Zoeken


Resultaten voor 'kwaliteit':
Disclaimer 05-05-2009
... Hoewel wij grote zorg besteden aan de kwaliteit van deze website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... 5 zelf aan dat de Ring Utrecht dicht langs woongebieden loopt met een probleem met de luchtkwaliteit. ...
... Sterker, in plaats van de luchtkwaliteitproblemen bij Hoograven en Lunetten (al jaren ingebed tussen snelwegen met daarbij horende ruime afstanden tot de woningen) zou dit zowel een extra als een groter luchtkwaliteitprobleem betekenen, ...
... Hoe valt dit te rijmen met de luchtkwaliteitregelgeving? ...
... Zelfs in het geval berekeningen zouden uitwijzen dat het mogelijk is dan nog is voornoemde gang van zaken in strijd met de ratio achter de (eu-richtlijn) luchtkwaliteitregels van “schonere lucht voor meer mensen. ...
... geluid, luchtkwaliteit, natuur, milieu, etc. ...
... Door pas in fase twee, na de keuze voor het voorkeursalternatief, zeer relevante belangen als milieu, luchtkwaliteit en natuur te onderzoeken, kan geen sprake zijn van een deugdelijke alternatievenonderzoek en dus niet van deugdelijke en zorgvuldige besluitvorming. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Betere mogelijkheden om de stad Utrecht in te komen kan bijdragen om doelen als gesteld in Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht te behalen en de druk op de snelwegen door Utrecht te verminderen. ...
... Bovendien leidt een ruime rondweg ertoe dat er niet nog meer ruimtebeslag voor infrastructuur en nog meer aanslag op de leefkwaliteit in de gemeente Utrecht en directe omgeving plaatsvindt. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. ...
... Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen. ...
... 4 Aantrekkende werking nieuwe Infrastructuur - Luchtkwaliteit. ...
... Het effect zal zijn dat de verkeerstromen in Utrecht, waar toch al de hoogste verkeersintensiteit van Nederland is, verder zal stijgen met verdere negatieve effecten op onder andere de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de hele stad Utrecht (inclusief Leidsche Rijn en toekomstig Rijnenburg), Maarssen, IJsselstein en Nieuwegein. ...
... Deze ruimere spreiding kan dan ook helpen om onder andere de luchtkwaliteit, stank en geluid binnen dit stedelijk gebied te verbeteren, wat ook positieve effecten kan hebben voor het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008. ...
... Luchtkwaliteit is bij een (snel)weg door een woonwijk een zeer belangrijk argument. ...
... In een onderzoek van VROM (directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer) naar het verloop van de luchtverontreinigingsniveaus rondom snelwegen is aangegeven dat de gezondheidseffecten zich niet beperken tot de eerste honderden meters, maar dat deze tot op ...
... Tevens gaan wij ervan uit dat naast de hiervoor genoemde overwegingen, de bepalingen omtrent luchtkwaliteitseisen - zoals sinds 15 november 2007 opgenomen in de Wet Milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5. ...
... deze zaken zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen bij het opstellen van het voorkeurstracé, waarbij het op voorhand duidelijk is dat het alternatief van een (snel)weg door Leidsche Rijn op luchtkwaliteit en de gezondheidsgevolgen veel slechter zal scoren dan de andere alternatieven zonder snelweg door een woonwijk. ...
... Duidelijk is dat stankoverlast een enorme nadelige invloed heeft op de leefkwaliteit van een woonwijk en op de gevolgen van de gezondheid van de bewoners. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door stankoverlast voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Ook de vermindering van de leefkwaliteit door lichthinder voor de bewoners van Leidsche Rijn zal moeten worden meegenomen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Een snelweg dwars door de wijk leidt tot visuele hinder en drastische verlaging van de leefkwaliteit die was voorzien voor de wijk Vleuterweide. ...
... Deze prachtige parken (Leidsche Rijn Park met herstel van het oorspronkelijke landschap) is een belangrijke bron van leefkwaliteit, recreatie en natuur voor dit westelijke deel van de stad. ...
... De GGD-richtlijn luchtkwaliteit 2005 geeft overigens aan dat ook woningen als gevoelige bestemmingen gezien moeten worden en dat plaatsing van woningen dichtbij een (snel)weg sterk af te raden is. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Dit, samen met de al eerder besloten verbouwing van het station Utrecht Centraal, krijgt openbaar vervoer in de regio een grote kwaliteitsimpuls. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... De PvdA kiest daarbij allereerst voor een kwaliteitssprong in het Openbaar Vervoer en fietsvervoer en is tevreden met de in deze tussenrapportage aangekondigde aanvullende maatregelen in de regio, die hieraan bijdragen. ...
... De PvdA juicht tevens toe dat veel van de nieuw aangekondigde maatregelen bijdragen aan het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht. ...
... Het verbeteren van de luchtkwaliteit in Utrecht staat hoog op de prioriteitenlijst en zo slaan wij meerdere vliegen in één klap. ...