Zoeken


Resultaten voor 'name':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... De bedoeling van deze verbindingsweg is met name de verbetering van de doorstroming van het verkeer tussen Rotterdam/Den Haag en Amersfoort. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “ ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Nu Leidsche Rijn zo goed als klaar is worden de bewoners opgeschrikt door een onaangename verrassing; ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Het is namelijk mogelijk dat een bepaalde extreme variant dusdanig extreme nadelige effecten kent, dat deze variant wordt verworpen. ...
... Bij een Klaverblad structuur is er sprake van dubbele bezetting van infrastructuur door onnodige “weef”verrichtingen en moet met name het zwaardere verkeer flink snelheid terug nemen om de scherpe bocht te nemen. ...
Statements 21-04-2009
... Zolang de provincie als uitgangspunt heeft dat het Openbaar Vervoer een langzamer vervoermiddel mag zijn dan de auto (namelijk 1,5 x langzamer) en dit in de praktijk ook zo werkt, maken de meeste mensen eerder gebruik van de auto dan het Openbaar Vervoer. ...
... De PvdA wil met name dat in het kader van bereikbaarheid van Midden Nederland de ambitie qua groei van het Openbaar Vervoer sterk wordt verhoogd. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Met name de verbinding van het Pannerdens Kanaal naar knooppunt Oud Dijk (A12-A18) verdient aandacht om natuur en bestaande woonkernen te ontzien, bij strikte bundeling van infrastructuur kan dit onevenredige ...
... Volgens het CBS (bodemstatistiek 2000) heeft de gemeente Utrecht namelijk al het hoogste percentage (>13%) ruimtebeslag voor infrastructuur van Nederland. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Een enorme toename van geluidshinder is te verwachten in het nu rustige en groene Vleuterweide. ...
... Met name voor de huizen en scholen die straks vlak langs het tracé staan is dit onacceptabel. ...
... In het verlengde van het voorgaande zal een (snel)weg door Vleuterweide onvermijdelijk ook tot een enorme toename van stankoverlast leiden. ...
... Een weg door Vleuterweide leidt in de woonwijk tot een enorme toename van lichtoverlast. ...
... Een dergelijke situatie leidt tot een grote toename van de sociale onveiligheid in de wijk en zal in de praktijk door velen als belemmering gezien worden om zich te verplaatsen naar sociale voorzieningen (zeker in de avonduren). ...
... ) er door het plangebied lopen en niet inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn voor met name het zoekgebied in Leidsche Rijn. ...
De Rietvelden 17-05-2009
De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol.
... Uitgangspunt voor het ontwerp was de bestaande waterstructuur en de agrarische verkaveling, daardoor zijn de meeste straten recht en voornamelijk in noord-zuidrichting gelegen. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Dit is in het belang van alle betrokkenen en met name van de omwonenden die dagelijks met de gekozen oplossingen moeten leven. ...
... Dit moet volgens SNV het doel zijn, te bereiken door goede afweging van alle alternatieven, met inachtname van het originele Masterplan Leidsche Rijn en zonder aantrekkende werking van nieuwe verkeersstromen. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Verkeerstoename op 30 km/kindvriendelijke smalle weg Sparrendaal. ...
... Bij toename verkeer komen fietsende kinderen in de verdrukking. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... In plaats daarvan wordt met name onderzocht in hoeverre de bak van de A27 bij Amelisweerd kan worden verbreed en of een weg langs (aan de westkant van) Leidsche Rijn de verkeersproblemen rond de stad kunnen oplossen. ...
... Dat laatste geldt met name voor de plannen voor nieuwe wegen door groen (landgoed Rhijnauwen) en een woonwijk (Leidsche Rijn). ...