Zoeken


Resultaten voor 'snelweg':
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”. ...
... Kernboodschap van deze inspraakreactie is dat een snelweg of welke andere vorm van doorgaande weg door een dichtbevolkte woonwijk als Vleuterweide / Leidsche Rijn onacceptabel en onaanvaardbaar is. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Hoe is het mogelijk dat de overheid eerst een woonwijk aanlegt en vervolgens, als de huizen zijn opgeleverd, een snelweg er doorheen als bespreekbare optie ziet? ...
... En 20 jaar geleden heeft de overheid veel geld moeten investeren om de wijken in Breda grenzend aan de snelweg weer leefbaar te krijgen door het aanleggen van een grote ring aan de zuidkant van Breda. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Sterker, in plaats van de luchtkwaliteitproblemen bij Hoograven en Lunetten (al jaren ingebed tussen snelwegen met daarbij horende ruime afstanden tot de woningen) zou dit zowel een extra als een groter luchtkwaliteitprobleem betekenen, gezien de woningdichtheid in Leidsche Rijn die in het geheel niet ...
... Bij het opwaarderen van de NRU tot snelweg is er al sprake van een volle ring om Utrecht heen en dus geen halve ring, zoals de Startnotitie suggereert. ...
... Het is niet duidelijk hoe bijvoorbeeld de verbreding en ondertunneling van de A2 van invloed is op de verkeerssituatie in 2020 evenals de verbreding van snelwegen als gevolg van spoedwetgeving. ...
... Hoeveel toegevoegde waarde biedt een extra snelweg vanuit de A12 naar de A2 bijvoorbeeld als er relatief weinig verkeer is tussen de A2/A27 en de A12? ...
... bij Houten hebben automobilisten maar één aansluiting op het snelwegennet. ...
Persberichten 21-04-2009
... Provinciale Staten weigert afwijzing snelwegen. ...
... PvdA: geen snelwegen dwars door woonwijken en natuurgebieden. ...
Statements 21-04-2009
... Een snelweg dwars door een woonwijk of dwars door natuurgebied heen vormt natuurlijk de meest absurde variant en daar zullen wij ons sterk tegen verzetten. ...
... Geen snelweg door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... Als PvdA Utrecht blijven we ons verzetten tegen snelwegen door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... "Juist dat zijn ook de redenen om de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn te overkappen, en dan ga je een paar kilometer verderop een nieuwe snelweg aanleggen? ...
... Geen snelweg door Leidsche Rijn, maar investeren in de ring Utrecht moet. ...
... Maar als het aan de VVD ligt, komt er geen snelweg door Leidsche Rijn. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Betere mogelijkheden om de stad Utrecht in te komen kan bijdragen om doelen als gesteld in Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht te behalen en de druk op de snelwegen door Utrecht te verminderen. ...
... In het alternatief ‘verbreden’ wordt uitgegaan van het opwaarderen van de NRU tot snelweg. ...
... Het opwaarderen van de NRU is ook de meest eenvoudige manier om een echte (cirkelvormige) ring te creëren, zónder een snelweg door Leidsche Rijn. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... De Startnotitie maakt in het geheel niet duidelijk dat een snelweg uit een oogpunt van geluidhinder mogelijk is. ...
... De leerlingen van de middelbare school hebben vanuit de schoolbanken direct zicht op het beoogde tracé voor de snelweg. ...
... De zeldzame Grote Zilverreiger fourageert graag op het beoogde tracé voor de snelweg. ...
... Volgens een studie gepubliceerd in de Lancet blijkt dat kinderen tussen de leeftijden 10 en 18 die binnen een afstand van 500 meter van een snelweg wonen, sprake is van een blijvende vermindering van de longfunctie. ...
... De GGD adviseert dan ook om voorzieningen voor kwetsbare groepen niet binnen 100 meter van een snelweg te plaatsen. ...
... Wie vlak langs een snelweg of drukke provinciale weg woont, heeft meer kans op hart- en longziekten dan anderen door de voortdurende inademing van uitlaatgassen. ...
... Uit een onderzoek van de universiteiten van Duisburg-Essen en Düsseldorf blijkt ook dat mensen die op minder dan 200 meter van een snelweg wonen, veel meer kans hebben op verkalking van de kransslagaderen van het hart. ...
... Wie op minder dan 50 meter van een snelweg woont, heeft zelfs 63 procent meer kans op verkalking. ...
... In een onderzoek van VROM (directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer) naar het verloop van de luchtverontreinigingsniveaus rondom snelwegen is aangegeven dat de gezondheidseffecten zich niet beperken tot de eerste honderden meters, maar dat deze tot op circa 1. ...
... De Universiteit van Maastricht heeft aangetoond dat een snelweg door een woonwijk grote effecten heeft op de omwonende kinderen. ...
... , waarbij het op voorhand duidelijk is dat het alternatief van een (snel)weg door Leidsche Rijn op luchtkwaliteit en de gezondheidsgevolgen veel slechter zal scoren dan de andere alternatieven zonder snelweg door een woonwijk. ...
... Een snelweg dwars door de wijk leidt tot visuele hinder en drastische verlaging van de leefkwaliteit die was voorzien voor de wijk Vleuterweide. ...
... Een tracébesluit waarbij een snelweg dwars door de wijk wordt toegestaan zou dan ook in flagrante strijd zijn met alle algemene beginselen van behoorlijk bestuur. ...
... Een tracébesluit waarbij een snelweg dwars door de wijk wordt toegestaan zou dan ook in strijd zijn met beschermenswaardige natuurwaarden zoals de EHS en flora en fauna in de zin van de FFW, alsmede natuurwaarden van Leidsche Rijn Park. ...
... Ten opzichte van de alternatieven zonder snelweg door een woonwijk, betekent het alternatief van de (snel)weg door Leidsche Rijn een aanzienlijke vergroting van een externe veiligheidsrisico’s en is laatstgenoemd alternatief dus ook op dit punt ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Dat betekent geen extra snelweg door Amelisweerd of door Leidsche Rijn. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen. ...
... REGIO - Bewoners in Haarzuilens en Leidsche Rijn reageren nog voorzichtig op berichten dat er mogelijk geen snelweg door hun gebied komt. ...
... Volgens gemeente, provincie en rijk is nog niets besloten over nieuwe snelwegen rondom Utrecht. ...
... Aan de zuidkant van de stad wordt verder de snelweg A12 verbreed. ...
... Aan de noordkant wordt van de N230 een volwaardige snelweg gemaakt met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en ongelijkvloerse kruisingen. ...
... Dag allemaal, Ik hoor wethouder de Bont op de radio zeggen dat de snelweg er nooit komt. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld . ...
... De actiegroepen ‘Vrienden van een groen Haarzuilens’ en de Stichting Natuurlijk Vleuterweide hebben hun krachten gebundeld en gaan samen de strijd aan tegen de aanleg van een snelweg door of ten westen van Vleuten, Leidsche Rijn en voor het behoud van het recreatiegebied Haarzuilens. ...
... Lotje van Nimmerdor van de Stichting Natuurlijk Vleuterweide: ‘De snelweg erlangs of erdoor wordt meegenomen in het onderzoek, maar het verkeersprobleem ligt niet aan de westkant, maar deze variant wordt desondanks nog steeds meegenomen. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Juist deze flessenhals is een van de drukste stukken snelweg van Nederland: in het jaar 2020 passeren naar verwachting per etmaal circa 230. ...
... Voor landschap, natuur en cultuurhistorie zijn er vanwege de op te waarderen NRU en de snelwegverbinding A2-A12 mogelijk knelpunten voor het Groene Hart, Noorderpark, Fort de Gagel en het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... LEIDSCHE RIJN - Net op tijd trok zondagochtend de bewolking wat op en kon het vliegtuigje dat luchtfoto’s van het protest tegen de beoogde snelweg door Vleuterweide moest maken opstijgen. ...
... Die snelweg hangt nu dreigend als een donkere wolk boven ons hoofd. ...
... Die besloot deze week toch de gevolgen van deze weg te laten onderzoeken: "Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het -dure- onderzoek schrapten toen ze de kans kregen? ...
... Neem de weg door Maastricht, ze zijn nu enorm veel geld aan het investeren om de diverse problemen daar op te lossen, dan kan je toch niet met voortschrijdend inzicht een snelweg dwars door een kinderrijke woonwijk plannen? ...
Media 17-05-2009
Video actie vanuit de lucht
... Op 17 mei 2009 heeft de Stichting Natuurlijk Vleuterweide een actie georganiseerd tegend e komst van een snelweg door de wijk Vleuterweide. ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht). ...
... LEIDSCHE RIJN - In Vleuterweide is zondagochtend actie gevoerd tegen de aanleg van een snelweg bij Leidsche Rijn. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Zelfs de regen kon de bewoners uit Leidsche Rijn niet tegenhouden: bijna 600 mensen kwamen naar Vleuterweide om een signaal af te geven aan de politiek dat de plannen voor een snelweg door of langs Leidsche Rijn onaanvaardbaar zijn. ...
... De enorme groep volwassenen en kinderen vormden op de parkstrook -het beoogde trace voor de snelweg- gezamenlijk het woord No Way! ...
... Vleuterweide: ‘Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het –dure- onderzoek schrapten toen ze de kans kregen? ...
...  ‘Neem de weg door Maastricht, ze zijn nu enorm veel geld aan het investeren om de diverse problemen daar op te lossen, dan kan je toch niet met voortschrijdend inzicht een snelweg dwars door een kinderrijke woonwijk plannen? ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Bij het MIRT debat eind vorig jaar sprak de Tweede Kamer zich uit tegen een snelweg door Leidsche Rijn. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... de mogelijke snelweg door of langs Leidsche Rijn. ...
Media 21-04-2009
Hart van Nederland: Leidse Rijn woedend over aanleg snelweg
... Hart van Nederland: Leidse Rijn woedend over aanleg snelweg . ...
... Ze verzetten zich massaal tegen de voorgenomen aanleg van een snelweg dwars door hun wijk. ...
... Rijkswaterstaat wil met de snelweg de filedruk rond Utrecht verlichten. ...
... Maar de inwoners van Leidsche Rijn zien een snelweg vlak langs hun nieuwe huis helemaal niet zitten. ...
... nl/localitem/17669/Leidse_Rijn_woedend_over_aanleg_snelweg. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn . ...
... In nieuwe plannen van het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) zijn meerdere opties opgenomen met daarin een snelweg door Leidsche Rijn. ...
... Er zijn ook opties zonder snelweg van de NRU naar de A12. ...
Media 21-04-2009
Hart van Nederland: Snelweg door de achtertuin
... Hart van Nederland: Snelweg door de achtertuin . ...
Media 21-04-2009
Weinig steun voor nieuwe snelwegen Leidsche Rijn en Amelisweerd
... Weinig steun voor nieuwe snelwegen Leidsche Rijn en Amelisweerd . ...
... nl/utrecht/stad/2849223/Weinig_steun_voor_nieuwe_snelwegen_Leidsche_Rijn_en_Amelisweerd. ...
Media 21-04-2009
VAR Snelweg NO WAY!
... VAR Snelweg NO WAY! ...
Media 21-04-2009
De Brug Inspraakavond plannen nieuwe snelweg
... De Brug Inspraakavond plannen nieuwe snelweg . ...
Media 21-04-2009
VAR Informatieavond snelweg door Vleuterweide
... VAR Informatieavond snelweg door Vleuterweide. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide . ...
... LEIDSCHE RIJN - Vleuterweide strijdt nog steeds tegen de komst van een snelweg door de wijk. ...
Links Onbekend(e) Datum