Zoeken


Resultaten voor 'minder':
Downloads 08-05-2009
... Deze verkorte versie is minder technisch en toegankelijker. ...
Statements 21-04-2009
... Vanuit Utrecht is veel meer behoefte aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer en verruiming van die mogelijkheden, aanvullende maatregelen om autoverbruik te verminderen, meer aandacht en opwaardering van Transferia en de fiets. ...
... Fijnstof, geluid, minder openbaar groen, horizonvervuiling, de barrierewerking zijn maar enkele nadelen van een (nieuwe) rijksweg door bewoond gebied te noemen. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Betere mogelijkheden om de stad Utrecht in te komen kan bijdragen om doelen als gesteld in Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht te behalen en de druk op de snelwegen door Utrecht te verminderen. ...
... Het project A2½ dat veel minder leefbaarheidsproblemen met zich brengt, verdient een nieuwe kans, wellicht zonder de doortrekking naar de A27. ...
... De impact op een dichtbevolkt woongebied kan hierdoor sterk verminderd worden. ...
... Het boren van het een tunnel in een natuurlijk gebied heeft ook minder risico’s dan het plaatsen van een tunnel in dichtbevolkt gebied (scheuren van huizen), effect op ondergrondse energieverbindingen (inclusief gasleiding). ...
... Een (snel)weg ruim om Vleuterweide heen leidt wellicht tot een iets langer tracé, maar voorkomt de enorme impact op een jonge woonwijk en leidt mogelijk tot minder hoge kosten omdat ondertunneling niet nodig is. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... oplossing brengt een grote inbreuk met zich voor het woon- en leefklimaat in de wijk van cliënten (zie ook hierna) en dat terwijl nauwelijks is gebleken van onderzoek naar alternatieven met minder verstrekkende gevolgen. ...
... Blootstelling aan geluid kan ook leiden tot een verminderd prestatievermogen bij kinderen. ...
... Indien de keuze van nieuwe infrastructuur noodzakelijk is, zou getracht moeten worden de verkeersintensiteit binnen de grenzen van dit stedelijk gebied te verminderen door betere regionale en nationale spreiding. ...
... Volgens een studie gepubliceerd in de Lancet blijkt dat kinderen tussen de leeftijden 10 en 18 die binnen een afstand van 500 meter van een snelweg wonen, sprake is van een blijvende vermindering van de longfunctie. ...
... Uit een onderzoek van de universiteiten van Duisburg-Essen en Düsseldorf blijkt ook dat mensen die op minder dan 200 meter van een snelweg wonen, veel meer kans hebben op verkalking van de kransslagaderen van het hart. ...
... Wie op minder dan 50 meter van een snelweg woont, heeft zelfs 63 procent meer kans op verkalking. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door stankoverlast voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door lichthinder voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
Haarrijnseplas 03-07-2009
... "De Haarrijnseplas is het nieuwe strand voor Leidsche Rijn en ligt op minder dan 3 km van Vleuterweide. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... wordt voorgesteld de situatie voor automobilisten te veranderen naar 2x eenrichtingsverkeer waardoor het aantal kruisbewegingen over de busbaan bij het Winkelcentrum Vleuterweide sterk wordt verminderd. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... de busbaan bij het de Winkelcentrum Vleuterweide sterk worden verminderd. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Reminder aan Cees Verbokkem aantekeningen door te sturen. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Als bezoekers aan het winkelcentrum bij drukte helemaal om moet rijden naar de volgende P wordt het winkelcentrum minder aantrekkelijk. ...
... Er komt meer asfalt en minder groen. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... oplossing ligt dan ook in het verminderen van het aantal weefbewegingen. ...
... De vraag is dus: hoe en waar is zo’n vermindering het best te realiseren? ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Het ontwikkelingsperspectief A12 Centraal is te zien als een uitnodiging en een uitdagende opgave voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en vermindering van de barrièrewerking als onderdeel van de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen. ...
... in het verminderen van het aantal weefbewegingen. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Alternatieven die minder ingrijpend zijn voor mens en leefomgeving, maar meer bijdragen aan een structurele oplossing. ...