Zoeken


Resultaten voor 'leiden':
Inspraakreactie 03-12-2014
... nl, waaruit u kunt afleiden dat niet alleen de direct belanghebbenden tegen de plannen van een weg door Leidsche Rijn, maar ook vele andere inwoners van de wijk en vele andere uit de regio en zelfs het hele land. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... In Badhoevedorp heeft men nu besloten om de A9 die nu dwars door een woonwijk heengaat, om de stad heen te leiden. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... Niettemin is uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State af te leiden dat voor de aan de orde zijnde besluitvorming wel degelijk een toetsingskader van toepassing is. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... De in de Startnotitie voorgestane werkwijze is onzorgvuldig, want kan leiden tot het “toeredeneren naar” of repareren van problemen bij het gekozen voorkeursalternatief. ...
Statements 21-04-2009
... Planstudies leiden tot ongerustheid! ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... De Startnotitie beoogt extreme varianten op tafel te leggen, toch gaan alle varianten ervan uit om verkeer door Utrecht (inclusief De Meern en Vleuten) / Nieuwegein / Maarssen heen te leiden. ...
... Er zijn geen alternatieven getoond om het doorgaande verkeer ruimer om de dichtbevolkte kernen Utrecht, Nieuwegein en Maarssen heen te leiden. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Blootstelling aan geluid leiden tot een verhoogde kans op hoge bloeddruk en hartvaatziekten. ...
... Bovendien kan het de klachten verergeren bij mensen die al leiden aan een hartvaataandoening. ...
... Blootstelling aan geluid kan ook leiden tot een verminderd prestatievermogen bij kinderen. ...
... In het verlengde van het voorgaande zal een (snel)weg door Vleuterweide onvermijdelijk ook tot een enorme toename van stankoverlast leiden. ...
... De lichtoverlast kan leiden tot effecten voor de natuur en slaapstoornissen bij bewoners en dus tot nadelige gezondheidsbeïnvloeding. ...
... De grote doorgaande stromen van vervoer van gevaarlijke stoffen leiden over de rijkswegen A12 en A2. ...
... Het niet halen van genoemde doelen kan leiden tot financiële consequenties voor Utrecht. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... De Stichting vreest dat een dergelijke haastige benadering tot onzorgvuldigheid zal leiden bij dit complexe onderwerp. ...