Zoeken


Resultaten voor 'mee':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Door de Gemeente Utrecht wordt de wijk gekenmerkt als ruim van opzet, veel groen en een dorps karakter (bron: www. ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... Graag verzoeken wij u onze inbreng mee te nemen naar de Commissie MER en bij de vaststelling van het voorkeurstracé. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat! ...
... Een vast aanspreekpunt biedt voor het overleg met de Gemeente, de Provincie en het Rijk. ...
... De Stichting werkt nauw samen met de Wijkraad van Vleuten / De Meern en de diverse Bewoners platforms in Vleuterweide. ...
... Hoe informeert de Stichting haar wijkgenoten? ...
... Via deze website wordt iedereen geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Zoals hierna zal blijken, denken cliënten graag met u mee over andere alternatieven . ...
... aanbieden van alternatieven trachten wij te doen in de volgorde van de Ladder van Verdaas, waarbij niet de methode “an sich” voorop staat, maar de daarvan uitgaande logische denkwijze die in het algemeen ten grondslag ligt c. ...
... Bovendien heeft de stichting diverse punten van aandacht om mee te nemen in de vervolgstappen. ...
... alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie; ...
... punten van aandacht die in het vervolg van het traject meegenomen moeten worden. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Dit heeft er onder meer toe geleid dat de A2 ondertunneld werd. ...
... Een grote (snel)weg door de woonwijk zou dan ook in strijd zijn met alle beleid dat voor en over (onder meer) Leidsche Rijn is opgesteld. ...
... De optie van een doorgaande (snel) weg door Leidsche Rijn zou daarmee een definitief gepasseerd station moeten zijn. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Aldus is geen sprake van een reële inspraakmogelijkheid over meerdere reële alternatieven! ...
... Meerdere vragen rijzen. ...
... Ook in het “Plan van Aanpak Pakketstudies” is duidelijk gesteld dat oplossingen breder gezocht moeten worden dan uitsluitende meer asfalt. ...
... ” In het Voorstel voor het VERDERpakket wordt duidelijk aangegeven dat aanleg van nieuwe wegen als laatste wordt overwogen en in de Startnotitie heeft in strijd hiermee de aanleg van nieuwe wegen een zeer prominente en overheersende plaats in de alternatieven. ...
... Als er weinig budget is om een duurzame oplossing te realiseren, dan rijst des te meer de vraag waarom een optie van een doorgaande (snel)weg door een woonwijk met alle daarbij horende mogelijke schadeloosstellingen voor inbreuk op en schade aan particiliere eigendommen, is opgenomen ...
... Leidsche Rijn is een Vinex-wijk die tot stand is gekomen op grond van rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. ...
... Zelfs in het geval berekeningen zouden uitwijzen dat het mogelijk is dan nog is voornoemde gang van zaken in strijd met de ratio achter de (eu-richtlijn) luchtkwaliteitregels van “schonere lucht voor meer mensen. ...
... In de Startnotitie wordt onder meer op pagina 2 aangegeven dat er zo veel mogelijk wordt gewerkt volgens de aanbevelingen van de Commissie Elverding. ...
... Het is niet duidelijk of hiermee bedoeld wordt dat er via een spoedprocedure gewerkt wordt. ...
... De discussie in de Tweede Kamer gaf aan dat alleen betrekking op uitbreiding van bestaande infrastructuur de nieuwe spoedprocedures van kracht zouden zijn en daarmee niet van toepassing zijn op de gepresenteerde plannen van een eventuele nieuwe doorgaande (snel)weg door Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
... De Startnotitie zou meer duidelijkheid hierover moeten verstrekken. ...
... De Startnotitie maakt niet duidelijk dat een verbinding tussen de A2 en A12 überhaupt nodig is en dat hiermee een volle ring wordt gevormd. ...
... Uit jurisprudentie blijkt ook dat aspecten die cruciaal zijn voor het afwegen van de meest geschikte variant nauwkeurig en volledig moeten worden onderzocht. ...
... Bovendien wordt in de voorgestane aanpak geen zelfstandig MMA meer opgesteld of gekozen. ...
... Voor deugdelijke en zorgvuldige besluitvorming is meer inzicht en onderbouwing noodzakelijk dan waarvan de Startnotitie blijk geeft. ...
Bestuur 17-05-2009
... Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat! ...
Doelstelling 21-04-2009
... Dus meld je nu aan als vriend van de stichting, klik hier voor meer informatie. ...
Donaties 21-04-2009
... Help ons dus nu mee! ...
Statements 21-04-2009
... "De Partij voor de Dieren vindt dat knelpunten in het wegennet opgelost moeten worden met beter en meer Openbaar Vervoer en niet met meer asfalt. ...
... Zolang de provincie als uitgangspunt heeft dat het Openbaar Vervoer een langzamer vervoermiddel mag zijn dan de auto (namelijk 1,5 x langzamer) en dit in de praktijk ook zo werkt, maken de meeste mensen eerder gebruik van de auto dan het Openbaar Vervoer. ...
... Bovendien trekken extra wegen meer auto's aan. ...
... Een snelweg dwars door een woonwijk of dwars door natuurgebied heen vormt natuurlijk de meest absurde variant en daar zullen wij ons sterk tegen verzetten. ...
... Vanuit Utrecht is veel meer behoefte aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer en verruiming van die mogelijkheden, aanvullende maatregelen om autoverbruik te verminderen, meer aandacht en opwaardering van Transferia en de fiets. ...
... De methodiek die gevolgd wordt in de Startnotitie om de meest extreme vorm van de variant te bekijken om daarna te kiezen voor een combinatie van de meest kansrijke delen zorgt voor teveel onrust in de stad. ...
... Wij sluiten onze ogen niet voor de knelpunten waar deze regio dagelijks mee geconfronteerd wordt en Utrecht in het bijzonder. ...
... Ook verdere experimenten met gratis openbaar vervoer en bedrijfs OV-kaarten moeten meegenomen worden in het bereikbaarheidsoffensief. ...
... Het enthousiasme en de betrokkenheid van bedrijven in de mobiliteitsplatforms waarin ook de gemeente deel neemt, moet een aanzet zijn om tot betere varianten te komen. ...
... Alleen openbaar ververvoer of meer fietspaden zullen niet voldoende om een permanent goede omsluiting van Vleuterweide te realiseren. ...
... De opkomst van meer dan 600 bewoners laat zien dat er veel zorgen zijn over de plannen. ...
... De VVD vindt het belangrijk dat de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de provincie, de regio en de gemeente Utrecht tot een breed gedragen resultaat komt. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie. ...
... Om de toekomstige verkeersproblemen in en rondom Utrecht aan te pakken is het noodzakelijk investeringen in extra (grootschalig) OV mee te nemen in de oplossingsrichting. ...
... Daarnaast zijn de effecten van Park & Ride voorzieningen niet (kenbaar) meegenomen in het onderzoek (zie Ontwikkelingsvisie 2003). ...
... 4 Opwaardering Letscherweg (bij Strijkviertel – De Meern). ...
... Op basis van een verdere analyse van de overige knooppunten kan verder gekeken worden of het probleem ligt bij de capaciteit van de rijbanen of bij de inrichting en daarmee de capaciteit van de knooppunten en daarmee verbonden weefvlakken. ...
... Het opwaarderen van de NRU is ook de meest eenvoudige manier om een echte (cirkelvormige) ring te creëren, zónder een snelweg door Leidsche Rijn. ...
... Zijn de mogelijkheden tot het ondertunnelen van de verbinding A12 – A28 onder Amelisweerd door, meegenomen in de totstandkoming van de Startnotitie? ...
... De Startnotitie beoogt extreme varianten op tafel te leggen, toch gaan alle varianten ervan uit om verkeer door Utrecht (inclusief De Meern en Vleuten) / Nieuwegein / Maarssen heen te leiden. ...
... Hiermee wordt een ruime rondweg of buitenring gecreëerd. ...
... Bovendien leidt een ruime rondweg ertoe dat er niet nog meer ruimtebeslag voor infrastructuur en nog meer aanslag op de leefkwaliteit in de gemeente Utrecht en directe omgeving plaatsvindt. ...
... Volgens het CBS (bodemstatistiek 2000) heeft de gemeente Utrecht namelijk al het hoogste percentage (>13%) ruimtebeslag voor infrastructuur van Nederland. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen. ...
... In meerdere onderzoeken is aangetoond dat geluidshinder op verschillende wijze de gezondheid aantast. ...
... Wie vlak langs een snelweg of drukke provinciale weg woont, heeft meer kans op hart- en longziekten dan anderen door de voortdurende inademing van uitlaatgassen. ...
... Uit een onderzoek van de universiteiten van Duisburg-Essen en Düsseldorf blijkt ook dat mensen die op minder dan 200 meter van een snelweg wonen, veel meer kans hebben op verkalking van de kransslagaderen van het hart. ...
... Wie op minder dan 50 meter van een snelweg woont, heeft zelfs 63 procent meer kans op verkalking. ...
... Wij verzoeken deze punten mee te nemen in de vaststelling van richtlijnen. ...
... 2) - in de richtlijnen worden meegenomen. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door stankoverlast voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door lichthinder voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Zorgvuldige besluitvorming vergt dat ook de effecten van de tweedeling van de wijk moeten worden meegewogen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Zoals u ongetwijfeld weet is de Utrechtse gemeenteraad en B&W tegen een weg door Vleuterweide. ...
... Hoewel het aspect van draagvlak van bewoners en (lokale) bestuurders straks in de besluitvorming moet worden meegenomen, stellen wij voor om dit aspect toch mee te nemen richting de Commissie MER, omdat het zo’n ongelooflijk belangrijk aspect is bij een mogelijke (snel)weg door Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
Vleuterweide 17-05-2009
Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern.
... Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. ...
... Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern. ...
Leidsche Rijn 17-05-2009
Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht.
... Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht. ...
... Het gebied was voor het grootste deel voor 1 januari 2001 een deel van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern. ...
... Het totale nieuwbouwproject omvat ook delen van de nieuwe wijk Vleuten-De Meern. ...
... Het gehele project, inclusief de nieuwbouwlocaties die onder de wijk Vleuten-De Meern vallen, heeft een oppervlakte van ± 2500 hectare (5 x 5 km). ...
De Hoven 17-05-2009
Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park.
... Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. ...
De Rietvelden 17-05-2009
De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol.
... De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. ...
... Uitgangspunt voor het ontwerp was de bestaande waterstructuur en de agrarische verkaveling, daardoor zijn de meeste straten recht en voornamelijk in noord-zuidrichting gelegen. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Dankzij uw feedback richting SNV staat het op de agenda bij de gemeente! ...
... Sindsdien is het onderwerp van gesprek tussen SNV en de gemeente. ...
... Uit onderzoek vd gemeente is gebleken dat binnen de bestaande ruimte geen ideale oplossing mogelijk is. ...
... De gemeente heeft meerdere partijen, waaronder SNV verzocht varianten aan te dragen. ...
... Het algemene doel moet zijn om de meeste veilige, goed ingepaste, oplossing te kiezen die breed gedragen wordt door geheel Vleuterweide. ...
... Nu is de kans om uw mening te geven aan de gemeente. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... - Betere alternatieven mogelijk dan voorstel van de gemeente. ...
... Ondanks enkele lapmiddelen is de verkeerssituatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat er aanpassingen nodig zijn. ...
... Onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente door Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd. ...
... Vleuterweide (SNV) heeft de noodzaak gevoeld mee te denken aan de gezochte structurele oplossing. ...
... Ze is door de gemeente uitgenodigd om advies te geven aangaande dit onderwerp. ...
... Naar aanleiding van een presentatie van de gemeente op 21 mei jl. ...
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
... Verder ziet De Graaff een mogelijkheid om het kruispunt bij het Gezondheidscentrum overzichtelijker en daarmee veel veiliger te maken door meer opstelruimte voor auto's en fietsers te realiseren. ...
... Bij zowel de betere alternatieven die wij voorstellen als de varianten van de gemeente zullen er altijd bewoners zijn die niet volledig tevreden zijn. ...
... De afweging en besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeente, maar de gemeente dient zich te realiseren dat de bewoners van de wijk met de oplossingen moeten leven en recht hebben op het geven van hun mening. ...
... SNV spreekt dinsdag 16 december de gemeenteraad toe tijdens de Raadsinformatieavond over dit onderwerp. ...
... naar de gemeente. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Ondanks enkele lapmiddelen is de situatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat de huidige situatie aangepast moet worden. ...
... Onderzoek van Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd in opdracht van de gemeente. ...
... Vleuterweide (hierna SNV) is gevraagd hierin mee te denken. ...
... Naar aanleiding van een presentatie op 21 mei 2014 door de gemeente over de plannen van Goudappel Coffeng heeft SNV onafhankelijk advies ingewonnen bij stedenbouwkundige Godfried de Graaff. ...
... Deze nieuwe alternatieven zorgen voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers en bieden tegelijkertijd meer overzichtelijkheid. ...
... Deze aanpassingen dragen daarmee flink bij aan een verbeterde veiligheid. ...
... Verder ziet De Graaff een mogelijkheid om het kruispunt bij het Gezondheidscentrum overzichtelijker en daarmee veiliger te maken door meer opstelruimte voor auto's en fietsers te realiseren. ...
... SNV heeft getracht de gemeente Utrecht van deze betere alternatieven op de hoogte te brengen maar krijgt hierop tot op heden geen enkele respons. ...
... U kunt de originele plannen van de gemeente en de alternatieven van Stichting Natuurlijk! ...
... Heeft u zorgen, suggesties of aanvullingen over de problematiek rond de busbaan, mail deze naar de gemeente,  adres te vinden op onze website. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Naar aanleiding van een presentatie van de gemeente op 21 mei 2014 over de alternatieven van Goudappel Coffeng heeft Natuurlijk! ...
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Verslag informatieavond gemeente Utrecht op 14 okt 2014. ...
... Ontwerptekeningen van gemeente Utrecht. ...
... Locatietekening busbaan gemeente Utrecht . ...
... Verkeersknelpunten Wijkraad Vleuten-De Meern 2013 10 15. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Vleuterweide probeert al tijden mee te denken en heeft verschillende malen oplossingen aangedragen. ...
... Visie SNV aan gemeenteraad gericht. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Tips aangaande uw inspraakreactie op het voorlopig ontwerp van de gemeente voor de busbaan Vleuterweide. ...
... Knip in hoofdweg langs Winkelcentrum Vleuterweide betekent geen doorgaande route meer langs het winkelcentrum. ...
... Dit geeft extra verkeersdruk op deze wegen en meer wachttijd bij de kruispunten. ...
... Bewoners rondom Stroomrugbaan, Rivierkom, Landschapsbaan en Europaweg krijgen meer overlast. ...
... Het vele omrijden verplaatst verkeersstromen met als gevolg meer drukte op de schoolgaande routes, meer gevaar voor kinderen. ...
... Er komt meer asfalt en minder groen. ...
... Verzoek meer veiligheid voor fietsers. ...
... Verzoek voor meer groen en meer dorpse sfeer (dat ontmoedigt hardrijders en sluipverkeer). ...
Media 08-09-2015
25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide
... Ook politici hebben aangegeven meer heil te zien in de oplossing voor het zuiderlijk deel van Stichting Natuurlijk! ...
... Vleuterweide dan in de Spaghettiknoop en knip van de gemeente. ...
Media 15-10-2013
15-10-2013 Veiliger oversteek Europaweg
... De gemeente heeft toegezegd in oktober '13 te starten met de aanleg van een veiliger oversteek op de Europaweg. ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
... Nav onze stoepkrijtactie op de straat Voor De Burchten en de gesprekken met de verkeerskundige is er een onderzoeksbureau ingeschakeld door de Gemeente Utrecht om het gebied voor het winkelcentrum te onderzoeken. ...
... Hieruit is gebleken dat er inderdaad gevaarlijke/onwenselijke verkeerssituaties zijn en er zijn ook ingrijpende oplossingen voorgesteld aan de gemeente. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Utrecht, 3 december 2010 - VVD gedeputeerde en lijsttrekker Remco van Lunteren heeft vandaag samen met de gemeente Utrecht en de BRU een akkoord gesloten met minister Schultz van Haegen van infrastructuur en milieu over verbreding van de wegen rondom Utrecht en de financiering van een tramverbinding tussen ...
... “Hiermee hebben we nu meteen duidelijkheid over iets waar eigenlijk niemand op zat te wachten”, aldus fractievoorzitter Frits Barneveld Binkhuysen. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Hiermee wordt zeker gesteld dat het kloppende hart van Nederland klaar is voor de toekomst. ...
... Duo-bestuurders minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Van Lunteren (Mobiliteit) van de provincie Utrecht, gemeente Utrecht en het BRU zijn dit overeengekomen. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... UTRECHT -  De gemeente en provincie Utrecht gaan samen met het Rijk de haalbaarheid onderzoeken van het plan om de A27 en de Noordelijke Randweg in Utrecht aan te passen. ...
... De gemeenteraad in Utrecht stemde vorige week al in met de uitwerking van het 'alternatief Oost'. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... 05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. ...
... Het werd kwart voor één, en het was inmiddels 5 november, voordat de Gemeenteraadsleden konden gaan stemmen over de 4 amendementen en 1 motie. ...
... In grote meerderheid stemde de raad voor alle voorstellen om de wethouder te sterken in zijn onderhandelingspositie naar het Rijk:. ...
... De gemeenteraad heeft tijdens zijn raadsvergadering op donderdag 4 november m. ...
Media 10-09-2010
Drakenbootfestival 2010
... Vleuterweide deed ook dit jaar weer mee met het Drakenbootfestival. ...
Media 05-11-2009
Géén weg door óf langs Leidsche Rijn!
... Actie gemeenteraad tv:. ...
... Actie gemeenteraad radio:. ...
Media 13-10-2009
RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven
... Daarmee zouden andere varianten van tafel zijn. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Daarmee zouden andere varianten van tafel zijn. ...
... Volgens gemeente, provincie en rijk is nog niets besloten over nieuwe snelwegen rondom Utrecht. ...
... Daarover wordt 3 november meer duidelijk. ...
... De ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) hebben daarover dinsdag overeenstemming bereikt met provincie en gemeente, liet een woordvoerder van Eurlings weten. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... Lotje van Nimmerdor van de Stichting Natuurlijk Vleuterweide: ‘De snelweg erlangs of erdoor wordt meegenomen in het onderzoek, maar het verkeersprobleem ligt niet aan de westkant, maar deze variant wordt desondanks nog steeds meegenomen. ...
... Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk Vleuterweide: ‘We hebben een gemeenschappelijk doel: genieten van een prachtige omgeving, deze behouden, zodat onze kinderen er gezond kunnen opgroeien. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Op 30 juni jl heeft het College van B&W gemeente Utrecht en de gedeputeerde Staten het besluit over een voorstel van een voorkeursalternatief Ring Utrecht voor zich uitgeschoven. ...
... De Stichting is verheugd over het feit dat B&W van de gemeente Utrecht zich heeft uitgesproken over de varianten met een weg door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... En als er al iets nodig zou zijn dan is opwaardering van Knooppunt Oudenrijn de meest logische optie. ...
... Op dit moment worden de alternatieven onderzocht en op 29 oktober 2009 wordt meer duidelijkheid verwacht. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Wel ligt er een tussenstand waaruit blijkt dat het zogeheten “Niet verbreden alternatief”, waar de eventuele nieuwe wegen door Leidsche Rijn dan wel Amelisweerd onder vallen, niet meer als optie wordt beschouwd door het College van B&W Utrecht. ...
... In de gepresenteerde tussenrapportage staat meer positief nieuws. ...
... Het verbeteren van de luchtkwaliteit in Utrecht staat hoog op de prioriteitenlijst en zo slaan wij meerdere vliegen in één klap. ...
... Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze fractievoorzitter Gilbert Isabella 06-52320429 of onze woordvoerder Verkeer Bert van der Roest 06-53377372. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... GroenLinks heeft voorgesteld om de variant waarbij fors in openbaar vervoer wordt geïnvesteerd volwaardig mee te wegen in de voorkeursvariant voor de Ring Utrecht. ...
... Dit voorstel is met unanieme steun van de Utrechtse gemeenteraad aangenomen. ...
... Met de aangenomen motie worden de OV-oplossingen toch meegenomen in de verdere planvorming. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... De verkeerskundige beoordeling van de hoofdalternatieven wijst uit dat het weven op de A27 het meest hardnekkige probleem is. ...
... Er is in de lengterichting immers geen ruimte om nog meer weefbewegingen te faciliteren. ...
... “…waarmee dit alternatief verreweg de meeste extra rijstroken kent, maar dus ook het grootste ruimtebeslag heeft. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... Brief van B&W aan de gemeenteraad. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Maandagmiddag zouden er voorkeursalternatieven worden gepresenteerd, maar de ambtenaren van gemeenten, Rijk en provincie komen er niet uit. ...
... Tot 2020 wordt de 1,2 miljard besteedt aan meerdere projecten. ...
... De rest wordt na 2020 besloten, als ook meer duidelijk is over de effecten van bijvoorbeeld de economische crisis. ...
... In december vorig jaar werden meerdere alternatieven voor de Ring Utrecht gepresenteerd door projectbureau Verder, waarin de steden Utrecht en Amersfoort, de provincie en de ministeries van Verkeer en Waterstaat, en VROM samenwerken. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten hebben meer tijd nodig om de grote verkeersproblemen in de regio Utrecht op te lossen. ...
Media 03-07-2009
Artikel Trouw: Een weg door Vleuterweide
... Meer burenruzies door mooi weer, zei de radio gisteren, en dat klonk volkomen plausibel. ...
Media 29-05-2009
Indeling parkstrook bekend
... Bij deze treft u de plannen +illustraties voor de parkstrook aan zoals op di 26 april jl gepresenteerd door het wijkservicecentrum Vleuten De Meern. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... ” Ook Leonie Woolthuis, die haar hele familie heeft meegenomen naar de protestactie, voelt zich bedonderd: “Het is gewoon niet eerlijk. ...
... Utrechtse gemeenteraad. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... De weg, waar geen draagvlak voor is onder bewoners, maar ook niet op gemeentelijk,- provinciaal,- en landelijk niveau, wordt momenteel onderzocht als serieuze optie. ...
... De bewoners van de pas opgeleverde woningen in de 6000 huishoudens tellende wijk Vleuterweide zitten al 1,5 jaar in onzekerheid en zijn erg teleurgesteld in de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering jl donderdag. ...
... Terwijl de gemeenteraad van Utrecht tot op heden duidelijk het signaal afgaf tégen een weg door of vlak langs Leidsche Rijn te zijn, besloot de gemeenteraad donderdag dat dit alternatief toch moet worden meegenomen ...
... De Stichting is niet alleen gericht op actievoeren maar denkt vooral mee met de overheid en draagt in haar inspraakreactie vele alternatieven aan zoals bundeling van infrastructuur, grootschalig OV, het aanpakken van Knooppunt Oudenrijn. ...
... Alternatieven die minder ingrijpend zijn voor mens en leefomgeving, maar meer bijdragen aan een structurele oplossing. ...
... Naar verluid is de gemeente Utrecht door Den Haag gedwongen het plan in onderzoek te nemen. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Donderdag 14 mei aanstaande zal er een vergadering in de Gemeenteraad van Utrecht plaatsvinden waarin het Spoorboekje Pakketstudies Utrecht op de agenda staat. ...
... Ondertekening van dit document geeft groen licht voor het aanpassen van de bestemmingsplannen en hiermee lijken de verschillende partijen zich vast te leggen op de mogelijkheid dat een nieuwe weg door of vlak langs Vleuterweide/Leidsche Rijn daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. ...
... In dit advies heeft de commissie reeds aangegeven zich af te vragen hoe lang het zal duren voordat de Gemeenteraad concrete stappen onderneemt haar standpunt tegen een weg door Leidsche Rijn daadkrachtig te activeren. ...
... Dit sluit aan bij het standpunt van de gemeenteraad en bij de uitspraak van Burgermeester Wolfsen tijdens de nieuwjaarsreceptie waarin hij stelt dat het opsplitsen van zo’n bijzondere wijk geen goed idee is. ...
... Vleuterweide gaat er daarom vanuit dat de Utrechtse Gemeenteraad haar eerder gedeelde visie nu kracht bijzet door verdere studies naar een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn niet te steunen. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Richtlijnen voor de eerste fase van het MER onderzoek vastgesteld door het Bevoegd Gezag (de Minister van V&W, Minister van VROM, Gedeputeerde van de Provincie Utrecht en het College van B&W van de Gemeente Utrecht). ...
... mee en kom allemaal zondag 17 mei stipt om 10. ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... In het ontwerp zijn de suggesties meegenomen die zijn ontvangen naar aanleiding van de oproep in de nieuwsbrief Vleuterweide van juli vorig jaar. ...
... Deze reacties worden dan meegenomen bij de totstandkoming van het definitief ontwerp. ...
... nl/files/pdfarchief/MEE/20090513/BRU_MEE-1-09_090513_1. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... In nieuwe plannen van het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) zijn meerdere opties opgenomen met daarin een snelweg door Leidsche Rijn. ...
... Gemeenten en provincie moeten met het plan het toekomstige wegennet vaststellen. ...
... De stad Utrecht is altijd fel tegen het doortrekken geweest, maar andere gemeenten hebben er wel oren naar. ...
Media 21-04-2009
No Way! maar Leidsche Rijn denkt mee
... maar Leidsche Rijn denkt mee . ...
... nl/artikel/2009/februari/03/no_way_maar_leidsche_rijn_denkt_mee. ...
Media 21-04-2009
Meer asfalt: dweilen met kraan open
... Meer asfalt: dweilen met kraan open . ...
... nl/artikel/2009/januari/13/meer_asfalt_dweilen_met_kraan_open. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, gewest Eemland, gewest Gooi- en Vechtstreek, Regio Utrecht West, Regio Utrecht Zuidoost, gemeente Amersfoort, gemeente Hilversum en gemeente Utrecht. ...
... Meer informatie over VERDER kunt u vinden op www. ...
Links Onbekend(e) Datum