Zoeken


Resultaten voor 'nieuw':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Vrienden van de stichting worden per e-mail van het laatste nieuws op de hoogte gesteld. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Het is opmerkelijk en stuitend en in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van alle betrokken overheden dat een (snel)weg door deze nieuwe woonwijk nu als een politiek realistische optie wordt gezien. ...
... VROM en V&W hebben destijds Leidsche Rijn aangewezen als nieuwe generatie groeistad met hoge eisen aan het woonmilieu. ...
... Hoe kan een overheid met voortschrijdend inzicht het in haar hoofd halen om nu voor Leidsche Rijn een nieuwe doorgaande wegen dwars door woonwijken voor te stellen? ...
... Kortom, een nieuwe doorgaande (snel)weg dwars door een woongebied (Leidsche Rijn) is géén optie! ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Het is moeilijk voorstelbaar dat deze problemen niet beter oplosbaar zijn dan de vele problemen horend bij de aanleg van een geheel nieuwe weg door een woonwijk als Leidsche Rijn. ...
... een onderbouwing van de noodzaak tot nieuwe infrastructuur. ...
... 2 aangegeven dat van de aanleg van grootschalige nieuwe spoorinfrastructuur geen sprake is. ...
... Verder is opvallend in de Startnotitie dat in drie van de alternatieven nadrukkelijk stap 7 (“bouwen van nieuwe infrastructuur”) wordt overwogen. ...
... Daarbij gaat het “Voorstel voor het VERDERpakket” van de UVVB - waarvan de Startnotitie toch onderdeel is - ervan uit dat bij duurzame ingrepen wordt gekozen volgens het adagium “Nieuwe wegen? ...
... Dit is in strijd met het opnemen van de aanleg van een nieuwe (snel)weg door een woonwijk in drie van de vier alternatieven van uw Startnotitie Ring Utrecht. ...
... ” In het Voorstel voor het VERDERpakket wordt duidelijk aangegeven dat aanleg van nieuwe wegen als laatste wordt overwogen en in de Startnotitie heeft in strijd hiermee de aanleg van nieuwe wegen een zeer prominente en overheersende plaats in de alternatieven. ...
... Deze doelstelling is niet te rijmen met het aanleggen van nieuwe wegen dwars door een bestaande en net opgeleverde woonwijk. ...
... Het is niet logisch om problemen zoals een A2 door Maastricht, A9 door Badhoevedorp, A12 door Arnhem of A13 door Rotterdam opnieuw te creëren. ...
... In hoeverre is de inpassing van een nieuwe (snel)weg door Vleuterweide/ Leidsche Rijn van invloed op de vertraging die de bouw van de basisschool de Twaalfruiter vlak aan het mogelijk traject? ...
... De discussie in de Tweede Kamer gaf aan dat alleen betrekking op uitbreiding van bestaande infrastructuur de nieuwe spoedprocedures van kracht zouden zijn en daarmee niet van toepassing zijn op de gepresenteerde plannen van een eventuele nieuwe doorgaande (snel)weg door Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
Statements 21-04-2009
... "GroenLinks is fel tegen nieuwe wegen dwars door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... Dit ook als steun in de rug van de vele inwoners in het nieuwe stadsdeel van Utrecht: Leidsche Rijn. ...
... Nieuwe rijksweg dwars door Leidsche Rijn? ...
... Een nieuwe rijksweg dwars door Vleuterweide en het Leidsche Rijnpark die aansluit op de Noordelijke Randweg? ...
... Het idee om een nieuwe rijksweg aan te leggen dwars door de nieuwbouwwijken van Vleuten en Leidsche Rijn is vragen om gezondheids- en vervuilingsproblemen. ...
... Fijnstof, geluid, minder openbaar groen, horizonvervuiling, de barrierewerking zijn maar enkele nadelen van een (nieuwe) rijksweg door bewoond gebied te noemen. ...
... "Juist dat zijn ook de redenen om de A2 ter hoogte van Leidsche Rijn te overkappen, en dan ga je een paar kilometer verderop een nieuwe snelweg aanleggen? ...
... Dit heeft VVD raadslid Willem Buunk gezegd in een drukbezochte bijeenkomst op 5 januari van de nieuwe actiegroep Natuurlijk Vleuterweide. ...
... Ze hebben net een nieuw huis gekocht in een rustige en groene omgeving. ...
... Met als een van vele varianten mogelijk een nieuwe weg door of langs Leidsche Rijn. ...
Nieuwsbrief 05-05-2009
... Via het onderstaande formulier kunt u zich direct aanmelden voor de nieuwsbrief die wij periodiek verzenden met daarin het laatste nieuws en de stand van zaken. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Hierbij kan naast nieuwe investeringen gedacht worden aan eenvoudiger oplossingen, zoals het verhogen van de frequentie van (lokale) treinverbindingen, bijvoorbeeld 6 in plaats van 2 stoptreinen op de route Vleuten – ...
... De redenering in de Startnotitie dat het verkeer tussen A12 enerzijds en A2/A27/A28 anderzijds dan een alternatief via de noordelijke ring heeft, rechtvaardigt geen volledig nieuwe infrastructuur in Leidsche Rijn. ...
... In de ladder van Verdaas is bundeling van infrastructuur te prefereren boven aanleg van nieuwe infrastructuur. ...
... Het project A2½ dat veel minder leefbaarheidsproblemen met zich brengt, verdient een nieuwe kans, wellicht zonder de doortrekking naar de A27. ...
... 13 Rondweg buiten Utrecht / Nieuwegein / Maarssen. ...
... De Startnotitie beoogt extreme varianten op tafel te leggen, toch gaan alle varianten ervan uit om verkeer door Utrecht (inclusief De Meern en Vleuten) / Nieuwegein / Maarssen heen te leiden. ...
... Er zijn geen alternatieven getoond om het doorgaande verkeer ruimer om de dichtbevolkte kernen Utrecht, Nieuwegein en Maarssen heen te leiden. ...
... Wat zijn de tot nu toe opgekomen mogelijkheden voor een weg in het “zoekgebied nieuwe verbinding” in de verschillende alternatieven? ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Op geen enkele manier is aangetoond dat een (snel)weg dwars door een nieuwe woonwijk voor minimaal 80. ...
... 4 Aantrekkende werking nieuwe Infrastructuur - Luchtkwaliteit. ...
... Het aanleggen van nieuwe doorgaande (snel)wegen zal een aantrekkende werking hebben op zowel regionaal als nationaal verkeer. ...
... zal stijgen met verdere negatieve effecten op onder andere de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de hele stad Utrecht (inclusief Leidsche Rijn en toekomstig Rijnenburg), Maarssen, IJsselstein en Nieuwegein. ...
... Indien de keuze van nieuwe infrastructuur noodzakelijk is, zou getracht moeten worden de verkeersintensiteit binnen de grenzen van dit stedelijk gebied te verminderen door betere regionale en nationale spreiding. ...
... Inpassing van nieuw tracé zullen logischerwijs reeds rekening moeten houden met deze Europese normen. ...
... Ontsluitingsproblemen van de wijk zijn dan ook op voorhand voorzienbaar en vormen anders dan bij de andere alternatieven wederom een obstakel voor de aanleg van een nieuwe (snel)weg. ...
... Een mogelijke (snel)weg door Vleuterweide heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke voorzieningen, zoals het nieuwe winkelcentrum, de scholen, sportfaciliteiten en gezondheidscentrum. ...
... Wederom wordt hier een belangrijk nieuw obstakel duidelijk die bij de andere alternatieven geen rol speelt. ...
Leidsche Rijn 17-05-2009
Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht.
... Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht. ...
... Leidsche Rijn is anno 2006 de grootste nieuwbouwlocatie en Vinex-locatie van Nederland. ...
... Het totale nieuwbouwproject omvat ook delen van de nieuwe wijk Vleuten-De Meern. ...
... Het gehele project, inclusief de nieuwbouwlocaties die onder de wijk Vleuten-De Meern vallen, heeft een oppervlakte van ± 2500 hectare (5 x 5 km). ...
Haarrijnseplas 03-07-2009
... "De Haarrijnseplas is het nieuwe strand voor Leidsche Rijn en ligt op minder dan 3 km van Vleuterweide. ...
... Het nieuwe strand ligt tegen de Haarrijnse Rading en de A2. ...
... Bij een eventuele doortrekking van de Noordelijk Ring Utrecht en een (snel) weg door of direct om Leidsche Rijn heeft dat een impact voor het nieuwe "Leidsche Rijn strand". ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Deze nieuwe alternatieven zorgen voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers en bieden tegelijkertijd meer overzichtelijkheid. ...
... Dit moet volgens SNV het doel zijn, te bereiken door goede afweging van alle alternatieven, met inachtname van het originele Masterplan Leidsche Rijn en zonder aantrekkende werking van nieuwe verkeersstromen. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Vertel hoe u de nieuwe plannen ervaart, wat het voor u betekent als ze uitgevoerd gaan worden, wat het voor uw -eventuele- gezinsleden betekent. ...
... Verkeersdruk bij kruising Landschapsbaan neemt toe door nieuw te bouwen wijk met enkel Moersbergen als uitgang. ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
...  Goed nieuws:. ...
Media 16-01-2013
16-01-'13 Volg ons op twitter en facebook
...  Like onze Facebookpagina zodat u altijd op de hoogte blijft van het laatste nieuws. ...
Media 13-10-2009
RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven
... RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven. ...
... Vrijdag meldde RTL Nieuws dat de A27 door Amelisweerd wordt verbreed om het verkeer rondom Utrecht beter te laten doorstromen. ...
... nl/components/actueel/rtlnieuws/miMedia/2009/week41/vr_1930_a27. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Vrijdag meldde RTL Nieuws dat de A27 door Amelisweerd wordt verbreed om het verkeer rondom Utrecht beter te laten doorstromen. ...
... Volgens gemeente, provincie en rijk is nog niets besloten over nieuwe snelwegen rondom Utrecht. ...
... Aanleg nieuwe wegen De aanleg van nieuwe wegen is volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat daardoor niet nodig. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... VAR Nieuwsblad - 24 september 2009. ...
Media 07-09-2009
Animatie film nieuwe (winkel)centrum Vleuterweide
... Animatie film nieuwe (winkel)centrum Vleuterweide. ...
... Op deze mooie animatie film kun je goed zien hoe het nieuwe centrum Vleuterweide ongeveer gaat worden. ...
... Op deze mooie animatie film kun je goed zien hoe het nieuwe centrum Vleuterweide ongeveer gaat worden:. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk. ...
... Wel ligt er een tussenstand waaruit blijkt dat het zogeheten “Niet verbreden alternatief”, waar de eventuele nieuwe wegen door Leidsche Rijn dan wel Amelisweerd onder vallen, niet meer als optie wordt beschouwd door het College van B&W Utrecht. ...
... Goed nieuws dus voor alle partijen, actiegroepen en bewoners die zich hier zo hebben verzet! ...
... In de gepresenteerde tussenrapportage staat meer positief nieuws. ...
... De PvdA juicht tevens toe dat veel van de nieuw aangekondigde maatregelen bijdragen aan het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... “Ook liggen er leefbaarheidsknelpunten in de wijken Galecop en Leidsche Rijn in het verschiet, omdat er aldaar eveneens nieuwe wegen komen of bestaande wegen worden opgewaardeerd. ...
... nl:80/verder/nieuws-verder. ...
... newsid=110&nieuws=Breed-pakket-mobiliteitsmaatregelen-voor-Draaischijf-Nederland. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “De varianten met een weg door Leidsche Rijn en een nieuwe weg door Amelisweerd hebben een te gering probleemoplossend vermogen en worden niet langer als kansrijk gezien. ...
... “De ruimtelijke opgave en de maatschappelijke weerstand is zo groot dat als het gaat om nieuwe. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Daarop kwamen duizenden inspraakreacties en wisten actiegroepen honderden demonstranten te mobiliseren tegen wegen door Amelisweerd, Leidsche Rijn en de Nieuwegeinse wijk Galecop. ...
... nl/nieuws/212975. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... UTRECHT - Nieuwe (snel)wegen door landgoed Rhijnauwen/Amelisweerd en Leidsche Rijn lijken weinig kans te maken. ...
... Dat laatste geldt met name voor de plannen voor nieuwe wegen door groen (landgoed Rhijnauwen) en een woonwijk (Leidsche Rijn). ...
... Opties die in beeld zijn, zoals de nieuwe wegen door Rhijnauwen/Amelisweerd en door Leidsche Rijn, stuiten op veel weerstand. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Je wil hier in een nieuwe wijk iets opbouwen. ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... nl/nieuws/210477. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Ondertekening van dit document geeft groen licht voor het aanpassen van de bestemmingsplannen en hiermee lijken de verschillende partijen zich vast te leggen op de mogelijkheid dat een nieuwe weg door of vlak langs Vleuterweide/Leidsche Rijn daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. ...
... De 3000 inspraakreacties op de Startnotitie Ring Utrecht gaven aan dat er massaal reacties zijn binnengekomen tegen een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn. ...
... Dit sluit aan bij het standpunt van de gemeenteraad en bij de uitspraak van Burgermeester Wolfsen tijdens de nieuwjaarsreceptie waarin hij stelt dat het opsplitsen van zo’n bijzondere wijk geen goed idee is. ...
... Vleuterweide gaat er daarom vanuit dat de Utrechtse Gemeenteraad haar eerder gedeelde visie nu kracht bijzet door verdere studies naar een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn niet te steunen. ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... In het ontwerp zijn de suggesties meegenomen die zijn ontvangen naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief Vleuterweide van juli vorig jaar. ...
Media 21-04-2009
Hart van Nederland: Leidse Rijn woedend over aanleg snelweg
... De inwoners van de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn zijn woedend. ...
... Maar de inwoners van Leidsche Rijn zien een snelweg vlak langs hun nieuwe huis helemaal niet zitten. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... In nieuwe plannen van het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) zijn meerdere opties opgenomen met daarin een snelweg door Leidsche Rijn. ...
... nl/nieuws/201221. ...
Media 21-04-2009
Weinig steun voor nieuwe snelwegen Leidsche Rijn en Amelisweerd
... Weinig steun voor nieuwe snelwegen Leidsche Rijn en Amelisweerd . ...
... nl/utrecht/stad/2849223/Weinig_steun_voor_nieuwe_snelwegen_Leidsche_Rijn_en_Amelisweerd. ...
Media 21-04-2009
De Brug Inspraakavond plannen nieuwe snelweg
... De Brug Inspraakavond plannen nieuwe snelweg . ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... nl/nieuws/203695. ...