Zoeken


Resultaten voor 'kunnen':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Wij willen u graag informeren over plannen die ook van invloed op uw leefomgeving kunnen zijn: Op 5 december 2008 is de startnotitie Ring Utrecht uitgekomen. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... De eventuele nut en noodzaak op verkeersgebied kunnen nooit opwegen tegen de inbreuk op de leefbaarheid van deze jonge wijk met veel kinderen. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... belanghebbend zijn, gewaarborgd moet blijven en dat niet voorbijgegaan mag worden “aan de eisen van zorgvuldige besluitvorming die met betrekking tot elk van de onderscheiden beslissingen kunnen worden gesteld indien deze beslissingen afzonderlijk zouden zijn genomen, gelet op de regelgeving die aan die beslissingen ten grondslag ligt”. ...
... beoordeling van de individuele inspraakreacties, bezwaren en beroepen zal steeds moet worden bezien in hoeverre de in het tracébesluit voorziene maatregelen in redelijkheid in het tracébesluit hadden kunnen worden opgenomen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord. ...
... Met behulp van het verder stimuleren van telewerken kunnen pieken in het verkeer gereduceerd worden. ...
... Het kan niet zo zijn dat een MMA pas ontstaat na de keuze voor een voorkeursalternatief dat vervolgens wordt verduurzaaamd, dan zou elk gekozen alternatief een MMA kunnen zijn! ...
... Echter onderdelen uit deze variant kunnen best toepasbaar zijn zonder extreme nadelige effecten te veroorzaken. ...
... Deze vraag is essentieel om de verschillende alternatieven reëel te kunnen beoordelen en daarop te kunnen reageren. ...
... Een technologische basis zoals een Prins Claus plein lijkt een betere verkeersafhandeling te kunnen verwezenlijken. ...
... Kunnen wij inzage krijgen in de details achter de keuze voor het niet verbreden van Amelisweerd bij het doorgaan van “variant A volle ring”? ...
... Kunnen wij de Bereikbaarheidsmonitor Utrecht 2007 ontvangen waaraan in de Startnotitie gerefereerd wordt? ...
Statements 21-04-2009
... Reden voor de PvdA in Utrecht om juist die varianten aan te bevelen voor onderzoek die al bij voorbaat kunnen rekenen op draagvlak bij de bewoners. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Ook het beter benutten van bijvoorbeeld een overkapte Waterlinieweg zou een mogelijkheid kunnen zijn. ...
... Een uitstekend voorbeeld van dit laatste zou kunnen zijn de verbindingslus A12-A2 (vanuit Woerden naar Amsterdam) te verbeteren. ...
... Een hoge fly-over met hogere capaciteit zou de aansluiting en doorstroming flink kunnen verbeteren. ...
... Een dubbellaagse verkeersstroom zou een oplossing kunnen zijn. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... voor de schade die kinderen in Vleuterweide zullen ondervinden aan luchtwegen bij en na de aanleg van een (snel)weg door of in de onmiddellijke nabijheid van hun woonwijk en of de betrokken overheden kunnen garanderen dat er geen nadelige gezondheidseffecten voor kinderen zullen optreden. ...
... Bovendien kunnen de groennormen die voor Vleuterweide afgesproken waren dan niet gehaald worden. ...
... Ook op dit punt spelen aanzienlijke gezondheidsrisico’s weer een belangrijk rol De korte afstand op de woningen en scholen betekent dat calamiteiten direct een grote impact kunnen hebben om omwonenden, kinderspeelplaatsen en scholen. ...
... Wat kunnen wij terugvinden van de reacties, bevindingen en aanbevelingen van het burgerpanel in de Startnotitie Ring Utrecht? ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Daarnaast is er een oplossing voor het vrachtverkeer om het winkelcentrum zo veilig en goed mogelijk te kunnen bevoorraden. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... of het Gezondheidscentrum te kunnen parkeren. ...
... Ook bewoners boven winkelcentrum kunnen alleen nog via Moersbergen de wijk uit. ...
... Verzoek verkeersremmende maatregelen zoals 2x smalle weg eenrichtingsverkeer met drempel om hardrijden te ontmoedigen maar toch van A naar B te kunnen. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... De betrokken bevoegde gezagsorganen kunnen nu het voorkeursalternatief bekrachtigen in het Bestuurlijk Overleg MIRT op 10 november 2010. ...
Media 10-09-2010
Drakenbootfestival 2010
... Uiteindelijk hebben we een mooie vierde plaats kunnen bemachtigen. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De Stichting Natuurlijk Vleuterweide heeft inmiddels twee jaar ervaring in dit circuit en heeft een groot netwerk en daarom kunnen ze ons heel goed ondersteunen. ...
... Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk Vleuterweide: ‘We hebben een gemeenschappelijk doel: genieten van een prachtige omgeving, deze behouden, zodat onze kinderen er gezond kunnen opgroeien. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Eind oktober 2009 verwacht minister Eurlings dit alsnog te kunnen doen, zo zei hij op de persconferentie op 6 juli. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... In plaats daarvan wordt met name onderzocht in hoeverre de bak van de A27 bij Amelisweerd kan worden verbreed en of een weg langs (aan de westkant van) Leidsche Rijn de verkeersproblemen rond de stad kunnen oplossen. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... De parkstrook zou voor alle kinderen dé speelplek van de wijk kunnen worden. ...
Media 22-04-2009
Ring Utrecht informatieavonden
... Bezoekers kunnen vragen stellen aan de aanwezige deskundigen. ...