Zoeken


Resultaten voor 'moet':
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... moet liggen aan zorgvuldige besluitvorming met een grote ruimtelijke impact zoals hier aan de orde. ...
... punten van aandacht die in het vervolg van het traject meegenomen moeten worden. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... In de regio Eindhoven wordt nu gesproken over het aanleggen van een ruit om Eindhoven en Helmond heen die de problemen voor bijvoorbeeld de Eisenhowerlaan in Eindhoven moeten minimaliseren. ...
... En 20 jaar geleden heeft de overheid veel geld moeten investeren om de wijken in Breda grenzend aan de snelweg weer leefbaar te krijgen door het aanleggen van een grote ring aan de zuidkant van Breda. ...
... Er zal zeker iets moeten gebeuren in de regio Utrecht. ...
... De optie van een doorgaande (snel) weg door Leidsche Rijn zou daarmee een definitief gepasseerd station moeten zijn. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... Daarbij is overwogen dat rechtsbescherming van allen die bij deze besluitvorming belanghebbend zijn, gewaarborgd moet blijven en dat niet voorbijgegaan mag worden “aan de eisen van zorgvuldige besluitvorming die met betrekking tot elk van de onderscheiden beslissingen kunnen worden gesteld indien deze beslissingen ...
... Bij de beoordeling van de individuele inspraakreacties, bezwaren en beroepen zal steeds moet worden bezien in hoeverre de in het tracébesluit voorziene maatregelen in redelijkheid in het tracébesluit hadden kunnen worden opgenomen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. ...
... En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord. ...
... Immers, vóór het in gang zetten van de procedures zullen de “extremen” en de ruimtelijke effecten daarvan moeten worden beoordeeld. ...
... In ieder geval kan het niet zo zijn dat met enkele opmerkingen in de Startnotitie de onoplosbaarheid van deze uitbreidingsproblemen als “gegeven” moet worden beschouwd of de conclusie daartoe naderhand makkelijker genomen kan worden. ...
... Daarbij moet worden opgemerkt dat geen sprake is van een bindende leidraad, maar wél van een landelijk gehanteerde leidraad die staat voor “gezond verstand” benodigd voor zorgvuldige besluitvorming. ...
... Ook in het “Plan van Aanpak Pakketstudies” is duidelijk gesteld dat oplossingen breder gezocht moeten worden dan uitsluitende meer asfalt. ...
... De Startnotitie zou meer duidelijkheid hierover moeten verstrekken. ...
... niet in detail beoordeeld worden, wat in strijd is met de wet milieubeheer dat vereist dat alle “alternatieven die redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen” in detail onderzocht moeten worden. ...
... Uit jurisprudentie blijkt ook dat aspecten die cruciaal zijn voor het afwegen van de meest geschikte variant nauwkeurig en volledig moeten worden onderzocht. ...
... Immers, een MMA moet worden gekozen uit de beoordeelde volwaardige alternatieven op grond van artikel 7. ...
... In het verlengde van het vorige punt moet worden opgemerkt dat in de Startnotitie (p 37) wordt aangegeven dat in fase 1 gewerkt wordt met extremen om inzicht te verkrijgen in de maximaal mogelijke effecten. ...
... Zoals beschreven is dit niet mogelijk en zullen alle effecten van alle reële varianten en onderdelen van varianten bepaald moeten worden. ...
... de afritten vanaf de A12 parallelrijbaan naar het oosten verwerken het verkeer zo slecht dat de linker rijbaan niet meer goed beschikbaar is voor automobilisten die bijvoorbeeld richting Rijnsweerd moeten. ...
... Bij een Klaverblad structuur is er sprake van dubbele bezetting van infrastructuur door onnodige “weef”verrichtingen en moet met name het zwaardere verkeer flink snelheid terug nemen om de scherpe bocht te nemen. ...
... Wat zijn de doelstellingen per knooppunt waarvoor de Startnotitie een oplossing moet bieden? ...
Statements 21-04-2009
... "De Partij voor de Dieren vindt dat knelpunten in het wegennet opgelost moeten worden met beter en meer Openbaar Vervoer en niet met meer asfalt. ...
... Ook verdere experimenten met gratis openbaar vervoer en bedrijfs OV-kaarten moeten meegenomen worden in het bereikbaarheidsoffensief. ...
... Het enthousiasme en de betrokkenheid van bedrijven in de mobiliteitsplatforms waarin ook de gemeente deel neemt, moet een aanzet zijn om tot betere varianten te komen. ...
... Geen snelweg door Leidsche Rijn, maar investeren in de ring Utrecht moet. ...
... "Als het onderzoek naar alle extreme varianten in de planstudie afgerond is, moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de bewoners van Vleuterweide. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Onderzocht moet worden om het raadzaam is in Oudenrijn te investeren en verder de hoogte in te gaan (net als bij het Prins Clausplein). ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Zoals eerder aangegeven moet hierbij worden gedacht aan (vele mogelijke) oplossingen op en rond bestaande infrastructuur. ...
... Indien de keuze van nieuwe infrastructuur noodzakelijk is, zou getracht moeten worden de verkeersintensiteit binnen de grenzen van dit stedelijk gebied te verminderen door betere regionale en nationale spreiding. ...
... In plaats van de jaarlijkse gemiddelden zou een meting op werkdagen (overdag) moeten plaatsvinden. ...
... Inpassing van nieuw tracé zullen logischerwijs reeds rekening moeten houden met deze Europese normen. ...
... Al deze effecten van deze zaken zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen bij het opstellen van het voorkeurstracé, waarbij het op voorhand duidelijk is dat het alternatief van een (snel)weg door Leidsche Rijn op luchtkwaliteit en de gezondheidsgevolgen ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door stankoverlast voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door lichthinder voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Zorgvuldige besluitvorming vergt dat ook de effecten van de tweedeling van de wijk moeten worden meegewogen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... De aanleg van een (snel)weg dwars door Vleuterweide betekent dat er op vele plaatsen overgangen of tunnels gemaakt moeten worden om bewonersverkeer mogelijk te maken om toegang te hebben tot de diverse sociale voorzieningen (scholen, winkels, cultuurcampus, gezondheidscentra etc). ...
... Hoewel het aspect van draagvlak van bewoners en (lokale) bestuurders straks in de besluitvorming moet worden meegenomen, stellen wij voor om dit aspect toch mee te nemen richting de Commissie MER, omdat het zo’n ongelooflijk belangrijk aspect is bij een mogelijke (snel)weg door Vleuterweide / ...
... De GGD-richtlijn luchtkwaliteit 2005 geeft overigens aan dat ook woningen als gevoelige bestemmingen gezien moeten worden en dat plaatsing van woningen dichtbij een (snel)weg sterk af te raden is. ...
... Daarbij moet worden gedacht aan het feit dat centraal in het zoekgebied voor de aanleg van een (snel)weg loopt een groenstrook met een hoofdgasleiding. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Het algemene doel moet zijn om de meeste veilige, goed ingepaste, oplossing te kiezen die breed gedragen wordt door geheel Vleuterweide. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... De afweging en besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeente, maar de gemeente dient zich te realiseren dat de bewoners van de wijk met de oplossingen moeten leven en recht hebben op het geven van hun mening. ...
... Lot van Hooijdonk heeft voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Ondanks enkele lapmiddelen is de situatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat de huidige situatie aangepast moet worden. ...
... Lot van Hooijdonk heeft reeds voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. ...
... Dit is in het belang van alle betrokkenen en met name van de omwonenden die dagelijks met de gekozen oplossingen moeten leven. ...
... Dit moet volgens SNV het doel zijn, te bereiken door goede afweging van alle alternatieven, met inachtname van het originele Masterplan Leidsche Rijn en zonder aantrekkende werking van nieuwe verkeersstromen. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Bewoners moeten omrijden via Europaweg of via Utrechtse Heuvelrug,Rivierkom, Stroomrugbaan, Landschapsbaan etc. ...
... Verkeer uit Hoven 3 en Tuinlanden moet helemaal omrijden naar Gezondheidscentrum. ...
... Zowel busverkeer, vrachtwagens als autoverkeer moet over 'de Spaghettiknoop' bij Moersbergen d. ...
... Als bezoekers aan het winkelcentrum bij drukte helemaal om moet rijden naar de volgende P wordt het winkelcentrum minder aantrekkelijk. ...
... In het voorstel zitten te weinig aanpassingen die de veiligheid voor de kwetsbare groep fietsers moet verbeteren. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Het regionaal OV onderzoek waartoe ook besloten is, zal daar verder invulling aan moeten geven. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Voor Utrecht, de draaischijf van Nederland, moeten daarom nu grote besluiten worden genomen voor zowel de weg als het openbaar vervoer. ...
... In 2020 moeten de eerste projecten zijn afgerond. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... Zo moeten de positieve effecten worden onderzocht van een limiet van 80 kilometer per uur op de ring. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De beleidsmakers moeten gaan beseffen dat de weerstand aanzienlijk zal zijn! ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... We zijn tevreden dat nu ook de Utrechtse raad duidelijk heeft aangegeven dat er een volwaardige plek voor de OV-varianten moet zijn in het verdere proces. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... De weefbewegingen moeten binnen een korte afstand gerealiseerd worden (tussen Lunetten en Rijnsweerd). ...
... 000 voertuigen, waarvan een substantieel gedeelte in de flessenhals zelf weefbewegingen moet maken. ...
... Verder speelt een rol dat bij het weven in sommige gevallen een groot aantal rijstroken gekruist moet worden, terwijl op een aantal relaties het aantal uit te voeren weefbewegingen ook groot is. ...
... Automobilisten die komend vanaf de A12 op de A28 willen uitkomen, moeten bijvoorbeeld negen maal een weefbeweging uitvoeren. ...
... De problemen op de A27 zijn vooral het gevolg van de grote stromen verkeer die hier door elkaar moeten weven, en de nabijheid van de twee grote knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. ...
... “Ook wordt de NRU opgewaardeerd tot parallelbaan, wat inhoudt dat alle kruisingen op de NRU ongelijkvloers gemaakt moeten worden. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Die besloot deze week toch de gevolgen van deze weg te laten onderzoeken: "Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het -dure- onderzoek schrapten toen ze de kans kregen? ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Terwijl de gemeenteraad van Utrecht tot op heden duidelijk het signaal afgaf tégen een weg door of vlak langs Leidsche Rijn te zijn, besloot de gemeenteraad donderdag dat dit alternatief toch moet worden meegenomen in het onderzoek. ...
... Vleuterweide: ‘Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het –dure- onderzoek schrapten toen ze de kans kregen? ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... Aangezien er in het voorlopig ontwerp onder andere een ontmoetingsplek voor jongeren is opgenomen, nodigen wij hierbij ook de jongeren uit de wijkvan harte uit naar de inspraakavond te komen. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... Gemeenten en provincie moeten met het plan het toekomstige wegennet vaststellen. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... Maandagavond organiseerde de stichting een bijeenkomst om de bewoners te leren hoe dat moet, er kwamen zo'n vijfhonderd bewoners op de avond af. ...