Zoeken


Resultaten voor 'ring':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Wij willen u graag informeren over plannen die ook van invloed op uw leefomgeving kunnen zijn: Op 5 december 2008 is de startnotitie Ring Utrecht uitgekomen. ...
... In de startnotitie Ring Utrecht is bekend gemaakt dat dat een onderzoek is gestart naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht naar de A12 (bron artikel AD). ...
... De bedoeling van deze verbindingsweg is met name de verbetering van de doorstroming van het verkeer tussen Rotterdam/Den Haag en Amersfoort. ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... Op deze pagina's treft u onze reactie aan op de Startnotitie Ring Utrecht d. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Aldus zijn de bewoners van Vleuterweide eind 2007 plotseling en vlak na aankoop, oplevering of intrek geconfronteerd met de mogelijke plannen van een (snel)weg. ...
... Dit zal zeker flinke investeringen van de overheid vergen. ...
... En 20 jaar geleden heeft de overheid veel geld moeten investeren om de wijken in Breda grenzend aan de snelweg weer leefbaar te krijgen door het aanleggen van een grote ring aan de zuidkant van Breda. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... voorgaande doet uiteraard niet af aan het feit dat de betrokken bestuursorganen gebonden zijn aan de algemene beginselen van behoorlijk, waaronder het zorgvuldigheids-, evenredigheids- en het motiveringsbeginsel van artikel 3:2, 3:4 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. ...
... Aan stap 1 is in de Startnotitie Ring Utrecht geen of onvoldoende aandacht besteed. ...
... Door het stimuleren bij overheid en bedrijfsleven van verdere flexibilisering van arbeidstijden, daar waar mogelijk. ...
... Dit is in strijd met het opnemen van de aanleg van een nieuwe (snel)weg door een woonwijk in drie van de vier alternatieven van uw Startnotitie Ring Utrecht. ...
... “In deze pakketstudies worden concrete (investerings-)beslissingen voorbereid voor het openbaar vervoer, de fiets en de auto. ...
... Tevens is het doel van de pakketstudies te komen tot besluitvorming over de uitvoering van andersoortige maatregelen ten behoeve van de verbetering van de auto-, OV- en fietsbereikbaarheid in de regio Utrecht. ...
... 2 aangegeven dat het doel is de inpassing en vormgeving van de weg dusdanig te verwezenlijken dat zij een logische ordening van functies in de omgeving ondersteunt en bijdraagt aan een verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond de weg. ...
... 5 zelf aan dat de Ring Utrecht dicht langs woongebieden loopt met een probleem met de luchtkwaliteit. ...
... Het is niet duidelijk of de bestaande infrastructuur kan blijven bestaan naast de door te trekken ringweg. ...
... De vraag blijft of Leidsche Rijn wordt aangesloten op de ringweg of dat er parallelle wegen langs gaan lopen voor de lokale afwikkeling van het verkeer. ...
... 8 Volle vs halve ring. ...
... De Startnotitie maakt niet duidelijk dat een verbinding tussen de A2 en A12 überhaupt nodig is en dat hiermee een volle ring wordt gevormd. ...
... Bij het opwaarderen van de NRU tot snelweg is er al sprake van een volle ring om Utrecht heen en dus geen halve ring, zoals de Startnotitie suggereert. ...
... 9 Gekozen systematiek keuze voorkeursalternatief/fasering. ...
... De ring is niet het probleem, het verlaten ervan wel. ...
Persberichten 21-04-2009
... bereikbaarheid van Utrecht tijdens de PS vergadering van 23 februari 2009. ...
Statements 21-04-2009
... Wij pleiten er dan ook voor om eerst grondige verbeteringen door te voeren in het Openbaar Vervoer wanneer de wegen verstopt raken. ...
... Vanuit Utrecht is veel meer behoefte aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer en verruiming van die mogelijkheden, aanvullende maatregelen om autoverbruik te verminderen, meer aandacht en opwaardering van Transferia en de fiets. ...
... Als je plannen infrastructurele plannen maakt ter bevordering van de de mobiliteit zul je vaak weerstand ondervinden door direct belanghebbenden. ...
... Geen snelweg door Leidsche Rijn, maar investeren in de ring Utrecht moet. ...
... De planstudie voor de Ring Utrecht mag niet van tafel, omdat de de investering van 1,2 miljard Euro in de infrastructuur rond Utrecht echt nodig is. ...
... En nu worden ze geconfronteerd met een ingewikkeld onderzoek voor investeringen in de infrastructuur rond Utrecht. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Om de toekomstige verkeersproblemen in en rondom Utrecht aan te pakken is het noodzakelijk investeringen in extra (grootschalig) OV mee te nemen in de oplossingsrichting. ...
... Hierbij kan naast nieuwe investeringen gedacht worden aan eenvoudiger oplossingen, zoals het verhogen van de frequentie van (lokale) treinverbindingen, bijvoorbeeld 6 in plaats van 2 stoptreinen op de route Vleuten – Utrecht. ...
... Net als op de zuidelijke ring van Utrecht (A12) en de verbrede A2 zou een verder scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer mogelijk zijn. ...
... 4 Opwaardering Letscherweg (bij Strijkviertel – De Meern). ...
... Het ontbreken van direct aangrenzende woongebieden en de reeds aanwezige A2 en A12 (bundeling infrastructuur) zijn bij uitstek redenen om opwaardering van deze weg te overwegen om knooppunt Oudenrijn te ontlasten. ...
... 6 Basis Ring Utrecht door opwaarderen NRU. ...
... In het kader van het creëren van een betrouwbare doorstroming en het creëren van een basis ring rond Utrecht is deze gedachte te volgen, omdat de infrastructuur grotendeels aanwezig is. ...
... Het opwaarderen van de NRU is ook de meest eenvoudige manier om een echte (cirkelvormige) ring te creëren, zónder een snelweg door Leidsche Rijn. ...
... Voor calamiteiten kan de NRU een alternatief bieden voor problemen op de Utrechtse Ring, ook zal de NRU een deel van de verkeersdruk op de A12 ten Zuiden van Utrecht op zich nemen. ...
... Door in uitvoering zijnde verbreding van de A2 tussen Oudenrijn en de NRU is er ook geen behoefte aan extra rijstroken in de Noord-Zuid richting ten westen van Utrecht. ...
... De redenering in de Startnotitie dat het verkeer tussen A12 enerzijds en A2/A27/A28 anderzijds dan een alternatief via de noordelijke ring heeft, rechtvaardigt geen volledig nieuwe infrastructuur in Leidsche Rijn. ...
... Hiermee wordt een ruime rondweg of buitenring gecreëerd. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Daar waar nut en noodzaak onomstotelijk bewezen zijn, zullen flinke investeringen noodzakelijk zijn voor de inpassing in de omgeving om de negatieve effecten voor leefbaarheid te compenseren. ...
... 2 Verstoring/Geluidshinder. ...
... Volgens een studie gepubliceerd in de Lancet blijkt dat kinderen tussen de leeftijden 10 en 18 die binnen een afstand van 500 meter van een snelweg wonen, sprake is van een blijvende vermindering van de longfunctie. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door stankoverlast voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door lichthinder voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Een weg dwars door de wijk leidt tot ernstige belemmering van de diverse voorzieningen in de wijk. ...
... Een dergelijke situatie leidt tot een grote toename van de sociale onveiligheid in de wijk en zal in de praktijk door velen als belemmering gezien worden om zich te verplaatsen naar sociale voorzieningen (zeker in de avonduren). ...
... Wat kunnen wij terugvinden van de reacties, bevindingen en aanbevelingen van het burgerpanel in de Startnotitie Ring Utrecht? ...
... Zijn de OV bedrijven zoals de Nederlandse Spoorwegen betrokken geweest bij de totstandkoming van de Startnotitie Ring Utrecht? ...
Haarrijnseplas 03-07-2009
... Bij een eventuele doortrekking van de Noordelijk Ring Utrecht en een (snel) weg door of direct om Leidsche Rijn heeft dat een impact voor het nieuwe "Leidsche Rijn strand". ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Als verbetering hierop heeft de stedenbouwkundige enkele alternatieven beschreven die wel veiliger zijn dan de huidige situatie. ...
... Wij zien dus ruimte voor veel verbetering maar zijn ons er terdege van bewust dat er binnen de bestaande (beperkte) ruimte geen perfecte oplossing mogelijk is. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Als verbetering hierop heeft de stedenbouwkundige enkele alternatieven beschreven die wel veiliger zijn dan de huidige situatie. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Verzoek rekening houden met uw jonge kinderen en met scholieren die nog geen verkeerservaring hebben. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Akkoord over Ring Utrecht en Tram Utrecht Sciencepark. ...
... heeft vandaag samen met de gemeente Utrecht en de BRU een akkoord gesloten met minister Schultz van Haegen van infrastructuur en milieu over verbreding van de wegen rondom Utrecht en de financiering van een tramverbinding tussen Utrecht CS en Utrecht Science Park. ...
... Tegelijk bevestigt dit ook de "en-en-aanpak" die de VVD al jaren bepleit in de Utrechtse Staten, met investeringen in én wegen én OV. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... 03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring. ...
... Met de uitbreiding naar 2x7 rijstroken van de A27, extra rijbanen op A12 en de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht wordt de Ring Utrecht gerond. ...
... Doordat de de A2 al verbreed is, wordt door dit Oost-alternatief de ring Utrecht gerond. ...
... Naast de voltooiing van de ring Utrecht wordt ook geïnvesteerd in openbaar vervoer. ...
... Als het definitieve besluit genomen is, start vanaf 2016 de uitvoering. ...
... In totaal is een besluit genomen over 1,36 miljard aan mobiliteitsinvestesteringen. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... Dat plan, om de bereikbaarheid van Utrecht te vergroten, bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg tot een autoweg. ...
... Zo moeten de positieve effecten worden onderzocht van een limiet van 80 kilometer per uur op de ring. ...
... Ook worden de effecten van investeringen in het openbaar vervoer gemeten. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... Raad stemt in met uitwerking Oost alternatief Ring Utrecht. ...
... De gemeenteraad heeft tijdens zijn raadsvergadering op donderdag 4 november m. ...
... de Planstudie Ring Utrecht ingestemd met de uitwerking van het Oost alternatief in de tweede fase MER. ...
... Alternatief Oost bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg (NRU). ...
... Zo wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke positieve effecten op leefbaarheid (lucht en geluid) van 80 km per uur op de Noordelijke Randweg en de rest van de Ring en naar de effecten van investeringen in openbaar vervoer. ...
Media 04-11-2009
Persverklaring minister Eurlings
... Persverklaring minister Eurlings. ...
... ‘Persverklaring minister Eurlings’. ...
Media 04-11-2009
Verklaring Wethouder De Bondt 3-11-2009
... Verklaring Wethouder De Bondt 3-11-2009. ...
... ‘Verklaring Wethouder De Bondt 3-11-2009’. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... Er ligt al een ring rond Utrecht, maar beleids¬makers doen het voorkomen alsof deze nog niet af is, en dat is heel suggestief. ...
... 000 bewoners en dat is geen gering aantal. ...
... De Stichting Natuurlijk Vleuterweide heeft inmiddels twee jaar ervaring in dit circuit en heeft een groot netwerk en daarom kunnen ze ons heel goed ondersteunen. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Op 30 juni jl heeft het College van B&W gemeente Utrecht en de gedeputeerde Staten het besluit over een voorstel van een voorkeursalternatief Ring Utrecht voor zich uitgeschoven. ...
... Deze hebben volgens het College een te gering probleemoplossend vermogen. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht. ...
... En als er al iets nodig zou zijn dan is opwaardering van Knooppunt Oudenrijn de meest logische optie. ...
... nl/media/userfiles/media/Onderzoeksopzet-tussenfase-Ring-Utrecht. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Dat is de conclusie die de PvdA trekt nu het Utrechtse verkeers- en vervoersberaad in een tussenrapportage van de pakketstudies heeft gesteld dat deze wegen een te gering probleemoplossend vermogen hebben. ...
... Reden daarvoor is het te geringe oplossend vermogen van dit alternatief. ...
... Net zoals wij voorstander zijn van de vele investeringen die worden aangekondigd om het gebruik van de fiets te stimuleren. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... GroenLinks heeft voorgesteld om de variant waarbij fors in openbaar vervoer wordt geïnvesteerd volwaardig mee te wegen in de voorkeursvariant voor de Ring Utrecht. ...
... Oorspronkelijk stond er een debat over de vastgestelde voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht op de agenda. ...
... Wel werd er voorgesteld om het alternatief met forse OV-investeringen, op basis van zeer globale berekeningen, af te laten vallen. ...
... Raadslid Peter van Corler: "De Tweede Kamer heeft er bij de minister op aangedrongen om de Kracht van Utrecht als alternatief op te nemen in de Ringstudie. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”. ...
... De vraag is dus: hoe en waar is zo’n vermindering het best te realiseren? ...
... Verbreden: variant Volle Ring. ...
... “Van alle beschouwde oplossingen leidt de verbredingsvariant Volle Ring tot gemiddeld de beste. ...
... Verbreden: variant Halve Ring. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Wij zijn van mening dat voor de Ring Utrecht nog geen voorkeursalternatief kan worden gepresenteerd, omdat geen van de alternatieven tot een oplossing leidt van het bereikbaarheidsprobleem. ...
... “De varianten met een weg door Leidsche Rijn en een nieuwe weg door Amelisweerd hebben een te gering probleemoplossend vermogen en worden niet langer als kansrijk gezien. ...
... “Het ontwikkelingsperspectief A12 Centraal is te zien als een uitnodiging en een uitdagende opgave voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en vermindering van de barrièrewerking als onderdeel van de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen. ...
... “Daarnaast zijn wij van mening dat duidelijk is dat de kern van het probleem op de Ring Utrecht het weven van de verkeersstromen in de bak van de A27 is. ...
... er zal daarom verder gestudeerd worden op oplossingen voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (bak Amelisweerd in relatie tot de Waterlinieweg) en daarnaast op het alternatief "Hele Ring" (het probleemoplossend vermogen van een weg om Leidsche Rijn). ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Plannen Ring Utrecht nog niet klaar. ...
... UTRECHT - De controversiële plannen voor de Ring Utrecht in 2020 zijn niet klaar. ...
... Eén van de problemen is de financiering. ...
... In december vorig jaar werden meerdere alternatieven voor de Ring Utrecht gepresenteerd door projectbureau Verder, waarin de steden Utrecht en Amersfoort, de provincie en de ministeries van Verkeer en Waterstaat, en VROM samenwerken. ...
... Minister Eurlings over de Ring Utrecht . ...
... Wethouder De Bondt (Utrecht) over de Ring Utrecht . ...
... Besluit Ring Utrecht uitgesteld . ...
... Reactie NMU en Vrienden Amelisweerd op de Ring Utrecht . ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... De bewoners van de pas opgeleverde woningen in de 6000 huishoudens tellende wijk Vleuterweide zitten al 1,5 jaar in onzekerheid en zijn erg teleurgesteld in de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering jl donderdag. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Donderdag 14 mei aanstaande zal er een vergadering in de Gemeenteraad van Utrecht plaatsvinden waarin het Spoorboekje Pakketstudies Utrecht op de agenda staat. ...
... De Stichting vreest dat een dergelijke haastige benadering tot onzorgvuldigheid zal leiden bij dit complexe onderwerp. ...
... De 3000 inspraakreacties op de Startnotitie Ring Utrecht gaven aan dat er massaal reacties zijn binnengekomen tegen een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... Het gaat om het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), ook bekend als de N230 of Zuilense Ring, naar de A12. ...
Media 21-04-2009
Provincie niet tegen ringweg rond Utrecht
... Provincie niet tegen ringweg rond Utrecht. ...
... nl/utrecht/stad/3025769/Provincie_niet_tegen_ringweg_rond_Utrecht. ...
Media 22-04-2009
Startnotitie Ring Utrecht
... Startnotitie Ring Utrecht. ...
... nl/media/files/17-11-08-Startnotitie_Ring_Utrecht. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Samenvatting startnotitie Ring Utrecht. ...
... De Startnotitie Ring Utrecht is onderdeel vande pakketstudies, bekend als het samenwerkingsprogramma VERDER, Mobiliteit in Midden-Nederland. ...
... Daarin wordt het gebied van de Ring Utrecht (A2, A12, A27 en N230) en de Driehoek Utrecht – Hilversum – Amersfoort nader bestudeerd. ...
... Daarbij wordt niet alleen naar verbeteringsmaatregelen. ...
... in de Driehoek en de Ring, waarbij de inhoudelijke samenhang blijft bestaan. ...
... In dezelfde periode als het verschijnen van de Startnotitie van de Ring Utrecht verschijnt ook de Startnotitie Knooppunt Hoevelaken. ...
Media 22-04-2009
Ring Utrecht informatieavonden
... Ring Utrecht informatieavonden. ...