Zoeken


Resultaten voor 'naast':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... De Stichting bestaat daarnaast uit de verschillende Commissies:. ...
... De activiteiten van de stichting kosten naast veel van onze vrije tijd ook veel geld. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Het is niet duidelijk of de bestaande infrastructuur kan blijven bestaan naast de door te trekken ringweg. ...
Bestuur 17-05-2009
... De Stichting bestaat daarnaast uit de verschillende Commissies:. ...
Doelstelling 21-04-2009
... De activiteiten van de stichting kosten naast veel tijd ook geld. ...
Donaties 21-04-2009
... De activiteiten van de stichting kosten naast veel tijd ook geld. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Hierbij kan naast nieuwe investeringen gedacht worden aan eenvoudiger oplossingen, zoals het verhogen van de frequentie van (lokale) treinverbindingen, bijvoorbeeld 6 in plaats van 2 stoptreinen op de route Vleuten – ...
... Daarnaast zijn de effecten van Park & Ride voorzieningen niet (kenbaar) meegenomen in het onderzoek (zie Ontwikkelingsvisie 2003). ...
... Waarom wordt het doortrekken van de NRU niet vergeleken met de A2½ in het MER of worden beide opties niet naast elkaar gezet in doorrekening van verkeersmodellen? ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Tevens gaan wij ervan uit dat naast de hiervoor genoemde overwegingen, de bepalingen omtrent luchtkwaliteitseisen - zoals sinds 15 november 2007 opgenomen in de Wet Milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5. ...
... Naast de genoemde kwantitatieve normen zijn er uiteraard ook andere negatieve kwalitatieve effecten die een doorgaande (snel) weg door een dicht bevolkt gebied heeft op de directe omgeving zoals de ...
De Rietvelden 17-05-2009
De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol.
... Een deel van De Rietvelden is al bewoond, daarnaast wordt er volop gebouwd. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Naast onze website kunt u Natuurlijk! ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Door daarnaast de situatie voor automobilisten te veranderen naar eenrichtingsverkeer kan het aantal kruisbewegingen over t. ...
... Daarnaast is er een oplossing voor het vrachtverkeer om het winkelcentrum zo veilig en goed mogelijk te kunnen bevoorraden. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Daarnaast is afgesproken dat als het rendabel blijkt, het Rijk 110 miljoen extra investeert in het openbaar vervoer in de regio Utrecht door de aanleg van een tramlijn naar Utrecht Science Park, beter bekend ...
... De verdiepte A27 wordt daarnaast deels overdekt door een dak van 250 meter. ...
... Daarnaast wordt de Noordelijke randweg Utrecht opgewaardeerd naar een 2x2 autoweg van minimaal 80 km/u met ongelijkvloerse kruisingen. ...
... Naast de voltooiing van de ring Utrecht wordt ook geïnvesteerd in openbaar vervoer. ...
... Daarnaast wordt tussen Utrecht Centraal Station en Leidsche Rijn de busverbinding versneld door de aanleg van tunnels. ...
... Hiernaast starten rijk en regio een onderzoek naar het openbaar vervoer op de langere termijn. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Daarnaast zijn wij van mening dat duidelijk is dat de kern van het probleem op de Ring Utrecht het weven van de verkeersstromen in de bak van de A27 is. ...
... lost dit probleem op en er zal daarom verder gestudeerd worden op oplossingen voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (bak Amelisweerd in relatie tot de Waterlinieweg) en daarnaast op het alternatief "Hele Ring" (het probleemoplossend vermogen van een weg om Leidsche Rijn). ...