Zoeken


Resultaten voor 'moeten':
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... punten van aandacht die in het vervolg van het traject meegenomen moeten worden. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... In de regio Eindhoven wordt nu gesproken over het aanleggen van een ruit om Eindhoven en Helmond heen die de problemen voor bijvoorbeeld de Eisenhowerlaan in Eindhoven moeten minimaliseren. ...
... En 20 jaar geleden heeft de overheid veel geld moeten investeren om de wijken in Breda grenzend aan de snelweg weer leefbaar te krijgen door het aanleggen van een grote ring aan de zuidkant van Breda. ...
... Er zal zeker iets moeten gebeuren in de regio Utrecht. ...
... De optie van een doorgaande (snel) weg door Leidsche Rijn zou daarmee een definitief gepasseerd station moeten zijn. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. ...
... En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord. ...
... Immers, vóór het in gang zetten van de procedures zullen de “extremen” en de ruimtelijke effecten daarvan moeten worden beoordeeld. ...
... Ook in het “Plan van Aanpak Pakketstudies” is duidelijk gesteld dat oplossingen breder gezocht moeten worden dan uitsluitende meer asfalt. ...
... De Startnotitie zou meer duidelijkheid hierover moeten verstrekken. ...
... niet in detail beoordeeld worden, wat in strijd is met de wet milieubeheer dat vereist dat alle “alternatieven die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen” in detail onderzocht moeten worden. ...
... Uit jurisprudentie blijkt ook dat aspecten die cruciaal zijn voor het afwegen van de meest geschikte variant nauwkeurig en volledig moeten worden onderzocht. ...
... Zoals beschreven is dit niet mogelijk en zullen alle effecten van alle reële varianten en onderdelen van varianten bepaald moeten worden. ...
... de afritten vanaf de A12 parallelrijbaan naar het oosten verwerken het verkeer zo slecht dat de linker rijbaan niet meer goed beschikbaar is voor automobilisten die bijvoorbeeld richting Rijnsweerd moeten. ...
Statements 21-04-2009
... "De Partij voor de Dieren vindt dat knelpunten in het wegennet opgelost moeten worden met beter en meer Openbaar Vervoer en niet met meer asfalt. ...
... Ook verdere experimenten met gratis openbaar vervoer en bedrijfs OV-kaarten moeten meegenomen worden in het bereikbaarheidsoffensief. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Indien de keuze van nieuwe infrastructuur noodzakelijk is, zou getracht moeten worden de verkeersintensiteit binnen de grenzen van dit stedelijk gebied te verminderen door betere regionale en nationale spreiding. ...
... In plaats van de jaarlijkse gemiddelden zou een meting op werkdagen (overdag) moeten plaatsvinden. ...
... Inpassing van nieuw tracé zullen logischerwijs reeds rekening moeten houden met deze Europese normen. ...
... Al deze effecten van deze zaken zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen bij het opstellen van het voorkeurstracé, waarbij het op voorhand duidelijk is dat het alternatief van een (snel)weg door Leidsche Rijn op luchtkwaliteit en de gezondheidsgevolgen ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door stankoverlast voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door lichthinder voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Zorgvuldige besluitvorming vergt dat ook de effecten van de tweedeling van de wijk moeten worden meegewogen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... De aanleg van een (snel)weg dwars door Vleuterweide betekent dat er op vele plaatsen overgangen of tunnels gemaakt moeten worden om bewonersverkeer mogelijk te maken om toegang te hebben tot de diverse sociale voorzieningen (scholen, winkels, cultuurcampus, gezondheidscentra etc). ...
... De GGD-richtlijn luchtkwaliteit 2005 geeft overigens aan dat ook woningen als gevoelige bestemmingen gezien moeten worden en dat plaatsing van woningen dichtbij een (snel)weg sterk af te raden is. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... De afweging en besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeente, maar de gemeente dient zich te realiseren dat de bewoners van de wijk met de oplossingen moeten leven en recht hebben op het geven van hun mening. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Dit is in het belang van alle betrokkenen en met name van de omwonenden die dagelijks met de gekozen oplossingen moeten leven. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Bewoners moeten omrijden via Europaweg of via Utrechtse Heuvelrug,Rivierkom, Stroomrugbaan, Landschapsbaan etc. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Het regionaal OV onderzoek waartoe ook besloten is, zal daar verder invulling aan moeten geven. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Voor Utrecht, de draaischijf van Nederland, moeten daarom nu grote besluiten worden genomen voor zowel de weg als het openbaar vervoer. ...
... In 2020 moeten de eerste projecten zijn afgerond. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... Zo moeten de positieve effecten worden onderzocht van een limiet van 80 kilometer per uur op de ring. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De beleidsmakers moeten gaan beseffen dat de weerstand aanzienlijk zal zijn! ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... De weefbewegingen moeten binnen een korte afstand gerealiseerd worden (tussen Lunetten en Rijnsweerd). ...
... Automobilisten die komend vanaf de A12 op de A28 willen uitkomen, moeten bijvoorbeeld negen maal een weefbeweging uitvoeren. ...
... De problemen op de A27 zijn vooral het gevolg van de grote stromen verkeer die hier door elkaar moeten weven, en de nabijheid van de twee grote knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. ...
... “Ook wordt de NRU opgewaardeerd tot parallelbaan, wat inhoudt dat alle kruisingen op de NRU ongelijkvloers gemaakt moeten worden. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... Gemeenten en provincie moeten met het plan het toekomstige wegennet vaststellen. ...