Zoeken


Resultaten voor 'maatregelen':
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... Bij de beoordeling van de individuele inspraakreacties, bezwaren en beroepen zal steeds moet worden bezien in hoeverre de in het tracébesluit voorziene maatregelen in redelijkheid in het tracébesluit hadden kunnen worden opgenomen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... In dit verband is van belang dat de Startnotitie onderdeel is van het samenwerkingsprogramma VERDER en dat in de Startnotitie wordt gesteld dat “er aandacht is voor een palet aan maatregelen voor de bereikbaarheid van deze regio (Utrecht) en wel “Vanuit diverse vervoersmodaliteiten…”. ...
... Tevens is het doel van de pakketstudies te komen tot besluitvorming over de uitvoering van andersoortige maatregelen ten behoeve van de verbetering van de auto-, OV- en fietsbereikbaarheid in de regio Utrecht. ...
... Zowel de voorkeursvariant als het MMA (= voorkeursvariant aangevuld met maatregelen volgens de Startnotitie) zijn gebaseerd op beleidsmatige overwegingen. ...
Persberichten 21-04-2009
... Eerste pakket bereikbaarheidsmaatregelen vastgesteld. ...
... CDA stemt in met een pakket maatregelen t. ...
Statements 21-04-2009
... Vanuit Utrecht is veel meer behoefte aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer en verruiming van die mogelijkheden, aanvullende maatregelen om autoverbruik te verminderen, meer aandacht en opwaardering van Transferia en de fiets. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... 1 Grootschalig OV en andere maatregelen. ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Brief wethouder Lot van Hooijdonk aan Cie Stad & Ruimte Maatregelen Busbaan 2014 06 05 . ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Verzoek verkeersremmende maatregelen zoals 2x smalle weg eenrichtingsverkeer met drempel om hardrijden te ontmoedigen maar toch van A naar B te kunnen. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... De PvdA is van mening dat er snel maatregelen nodig zijn voor verkeer en vervoer in Midden-Nederland om de bereikbaarheid te verbeteren. ...
... De PvdA kiest daarbij allereerst voor een kwaliteitssprong in het Openbaar Vervoer en fietsvervoer en is tevreden met de in deze tussenrapportage aangekondigde aanvullende maatregelen in de regio, die hieraan bijdragen. ...
... De PvdA juicht tevens toe dat veel van de nieuw aangekondigde maatregelen bijdragen aan het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... newsid=110&nieuws=Breed-pakket-mobiliteitsmaatregelen-voor-Draaischijf-Nederland. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... Dat bleek gisteren bij de presentatie van een pakket maatregelen door minister Eurlings, nodig om te voorkomen dat het verkeer in en rond Amersfoort en Utrecht de komende jaren nog verder vastloopt. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Daarbij wordt niet alleen naar verbeteringsmaatregelen. ...
... Maatregelen worden daarbij zoveel mogelijk met elkaar gecombineerd. ...
Veelgebruikte termen 05-10-2009