijn is altijd geweest om een wijk te bouwen met goede ontsluitingen, maar géén doorgaande verkeersstromen, dit om het leefklimaat van de gehele wijk te bevorderen. ...
... In Den Haag en Leidschendam heeft de overheid bij de aanleg van de Noordelijke Randweg (Sijtwende variant) (N14) expliciet gekozen voor een integrale oplossing voor wonen en verkeer. ...
... Toekomstige bewoners hadden vooraf inzicht in de gecombineerde verkeers- en woonfunctie van de wijk. ...
... De eventuele nut en noodzaak op verkeersgebied kunnen nooit opwegen tegen de inbreuk op de leefbaarheid van deze jonge wijk met veel kinderen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? ...
... Dit uitgangspunt geeft blijk van een volstrekt verkeerde gang van zaken. ...
... 3 wordt aangegeven dat knooppunt Oudenrijn niet geschikt is voor een extra stroom verkeer van de A12 naar het noorden. ...
... Op grond van technische ontwikkelingen is een betere spreiding van het verkeer over de dag mogelijk. ...
... Met behulp van het verder stimuleren van telewerken kunnen pieken in het verkeer gereduceerd worden. ...
... Allereerst is opmerkelijk dat de probleemstellingen van VERDER (“bereikbaarheid van de regio”) en van de Startnotitie (“doorgaand verkeer” (pag. ...
... Het is in strijd met het Masterplan Leidsche Rijn (dat tot 2030 loopt) waarin juist is uitgegaan van het voorkomen van doorgaand verkeer en / of sluipverkeer. ...
... De vraag blijft of Leidsche Rijn wordt aangesloten op de ringweg of dat er parallelle wegen langs gaan lopen voor de lokale afwikkeling van het verkeer. ...
... 11 Verkeersbehoefte 2020. ...
... Uitgaande van deze doelstelling is het noodzakelijk om de verwachte verkeersbehoefte in 2020 (hoeveel voertuigen vanuit welke richting willen naar welke andere richting in de ochtend en avondspits) goed in beeld te hebben, dit gevolgd door een analyse van de verschillende ...
... De verkeersbehoefte in 2020 komt in de Startnotitie echter verder niet aan bod. ...
... Het is niet duidelijk hoe bijvoorbeeld de verbreding en ondertunneling van de A2 van invloed is op de verkeerssituatie in 2020 evenals de verbreding van snelwegen als gevolg van spoedwetgeving. ...
... Ook in de file-top 50 van 2008 van de verkeersinformatiedienst komen maar 2 files voor die naar of op de ring voorkomen, tegenover 10 files in de top-50 die vanuit de ring naar alle andere windrichtingen optreden. ...
... Hoeveel toegevoegde waarde biedt een extra snelweg vanuit de A12 naar de A2 bijvoorbeeld als er relatief weinig verkeer is tussen de A2/A27 en de A12? ...
... Gelet hierop gaat de Startnotitie uit van verkeerde uitgangspunten althans is onvoldoende duidelijk waarop de Startnotitie in dit licht is gebaseerd. ...
Statements 21-04-2009
... De provinciale CDA fractie deelt de zorg rondom de verkeerafwikkeling in Vleuterweide en moedigt daarom de stichting Natuurlijk! ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Om de toekomstige verkeersproblemen in en rondom Utrecht aan te pakken is het noodzakelijk investeringen in extra (grootschalig) OV mee te nemen in de oplossingsrichting. ...
... De effecten van de verkeersdruk rond Utrecht kan positief beïnvloed worden door een directe spoorverbinding van Breda naar Utrecht. ...
... Het overzicht met de verkeersintensiteit zoals gepubliceerd in de Startnotitie geeft aan dat er een hoge verkeersintensiteit op de A27 Almere - Utrecht – Breda is. ...
... 3 Scheiden verkeersstromen (doorgaand en bestemmingsverkeer). ...
... Net als op de zuidelijke ring van Utrecht (A12) en de verbrede A2 zou een verder scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer mogelijk zijn. ...
... Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van het oude A2 tracé voor bestemmingsverkeer. ...
... Voor calamiteiten kan de NRU een alternatief bieden voor problemen op de Utrechtse Ring, ook zal de NRU een deel van de verkeersdruk op de A12 ten Zuiden van Utrecht op zich nemen. ...
... Op basis van oplossingen in het kader van mobiliteitsmanagement kan een spreiding van het verkeer op de NRU en de A12 ten Zuiden van Utrecht verkregen worden. ...
... De redenering in de Startnotitie dat het verkeer tussen A12 enerzijds en A2/A27/A28 anderzijds dan een alternatief via de noordelijke ring heeft, rechtvaardigt geen volledig nieuwe infrastructuur in Leidsche Rijn. ...
... Wij stellen voor om de mogelijkheden te bekijken voor dubbellaagse verkeersstromen. ...
... Op deze manier hoeft het gebied Amelisweerd niet verder aangesproken te worden en biedt dubbellaags verkeer eveneens de gelegenheid om doorgaand en afslaand verkeer te scheiden. ...
... Door de huidige ondertunneling van de A2 met verkeersmogelijkheden voor gevaarlijke stoffen is bebouwing van het gebied boven de A2 beperkt. ...
... Voor regionale en lokale verkeersstromen kan het gebied boven de ondertunneling ruimte geven. ...
... Een dubbellaagse verkeersstroom zou een oplossing kunnen zijn. ...
... Hoe kan het dat de volledige A2½ van tafel is en nu een weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wel een oplossing zou gaan bieden voor potentiële verkeersproblemen? ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... 000 mensen noodzakelijk is voor een oplossing van de doorstromingsproblemen van het verkeer rond Utrecht. ...
... Een weg dwars door of langs een woonwijk met zeer korte afstand tot woningen, scholen, kinderspeelplaatsen en andere publieke voorzieningen leidt tot overlast door verkeersherrie. ...
... Het aanleggen van nieuwe doorgaande (snel)wegen zal een aantrekkende werking hebben op zowel regionaal als nationaal verkeer. ...
... Het effect zal zijn dat de verkeerstromen in Utrecht, waar toch al de hoogste verkeersintensiteit van Nederland is, verder zal stijgen met verdere negatieve effecten op onder andere de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de hele stad ...
... Indien de keuze van nieuwe infrastructuur noodzakelijk is, zou getracht moeten worden de verkeersintensiteit binnen de grenzen van dit stedelijk gebied te verminderen door betere regionale en nationale spreiding. ...
... In een onderzoek van VROM (directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer) naar het verloop van de luchtverontreinigingsniveaus rondom snelwegen is aangegeven dat de gezondheidseffecten zich niet beperken tot de eerste honderden meters, maar dat deze tot op circa 1. ...
... Gebleken is dat de verkeersgerelateerde bijdrage aan de luchtvervuiling tijdens schooluren 28-35% hoger is dan het jaarlijkse gemiddelde. ...
... Het gaat hierbij om de stank van (vracht)autoverkeer die van de weg gebruik maken. ...
... Er is momenteel veel verkeer (fietsers, voetgangers, OV en auto’s) die zich dagelijks van de ene naar de andere kant van Vleuterweide verplaatsen, gezien de spreiding van de sociale voorzieningen. ...
... De aanleg van een (snel)weg dwars door Vleuterweide betekent dat er op vele plaatsen overgangen of tunnels gemaakt moeten worden om bewonersverkeer mogelijk te maken om toegang te hebben tot de diverse sociale voorzieningen (scholen, winkels, cultuurcampus, gezondheidscentra etc). ...
... 14 Impact op lokaal verkeer. ...
... In het Masterplan Leidsche Rijn is uitgegaan van een verkeerssituatie die sluipverkeer van de A2 naar de A12 zoveel mogelijk voorkomt. ...
... Als er straks een doorgaande (snel)weg door de woonwijk wordt overwogen, zal dit ongetwijfeld een negatief effect hebben op de aanvoer en afvoer van verkeersstromen in de wijk. ...
... Momenteel zijn de Haarrijnse Rading en de Veldhuizerweg de belangrijkste verkeersaders voor de bereikbaarheid van Vleuterweide. ...
... sluipverkeer tussen de A2 en de A12 te voorkomen. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Ondanks enkele lapmiddelen is de verkeerssituatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat er aanpassingen nodig zijn. ...
... SNV zet zich sinds 2008 in voor de leefbaarheid van Vleuterweide alsmede voor veiliger verkeer in deze wijk. ...
... SNV is betrokken geweest bij diverse schouwen ter plekke van de busbaan met verkeerskundigen en wethouders, waarbij door bewoners aangekaarte probleempunten konden worden aangewezen. ...
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
... Verder wordt voorgesteld de situatie voor automobilisten te veranderen naar 2x eenrichtingsverkeer waardoor het aantal kruisbewegingen over de busbaan bij het Winkelcentrum Vleuterweide sterk wordt verminderd. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... SNV zet zich sinds 2008 in voor het groene karakter van Vleuterweide alsmede voor veiliger verkeer in deze wijk Vleuterweide en is zodoende betrokken geweest bij diverse schouwen met o. ...
... verkeerskundigen en wethouders waarbij door bewoners aangekaarte probleempunten konden worden aangewezen. ...
... Deze nieuwe alternatieven zorgen voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers en bieden tegelijkertijd meer overzichtelijkheid. ...
... Door daarnaast de situatie voor automobilisten te veranderen naar eenrichtingsverkeer kan het aantal kruisbewegingen over t. ...
... Daarnaast is er een oplossing voor het vrachtverkeer om het winkelcentrum zo veilig en goed mogelijk te kunnen bevoorraden. ...
... Dit moet volgens SNV het doel zijn, te bereiken door goede afweging van alle alternatieven, met inachtname van het originele Masterplan Leidsche Rijn en zonder aantrekkende werking van nieuwe verkeersstromen. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Verkeersknelpunten Wijkraad Vleuten-De Meern 2013 10 15. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Voor alle bewoners van Vleuterweide is duidelijk dat de problemen met fietsers, voetgangers en autoverkeer rond de busbaan al heel lang spelen. ...
... overleg verkeersaangelegenheden met Cees Verbokkem en wethouder Tymon de Weger. ...
... brief aan Peter van Corler (Groenlinks) over verkeerssituatie. ...
... Schouw SNV met verkeerskundige gem Utrecht Cees Verbokkem. ...
... Presentatie busbaan goudappel door verkeerskundige gem Utrecht Cees Verbokkem. ...
... schouw busbaan met wethouder L v Hooijdonk en verkeerskundige gem Utrecht Cees Verbokkem (met de fiets! ...
... Brief van verkeerskundige gem Utrecht Cees Verbokkem n. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Reactie per e-mail: verkeer. ...
... Dit heeft langere reistijd ten gevolge voor woon-werkverkeer en bezoekers winkelcentrum. ...
... Verkeerstoename op 30 km/kindvriendelijke smalle weg Sparrendaal. ...
... Bij toename verkeer komen fietsende kinderen in de verdrukking. ...
... Dit geeft extra verkeersdruk op deze wegen en meer wachttijd bij de kruispunten. ...
... Verkeer uit Vleuterweide zal vaker gebruik maken van route door het oude dorp Vleuten. ...
... Verkeer uit Hoven 3 en Tuinlanden moet helemaal omrijden naar Gezondheidscentrum. ...
... Het vele omrijden verplaatst verkeersstromen met als gevolg meer drukte op de schoolgaande routes, meer gevaar voor kinderen. ...
... Zowel busverkeer, vrachtwagens als autoverkeer moet over 'de Spaghettiknoop' bij Moersbergen d. ...
... Verkeersdruk bij kruising Landschapsbaan neemt toe door nieuw te bouwen wijk met enkel Moersbergen als uitgang. ...
... Verzoek sluipverkeer ontmoedigen dmv 30 km zones ipv afsluiting weg. ...
... Verzoek overzichtelijk 2x eenrichtingsverkeer met 30 km zone ipv afsluiting. ...
... Verzoek verkeersremmende maatregelen zoals 2x smalle weg eenrichtingsverkeer met drempel om hardrijden te ontmoedigen maar toch van A naar B te kunnen. ...
... Verzoek voor meer groen en meer dorpse sfeer (dat ontmoedigt hardrijders en sluipverkeer). ...
... Verzoek rekening houden met woon-werkverkeer hardwerkende bewoners. ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
... 13-11-'12 verkeer vleuterweide. ...
... Nav onze stoepkrijtactie op de straat Voor De Burchten en de gesprekken met de verkeerskundige is er een onderzoeksbureau ingeschakeld door de Gemeente Utrecht om het gebied voor het winkelcentrum te onderzoeken. ...
... Hieruit is gebleken dat er inderdaad gevaarlijke/onwenselijke verkeerssituaties zijn en er zijn ook ingrijpende oplossingen voorgesteld aan de gemeente. ...
... Wij hebben de grootste probleempunten met de verkeerskundige getoond tijdens een schouw ter plaatse en gezamelijk noodoplossingen besproken. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... Dat hebben ze woensdagmiddag besloten, aldus de Utrechtse verkeerswethouder Frits Lintmeijer. ...
Media 13-10-2009
RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven
... Vrijdag meldde RTL Nieuws dat de A27 door Amelisweerd wordt verbreed om het verkeer rondom Utrecht beter te laten doorstromen. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Vrijdag meldde RTL Nieuws dat de A27 door Amelisweerd wordt verbreed om het verkeer rondom Utrecht beter te laten doorstromen. ...
... De ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) hebben daarover dinsdag overeenstemming bereikt met provincie en gemeente, liet een woordvoerder van Eurlings weten. ...
... Aanleg nieuwe wegen De aanleg van nieuwe wegen is volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat daardoor niet nodig. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... Lotje van Nimmerdor van de Stichting Natuurlijk Vleuterweide: ‘De snelweg erlangs of erdoor wordt meegenomen in het onderzoek, maar het verkeersprobleem ligt niet aan de westkant, maar deze variant wordt desondanks nog steeds meegenomen. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Hopelijk komen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, VROM, en de provincie Utrecht tot dezelfde conclusie. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Dat is de conclusie die de PvdA trekt nu het Utrechtse verkeers- en vervoersberaad in een tussenrapportage van de pakketstudies heeft gesteld dat deze wegen een te gering probleemoplossend vermogen hebben. ...
... De PvdA is van mening dat er snel maatregelen nodig zijn voor verkeer en vervoer in Midden-Nederland om de bereikbaarheid te verbeteren. ...
... Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter Gilbert Isabella 06-52320429 of onze woordvoerder Verkeer Bert van der Roest 06-53377372. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... De verkeerskundige beoordeling van de hoofdalternatieven wijst uit dat het weven op de A27 het meest hardnekkige probleem is. ...
... De problemen op de A27 zijn vooral het gevolg van de grote stromen verkeer die hier door elkaar moeten weven, en de nabijheid van de twee grote knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Daarnaast zijn wij van mening dat duidelijk is dat de kern van het probleem op de Ring Utrecht het weven van de verkeersstromen in de bak van de A27 is. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... In december vorig jaar werden meerdere alternatieven voor de Ring Utrecht gepresenteerd door projectbureau Verder, waarin de steden Utrecht en Amersfoort, de provincie en de ministeries van Verkeer en Waterstaat, en VROM samenwerken. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... In plaats daarvan wordt met name onderzocht in hoeverre de bak van de A27 bij Amelisweerd kan worden verbreed en of een weg langs (aan de westkant van) Leidsche Rijn de verkeersproblemen rond de stad kunnen oplossen. ...
... Dat bleek gisteren bij de presentatie van een pakket maatregelen door minister Eurlings, nodig om te voorkomen dat het verkeer in en rond Amersfoort en Utrecht de komende jaren nog verder vastloopt. ...
... Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten hebben meer tijd nodig om de grote verkeersproblemen in de regio Utrecht op te lossen. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... In nieuwe plannen van het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) zijn meerdere opties opgenomen met daarin een snelweg door Leidsche Rijn. ...
... De Utrechtse verkeerswethouder De Weger, toevallig ook voorzitter van de Bestuursregio Utrecht, benadrukt dat het een van de mogelijke varianten is, waarover nog geen besluit is gevallen. ...
Veelgebruikte termen 05-10-2009