Zoeken


Resultaten voor 'lijk':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Persbericht Stichting Natuurlijk! ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... Vleuterweide heeft met verbazing de berichtgeving gevolgd dat Rijkswaterstaat problemen heeft met de planning van de bouw van de tunnel bij de A2 en dat een tracé door Leidsche Rijn als mogelijkheid wordt genoemd. ...
... De plek waar we onze krachten bundelen en ons gezamenlijk inzetten voor natuur en leefomgeving. ...
... In de startnotitie Ring Utrecht is bekend gemaakt dat dat een onderzoek is gestart naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht naar de A12 (bron artikel AD). ...
... De gevolgen van een dergelijke verbindingsweg zijn niet te overzien. ...
... Vleuterweide wil u op deze site en op het forum informatie bieden over de plannen van de overheid en de mogelijkheden die u als burger heeft om uw leefomgeving te behouden. ...
... Zet je in voor je eigen woonomgeving en sta samen sterk voor een Natuurlijk! ...
Disclaimer 05-05-2009
... Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. ...
... Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze site. ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... natuurlijkvleuterweide. ...
... vananaarbelachelijk. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Het werven van donateurs voor de stichting en overige mogelijke middelen. ...
... In kaart brengen van mogelijkheden om aanspraak te maken op subsidies. ...
... Goede mogelijkheden biedt de krachten te bundelen; ...
... Natuurlijk! ...
... Uw hulp is belangrijk en stelt ons instaat om daadkrachtig op te treden en onze gezamenlijke belangen te behartigen. ...
... Dus meld je nu aan als vriend van de stichting door een geldelijke bijdrage te storten op:(binnenkort bekend) met vermelding van uw naam/straat/postcode/huisnummer en e-mail adres. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”. ...
... Zoals hierna zal blijken, denken cliënten graag met u mee over andere alternatieven . ...
... moet liggen aan zorgvuldige besluitvorming met een grote ruimtelijke impact zoals hier aan de orde. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. ...
... Aldus zijn de bewoners van Vleuterweide eind 2007 plotseling en vlak na aankoop, oplevering of intrek geconfronteerd met de mogelijke plannen van een (snel)weg. ...
... Het moge duidelijk zijn dat als de bewoners hiervan vooraf van op de hoogte waren, velen niet de keuze zouden hebben gemaakt tot aankoop van een woning in Vleuterweide. ...
... Hoe is het mogelijk dat de overheid eerst een woonwijk aanlegt en vervolgens, als de huizen zijn opgeleverd, een snelweg er doorheen als bespreekbare optie ziet? ...
... Het is opmerkelijk en stuitend en in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van alle betrokken overheden dat een (snel)weg door deze nieuwe woonwijk nu als een politiek realistische optie wordt gezien. ...
... Er zijn inmiddels vele voorbeelden van steden die een probleem aan het oplossen zijn dat nu juist in Leidsche Rijn/ Vleuterweide gecreëerd lijkt te gaan worden. ...
... Het is duidelijk dat het ambitieniveau van de Startnotitie het beschikbare budget op vele punten overschrijdt. ...
... In Den Haag en Leidschendam heeft de overheid bij de aanleg van de Noordelijke Randweg (Sijtwende variant) (N14) expliciet gekozen voor een integrale oplossing voor wonen en verkeer. ...
... Bij de planning en verkoop van Leidsche Rijn is bewust gekozen voor een woon- en leeffunctie van het ruimtelijk gebied. ...
... Betere oplossingen voor het probleem zijn mogelijk, zoals hierna middels diverse voorstellen zal worden aangetoond. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... Niettemin is uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State af te leiden dat voor de aan de orde zijnde besluitvorming wel degelijk een toetsingskader van toepassing is. ...
... en dat niet voorbijgegaan mag worden “aan de eisen van zorgvuldige besluitvorming die met betrekking tot elk van de onderscheiden beslissingen kunnen worden gesteld indien deze beslissingen afzonderlijk zouden zijn genomen, gelet op de regelgeving die aan die beslissingen ten grondslag ligt”. ...
... Bij de beoordeling van de individuele inspraakreacties, bezwaren en beroepen zal steeds moet worden bezien in hoeverre de in het tracébesluit voorziene maatregelen in redelijkheid in het tracébesluit hadden kunnen worden opgenomen. ...
... Het voorgaande doet uiteraard niet af aan het feit dat de betrokken bestuursorganen gebonden zijn aan de algemene beginselen van behoorlijk, waaronder het zorgvuldigheids-, evenredigheids- en het motiveringsbeginsel van artikel 3:2, 3:4 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. ...
... Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. ...
... Dit uitgangspunt geeft blijk van een volstrekt verkeerde gang van zaken. ...
... Immers, vóór het in gang zetten van de procedures zullen de “extremen” en de ruimtelijke effecten daarvan moeten worden beoordeeld. ...
... Aldus is geen sprake van een reële inspraakmogelijkheid over meerdere reële alternatieven! ...
... Daarbij is de Startnotitie ook innerlijk tegenstrijdig. ...
... Volgens de voorgestelde werkwijze in de Startnotitie wordt inzicht verkregen in de maximaal mogelijke effecten (p. ...
... 4 aangegeven dat de bak Amelisweerd en de Galecopperbrug te krap zijn en moeilijk uit te breiden omdat ze constructief ingewikkeld zijn, evenals knooppunt Oudenrijn. ...
... Op dit punt lijkt in de Startnotitie al een beslissing te zijn genomen over de richting van de voorkeursalternatieven, wat indruist tegen de gedachte achter de Startnotitie. ...
... Zo is niet inzichtelijk op basis van welke gegevens (onderzoeken) de uitbreiding van knooppunt Oudenrijn als ‘moeilijk’ - zo dat al het geval zou zijn - wordt bestempeld en of daarbij nog oplossingen zijn onderzocht. ...
... geval kan het niet zo zijn dat met enkele opmerkingen in de Startnotitie de onoplosbaarheid van deze uitbreidingsproblemen als “gegeven” moet worden beschouwd of de conclusie daartoe naderhand makkelijker genomen kan worden. ...
... Het is moeilijk voorstelbaar dat deze problemen niet beter oplosbaar zijn dan de vele problemen horend bij de aanleg van een geheel nieuwe weg door een woonwijk als Leidsche Rijn. ...
... Waarom dan niet de Leidsche Rijn variant óók als moeilijk oplosbaar benoemd? ...
... Waarom worden extremen onderzocht die niet makkelijk zijn te realiseren, terwijl andere extremen direct als niet oplosbaar worden betiteld. ...
... De Startnotitie is in zoverre dan ook innerlijk tegenstrijdige en onvoldoende zorgvuldig opgesteld. ...
Downloads 08-05-2009
... Presentatie stichting Natuurlijk! ...
... Deze verkorte versie is minder technisch en toegankelijker. ...
... U kunt hierop wachten, maar u kunt in de tussentijd natuurlijk het werkdocument gebruiken om uw eigen inspraakreactie vorm te geven! ...
... Alvast hartelijk dank voor de moeite en succes met de inspraak! ...
Bestuur 17-05-2009
... Momenteel zijn de volgende wijkgenoten actief als dagelijks bestuur voor de Stichting:. ...
... Het werven van donateurs voor de stichting en overige mogelijke middelen. ...
... In kaart brengen van mogelijkheden om aanspraak te maken op subsidies. ...
Doelstelling 21-04-2009
... De stichting Natuurlijk! ...
... de Huis ter Vleutenbaan en de Leidsche Rijn in Vleuterweide te Vleuten en de directe omgeving daarvan het leefmileu, sociale veiligheid, de natuurwaarden en het landschap te bevorderen en indien mogelijk te optimaliseren. ...
... Denk aan kosten voor de oprichting van de stichting bij notaris, het inhuren van adviseurs, het doen van noodzakelijk onderzoek etc. ...
... Uw hulp is onmisbaar en stelt ons instaat om daadkrachtig op te treden en onze gezamenlijke belangen te behartigen. ...
Donaties 21-04-2009
... Denk aan kosten voor de oprichting van de stichting bij notaris, het inhuren van adviseurs, het doen van noodzakelijk onderzoek, de communicatie middelen richting belanghebbenden etc. ...
... Alleen door financiële hulp van donateurs kan Natuurlijk! ...
... Stichting Natuurlijk! ...
De politiek 05-05-2009
Natuurlijk!Vleuterweide is een onafhankelijk orgaan maar wil de bewoners graag willen informeren over de standpunten van de politieke partijen aangaande plannen voor de weg door Vleuterweide. Op deze pagina vindt u zowel persberichten als statements.
... Natuurlijk! ...
... Vleuterweide is een onafhankelijk orgaan maar wil de bewoners graag willen informeren over de standpunten van de politieke partijen aangaande plannen voor de weg door Vleuterweide. ...
Statements 21-04-2009
... Zolang de provincie als uitgangspunt heeft dat het Openbaar Vervoer een langzamer vervoermiddel mag zijn dan de auto (namelijk 1,5 x langzamer) en dit in de praktijk ook zo werkt, maken de meeste mensen eerder gebruik van de auto dan het Openbaar Vervoer. ...
... Een snelweg dwars door een woonwijk of dwars door natuurgebied heen vormt natuurlijk de meest absurde variant en daar zullen wij ons sterk tegen verzetten. ...
... Vanuit Utrecht is veel meer behoefte aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer en verruiming van die mogelijkheden, aanvullende maatregelen om autoverbruik te verminderen, meer aandacht en opwaardering van Transferia en de fiets. ...
... Wij sluiten onze ogen niet voor de knelpunten waar deze regio dagelijks mee geconfronteerd wordt en Utrecht in het bijzonder. ...
... In de ogen van de PvdA is samenhang en creativiteit in oplossingen noodzakelijk waarbij OV-oplossingen onze voorkeur hebben. ...
... Wij zullen dit standpunt de komende weken op diverse plekken en met diverse acties duidelijk maken. ...
... Dat bewoners tegen een weg door Vleuterweide zijn is vanuit de bewoners begrijpelijk maar als je werkelijk infrastructurele plannen wilt veranderen vraagt dat een gecoördineerde inzet, visie maar vooral ook het aandragen van goede alternatieven. ...
... De stichting Natuurlijk! ...
... De procedures rond de pakketstudies bieden alle gelegenheid aan belanghebbenden om hun inbreng te hebben en aan de voorgestelde ideeën een werkelijk alternatief toe te voegen en plannen te veranderen. ...
... De provinciale CDA fractie deelt de zorg rondom de verkeerafwikkeling in Vleuterweide en moedigt daarom de stichting Natuurlijk! ...
... We zullen deze alternatieven zeer serieus beoordelen en waar mogelijk met goede adviezen aanvullen. ...
... Een nieuwe rijksweg dwars door Vleuterweide en het Leidsche Rijnpark die aansluit op de Noordelijke Randweg? ...
... Gisteren kregen wij een brief van de provincie onder ogen, waarin een onderzoek aangekondigd wordt naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg, opdat er een verbinding ontstaat tussen de A2, de A12 en de A27. ...
... Dit heeft VVD raadslid Willem Buunk gezegd in een drukbezochte bijeenkomst op 5 januari van de nieuwe actiegroep Natuurlijk Vleuterweide. ...
... "Het is volkomen begrijpelijk dat deze bewoners boos zijn. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Om de toekomstige verkeersproblemen in en rondom Utrecht aan te pakken is het noodzakelijk investeringen in extra (grootschalig) OV mee te nemen in de oplossingsrichting. ...
... Betere mogelijkheden om de stad Utrecht in te komen kan bijdragen om doelen als gesteld in Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht te behalen en de druk op de snelwegen door Utrecht te verminderen. ...
... Net als op de zuidelijke ring van Utrecht (A12) en de verbrede A2 zou een verder scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer mogelijk zijn. ...
... Ook het beter benutten van bijvoorbeeld een overkapte Waterlinieweg zou een mogelijkheid kunnen zijn. ...
... Oorspronkelijk is deze weg bedoeld als bufferweg in geval van calamiteiten op Oudenrijn. ...
... De Startnotitie geeft nadrukkelijk aan dat knooppunt Oudenrijn grenzen vertoont qua capaciteit. ...
... De omgeving van Oudenrijn biedt mogelijkheden tot uitbreiding en bouw in de hoogte. ...
... Momenteel is er slechts één baan die de zuidelijke kant van de A12 met de A2 (noordelijke richting) verbindt. ...
... De redenering in de Startnotitie dat het verkeer tussen A12 enerzijds en A2/A27/A28 anderzijds dan een alternatief via de noordelijke ring heeft, rechtvaardigt geen volledig nieuwe infrastructuur in Leidsche Rijn. ...
... Wij stellen voor om de mogelijkheden te bekijken voor dubbellaagse verkeersstromen. ...
... Zijn de mogelijkheden tot het ondertunnelen van de verbinding A12 – A28 onder Amelisweerd door, meegenomen in de totstandkoming van de Startnotitie? ...
... Door de huidige ondertunneling van de A2 met verkeersmogelijkheden voor gevaarlijke stoffen is bebouwing van het gebied boven de A2 beperkt. ...
... Het spoortracé Woerden/Harmelen – Amsterdam biedt mogelijkheden om het bestaande spoortracé te bundelen met een doorgaande (snel)weg. ...
... De notitie maakt overigens niet duidelijk welk probleem opgelost wordt door een verbinding te maken tussen de A2 en de A12 en een dergelijk ingrijpende oplossing kan rechtvaardigen. ...
... Het boren van het een tunnel in een natuurlijk gebied heeft ook minder risico’s dan het plaatsen van een tunnel in dichtbevolkt gebied (scheuren van huizen), effect op ondergrondse energieverbindingen (inclusief gasleiding). ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen. ...
... Daar waar nut en noodzaak onomstotelijk bewezen zijn, zullen flinke investeringen noodzakelijk zijn voor de inpassing in de omgeving om de negatieve effecten voor leefbaarheid te compenseren. ...
... 000 mensen noodzakelijk is voor een oplossing van de doorstromingsproblemen van het verkeer rond Utrecht. ...
... Een dergelijke oplossing brengt een grote inbreuk met zich voor het woon- en leefklimaat in de wijk van cliënten (zie ook hierna) en dat terwijl nauwelijks is gebleken van onderzoek naar alternatieven met minder ...
... Zoals eerder aangegeven moet hierbij worden gedacht aan (vele mogelijke) oplossingen op en rond bestaande infrastructuur. ...
... Zorgvuldige besluitvorming kan niet anders behelzen dan een oplossing van een (snel)weg dwars door een woonwijk zo veel mogelijk te voorkomen om niet te zeggen ten allen tijde gelet op de aangehaalde voorbeelden van misstanden in andere steden en de te verwachten ernstige gezondheidsgevolgen. ...
... De Startnotitie maakt in het geheel niet duidelijk dat een snelweg uit een oogpunt van geluidhinder mogelijk is. ...
... Op voorhand is ook duidelijk dat niet kan worden voldaan aan alle geldende geluidregelgeving. ...
... Op geen enkele manier zijn de (een begin van) de gevolgen inzichtelijk gemaakt van de (snel)weg door de wijk. ...
... Hierbij is van belang dat niet alleen wettelijke normen een rol spelen. ...
... Verwezenlijking van de (snel)weg zal ernstige geluidhinder ter plaatse van de woningen in Leidsche Rijn betekenen. ...
... De constante geluidsoverlast vormt een continue (óók in de avond en nacht) zeer ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de bewoners. ...
... In dit verband wijs ik nog op jurisprudentie van het Hof, waaruit blijkt dat een persoon recht heeft op bescherming van zijn woning en het rustig genot daarvan, niet alleen tegen een fysieke inbreuk, maar ook tegen niet-fysieke inbreuken als gevolg van geluid, geur en ...
... Gelet hierop lijkt op voorhand vast te staan dat een (snel)weg nabij een woonwijk voor ernstige geluidoverlast zal zorgen en in strijd is met artikel 8 EVRM. ...
... Midden tussen het genoemde stedelijk gebied ligt knooppunt Oudenrijn waar de A2 en de A12 kruisen, ofwel binnen Nederland de belangrijkste Noord-Zuid verbinding en de hoofdverbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. ...
Fotoboek De Hoven 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk! ...
NO WAY actie 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk! ...
Luchtfotos 17-05-2009
... Copyright Stichting Natuurlijk! ...
De Rietvelden 17-05-2009
De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol.
... De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. ...
... Uitgangspunt voor het ontwerp was de bestaande waterstructuur en de agrarische verkaveling, daardoor zijn de meeste straten recht en voornamelijk in noord-zuidrichting gelegen. ...
De Erven 17-05-2009
De naam van de buurt De Erven verwijst naar het parkachtige, beschutte karakter van de jaren '80 woonerven. De wijk ligt in het noorden van Vleuterweide en grenst aan Vleuten.
... Er komen hier zowel woningen als enkele kantoren en maatschappelijke voorzieningen. ...
De Boomgaarden 17-05-2009
De Boomgaarden, gelegen in het zuidwesten van Vleuterweide, is de eerste wijk die gebouwd is. Eind 2004 was het grootste gedeelte van de huizen bewoond. Het is een kindvriendelijke dorpse wijk met speelterreinen en straks zit- en visplekken langs het riviertje de Heycop, dat de wijk begrenst. De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. Er is rekening gehouden met bestaande landschapselementen, zoals de oude perenboomgaarden en de Heycop.
... Het is een kindvriendelijke dorpse wijk met speelterreinen en straks zit- en visplekken langs het riviertje de Heycop, dat de wijk begrenst. ...
Haarrijnseplas 03-07-2009
... Bij een eventuele doortrekking van de Noordelijk Ring Utrecht en een (snel) weg door of direct om Leidsche Rijn heeft dat een impact voor het nieuwe "Leidsche Rijn strand". ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Uit onderzoek vd gemeente is gebleken dat binnen de bestaande ruimte geen ideale oplossing mogelijk is. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... - Betere alternatieven mogelijk dan voorstel van de gemeente. ...
... Ondanks enkele lapmiddelen is de verkeerssituatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat er aanpassingen nodig zijn. ...
... Onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente door Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd. ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... over de alternatieven van Goudappel Coffeng heeft SNV onafhankelijk advies ingewonnen bij stedenbouwkundige Godfried de Graaff. ...
... De Graaff heeft de voorgestelde varianten bestudeerd en geconstateerd dat er betere alternatieven mogelijk zijn voor de onveilige situatie rondom de busbaan. ...
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
... Verder ziet De Graaff een mogelijkheid om het kruispunt bij het Gezondheidscentrum overzichtelijker en daarmee veel veiliger te maken door meer opstelruimte voor auto's en fietsers te realiseren. ...
... Onduidelijke procedure. ...
... Wij zien dus ruimte voor veel verbetering maar zijn ons er terdege van bewust dat er binnen de bestaande (beperkte) ruimte geen perfecte oplossing mogelijk is. ...
... De afweging en besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeente, maar de gemeente dient zich te realiseren dat de bewoners van de wijk met de oplossingen moeten leven en recht hebben op het geven van hun mening. ...
... Wethouder Lot van Hooijdonk heeft voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. ...
... Helaas is ondanks diverse verzoeken vanuit SNV de procedure rondom de besluitvorming Busbaan Vleuterweide en mogelijkheden voor inspraak nog steeds volstrekt onduidelijk. ...
... Bij deze gelegenheid zullen we wederom duidelijkheid vragen omtrent de procedure voor besluitvorming en de mogelijkheden hierin voor inspraak door bewoners. ...
... Naast onze website kunt u Natuurlijk! ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Persbericht Stichting Natuurlijk! ...
... Ondanks enkele lapmiddelen is de situatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat de huidige situatie aangepast moet worden. ...
... Onderzoek van Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd in opdracht van de gemeente. ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... Naar aanleiding van een presentatie op 21 mei 2014 door de gemeente over de plannen van Goudappel Coffeng heeft SNV onafhankelijk advies ingewonnen bij stedenbouwkundige Godfried de Graaff. ...
... De Graaff heeft onderzoek gedaan naar mogelijke betere alternatieven. ...
... Gebleken is dat binnen de bestaande, beperkte ruimte een optimale oplossing niet mogelijk is. ...
... Deze nieuwe alternatieven zorgen voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers en bieden tegelijkertijd meer overzichtelijkheid. ...
... Deze inrichting is passend bij het dorpse karakter van het centrum en oogt veel aantrekkelijker voor winkelend publiek. ...
... Daarnaast is er een oplossing voor het vrachtverkeer om het winkelcentrum zo veilig en goed mogelijk te kunnen bevoorraden. ...
... Verder ziet De Graaff een mogelijkheid om het kruispunt bij het Gezondheidscentrum overzichtelijker en daarmee veiliger te maken door meer opstelruimte voor auto's en fietsers te realiseren. ...
... Onduidelijke procedure. ...
... Wethouder Lot van Hooijdonk heeft reeds voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. ...
... Helaas is ondanks diverse verzoeken vanuit SNV de procedure rondom de besluitvorming Busbaan Vleuterweide nog steeds volstrekt onduidelijk. ...
... Dit is in het belang van alle betrokkenen en met name van de omwonenden die dagelijks met de gekozen oplossingen moeten leven. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Naar aanleiding van een presentatie van de gemeente op 21 mei 2014 over de alternatieven van Goudappel Coffeng heeft Natuurlijk! ...
... Vleuterweide onafhankelijk advies ingewonnen bij stedenbouwkundige Godfried de Graaff. ...
... De Graaff heeft de voorgestelde varianten bestudeerd en geconstateerd dat er betere alternatieven mogelijk zijn voor de onveilige situatie rondom de busbaan. ...
... Deze nieuwe alternatieven bieden meer overzichtelijkheid en zorgen ook voor een betere doorstroming voor alle verkeersdeelnemers. ...
... Hieronder vindt u de presentatie van de analyse en mogelijke alternatieven voor de busbaan Vleuterweide, opgesteld in opdracht van Stichting Natuurlijk! ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Voor alle bewoners van Vleuterweide is duidelijk dat de problemen met fietsers, voetgangers en autoverkeer rond de busbaan al heel lang spelen. ...
... Ook Natuurlijk! ...
... Stichting Natuurlijk! ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Laat duidelijk uw gegevens achter. ...
... Geef -indien mogelijk- aan op welk deel van het plan u reageert. ...
... Mogelijke argumenten:. ...
... Verkeerstoename op 30 km/kindvriendelijke smalle weg Sparrendaal. ...
... Als bezoekers aan het winkelcentrum bij drukte helemaal om moet rijden naar de volgende P wordt het winkelcentrum minder aantrekkelijk. ...
... Een goed bereikbaar, bloeiend en aantrekkelijk winkelcentrum is beter voor de gehele wijk. ...
... De oversteken rondom het winkelcentrum blijven onveilig, en er komt weer een gevaarlijk kruispunt terwijl dit de belangrijkste fietsroute voor jonge basisscholieren en middelbare scholieren is. ...
... Verzoek overzichtelijk 2x eenrichtingsverkeer met 30 km zone ipv afsluiting. ...
... Verzoek simpele, duidelijke en begrijpelijke route ipv complexe oplossing. ...
Media 08-09-2015
25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide
... 25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide. ...
... Ook politici hebben aangegeven meer heil te zien in de oplossing voor het zuiderlijk deel van Stichting Natuurlijk! ...
Media 08-09-2015
08-09-2015 Stichting Natuurlijk!Vleuterweide halve finale Drakenboot
... 08-09-2015 Stichting Natuurlijk! ...
... Na vorig jaar een prachtige 3e plaats te hebben behaald bij de Drakenbootraces op de Haarrijnse Plas, heeft Stichting Natuurlijk! ...
Media 15-10-2013
08-09-2013 Drakenboot race 2013 met wethouder
... Net zoals voorgaande jaren heeft Stichting Natuurlijk! ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
... Hieruit is gebleken dat er inderdaad gevaarlijke/onwenselijke verkeerssituaties zijn en er zijn ook ingrijpende oplossingen voorgesteld aan de gemeente. ...
... Wethouder Frits Lintmijer is het met ons eens dat er niet zolang gewacht kan worden en heeft opdracht gegeven voor tijdelijke oplossingen. ...
... Wij hebben de grootste probleempunten met de verkeerskundige getoond tijdens een schouw ter plaatse en gezamelijk noodoplossingen besproken. ...
... Volg ons via facebook (natuurlijkvleuterweide) en twitter (2vleuterweide030) ! ...
Media 16-01-2013
16-01-'13 Volg ons op twitter en facebook
... com/NatuurlijkVleuterweide. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Met dit besluit zal de A27 verbreed worden tot 2x7 rijstroken en zal de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opgewaardeerd worden tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. ...
... “Hiermee hebben we nu meteen duidelijkheid over iets waar eigenlijk niemand op zat te wachten”, aldus fractievoorzitter Frits Barneveld Binkhuysen. ...
... Tegelijk bevestigt dit ook de "en-en-aanpak" die de VVD al jaren bepleit in de Utrechtse Staten, met investeringen in én wegen én OV. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Met de uitbreiding naar 2x7 rijstroken van de A27, extra rijbanen op A12 en de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht wordt de Ring Utrecht gerond. ...
... Daarnaast is afgesproken dat als het rendabel blijkt, het Rijk 110 miljoen extra investeert in het openbaar vervoer in de regio Utrecht door de aanleg van een tramlijn naar Utrecht Science Park, beter bekend als de Uithof. ...
... Rijk en regio hebben na vergelijking van verschillende oplossingen gekozen voor de weguitbreiding in het Oost-alternatief. ...
... Daarnaast wordt de Noordelijke randweg Utrecht opgewaardeerd naar een 2x2 autoweg van minimaal 80 km/u met ongelijkvloerse kruisingen. ...
... Zo stelt het rijk 110 miljoen euro extra ter beschikking voor een tramverbinding tussen Utrecht CS en het Utrecht Science Park, mits uit een studie blijkt dat deze rendabel is. ...
... Dit leidt tot een ‘Ontwerp-tracébesluit’ voor de A12/A27 in 2012 en een Ontwerp-bestemmingsplan voor de Noordelijke Randweg Utrecht. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... UTRECHT -  De gemeente en provincie Utrecht gaan samen met het Rijk de haalbaarheid onderzoeken van het plan om de A27 en de Noordelijke Randweg in Utrecht aan te passen. ...
... Dat plan, om de bereikbaarheid van Utrecht te vergroten, bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg tot een autoweg. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... Alternatief Oost bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg (NRU). ...
... Zo wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke positieve effecten op leefbaarheid (lucht en geluid) van 80 km per uur op de Noordelijke Randweg en de rest van de Ring en naar de effecten van investeringen in openbaar vervoer. ...
... Uiteindelijk stemde de raad unaniem in met het geamendeerde besluit. ...
... De betrokken bevoegde gezagsorganen kunnen nu het voorkeursalternatief bekrachtigen in het Bestuurlijk Overleg MIRT op 10 november 2010. ...
Media 10-09-2010
Drakenbootfestival 2010
... Natuurlijk! ...
... Uiteindelijk hebben we een mooie vierde plaats kunnen bemachtigen. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... REGIO - Bewoners in Haarzuilens en Leidsche Rijn reageren nog voorzichtig op berichten dat er mogelijk geen snelweg door hun gebied komt. ...
... Daarover wordt 3 november meer duidelijk. ...
... Aan de noordkant wordt van de N230 een volwaardige snelweg gemaakt met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en ongelijkvloerse kruisingen. ...
... Maar Eurlings houdt de deur nadrukkelijk open op termijn. ...
... Het lijkt mij belangrijk dat Natuurlijk Vleuterweide zich niet bij deze vaagheid neerlegt. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De actiegroepen ‘Vrienden van een groen Haarzuilens’ en de Stichting Natuurlijk Vleuterweide hebben hun krachten gebundeld en gaan samen de strijd aan tegen de aanleg van een snelweg door of ten westen van Vleuten, Leidsche Rijn en voor het behoud van het recreatiegebied ...
... Lotje van Nimmerdor van de Stichting Natuurlijk Vleuterweide: ‘De snelweg erlangs of erdoor wordt meegenomen in het onderzoek, maar het verkeersprobleem ligt niet aan de westkant, maar deze variant wordt desondanks nog steeds meegenomen. ...
... De Stichting Natuurlijk Vleuterweide heeft inmiddels twee jaar ervaring in dit circuit en heeft een groot netwerk en daarom kunnen ze ons heel goed ondersteunen. ...
... Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk Vleuterweide: ‘We hebben een gemeenschappelijk doel: genieten van een prachtige omgeving, deze behouden, zodat onze kinderen er gezond kunnen opgroeien. ...
... De beleidsmakers moeten gaan beseffen dat de weerstand aanzienlijk zal zijn! ...
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Inmiddels is duidelijk dat het niet mogelijk is om voor de zomer een voorkeursalternatief te bepalen. ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... Hopelijk komen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, VROM, en de provincie Utrecht tot dezelfde conclusie. ...
... Na afloop van de persconferentie heeft Stichting Natuurlijk! ...
... Lotje van Nimmerdor overhandigd het Inspraakdocument van Stichting Natuurlijk! ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... De Stichting Natuurlijk! ...
... Als een verbinding A2-A12 absoluut noodzakelijk blijkt dan is bundeling van infrastructuur, mits zeer goed ingepast, een oplossing. ...
... Op dit moment worden de alternatieven onderzocht en op 29 oktober 2009 wordt meer duidelijkheid verwacht. ...
... Uiteraard is de Stichting Natuurlijk! ...
... natuurlijkvleuterweide. ...
... Stichting Natuurlijk! ...
... Dit festival is het goede initiatief van de plaatselijke Rotary. ...
... Het Stichting Natuurlijk! ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Oorspronkelijk was het doel van programma VERDER op 6 juli een voorkeursalternatief te presenteren. ...
... Wel ligt er een tussenstand waaruit blijkt dat het zogeheten “Niet verbreden alternatief”, waar de eventuele nieuwe wegen door Leidsche Rijn dan wel Amelisweerd onder vallen, niet meer als optie wordt beschouwd door het College van B&W ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... Oorspronkelijk stond er een debat over de vastgestelde voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht op de agenda. ...
... We zijn tevreden dat nu ook de Utrechtse raad duidelijk heeft aangegeven dat er een volwaardige plek voor de OV-varianten moet zijn in het verdere proces. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Voor landschap, natuur en cultuurhistorie zijn er vanwege de op te waarderen NRU en de snelwegverbinding A2-A12 mogelijk knelpunten voor het Groene Hart, Noorderpark, Fort de Gagel en het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. ...
... De passage door Leidsche Rijn biedt geen kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen, maar leidt wel tot een grote inpassingsopgave. ...
... Daar staat echter tegenover dat diezelfde aanpassing is aan te grijpen om in de eindsituatie, via een overkapping of iets dergelijks, de stad en Amelisweerd veel beter met elkaar te verbinden dan momenteel nog het geval is. ...
... Deze variant ondersteunt verder ruimtelijke ontwikkelingskansen in de buurt van het stadion en in de A12-zone. ...
... “Ook wordt de NRU opgewaardeerd tot parallelbaan, wat inhoudt dat alle kruisingen op de NRU ongelijkvloers gemaakt moeten worden. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Het ontwikkelingsperspectief A12 Centraal is te zien als een uitnodiging en een uitdagende opgave voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing en vermindering van de barrièrewerking als onderdeel van de noodzakelijke infrastructurele aanpassingen. ...
... “Daarnaast zijn wij van mening dat duidelijk is dat de kern van het probleem op de Ring Utrecht het weven van de verkeersstromen in de bak van de A27 is. ...
... “Geen van de alternatieven afzonderlijk lost dit probleem op en er zal daarom verder gestudeerd worden op oplossingen voor de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd (bak Amelisweerd in relatie tot de Waterlinieweg) en daarnaast ...
... “De ruimtelijke opgave en de maatschappelijke weerstand is zo groot dat als het gaat om nieuwe. ...
... verbindingen een ruimtelijke inpassing op maaiveld onwaarschijnlijk is. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... De rest wordt na 2020 besloten, als ook meer duidelijk is over de effecten van bijvoorbeeld de economische crisis. ...
... Pas in het najaar wordt duidelijk welke plannen in de eerste fase worden uitgevoerd. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... UTRECHT - Nieuwe (snel)wegen door landgoed Rhijnauwen/Amelisweerd en Leidsche Rijn lijken weinig kans te maken. ...
Media 29-05-2009
Indeling parkstrook bekend
... Inspreken was volgens de wijkmanager alleen die avond mogelijk. ...
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... “Het schept ook een band, dit gezamenlijke doel” aldus mevrouw Van der Veen. ...
... ” Ook Leonie Woolthuis, die haar hele familie heeft meegenomen naar de protestactie, voelt zich bedonderd: “Het is gewoon niet eerlijk. ...
... Lotje van Nimmerdor van Stichting Natuurlijk! ...
Media 17-05-2009
Video actie vanuit de lucht
... Op 17 mei 2009 heeft de Stichting Natuurlijk Vleuterweide een actie georganiseerd tegend e komst van een snelweg door de wijk Vleuterweide. ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... Met de actie hoopt de Stichting Natuurlijk! ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... De weg, waar geen draagvlak voor is onder bewoners, maar ook niet op gemeentelijk,- provinciaal,- en landelijk niveau, wordt momenteel onderzocht als serieuze optie. ...
... 18 mei as worden de Richtlijnen MER door het bevoegd gezag ondertekend en dit was reden voor Stichting Natuurlijk! ...
... De enorme groep volwassenen en kinderen vormden op de parkstrook -het beoogde trace voor de snelweg- gezamenlijk het woord No Way! ...
... Terwijl de gemeenteraad van Utrecht tot op heden duidelijk het signaal afgaf tégen een weg door of vlak langs Leidsche Rijn te zijn, besloot de gemeenteraad donderdag dat dit alternatief toch moet worden meegenomen in het onderzoek. ...
... Lotje van Nimmerdor van Stichting Natuurlijk! ...
... Ze hopen dat de politiek gehoor gaat geven aan hun oproep en de mogelijke weg door Leidsche Rijn definitief in de prullenbak belandt, zodat ook de toekomst van deze bewoners er wat zonniger uit gaat zien. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Ondertekening van dit document geeft groen licht voor het aanpassen van de bestemmingsplannen en hiermee lijken de verschillende partijen zich vast te leggen op de mogelijkheid dat een nieuwe weg door of vlak langs Vleuterweide/Leidsche Rijn daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. ...
... De Stichting Natuurlijk! ...
... Vleuterweide deelt de zorgen van de Commissieleden MER en vraagt zich af hoe het mogelijk is dat in dit stadium van de Planstudie reeds gesproken wordt over aanpassen van bestemmingsplannen. ...
... De Stichting vreest dat een dergelijke haastige benadering tot onzorgvuldigheid zal leiden bij dit complexe onderwerp. ...
... Stichting Natuurlijk! ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... de mogelijke snelweg door of langs Leidsche Rijn. ...
... Graag wil de Stichting Natuurlijk! ...
... Aanstaande zondag 17 mei willen we met zoveel mogelijk mensen op de Parkstrook bij het Gezondheidscentrum Vleuterweide, Vleuten een ludieke NO WAY! ...
... Zegt het voort en stuur dit bericht door naar zoveel mogelijk mensen! ...
... Het bestuur van de Stichting Natuurlijk! ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... Het gaat om het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), ook bekend als de N230 of Zuilense Ring, naar de A12. ...
... De Utrechtse verkeerswethouder De Weger, toevallig ook voorzitter van de Bestuursregio Utrecht, benadrukt dat het een van de mogelijke varianten is, waarover nog geen besluit is gevallen. ...
Media 13-05-2009
Provincie, kom eens naar Vleuterweide
... LEIDSCHE RIJN - Statenleden van de provincie Utrecht die zich laten informeren over de bereikbaarheidsproblemen en niet naar het bedreigde Vleuterweide komen - dat kan natuurlijk niet, vindt Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk! ...
Media 21-04-2009
VAR Snelweg NO WAY!
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
De Brug Inspraakavond plannen nieuwe snelweg
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
VAR Informatieavond snelweg door Vleuterweide
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
De Brug A2-A12: No Way!
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
VAR Inspraak verbindingsweg door Leidsche Rijn
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
Ons Leidsche Rijn Verbindingsweg
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... Om de plannen van Rijkswaterstaat te dwarsbomen, gebruikt de Stichting Natuurlijk Vleuterweide het recht om in te spreken. ...
Media 21-04-2009
Radiofragment Radio M (introductie duurt twee minuten)
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 22-04-2009
Startnotitie Ring Utrecht
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... VERDER onderzoekt de mogelijkheden om de hele regio Midden-Nederland goed bereikbaar te houden. ...
... voor het wegennet gekeken, maar ook naar de mogelijkheden voor fietsers en het openbaar vervoer. ...
... Het doel is om te komen tot een logisch geheel van ruimtelijke ordening, openbaar. ...
... Maatregelen worden daarbij zoveel mogelijk met elkaar gecombineerd. ...
... in de Driehoek en de Ring, waarbij de inhoudelijke samenhang blijft bestaan. ...
... natuurlijkvleuterweide. ...
Media 22-04-2009
Ring Utrecht informatieavonden
... natuurlijkvleuterweide. ...
Veelgebruikte termen 05-10-2009
Links Onbekend(e) Datum