Zoeken


Resultaten voor 'komen':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Wij willen u graag informeren over plannen die ook van invloed op uw leefomgeving kunnen zijn: Op 5 december 2008 is de startnotitie Ring Utrecht uitgekomen. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... In het vervolg komen wij hierop terug, waarbij we ook nog diverse alternatieven zullen aandragen. ...
... Voordat deze aan de orde komen, volgen enkele algemene overwegingen en een korte beschouwing over het van toepassing zijnde toetsingskader. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Tevens is het doel van de pakketstudies te komen tot besluitvorming over de uitvoering van andersoortige maatregelen ten behoeve van de verbetering van de auto-, OV- en fietsbereikbaarheid in de regio Utrecht. ...
... Rekening houdend met het beperkte budget zijn volkomen misplaatst alternatieven aangedragen in de notitie die bij voorbaat het budget ver zullen overschrijden in tijd en geld, zoals de aanleg van een (snel)weg door een woonwijk als Leidsche Rijn. ...
... Het is in strijd met het Masterplan Leidsche Rijn (dat tot 2030 loopt) waarin juist is uitgegaan van het voorkomen van doorgaand verkeer en / of sluipverkeer. ...
... Leidsche Rijn is een Vinex-wijk die tot stand is gekomen op grond van rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. ...
... geeft de Startnotitie niet aan op basis van welke argumenten en/ of bevindingen het zoekgebied voor de aanleg van een (snel)weg door Leidsche Rijn in de verschillende alternatieven tot stand is gekomen en waarom het zoekgebied niet nauwkeuriger is gedefinieerd. ...
... Stel: een MER heeft betrekking op het zoeken naar een vervoersmiddel om van a naar b te komen. ...
... Ook in de file-top 50 van 2008 van de verkeersinformatiedienst komen maar 2 files voor die naar of op de ring voorkomen, tegenover 10 files in de top-50 die vanuit de ring naar alle andere windrichtingen optreden. ...
... De tekst van de Startnotitie “voertuigen komen de ring niet op en af” (p. ...
... Wat zijn de wegingsfactoren in de beoordeling van de elementen om tot een voorkeursalternatief te komen? ...
Statements 21-04-2009
... Het enthousiasme en de betrokkenheid van bedrijven in de mobiliteitsplatforms waarin ook de gemeente deel neemt, moet een aanzet zijn om tot betere varianten te komen. ...
... Wij zullen dit standpunt de komende weken op diverse plekken en met diverse acties duidelijk maken. ...
... Vleuterweide aan met goede tegenvoorstellen te komen. ...
... "Het is volkomen begrijpelijk dat deze bewoners boos zijn. ...
... "Als het onderzoek naar alle extreme varianten in de planstudie afgerond is, moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de bewoners van Vleuterweide. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Betere mogelijkheden om de stad Utrecht in te komen kan bijdragen om doelen als gesteld in Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht te behalen en de druk op de snelwegen door Utrecht te verminderen. ...
... Als Oudenrijn nu al een bottleneck is en dit in de toekomst ook nog zo is, zou het juist voor de hand liggen om Oudenrijn klaar te maken voor de komende tientallen jaren. ...
... Hebt u ook andere hoofdalternatieven geanalyseerd om te komen tot de gekozen alternatieven? ...
... Welke alternatieven zijn dit en op basis van welke criteria bent u gekomen tot de genoemde hoofdalternatieven? ...
... Wat zijn de tot nu toe opgekomen mogelijkheden voor een weg in het “zoekgebied nieuwe verbinding” in de verschillende alternatieven? ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen. ...
... Zorgvuldige besluitvorming kan niet anders behelzen dan een oplossing van een (snel)weg dwars door een woonwijk zo veel mogelijk te voorkomen om niet te zeggen ten allen tijde gelet op de aangehaalde voorbeelden van misstanden in andere steden en de te verwachten ernstige gezondheidsgevolgen. ...
... Daarbij dient een zorgvuldige besluitvorming te voorkomen dat “trucs” zoals geluiddempend asfalt worden gebruikt vanwege de in het geding zijnde gezondheid van de bewoners van Leidsche Rijn. ...
... Veel mensen zijn vanuit de stad in Vleuterweide komen wonen voor de groene omgeving. ...
... sluipverkeer tussen de A2 en de A12 te voorkomen. ...
De Hoven 17-05-2009
Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park.
... Het Centrum wordt het hart van Vleuterweide, waar voorzieningen komen die bij een plaats van enige omvang horen zoals winkels, horeca, scholen, een bibliotheek en een gezondheidscentrum. ...
... In totaal komen er rond de 1800 woningen in Het Centrum & De Hoven. ...
... In Het Centrum worden bijzondere woningen aan het water gebouwd en boven de winkels en de verschillende voorzieningen komen appartementen. ...
De Erven 17-05-2009
De naam van de buurt De Erven verwijst naar het parkachtige, beschutte karakter van de jaren '80 woonerven. De wijk ligt in het noorden van Vleuterweide en grenst aan Vleuten.
... Er komen hier zowel woningen als enkele kantoren en maatschappelijke voorzieningen. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Lot van Hooijdonk heeft voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... van Hooijdonk heeft reeds voor de zomervakantie in een brief aan de raad/commissie Stad & Ruimte aangegeven dat een zorgvuldige procedure noodzakelijk is en er een toekomstbestendige oplossing moet komen. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... (tip zet uw partner of uzelf in CC zodat u kunt controleren dat het is aangekomen). ...
... Bij toename verkeer komen fietsende kinderen in de verdrukking. ...
... in- en uitweven op de plaats v bestemming komen. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Van Lunteren (Mobiliteit) van de provincie Utrecht, gemeente Utrecht en het BRU zijn dit overeengekomen. ...
... In de komende jaren neemt het autogebruik verder toe. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... Er ligt al een ring rond Utrecht, maar beleids¬makers doen het voorkomen alsof deze nog niet af is, en dat is heel suggestief. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Hopelijk komen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, VROM, en de provincie Utrecht tot dezelfde conclusie. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... De complexiteit van het vraagstuk is echter te groot om nu tot zo'n voorkeursalternatief te komen. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Automobilisten die komend vanaf de A12 op de A28 willen uitkomen, moeten bijvoorbeeld negen maal een weefbeweging uitvoeren. ...
... “Ook liggen er leefbaarheidsknelpunten in de wijken Galecop en Leidsche Rijn in het verschiet, omdat er aldaar eveneens nieuwe wegen komen of bestaande wegen worden opgewaardeerd. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Maandagmiddag zouden er voorkeursalternatieven worden gepresenteerd, maar de ambtenaren van gemeenten, Rijk en provincie komen er niet uit. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... Dat bleek gisteren bij de presentatie van een pakket maatregelen door minister Eurlings, nodig om te voorkomen dat het verkeer in en rond Amersfoort en Utrecht de komende jaren nog verder vastloopt. ...
Media 03-07-2009
Artikel Trouw: Een weg door Vleuterweide
... Meer burenruzies door mooi weer, zei de radio gisteren, en dat klonk volkomen plausibel. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... De 3000 inspraakreacties op de Startnotitie Ring Utrecht gaven aan dat er massaal reacties zijn binnengekomen tegen een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn. ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... Aangezien er in het voorlopig ontwerp onder andere een ontmoetingsplek voor jongeren is opgenomen, nodigen wij hierbij ook de jongeren uit de wijkvan harte uit naar de inspraakavond te komen. ...
Media 13-05-2009
Provincie, kom eens naar Vleuterweide
... LEIDSCHE RIJN - Statenleden van de provincie Utrecht die zich laten informeren over de bereikbaarheidsproblemen en niet naar het bedreigde Vleuterweide komen - dat kan natuurlijk niet, vindt Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk! ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Het doel is om te komen tot een logisch geheel van ruimtelijke ordening, openbaar. ...