Zoeken


Resultaten voor 'mij':
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Hierbij is enige herhaling onvermijdbaar vanwege de overlap tussen de categorieën. ...
Statements 21-04-2009
... Dat krijg je aan mij niet uitgelegd. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Deze variant kan mogelijk verkeers- en milieuproblemen op de lange termijn het beste oplossen door een betere spreiding. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... In het verlengde van het voorgaande zal een (snel)weg door Vleuterweide onvermijdelijk ook tot een enorme toename van stankoverlast leiden. ...
... Het kan niet zo zijn dat alle betrokken overheden die óók betrokken waren bij de realisatie van Leidsche Rijn en de daarbij horende groene waarden, op een dergelijke korte termijn zouden breken met de aan Leidsche Rijn ten grondslag liggende plannen en beleidsvoornemens. ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
... Wethouder Frits Lintmijer is het met ons eens dat er niet zolang gewacht kan worden en heeft opdracht gegeven voor tijdelijke oplossingen. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Hiernaast starten rijk en regio een onderzoek naar het openbaar vervoer op de langere termijn. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Maar een optie om de A2 op termijn te ontlasten via een weg door de woonwijk Leidsche Rijn, blijft voor de lange termijn op tafel, aldus de woordvoerder. ...
... Maar Eurlings houdt de deur nadrukkelijk open op termijn. ...
... Het lijkt mij belangrijk dat Natuurlijk Vleuterweide zich niet bij deze vaagheid neerlegt. ...
... Nog geen vlag uit wat mij betreft. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Die besloot deze week toch de gevolgen van deze weg te laten onderzoeken: "Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het -dure- onderzoek schrapten toen ze de kans kregen? ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Vleuterweide: ‘Hoe moet ik aan mijn achterban uitleggen dat politieke partijen die verklaard hebben tégen de snelweg te zijn, vervolgens diezelfde weg niet uit het –dure- onderzoek schrapten toen ze de kans kregen? ...
... Typisch een ver van "mijn bed" actie van mensen die er zelf niet wonen. ...