Zoeken


Resultaten voor 'men':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Vleuterweide heeft met verbazing de berichtgeving gevolgd dat Rijkswaterstaat problemen heeft met de planning van de bouw van de tunnel bij de A2 en dat een tracé door Leidsche Rijn als mogelijkheid wordt genoemd. ...
... De plek waar we onze krachten bundelen en ons gezamenlijk inzetten voor natuur en leefomgeving. ...
... Wij willen u graag informeren over plannen die ook van invloed op uw leefomgeving kunnen zijn: Op 5 december 2008 is de startnotitie Ring Utrecht uitgekomen. ...
... In een Startnotitie leest u precies wat het voornemen van de overheid mbt de infrastructuur inhoudt, wat er onderzocht gaat worden, wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn en welke (milieu)effecten worden onderzocht. ...
... Het staat vast dat in Vleuten de Haarrijnse Rading in het noorden en de Veldhuizerweg in het zuiden het begin- en eindpunt van het trace vormen. ...
... Zet je in voor je eigen woonomgeving en sta samen sterk voor een Natuurlijk! ...
Media 08-09-2015
... Pers en media, u kunt contact opnemen via het contactformulier. ...
Disclaimer 05-05-2009
... Hoewel wij grote zorg besteden aan de kwaliteit van deze website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. ...
... De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... Graag verzoeken wij u onze inbreng mee te nemen naar de Commissie MER en bij de vaststelling van het voorkeurstracé. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... De belangrijkste argumenten voor de stichtingsvorm zijn dat deze:. ...
... Momenteel wordt de Stichting via de notaris opgericht en in geschreven bij de Kamer van Koophandel. ...
... Uw hulp is belangrijk en stelt ons instaat om daadkrachtig op te treden en onze gezamenlijke belangen te behartigen. ...
... Met wie werkt de Stichting samen? ...
... De Stichting werkt nauw samen met de Wijkraad van Vleuten / De Meern en de diverse Bewoners platforms in Vleuterweide. ...
... Onderling worden de activiteiten op elkaar afgestemd zodat er geen zaken dubbel worden gedaan en dat men elkaar optimaal kan ondersteunen. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... De stichting is ervan overtuigd dat er beter haalbare alternatieven zijn die nog niet in overweging zijn genomen. ...
... In het vervolg komen wij hierop terug, waarbij we ook nog diverse alternatieven zullen aandragen. ...
... Bovendien heeft de stichting diverse punten van aandacht om mee te nemen in de vervolgstappen. ...
... alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie; ...
... punten van aandacht die in het vervolg van het traject meegenomen moeten worden. ...
... Voordat deze aan de orde komen, volgen enkele algemene overwegingen en een korte beschouwing over het van toepassing zijnde toetsingskader. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... 000 mensen een woning te bieden. ...
... Cliënten weten zich gesteund door vele mensen uit de wijk, de regio, het hele land en – last but not least – de Tweede Kamer. ...
... De visie van Leidsche Rijn is altijd geweest om een wijk te bouwen met goede ontsluitingen, maar géén doorgaande verkeersstromen, dit om het leefklimaat van de gehele wijk te bevorderen. ...
... Het is opmerkelijk en stuitend en in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van alle betrokken overheden dat een (snel)weg door deze nieuwe woonwijk nu als een politiek realistische optie wordt gezien. ...
... In de regio Eindhoven wordt nu gesproken over het aanleggen van een ruit om Eindhoven en Helmond heen die de problemen voor bijvoorbeeld de Eisenhowerlaan in Eindhoven moeten minimaliseren. ...
... In Badhoevedorp heeft men nu besloten om de A9 die nu dwars door een woonwijk heengaat, om de stad heen te leiden. ...
... De genoemde problemen in Maastricht, Eindhoven, Badhoevedorp en Breda zijn allen “organisch” gegroeid. ...
... Het zal de overheid nu veel geld gaan kosten om deze problemen door rondwegen of ondertunneling op te lossen, zoals het in Breda al veel geld heeft gekost. ...
... Het probleem ligt echter bij de keuzes die de overheid heeft genomen bij de Startnotitie. ...
... Als er geen budget is om wegen te ondertunnelen die dwars door woonwijken heengaan, heeft het geen zin deze opties in een Startnotitie op te nemen. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. ...
... De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen. ...
... mag worden “aan de eisen van zorgvuldige besluitvorming die met betrekking tot elk van de onderscheiden beslissingen kunnen worden gesteld indien deze beslissingen afzonderlijk zouden zijn genomen, gelet op de regelgeving die aan die beslissingen ten grondslag ligt”. ...
... inspraakreacties, bezwaren en beroepen zal steeds moet worden bezien in hoeverre de in het tracébesluit voorziene maatregelen in redelijkheid in het tracébesluit hadden kunnen worden opgenomen. ...
... Het voorgaande doet uiteraard niet af aan het feit dat de betrokken bestuursorganen gebonden zijn aan de algemene beginselen van behoorlijk, waaronder het zorgvuldigheids-, evenredigheids- en het motiveringsbeginsel van artikel 3:2, 3:4 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht. ...
... Zoals hierna zal worden uiteengezet dat voldoet de Startnotitie en de daarin opgenomen uitgangspunten en alternatieven, niet aan dit toetsingskader. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? ...
... 1 Hoofdoplossingen (extremen). ...
... In de Startnotitie wordt aangegeven dat de gepresenteerde alternatieven verkennende extremen zijn van waaruit een voorkeursalternatief wordt samengesteld. ...
... Immers, vóór het in gang zetten van de procedures zullen de “extremen” en de ruimtelijke effecten daarvan moeten worden beoordeeld. ...
... Op dit punt lijkt in de Startnotitie al een beslissing te zijn genomen over de richting van de voorkeursalternatieven, wat indruist tegen de gedachte achter de Startnotitie. ...
... In ieder geval kan het niet zo zijn dat met enkele opmerkingen in de Startnotitie de onoplosbaarheid van deze uitbreidingsproblemen als “gegeven” moet worden beschouwd of de conclusie daartoe naderhand makkelijker genomen kan worden. ...
... Het is moeilijk voorstelbaar dat deze problemen niet beter oplosbaar zijn dan de vele problemen horend bij de aanleg van een geheel nieuwe weg door een woonwijk als Leidsche Rijn. ...
... Waarom worden extremen onderzocht die niet makkelijk zijn te realiseren, terwijl andere extremen direct als niet oplosbaar worden betiteld. ...
... Ten onrechte is uitgegaan van extremen en niet van reële alternatieven en het is in strijd met de van toepassing zijn regelgeving om uit de extremen-onderzoeken een voorkeursalternatief samen te stellen. ...
... de mogelijkheden van mobiliteitsmanagement; ...
... De Startnotitie geeft geen of onvoldoende blijk van het zoeken van oplossingen voor de problemen in een ruimer kader zoals vanuit een ruimtelijke visie en programma. ...
... 1) dat oplossingsrichtingen zoals mobiliteitsmanagement, prijsbeleid en openbaar vervoer op zichzelf onvoldoende soelaas bieden. ...
... Zeker als de Startnotitie extremen in kaart brengt, zijn er op dit vlak toch ook wel extremen te bedenken. ...
... Onduidelijk is waarom mobiliteitsmanagement, prijsbeleid en openbaar vervoer zo weinig is belicht in de Startnotitie. ...
... In dit verband is van belang dat de Startnotitie onderdeel is van het samenwerkingsprogramma VERDER en dat in de Startnotitie wordt gesteld dat “er aandacht is voor een palet aan maatregelen voor de bereikbaarheid van deze regio (Utrecht) en wel “Vanuit diverse ...
Downloads 08-05-2009
... Documenten bijeenkomst 5 januari 2009. ...
... Samenvatting bijeenkomst (5 januari 2009). ...
... Document inspraakactie (5 januari 2009). ...
... "Het werkdocument is een uitgebreide inspraakreactie die iedereen mag gebruiken als inspiratiebron of om teksten uit te kopiëren voor de eigen inspraakreactie. ...
... U kunt hierop wachten, maar u kunt in de tussentijd natuurlijk het werkdocument gebruiken om uw eigen inspraakreactie vorm te geven! ...
Bestuur 17-05-2009
... Momenteel zijn de volgende wijkgenoten actief als dagelijks bestuur voor de Stichting:. ...
Doelstelling 21-04-2009
... Uw hulp is onmisbaar en stelt ons instaat om daadkrachtig op te treden en onze gezamenlijke belangen te behartigen. ...
Contact 04-12-2014
... Via het onderstaande formulier kunt u contact met ons opnemen. ...
... Voor vragen met betrekking tot deze website kunt u contact opnemen met Derrik van Bemmel. ...
De politiek 05-05-2009
Natuurlijk!Vleuterweide is een onafhankelijk orgaan maar wil de bewoners graag willen informeren over de standpunten van de politieke partijen aangaande plannen voor de weg door Vleuterweide. Op deze pagina vindt u zowel persberichten als statements.
... Op deze pagina vindt u zowel persberichten als statements. ...
Statements 21-04-2009
... Zolang de provincie als uitgangspunt heeft dat het Openbaar Vervoer een langzamer vervoermiddel mag zijn dan de auto (namelijk 1,5 x langzamer) en dit in de praktijk ook zo werkt, maken de meeste mensen eerder gebruik van de auto dan het Openbaar Vervoer. ...
... Ook verdere experimenten met gratis openbaar vervoer en bedrijfs OV-kaarten moeten meegenomen worden in het bereikbaarheidsoffensief. ...
... Het enthousiasme en de betrokkenheid van bedrijven in de mobiliteitsplatforms waarin ook de gemeente deel neemt, moet een aanzet zijn om tot betere varianten te komen. ...
... In de ogen van de PvdA is samenhang en creativiteit in oplossingen noodzakelijk waarbij OV-oplossingen onze voorkeur hebben. ...
... Wij zullen dit standpunt de komende weken op diverse plekken en met diverse acties duidelijk maken. ...
... Vleuterweide aan met goede tegenvoorstellen te komen. ...
... Het idee om een nieuwe rijksweg aan te leggen dwars door de nieuwbouwwijken van Vleuten en Leidsche Rijn is vragen om gezondheids- en vervuilingsproblemen. ...
... Fijnstof, geluid, minder openbaar groen, horizonvervuiling, de barrierewerking zijn maar enkele nadelen van een (nieuwe) rijksweg door bewoond gebied te noemen. ...
... "Het is volkomen begrijpelijk dat deze bewoners boos zijn. ...
... De VVD vindt het belangrijk dat de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de provincie, de regio en de gemeente Utrecht tot een breed gedragen resultaat komt. ...
... "Als het onderzoek naar alle extreme varianten in de planstudie afgerond is, moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de bewoners van Vleuterweide. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie. ...
... Om de toekomstige verkeersproblemen in en rondom Utrecht aan te pakken is het noodzakelijk investeringen in extra (grootschalig) OV mee te nemen in de oplossingsrichting. ...
... Daarnaast zijn de effecten van Park & Ride voorzieningen niet (kenbaar) meegenomen in het onderzoek (zie Ontwikkelingsvisie 2003). ...
... Betere mogelijkheden om de stad Utrecht in te komen kan bijdragen om doelen als gesteld in Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht te behalen en de druk op de snelwegen door Utrecht te verminderen. ...
... 3 Scheiden verkeersstromen (doorgaand en bestemmingsverkeer). ...
... Als Oudenrijn nu al een bottleneck is en dit in de toekomst ook nog zo is, zou het juist voor de hand liggen om Oudenrijn klaar te maken voor de komende tientallen jaren. ...
... Momenteel is er slechts één baan die de zuidelijke kant van de A12 met de A2 (noordelijke richting) verbindt. ...
... Voor calamiteiten kan de NRU een alternatief bieden voor problemen op de Utrechtse Ring, ook zal de NRU een deel van de verkeersdruk op de A12 ten Zuiden van Utrecht op zich nemen. ...
... Op basis van oplossingen in het kader van mobiliteitsmanagement kan een spreiding van het verkeer op de NRU en de A12 ten Zuiden van Utrecht verkregen worden. ...
... Wij stellen voor om de mogelijkheden te bekijken voor dubbellaagse verkeersstromen. ...
... Zijn de mogelijkheden tot het ondertunnelen van de verbinding A12 – A28 onder Amelisweerd door, meegenomen in de totstandkoming van de Startnotitie? ...
... Voor regionale en lokale verkeersstromen kan het gebied boven de ondertunneling ruimte geven. ...
... Hoe kan het dat de volledige A2½ van tafel is en nu een weg dwars door Vleuterweide / Leidsche Rijn wel een oplossing zou gaan bieden voor potentiële verkeersproblemen? ...
... Het project A2½ dat veel minder leefbaarheidsproblemen met zich brengt, verdient een nieuwe kans, wellicht zonder de doortrekking naar de A27. ...
... Momenteel is de A15 geen volwaardig alternatief doordat de verbinding naar Duitsland ontbreekt. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. ...
... Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen. ...
... 000 mensen noodzakelijk is voor een oplossing van de doorstromingsproblemen van het verkeer rond Utrecht. ...
... Zorgvuldige besluitvorming kan niet anders behelzen dan een oplossing van een (snel)weg dwars door een woonwijk zo veel mogelijk te voorkomen om niet te zeggen ten allen tijde gelet op de aangehaalde voorbeelden van misstanden in andere steden en de te verwachten ernstige gezondheidsgevolgen. ...
... Daarbij dient een zorgvuldige besluitvorming te voorkomen dat “trucs” zoals geluiddempend asfalt worden gebruikt vanwege de in het geding zijnde gezondheid van de bewoners van Leidsche Rijn. ...
... Zowel de Gezondheidsraad als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben vastgesteld dat te hoge geluidsbelasting in woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen leidt en . ...
... Bovendien kan het de klachten verergeren bij mensen die al leiden aan een hartvaataandoening. ...
... van het geluid van een (snel)weg, maar ook het constante geluid hiervan hinder en overlast met gezondheids- en ontwikkelingsproblemen tot gevolg kan hebben. ...
... Hierbij is van belang dat niet alleen wettelijke normen een rol spelen. ...
... De onderzoeksplicht in het licht van de zorgvuldige besluitvorming mag zich niet beperken tot enkel de geluidhindernormen, maar strekt zich uit tot het in kaart brengen van de gevolgen voor de gezondheid van alle inwoners van Leidsche Rijn. ...
... persoon recht heeft op bescherming van zijn woning en het rustig genot daarvan, niet alleen tegen een fysieke inbreuk, maar ook tegen niet-fysieke inbreuken als gevolg van geluid, geur en andere inmenging. ...
... Daarbij speelt tevens een rol dat geluidsoverlast plaats vindt ’s nachts, boven het volgens de geldende lokale normen toegestane niveau en vanwege het jarenlange voortduren van de geluidsoverlast . ...
... Het effect zal zijn dat de verkeerstromen in Utrecht, waar toch al de hoogste verkeersintensiteit van Nederland is, verder zal stijgen met verdere negatieve effecten op onder andere de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de hele stad Utrecht ( ...
... Luchtkwaliteit is bij een (snel)weg door een woonwijk een zeer belangrijk argument. ...
... Uit een onderzoek van de universiteiten van Duisburg-Essen en Düsseldorf blijkt ook dat mensen die op minder dan 200 meter van een snelweg wonen, veel meer kans hebben op verkalking van de kransslagaderen van het hart. ...
De Hoven 17-05-2009
Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park.
... Het Centrum wordt het hart van Vleuterweide, waar voorzieningen komen die bij een plaats van enige omvang horen zoals winkels, horeca, scholen, een bibliotheek en een gezondheidscentrum. ...
... In totaal komen er rond de 1800 woningen in Het Centrum & De Hoven. ...
... In Het Centrum worden bijzondere woningen aan het water gebouwd en boven de winkels en de verschillende voorzieningen komen appartementen. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen. ...
De Erven 17-05-2009
De naam van de buurt De Erven verwijst naar het parkachtige, beschutte karakter van de jaren '80 woonerven. De wijk ligt in het noorden van Vleuterweide en grenst aan Vleuten.
... Er komen hier zowel woningen als enkele kantoren en maatschappelijke voorzieningen. ...
De Boomgaarden 17-05-2009
De Boomgaarden, gelegen in het zuidwesten van Vleuterweide, is de eerste wijk die gebouwd is. Eind 2004 was het grootste gedeelte van de huizen bewoond. Het is een kindvriendelijke dorpse wijk met speelterreinen en straks zit- en visplekken langs het riviertje de Heycop, dat de wijk begrenst. De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. Er is rekening gehouden met bestaande landschapselementen, zoals de oude perenboomgaarden en de Heycop.
... Er is rekening gehouden met bestaande landschapselementen, zoals de oude perenboomgaarden en de Heycop. ...
Tussen Vleuterweide en Haarzuilens 02-07-2009
... "Het gebied tussen Leidscherijn / Vleuterweide en Haarzuilen wordt momenteel door Natuurmonumenten omgetoverd tot recreatie gebied voor Leidsche Rijn. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Het algemene doel moet zijn om de meeste veilige, goed ingepaste, oplossing te kiezen die breed gedragen wordt door geheel Vleuterweide. ...
... Nu is de kans om uw mening te geven aan de gemeente. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... - Inspraak  raadsinformatieavond, laat voor dinsdag 16 december je mening weten! ...
... en besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeente, maar de gemeente dient zich te realiseren dat de bewoners van de wijk met de oplossingen moeten leven en recht hebben op het geven van hun mening. ...
... Lot van Hooijdonk heeft voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... van Hooijdonk heeft reeds voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. ...
... moet volgens SNV het doel zijn, te bereiken door goede afweging van alle alternatieven, met inachtname van het originele Masterplan Leidsche Rijn en zonder aantrekkende werking van nieuwe verkeersstromen. ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Hieronder vindt u enkele relevante documenten m. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Voor alle bewoners van Vleuterweide is duidelijk dat de problemen met fietsers, voetgangers en autoverkeer rond de busbaan al heel lang spelen. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... (tip zet uw partner of uzelf in CC zodat u kunt controleren dat het is aangekomen). ...
... Geef een onderbouwing (eventuele argumenten vindt u hieronder) en geef eventueel alternatieven of suggesties. ...
... Mogelijke argumenten:. ...
... Bij toename verkeer komen fietsende kinderen in de verdrukking. ...
... Het vele omrijden verplaatst verkeersstromen met als gevolg meer drukte op de schoolgaande routes, meer gevaar voor kinderen. ...
... in- en uitweven op de plaats v bestemming komen. ...
... Verzoek verkeersremmende maatregelen zoals 2x smalle weg eenrichtingsverkeer met drempel om hardrijden te ontmoedigen maar toch van A naar B te kunnen. ...
Media 08-09-2015
08-09-2015 Stichting Natuurlijk!Vleuterweide halve finale Drakenboot
... Dank aan het Drakenbootfestival voor de organisatie van dit gezellige en sportieve evenement in Leidsche Rijn! ...
Media 15-10-2013
08-09-2013 Drakenboot race 2013 met wethouder
... Vleuterweide weer deelgenomen aan de Drakenbootraces op de Haarrijnse plas. ...
Media 15-10-2013
15-10-2013 Veiliger oversteek Europaweg
... Er kwamen al geruime tijd vragen binnen van bewoners die de Europaweg tpv de ingang van het Maximapark aan de kant van Vleuterweide onveilig vonden. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Utrecht, 3 december 2010 - VVD gedeputeerde en lijsttrekker Remco van Lunteren heeft vandaag samen met de gemeente Utrecht en de BRU een akkoord gesloten met minister Schultz van Haegen van infrastructuur en milieu over verbreding van de wegen rondom Utrecht en de financiering van een ...
... In het akkoord staat ook dat er voor de verbreding van de A12 op dit moment geen geld is en daarom zal worden uitgesteld tot na 2020. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Van Lunteren (Mobiliteit) van de provincie Utrecht, gemeente Utrecht en het BRU zijn dit overeengekomen. ...
... In de komende jaren neemt het autogebruik verder toe. ...
... Voor Utrecht, de draaischijf van Nederland, moeten daarom nu grote besluiten worden genomen voor zowel de weg als het openbaar vervoer. ...
... Dit, samen met de al eerder besloten verbouwing van het station Utrecht Centraal, krijgt openbaar vervoer in de regio een grote kwaliteitsimpuls. ...
... Op beide documenten kan men inspreken. ...
... Als het definitieve besluit genomen is, start vanaf 2016 de uitvoering. ...
... In totaal is een besluit genomen over 1,36 miljard aan mobiliteitsinvestesteringen. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... UTRECHT -  De gemeente en provincie Utrecht gaan samen met het Rijk de haalbaarheid onderzoeken van het plan om de A27 en de Noordelijke Randweg in Utrecht aan te passen. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... Het werd kwart voor één, en het was inmiddels 5 november, voordat de Gemeenteraadsleden konden gaan stemmen over de 4 amendementen en 1 motie. ...
... De dragende elementen uit het voorstel van de Kracht van Utrecht maken onderdeel uit van het onderzoek in de 2e fase van de planstudie. ...
... Een groot aantal fracties dienden amendementen in op het ontwerpbesluit van het college. ...
... Uiteindelijk stemde de raad unaniem in met het geamendeerde besluit. ...
Media 13-10-2009
RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven
... Vrijdag meldde RTL Nieuws dat de A27 door Amelisweerd wordt verbreed om het verkeer rondom Utrecht beter te laten doorstromen. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Vrijdag meldde RTL Nieuws dat de A27 door Amelisweerd wordt verbreed om het verkeer rondom Utrecht beter te laten doorstromen. ...
... Beluister het radiofragment: http://mediaplayer. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De actiegroepen ‘Vrienden van een groen Haarzuilens’ en de Stichting Natuurlijk Vleuterweide hebben hun krachten gebundeld en gaan samen de strijd aan tegen de aanleg van een snelweg door of ten westen van Vleuten, Leidsche Rijn en voor het behoud van het recreatiegebied Haarzuilens. ...
... Lotje van Nimmerdor van de Stichting Natuurlijk Vleuterweide: ‘De snelweg erlangs of erdoor wordt meegenomen in het onderzoek, maar het verkeersprobleem ligt niet aan de westkant, maar deze variant wordt desondanks nog steeds meegenomen. ...
... Er ligt al een ring rond Utrecht, maar beleids¬makers doen het voorkomen alsof deze nog niet af is, en dat is heel suggestief. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings. ...
... Hopelijk komen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, VROM, en de provincie Utrecht tot dezelfde conclusie. ...
... Vleuterweide haar inspraakdocument aan minister Eurlings overhandigd. ...
... Lotje van Nimmerdor overhandigd het Inspraakdocument van Stichting Natuurlijk! ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Op dit moment worden de alternatieven onderzocht en op 29 oktober 2009 wordt meer duidelijkheid verwacht. ...
... Vleuterweide vindt een prettige leefomgeving en samenhorigheid zeer belangrijk en neemt daarom graag de uitnodiging aan om deel te nemen aan het Drakenbootfestival op de Haarrijnse Plas. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... De PvdA ziet hierin een bevestiging van het standpunt dat wij eerder al in hebben genomen. ...
... De PvdA is van mening dat er snel maatregelen nodig zijn voor verkeer en vervoer in Midden-Nederland om de bereikbaarheid te verbeteren. ...
... Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter Gilbert Isabella 06-52320429 of onze woordvoerder Verkeer Bert van der Roest 06-53377372. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... Dit voorstel is met unanieme steun van de Utrechtse gemeenteraad aangenomen. ...
... De complexiteit van het vraagstuk is echter te groot om nu tot zo'n voorkeursalternatief te komen. ...
... Met de aangenomen motie worden de OV-oplossingen toch meegenomen in de verdere planvorming. ...
... Raadslid Peter van Corler: "De Tweede Kamer heeft er bij de minister op aangedrongen om de Kracht van Utrecht als alternatief op te nemen in de Ringstudie. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Automobilisten die komend vanaf de A12 op de A28 willen uitkomen, moeten bijvoorbeeld negen maal een weefbeweging uitvoeren. ...
... De problemen op de A27 zijn vooral het gevolg van de grote stromen verkeer die hier door elkaar moeten weven, en de nabijheid van de twee grote knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. ...
... Daar staat echter tegenover dat diezelfde aanpassing is aan te grijpen om in de eindsituatie, via een overkapping of iets dergelijks, de stad en Amelisweerd veel beter met elkaar te verbinden dan momenteel nog het geval is. ...
... “Ook liggen er leefbaarheidsknelpunten in de wijken Galecop en Leidsche Rijn in het verschiet, omdat er aldaar eveneens nieuwe wegen komen of bestaande wegen worden opgewaardeerd. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Wij zijn van mening dat voor de Ring Utrecht nog geen voorkeursalternatief kan worden gepresenteerd, omdat geen van de alternatieven tot een oplossing leidt van het bereikbaarheidsprobleem. ...
... “Daarnaast zijn wij van mening dat duidelijk is dat de kern van het probleem op de Ring Utrecht het weven van de verkeersstromen in de bak van de A27 is. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Maandagmiddag zouden er voorkeursalternatieven worden gepresenteerd, maar de ambtenaren van gemeenten, Rijk en provincie komen er niet uit. ...
... Eén van de problemen is de financiering. ...
... werden meerdere alternatieven voor de Ring Utrecht gepresenteerd door projectbureau Verder, waarin de steden Utrecht en Amersfoort, de provincie en de ministeries van Verkeer en Waterstaat, en VROM samenwerken. ...
... Daarop kwamen duizenden inspraakreacties en wisten actiegroepen honderden demonstranten te mobiliseren tegen wegen door Amelisweerd, Leidsche Rijn en de Nieuwegeinse wijk Galecop. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... In plaats daarvan wordt met name onderzocht in hoeverre de bak van de A27 bij Amelisweerd kan worden verbreed en of een weg langs (aan de westkant van) Leidsche Rijn de verkeersproblemen rond de stad kunnen oplossen. ...
... Dat bleek gisteren bij de presentatie van een pakket maatregelen door minister Eurlings, nodig om te voorkomen dat het verkeer in en rond Amersfoort en Utrecht de komende jaren nog verder vastloopt. ...
... Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten hebben meer tijd nodig om de grote verkeersproblemen in de regio Utrecht op te lossen. ...
... ,,Ook in Valkenburg heb ik de beelden gezien van mensen die uit protest in de bomen klommen. ...
Media 03-07-2009
Artikel Trouw: Een weg door Vleuterweide
... Meer burenruzies door mooi weer, zei de radio gisteren, en dat klonk volkomen plausibel. ...
... Het is warm, alles staat open, ramen, deuren, we hebben onze geluidswallen neergelaten, de stad, de wijk, de buurt is een camping geworden. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Vanuit de hele wijk stroomden even na tienen bewoners naar de parkstrook om daar samen de tekst ‘no way’ te vormen. ...
... “Het schept ook een band, dit gezamenlijke doel” aldus mevrouw Van der Veen. ...
... ” Ook Leonie Woolthuis, die haar hele familie heeft meegenomen naar de protestactie, voelt zich bedonderd: “Het is gewoon niet eerlijk. ...
... Neem de weg door Maastricht, ze zijn nu enorm veel geld aan het investeren om de diverse problemen daar op te lossen, dan kan je toch niet met voortschrijdend inzicht een snelweg dwars door een kinderrijke woonwijk plannen? ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... Maandag wordt er een besluit genomen over de aan te leggen weg. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Zelfs de regen kon de bewoners uit Leidsche Rijn niet tegenhouden: bijna 600 mensen kwamen naar Vleuterweide om een signaal af te geven aan de politiek dat de plannen voor een snelweg door of langs Leidsche Rijn onaanvaardbaar zijn. ...
... De weg, waar geen draagvlak voor is onder bewoners, maar ook niet op gemeentelijk,- provinciaal,- en landelijk niveau, wordt momenteel onderzocht als serieuze optie. ...
... De enorme groep volwassenen en kinderen vormden op de parkstrook -het beoogde trace voor de snelweg- gezamenlijk het woord No Way! ...
... gemeenteraad van Utrecht tot op heden duidelijk het signaal afgaf tégen een weg door of vlak langs Leidsche Rijn te zijn, besloot de gemeenteraad donderdag dat dit alternatief toch moet worden meegenomen in het onderzoek. ...
...  ‘Neem de weg door Maastricht, ze zijn nu enorm veel geld aan het investeren om de diverse problemen daar op te lossen, dan kan je toch niet met voortschrijdend inzicht een snelweg dwars door een kinderrijke woonwijk plannen? ...
... Alternatieven die minder ingrijpend zijn voor mens en leefomgeving, maar meer bijdragen aan een structurele oplossing. ...
... De bewoners gingen na afloop van hun actie, net toen de zon achter de regenwolken tevoorschijn kwam, met een samenhorig en strijdlustig gevoel weer naar huis. ...
... Naar verluid is de gemeente Utrecht door Den Haag gedwongen het plan in onderzoek te nemen. ...
... Typisch een ver van "mijn bed" actie van mensen die er zelf niet wonen. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Ondertekening van dit document geeft groen licht voor het aanpassen van de bestemmingsplannen en hiermee lijken de verschillende partijen zich vast te leggen op de mogelijkheid dat een nieuwe weg door of vlak langs Vleuterweide/ ...
... De 3000 inspraakreacties op de Startnotitie Ring Utrecht gaven aan dat er massaal reacties zijn binnengekomen tegen een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Aanstaande zondag 17 mei willen we met zoveel mogelijk mensen op de Parkstrook bij het Gezondheidscentrum Vleuterweide, Vleuten een ludieke NO WAY! ...
... Wat we van u vragen is enkel uw aanwezigheid, want het aantal mensen is van cruciaal belang. ...
... Zegt het voort en stuur dit bericht door naar zoveel mogelijk mensen! ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... In deze twee gedeeltes zijn de bomen reeds geplant en is de. ...
... In het ontwerp zijn de suggesties meegenomen die zijn ontvangen naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief Vleuterweide van juli vorig jaar. ...
... Deze reacties worden dan meegenomen bij de totstandkoming van het definitief ontwerp. ...
... Aangezien er in het voorlopig ontwerp onder andere een ontmoetingsplek voor jongeren is opgenomen, nodigen wij hierbij ook de jongeren uit de wijkvan harte uit naar de inspraakavond te komen. ...
Media 21-04-2009
Hart van Nederland: Leidse Rijn woedend over aanleg snelweg
... Ze verzetten zich massaal tegen de voorgenomen aanleg van een snelweg dwars door hun wijk. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... In nieuwe plannen van het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) zijn meerdere opties opgenomen met daarin een snelweg door Leidsche Rijn. ...
Media 13-05-2009
Provincie, kom eens naar Vleuterweide
... LEIDSCHE RIJN - Statenleden van de provincie Utrecht die zich laten informeren over de bereikbaarheidsproblemen en niet naar het bedreigde Vleuterweide komen - dat kan natuurlijk niet, vindt Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk! ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... Om de plannen van Rijkswaterstaat te dwarsbomen, gebruikt de Stichting Natuurlijk Vleuterweide het recht om in te spreken. ...
... Maandagavond organiseerde de stichting een bijeenkomst om de bewoners te leren hoe dat moet, er kwamen zo'n vijfhonderd bewoners op de avond af. ...
Media 21-04-2009
Radiofragment Radio M (introductie duurt twee minuten)
... Radiofragment Radio M (introductie duurt twee minuten). ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Samenvatting startnotitie Ring Utrecht. ...
... De Startnotitie Ring Utrecht is onderdeel vande pakketstudies, bekend als het samenwerkingsprogramma VERDER, Mobiliteit in Midden-Nederland. ...
... Het doel is om te komen tot een logisch geheel van ruimtelijke ordening, openbaar. ...
... vervoer, mobiliteitsmanagement en benutting en uitbreiding van infrastructuur. ...
... in de Driehoek en de Ring, waarbij de inhoudelijke samenhang blijft bestaan. ...
... nl/media/files/Samenvatting_Startnotitie. ...
Veelgebruikte termen 05-10-2009