Zoeken


Resultaten voor 'nog':
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... De stichting is ervan overtuigd dat er beter haalbare alternatieven zijn die nog niet in overweging zijn genomen. ...
... In het vervolg komen wij hierop terug, waarbij we ook nog diverse alternatieven zullen aandragen. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... De genoemde alternatieven bieden een zeer kortzichtige “oplossing” voor een probleem dat nog niet helder is gedefinieerd. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord. ...
... In ieder geval kan het niet zo zijn dat in de Startnotitie wordt gesproken van alternatieven die niet reëel zijn en waaruit later de wél te onderzoeken alternatieven of - erger nog – een (definitief) voorkeursalternatief worden “gedestilleerd”. ...
... Bovendien ontbreekt nog veel informatie. ...
... Zo is niet inzichtelijk op basis van welke gegevens (onderzoeken) de uitbreiding van knooppunt Oudenrijn als ‘moeilijk’ - zo dat al het geval zou zijn - wordt bestempeld en of daarbij nog oplossingen zijn onderzocht. ...
... deze aspecten ten onrechte geheel voorbij, is in strijd met de diverse stappen van de landelijk gehanteerde Ladder van Verdaas en in strijd met het overheidsprogramma VERDER waarvan de Startnotitie - nogmaals - onderdeel is. ...
... Door nu enkele jaren na realisatie van een deel van Leidsche Rijn (Leidsche Rijn is nog niet eens geheel af) is een flagrante strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. ...
... Zelfs in het geval berekeningen zouden uitwijzen dat het mogelijk is dan nog is voornoemde gang van zaken in strijd met de ratio achter de (eu-richtlijn) luchtkwaliteitregels van “schonere lucht voor meer mensen. ...
... de verbinding van de A12 vanuit Den Haag naar de A2 in de richting Amsterdam heeft nog steeds de oorspronkelijke inrichting van het klaverblad met een enkele rijbaan zoals aangelegd een haar of 40 geleden. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Als Oudenrijn nu al een bottleneck is en dit in de toekomst ook nog zo is, zou het juist voor de hand liggen om Oudenrijn klaar te maken voor de komende tientallen jaren. ...
... Bovendien leidt een ruime rondweg ertoe dat er niet nog meer ruimtebeslag voor infrastructuur en nog meer aanslag op de leefkwaliteit in de gemeente Utrecht en directe omgeving plaatsvindt. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... In dit verband wijs ik nog op jurisprudentie van het Hof, waaruit blijkt dat een persoon recht heeft op bescherming van zijn woning en het rustig genot daarvan, niet alleen tegen een fysieke inbreuk, maar ook tegen niet- ...
... Als ook nog eens de school aan of dichtbij het tracé staan, dan is er dus sprake van extreme blootstelling aan luchtverontreiniging. ...
... Dit telt des te zwaarder nu de bewoners hun woningen nog maar enkele jaren of aelfs maanden gelden hebben betrokken. ...
... liggen verschillende scholen direct aan of vlakbij een mogelijk tracé: het Amadeus College, Kindercluster Noord, Kindercluster Zuid, kinderdagverblijven, speciaal basisonderwijs Sint Maarten en de nog te bouwen school De Twaalfruiter in het deelgebied de Tuinlanden van Vleuterweide. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Ondanks enkele lapmiddelen is de verkeerssituatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat er aanpassingen nodig zijn. ...
... Helaas is ondanks diverse verzoeken vanuit SNV de procedure rondom de besluitvorming Busbaan Vleuterweide en mogelijkheden voor inspraak nog steeds volstrekt onduidelijk. ...
... Met klem hebben we afgelopen twee weken via de media (AD, RTV Utrecht, Radio M) nogmaals verzocht om helderheid te bieden omtrent de procedure. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Ondanks enkele lapmiddelen is de situatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat de huidige situatie aangepast moet worden. ...
... Helaas is ondanks diverse verzoeken vanuit SNV de procedure rondom de besluitvorming Busbaan Vleuterweide nog steeds volstrekt onduidelijk. ...
... Met klem verzoeken we nogmaals om helderheid te bieden omtrent de procedure. ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Missen hier nog stukken? ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Hoven 3 kan alleen nog via Europaweg de wijk uit. ...
... Ook bewoners boven winkelcentrum kunnen alleen nog via Moersbergen de wijk uit. ...
... Verzoek rekening houden met uw jonge kinderen en met scholieren die nog geen verkeerservaring hebben. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... REGIO - Bewoners in Haarzuilens en Leidsche Rijn reageren nog voorzichtig op berichten dat er mogelijk geen snelweg door hun gebied komt. ...
... Maar de bewoners zijn daar nog niet zeker van. ...
... Volgens gemeente, provincie en rijk is nog niets besloten over nieuwe snelwegen rondom Utrecht. ...
... Er is dus nog geen definitief nee volgens het Rijk. ...
... Nog geen vlag uit wat mij betreft. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... van de Stichting Natuurlijk Vleuterweide: ‘De snelweg erlangs of erdoor wordt meegenomen in het onderzoek, maar het verkeersprobleem ligt niet aan de westkant, maar deze variant wordt desondanks nog steeds meegenomen. ...
... Er ligt al een ring rond Utrecht, maar beleids¬makers doen het voorkomen alsof deze nog niet af is, en dat is heel suggestief. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Vleuterweide vindt het teleurstellend dat de gewraakte varianten van een weg door of langs Leidsche Rijn nog steeds verder onderzocht worden. ...
... Eind oktober 2009 verwacht minister Eurlings dit alsnog te kunnen doen, zo zei hij op de persconferentie op 6 juli. ...
... De reeele dreiging voor Leidsche Rijn is nog steeds niet van de baan. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Vleuterweide ziet op basis van de recente informatie verstrekt door VERDER * nog steeds geen noodzaak voor een (snel)weg door of langs Vleuterweide. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Dit alternatief ligt er nog niet. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Er is in de lengterichting immers geen ruimte om nog meer weefbewegingen te faciliteren. ...
... echter tegenover dat diezelfde aanpassing is aan te grijpen om in de eindsituatie, via een overkapping of iets dergelijks, de stad en Amelisweerd veel beter met elkaar te verbinden dan momenteel nog het geval is. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Wij zijn van mening dat voor de Ring Utrecht nog geen voorkeursalternatief kan worden gepresenteerd, omdat geen van de alternatieven tot een oplossing leidt van het bereikbaarheidsprobleem. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Plannen Ring Utrecht nog niet klaar. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... Knoop nog niet doorgehakt. ...
... Dat bleek gisteren bij de presentatie van een pakket maatregelen door minister Eurlings, nodig om te voorkomen dat het verkeer in en rond Amersfoort en Utrecht de komende jaren nog verder vastloopt. ...
... nl/utrecht/3348331/Knoop_nog_niet_doorgehakt. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Vleuterweide uw hulp inroepen om voor deze datum nog een vuist te maken en kracht te zetten bij de vele inspraakreacties. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... De Utrechtse verkeerswethouder De Weger, toevallig ook voorzitter van de Bestuursregio Utrecht, benadrukt dat het een van de mogelijke varianten is, waarover nog geen besluit is gevallen. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... LEIDSCHE RIJN - Vleuterweide strijdt nog steeds tegen de komst van een snelweg door de wijk. ...