Zoeken


Resultaten voor 'mogelijk':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Vleuterweide heeft met verbazing de berichtgeving gevolgd dat Rijkswaterstaat problemen heeft met de planning van de bouw van de tunnel bij de A2 en dat een tracé door Leidsche Rijn als mogelijkheid wordt genoemd. ...
... Vleuterweide wil u op deze site en op het forum informatie bieden over de plannen van de overheid en de mogelijkheden die u als burger heeft om uw leefomgeving te behouden. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Het werven van donateurs voor de stichting en overige mogelijke middelen. ...
... In kaart brengen van mogelijkheden om aanspraak te maken op subsidies. ...
... Goede mogelijkheden biedt de krachten te bundelen; ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Aldus zijn de bewoners van Vleuterweide eind 2007 plotseling en vlak na aankoop, oplevering of intrek geconfronteerd met de mogelijke plannen van een (snel)weg. ...
... Hoe is het mogelijk dat de overheid eerst een woonwijk aanlegt en vervolgens, als de huizen zijn opgeleverd, een snelweg er doorheen als bespreekbare optie ziet? ...
... Betere oplossingen voor het probleem zijn mogelijk, zoals hierna middels diverse voorstellen zal worden aangetoond. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Aldus is geen sprake van een reële inspraakmogelijkheid over meerdere reële alternatieven! ...
... Volgens de voorgestelde werkwijze in de Startnotitie wordt inzicht verkregen in de maximaal mogelijke effecten (p. ...
... de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement; ...
... de mogelijkheden van benutting; ...
... Op grond van technische ontwikkelingen is een betere spreiding van het verkeer over de dag mogelijk. ...
... Door het stimuleren bij overheid en bedrijfsleven van verdere flexibilisering van arbeidstijden, daar waar mogelijk. ...
... Als er weinig budget is om een duurzame oplossing te realiseren, dan rijst des te meer de vraag waarom een optie van een doorgaande (snel)weg door een woonwijk met alle daarbij horende mogelijke schadeloosstellingen voor inbreuk op en schade aan particiliere eigendommen, is opgenomen in de Startnotitie? ...
... Zelfs in het geval berekeningen zouden uitwijzen dat het mogelijk is dan nog is voornoemde gang van zaken in strijd met de ratio achter de (eu-richtlijn) luchtkwaliteitregels van “schonere lucht voor meer mensen. ...
... In hoeverre is de inpassing van een nieuwe (snel)weg door Vleuterweide/ Leidsche Rijn van invloed op de vertraging die de bouw van de basisschool de Twaalfruiter vlak aan het mogelijk traject? ...
... In de Startnotitie wordt onder meer op pagina 2 aangegeven dat er zo veel mogelijk wordt gewerkt volgens de aanbevelingen van de Commissie Elverding. ...
... Het lijkt erop dat er sprake is van verschillende mogelijk tracés in Leidsche Rijn, maar niet duidelijk is welke waardoor ten onrechte veel onduidelijke en onzekerheid bestaat. ...
... In het verlengde van het vorige punt moet worden opgemerkt dat in de Startnotitie (p 37) wordt aangegeven dat in fase 1 gewerkt wordt met extremen om inzicht te verkrijgen in de maximaal mogelijke effecten. ...
... Zoals beschreven is dit niet mogelijk en zullen alle effecten van alle reële varianten en onderdelen van varianten bepaald moeten worden. ...
... Het is namelijk mogelijk dat een bepaalde extreme variant dusdanig extreme nadelige effecten kent, dat deze variant wordt verworpen. ...
... Het is immers niet mogelijk om een voorkeursvariant te kiezen op basis van een globaal onderzoek van extreme varianten. ...
Bestuur 17-05-2009
... Het werven van donateurs voor de stichting en overige mogelijke middelen. ...
... In kaart brengen van mogelijkheden om aanspraak te maken op subsidies. ...
Doelstelling 21-04-2009
... de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn in Vleuterweide te Vleuten en de directe omgeving daarvan het leefmileu, sociale veiligheid, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen en indien mogelijk te optimaliseren. ...
Statements 21-04-2009
... Vanuit Utrecht is veel meer behoefte aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer en verruiming van die mogelijkheden, aanvullende maatregelen om autoverbruik te verminderen, meer aandacht en opwaardering van Transferia en de fiets. ...
... We zullen deze alternatieven zeer serieus beoordelen en waar mogelijk met goede adviezen aanvullen. ...
... Met als een van vele varianten mogelijk een nieuwe weg door of langs Leidsche Rijn. ...
... "Als het onderzoek naar alle extreme varianten in de planstudie afgerond is, moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de bewoners van Vleuterweide. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Betere mogelijkheden om de stad Utrecht in te komen kan bijdragen om doelen als gesteld in Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht te behalen en de druk op de snelwegen door Utrecht te verminderen. ...
... Net als op de zuidelijke ring van Utrecht (A12) en de verbrede A2 zou een verder scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer mogelijk zijn. ...
... Ook het beter benutten van bijvoorbeeld een overkapte Waterlinieweg zou een mogelijkheid kunnen zijn. ...
... De omgeving van Oudenrijn biedt mogelijkheden tot uitbreiding en bouw in de hoogte. ...
... Wij stellen voor om de mogelijkheden te bekijken voor dubbellaagse verkeersstromen. ...
... Zijn de mogelijkheden tot het ondertunnelen van de verbinding A12 – A28 onder Amelisweerd door, meegenomen in de totstandkoming van de Startnotitie? ...
... Door de huidige ondertunneling van de A2 met verkeersmogelijkheden voor gevaarlijke stoffen is bebouwing van het gebied boven de A2 beperkt. ...
... Het spoortracé Woerden/Harmelen – Amsterdam biedt mogelijkheden om het bestaande spoortracé te bundelen met een doorgaande (snel)weg. ...
... Deels is het mogelijk om infrastructuur te bundelen met de Betuwe-spoorlijn. ...
... Deze variant kan mogelijk verkeers- en milieuproblemen op de lange termijn het beste oplossen door een betere spreiding. ...
... Een (snel)weg ruim om Vleuterweide heen leidt wellicht tot een iets langer tracé, maar voorkomt de enorme impact op een jonge woonwijk en leidt mogelijk tot minder hoge kosten omdat ondertunneling niet nodig is. ...
... Wat zijn de tot nu toe opgekomen mogelijkheden voor een weg in het “zoekgebied nieuwe verbinding” in de verschillende alternatieven? ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Zoals eerder aangegeven moet hierbij worden gedacht aan (vele mogelijke) oplossingen op en rond bestaande infrastructuur. ...
... Zorgvuldige besluitvorming kan niet anders behelzen dan een oplossing van een (snel)weg dwars door een woonwijk zo veel mogelijk te voorkomen om niet te zeggen ten allen tijde gelet op de aangehaalde voorbeelden van misstanden in andere steden en de te verwachten ernstige gezondheidsgevolgen. ...
... De Startnotitie maakt in het geheel niet duidelijk dat een snelweg uit een oogpunt van geluidhinder mogelijk is. ...
... De aanleg van een (snel)weg dwars door Vleuterweide betekent dat er op vele plaatsen overgangen of tunnels gemaakt moeten worden om bewonersverkeer mogelijk te maken om toegang te hebben tot de diverse sociale voorzieningen (scholen, winkels, cultuurcampus, gezondheidscentra etc). ...
... Met welke argumenten kunt u de aanleg van een mogelijke (snel)weg onderbouwen aan de bewoners van een wijk die bewust gekozen hebben voor een woonwijk met een dorps karakter? ...
... De bewoners hebben zich inmiddels georganiseerd om zich te verzetten tegen een mogelijke weg door Vleuterweide. ...
... ) bestuurders straks in de besluitvorming moet worden meegenomen, stellen wij voor om dit aspect toch mee te nemen richting de Commissie MER, omdat het zo’n ongelooflijk belangrijk aspect is bij een mogelijke (snel)weg door Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
... In het Masterplan Leidsche Rijn is uitgegaan van een verkeerssituatie die sluipverkeer van de A2 naar de A12 zoveel mogelijk voorkomt. ...
... Een mogelijke (snel)weg door Vleuterweide heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke voorzieningen, zoals het nieuwe winkelcentrum, de scholen, sportfaciliteiten en ...
... In het getekende zoekgebied voor een mogelijke (snel)weg door Vleuterweide liggen verschillende scholen direct aan of vlakbij een mogelijk tracé: het Amadeus College, Kindercluster Noord, Kindercluster Zuid, kinderdagverblijven, speciaal ...
... Zelfs de dreiging van een mogelijke (snel) weg dwars door Leidsche Rijn zal de verkoopbaarheid van toekomstige projecten aantasten. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Uit onderzoek vd gemeente is gebleken dat binnen de bestaande ruimte geen ideale oplossing mogelijk is. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... - Betere alternatieven mogelijk dan voorstel van de gemeente. ...
... Onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente door Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd. ...
... De Graaff heeft de voorgestelde varianten bestudeerd en geconstateerd dat er betere alternatieven mogelijk zijn voor de onveilige situatie rondom de busbaan. ...
... Verder ziet De Graaff een mogelijkheid om het kruispunt bij het Gezondheidscentrum overzichtelijker en daarmee veel veiliger te maken door meer opstelruimte voor auto's en fietsers te realiseren. ...
... Wij zien dus ruimte voor veel verbetering maar zijn ons er terdege van bewust dat er binnen de bestaande (beperkte) ruimte geen perfecte oplossing mogelijk is. ...
... Helaas is ondanks diverse verzoeken vanuit SNV de procedure rondom de besluitvorming Busbaan Vleuterweide en mogelijkheden voor inspraak nog steeds volstrekt onduidelijk. ...
... Bij deze gelegenheid zullen we wederom duidelijkheid vragen omtrent de procedure voor besluitvorming en de mogelijkheden hierin voor inspraak door bewoners. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Onderzoek van Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd in opdracht van de gemeente. ...
... De Graaff heeft onderzoek gedaan naar mogelijke betere alternatieven. ...
... Gebleken is dat binnen de bestaande, beperkte ruimte een optimale oplossing niet mogelijk is. ...
... Daarnaast is er een oplossing voor het vrachtverkeer om het winkelcentrum zo veilig en goed mogelijk te kunnen bevoorraden. ...
... Verder ziet De Graaff een mogelijkheid om het kruispunt bij het Gezondheidscentrum overzichtelijker en daarmee veiliger te maken door meer opstelruimte voor auto's en fietsers te realiseren. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... De Graaff heeft de voorgestelde varianten bestudeerd en geconstateerd dat er betere alternatieven mogelijk zijn voor de onveilige situatie rondom de busbaan. ...
... Hieronder vindt u de presentatie van de analyse en mogelijke alternatieven voor de busbaan Vleuterweide, opgesteld in opdracht van Stichting Natuurlijk! ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Geef -indien mogelijk- aan op welk deel van het plan u reageert. ...
... Mogelijke argumenten:. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... Zo wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke positieve effecten op leefbaarheid (lucht en geluid) van 80 km per uur op de Noordelijke Randweg en de rest van de Ring en naar de effecten van investeringen in openbaar vervoer. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... REGIO - Bewoners in Haarzuilens en Leidsche Rijn reageren nog voorzichtig op berichten dat er mogelijk geen snelweg door hun gebied komt. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Inmiddels is duidelijk dat het niet mogelijk is om voor de zomer een voorkeursalternatief te bepalen. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Voor landschap, natuur en cultuurhistorie zijn er vanwege de op te waarderen NRU en de snelwegverbinding A2-A12 mogelijk knelpunten voor het Groene Hart, Noorderpark, Fort de Gagel en het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. ...
Media 29-05-2009
Indeling parkstrook bekend
... Inspreken was volgens de wijkmanager alleen die avond mogelijk. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Ze hopen dat de politiek gehoor gaat geven aan hun oproep en de mogelijke weg door Leidsche Rijn definitief in de prullenbak belandt, zodat ook de toekomst van deze bewoners er wat zonniger uit gaat zien. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Ondertekening van dit document geeft groen licht voor het aanpassen van de bestemmingsplannen en hiermee lijken de verschillende partijen zich vast te leggen op de mogelijkheid dat een nieuwe weg door of vlak langs Vleuterweide/Leidsche Rijn daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. ...
... Vleuterweide deelt de zorgen van de Commissieleden MER en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat in dit stadium van de Planstudie reeds gesproken wordt over aanpassen van bestemmingsplannen. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... de mogelijke snelweg door of langs Leidsche Rijn. ...
... Aanstaande zondag 17 mei willen we met zoveel mogelijk mensen op de Parkstrook bij het Gezondheidscentrum Vleuterweide, Vleuten een ludieke NO WAY! ...
... Zegt het voort en stuur dit bericht door naar zoveel mogelijk mensen! ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... De Utrechtse verkeerswethouder De Weger, toevallig ook voorzitter van de Bestuursregio Utrecht, benadrukt dat het een van de mogelijke varianten is, waarover nog geen besluit is gevallen. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... VERDER onderzoekt de mogelijkheden om de hele regio Midden-Nederland goed bereikbaar te houden. ...
... voor het wegennet gekeken, maar ook naar de mogelijkheden voor fietsers en het openbaar vervoer. ...
... Maatregelen worden daarbij zoveel mogelijk met elkaar gecombineerd. ...
Veelgebruikte termen 05-10-2009