Zoeken


Resultaten voor 'ligt':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Aangezien daartussen de wijk Vleuterweide ligt, is te verwachten dat de verbindingsweg dwars door Vleuterweide komt te lopen. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... trachten wij te doen in de volgorde van de Ladder van Verdaas, waarbij niet de methode “an sich” voorop staat, maar de daarvan uitgaande logische denkwijze die in het algemeen ten grondslag ligt c. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Het probleem ligt echter bij de keuzes die de overheid heeft genomen bij de Startnotitie. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... betrekking tot elk van de onderscheiden beslissingen kunnen worden gesteld indien deze beslissingen afzonderlijk zouden zijn genomen, gelet op de regelgeving die aan die beslissingen ten grondslag ligt”. ...
Statements 21-04-2009
... Maar als het aan de VVD ligt, komt er geen snelweg door Leidsche Rijn. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Op basis van een verdere analyse van de overige knooppunten kan verder gekeken worden of het probleem ligt bij de capaciteit van de rijbanen of bij de inrichting en daarmee de capaciteit van de knooppunten en daarmee verbonden weefvlakken. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Midden tussen het genoemde stedelijk gebied ligt knooppunt Oudenrijn waar de A2 en de A12 kruisen, ofwel binnen Nederland de belangrijkste Noord-Zuid verbinding en de hoofdverbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. ...
... Waarom zijn in de knelpuntenanalyse van het UVVB die ten grondslag ligt aan deze Startnotitie, de analyses voor het autoknelpuntenvervoer veel gedetailleerder in kaart gebracht dan die voor het openbaar vervoer? ...
De Rietvelden 17-05-2009
De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol.
... De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. ...
... Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... Het deelplan ligt in de zuid-westhoek van Vleuterweide, tussen de Leidsche Rijn en de Landschapsbaan. ...
De Erven 17-05-2009
De naam van de buurt De Erven verwijst naar het parkachtige, beschutte karakter van de jaren '80 woonerven. De wijk ligt in het noorden van Vleuterweide en grenst aan Vleuten.
... De wijk ligt in het noorden van Vleuterweide en grenst aan Vleuten. ...
Haarrijnseplas 03-07-2009
... "De Haarrijnseplas is het nieuwe strand voor Leidsche Rijn en ligt op minder dan 3 km van Vleuterweide. ...
... De Haarrijnseplas ligt tegen de A2. ...
... Het nieuwe strand ligt tegen de Haarrijnse Rading en de A2. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... De afweging en besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeente, maar de gemeente dient zich te realiseren dat de bewoners van de wijk met de oplossingen moeten leven en recht hebben op het geven van hun mening. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... Lotje van Nimmerdor van de Stichting Natuurlijk Vleuterweide: ‘De snelweg erlangs of erdoor wordt meegenomen in het onderzoek, maar het verkeersprobleem ligt niet aan de westkant, maar deze variant wordt desondanks nog steeds meegenomen. ...
... Er ligt al een ring rond Utrecht, maar beleids¬makers doen het voorkomen alsof deze nog niet af is, en dat is heel suggestief. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Dit alternatief ligt er nog niet. ...
... Wel ligt er een tussenstand waaruit blijkt dat het zogeheten “Niet verbreden alternatief”, waar de eventuele nieuwe wegen door Leidsche Rijn dan wel Amelisweerd onder vallen, niet meer als optie wordt ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... oplossing ligt dan ook in het verminderen van het aantal weefbewegingen. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... De sleutel van de oplossing ligt dan ook in het verminderen van het aantal weefbewegingen. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... De situatie is te complex en ligt te gevoelig. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... ” “We staan hier voor hem” wijst Mariska Smolders naar haar zoontje die onder een regenscherm in de buggy ligt. ...