Zoeken


Resultaten voor 'oplossing':
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... In Maastricht werkt de overheid hard aan de oplossing van het huidige probleem van een A2 dwars door stad. ...
... In Den Haag en Leidschendam heeft de overheid bij de aanleg van de Noordelijke Randweg (Sijtwende variant) (N14) expliciet gekozen voor een integrale oplossing voor wonen en verkeer. ...
... De genoemde alternatieven bieden een zeer kortzichtige “oplossing” voor een probleem dat nog niet helder is gedefinieerd. ...
... Betere oplossingen voor het probleem zijn mogelijk, zoals hierna middels diverse voorstellen zal worden aangetoond. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... 1 Hoofdoplossingen (extremen). ...
... Zo is niet inzichtelijk op basis van welke gegevens (onderzoeken) de uitbreiding van knooppunt Oudenrijn als ‘moeilijk’ - zo dat al het geval zou zijn - wordt bestempeld en of daarbij nog oplossingen zijn onderzocht. ...
... Dit is een kapstok voor besluitvorming van ruimtelijke projecten zoals tracébesluiten en met deze aanpak wordt een volgorde aangegeven waarlangs gezocht wordt naar oplossingen. ...
... De Startnotitie geeft geen of onvoldoende blijk van het zoeken van oplossingen voor de problemen in een ruimer kader zoals vanuit een ruimtelijke visie en programma. ...
... 1) dat oplossingsrichtingen zoals mobiliteitsmanagement, prijsbeleid en openbaar vervoer op zichzelf onvoldoende soelaas bieden. ...
... Ook in het “Plan van Aanpak Pakketstudies” is duidelijk gesteld dat oplossingen breder gezocht moeten worden dan uitsluitende meer asfalt. ...
... Als er weinig budget is om een duurzame oplossing te realiseren, dan rijst des te meer de vraag waarom een optie van een doorgaande (snel)weg door een woonwijk met alle daarbij horende mogelijke schadeloosstellingen voor inbreuk op en schade aan ...
... 1 (hoofdoplossingen/extremen), is het onzorgvuldig dat een voorkeursalternatief “samengesteld” wordt zonder in detail de toetsing van alle te beschouwen reële (! ...
... Tevens lijkt de studie zich teveel op de ‘ring’ (een oplossing) te richting in plaats van het probleem (het vervoersnetwerk waarvan de ring onderdeel is). ...
... Toch worden op basis van die analyse vergaande conclusies getrokken ten aanzien van het investeren in meer asfalt als oplossing voor het vervoerprobleem. ...
... Indien doorgaande verkeersstromen worden gescheiden van regionale verkeerstromen, zijn er van geen andere en betere oplossingen in de vorm van openbaar vervoer mogelijk voor regionale vervoersbehoeften dan een weg dwars door Leidsche Rijn? ...
... Wat zijn de doelstellingen per knooppunt waarvoor de Startnotitie een oplossing moet bieden? ...
Statements 21-04-2009
... De PvdA heeft de indruk dat Rijkswaterstaat geïsoleerd kijkt naar oplossingen via asfalt. ...
... Inventieve oplossingen blijven uit als bijvoorbeeld ook spoorinfraverzorgers als ProRail niet worden betrokken bij de planstudies. ...
... In de ogen van de PvdA is samenhang en creativiteit in oplossingen noodzakelijk waarbij OV-oplossingen onze voorkeur hebben. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Om de toekomstige verkeersproblemen in en rondom Utrecht aan te pakken is het noodzakelijk investeringen in extra (grootschalig) OV mee te nemen in de oplossingsrichting. ...
... Hierbij kan naast nieuwe investeringen gedacht worden aan eenvoudiger oplossingen, zoals het verhogen van de frequentie van (lokale) treinverbindingen, bijvoorbeeld 6 in plaats van 2 stoptreinen op de route Vleuten – Utrecht. ...
... Op basis van oplossingen in het kader van mobiliteitsmanagement kan een spreiding van het verkeer op de NRU en de A12 ten Zuiden van Utrecht verkregen worden. ...
... Een dubbellaagse verkeersstroom zou een oplossing kunnen zijn. ...
... Hoe kan het dat de volledige A2½ van tafel is en nu een weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wel een oplossing zou gaan bieden voor potentiële verkeersproblemen? ...
... De notitie maakt overigens niet duidelijk welk probleem opgelost wordt door een verbinding te maken tussen de A2 en de A12 en een dergelijk ingrijpende oplossing kan rechtvaardigen. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... 000 mensen noodzakelijk is voor een oplossing van de doorstromingsproblemen van het verkeer rond Utrecht. ...
... Een dergelijke oplossing brengt een grote inbreuk met zich voor het woon- en leefklimaat in de wijk van cliënten (zie ook hierna) en dat terwijl nauwelijks is gebleken van onderzoek naar alternatieven met minder ...
... Zoals eerder aangegeven moet hierbij worden gedacht aan (vele mogelijke) oplossingen op en rond bestaande infrastructuur. ...
... Zorgvuldige besluitvorming kan niet anders behelzen dan een oplossing van een (snel)weg dwars door een woonwijk zo veel mogelijk te voorkomen om niet te zeggen ten allen tijde gelet op de aangehaalde voorbeelden van misstanden in andere steden en de te verwachten ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Uit onderzoek vd gemeente is gebleken dat binnen de bestaande ruimte geen ideale oplossing mogelijk is. ...
... Wij pretenderen niet dè oplossing te hebben. ...
... Het algemene doel moet zijn om de meeste veilige, goed ingepaste, oplossing te kiezen die breed gedragen wordt door geheel Vleuterweide. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente door Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd. ...
... Vleuterweide (SNV) heeft de noodzaak gevoeld mee te denken aan de gezochte structurele oplossing. ...
... De Graaff geeft in zijn bevindingen aan dat de veiligheid juist ernstig afneemt bij de oplossingen van Goudappel Coffeng. ...
... Wij zien dus ruimte voor veel verbetering maar zijn ons er terdege van bewust dat er binnen de bestaande (beperkte) ruimte geen perfecte oplossing mogelijk is. ...
... De afweging en besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeente, maar de gemeente dient zich te realiseren dat de bewoners van de wijk met de oplossingen moeten leven en recht hebben op het geven van hun mening. ...
... Wethouder Lot van Hooijdonk heeft voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. ...
... Dit is in het belang van alle betrokkenen en het benodigde draagvlak voor de gekozen oplossingen. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Onderzoek van Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd in opdracht van de gemeente. ...
... Gebleken is dat binnen de bestaande, beperkte ruimte een optimale oplossing niet mogelijk is. ...
... Daarnaast is er een oplossing voor het vrachtverkeer om het winkelcentrum zo veilig en goed mogelijk te kunnen bevoorraden. ...
... Wethouder Lot van Hooijdonk heeft reeds voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. ...
... Dit is in het belang van alle betrokkenen en met name van de omwonenden die dagelijks met de gekozen oplossingen moeten leven. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... De Graaff geeft in zijn bevindingen aan dat de veiligheid juist ernstig afneemt bij de oplossingen van Goudappel Coffeng. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Vleuterweide probeert al tijden mee te denken en heeft verschillende malen oplossingen aangedragen. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Dit is een complexe oplossing met potentiële conflictsituaties. ...
... Verzoek simpele, duidelijke en begrijpelijke route ipv complexe oplossing. ...
Media 08-09-2015
25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide
... Ook politici hebben aangegeven meer heil te zien in de oplossing voor het zuiderlijk deel van Stichting Natuurlijk! ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
... Hieruit is gebleken dat er inderdaad gevaarlijke/onwenselijke verkeerssituaties zijn en er zijn ook ingrijpende oplossingen voorgesteld aan de gemeente. ...
... Wethouder Frits Lintmijer is het met ons eens dat er niet zolang gewacht kan worden en heeft opdracht gegeven voor tijdelijke oplossingen. ...
... Wij hebben de grootste probleempunten met de verkeerskundige getoond tijdens een schouw ter plaatse en gezamelijk noodoplossingen besproken. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Rijk en regio hebben na vergelijking van verschillende oplossingen gekozen voor de weguitbreiding in het Oost-alternatief. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... Concreet bieden de plannen geen oplossing voor het fileprobleem en er is dan ook geen aanleiding deze beide varianten te betrekken in het onderzoek. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Als een verbinding A2-A12 absoluut noodzakelijk blijkt dan is bundeling van infrastructuur, mits zeer goed ingepast, een oplossing. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... De PvdA is verheugd dat de wegen door Leidsche Rijn en door Amelisweerd niet langer als serieuze oplossing worden gezien om de bereikbaarheid in de regio Utrecht te verbeteren. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... Hierdoor blijft de forse OV-variant op tafel bij het zoeken naar een oplossing voor de bereikbaarheid in de regio Utrecht. ...
... Met de aangenomen motie worden de OV-oplossingen toch meegenomen in de verdere planvorming. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... oplossing ligt dan ook in het verminderen van het aantal weefbewegingen. ...
... “Van alle beschouwde oplossingen leidt de verbredingsvariant Volle Ring tot gemiddeld de beste. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Wij zijn van mening dat voor de Ring Utrecht nog geen voorkeursalternatief kan worden gepresenteerd, omdat geen van de alternatieven tot een oplossing leidt van het bereikbaarheidsprobleem. ...
... De sleutel van de oplossing ligt dan ook in het verminderen van het aantal weefbewegingen. ...
... “Geen van de alternatieven afzonderlijk lost dit probleem op en er zal daarom verder gestudeerd worden op oplossingen voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (bak Amelisweerd in relatie tot de Waterlinieweg) en daarnaast op het alternatief "Hele Ring" (het probleemoplossend vermogen van een weg om ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Alternatieven die minder ingrijpend zijn voor mens en leefomgeving, maar meer bijdragen aan een structurele oplossing. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Dus waarom spendeert de overheid veel geld aan verder onderzoek naar een oplossing die geen draagvlak heeft bij de bevolking en politiek? ...
Veelgebruikte termen 05-10-2009