Zoeken


Resultaten voor 'knelpunten':
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? ...
... In plaats daarvan volgt een analyse van de knelpunten in 2007. ...
... Op grond van de figuren op pagina 20 en 21 van de Startnotitie over deze knelpunten lijkt het dat er geen probleem is van de capaciteit van de ring Utrecht zelf, maar een probleem op de ring Utrecht om door te stromen in de andere richtingen, ofwel een probleem met de inrichting en ...
... Wat ontbreekt, is een analyse van de knelpunten die thans optreden evenals de verklaring daarvan. ...
... Mogelijk zijn delen van de ‘extreme varianten’ helemaal niet nodig door de bestaande knelpunten op te lossen. ...
... Dergelijke knelpunten zijn ook aan te pakken door een andere wegbelijning, aanpassing van de verkeerslichten, e. ...
... Een alternatief ‘Optimalisatie knelpunten’ zowel als een analyse van de huidige gedetailleerde knelpunten ontbreekt in de studie. ...
... Waar liggen in het gebied van Utrecht op dit moment de knelpunten in doorstroom van het verkeer? ...
Statements 21-04-2009
... "De Partij voor de Dieren vindt dat knelpunten in het wegennet opgelost moeten worden met beter en meer Openbaar Vervoer en niet met meer asfalt. ...
... Wij sluiten onze ogen niet voor de knelpunten waar deze regio dagelijks mee geconfronteerd wordt en Utrecht in het bijzonder. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Waarom zijn in de knelpuntenanalyse van het UVVB die ten grondslag ligt aan deze Startnotitie, de analyses voor het autoknelpuntenvervoer veel gedetailleerder in kaart gebracht dan die voor het openbaar vervoer? ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Verkeersknelpunten Wijkraad Vleuten-De Meern 2013 10 15. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Voor landschap, natuur en cultuurhistorie zijn er vanwege de op te waarderen NRU en de snelwegverbinding A2-A12 mogelijk knelpunten voor het Groene Hart, Noorderpark, Fort de Gagel en het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. ...
... “Ook liggen er leefbaarheidsknelpunten in de wijken Galecop en Leidsche Rijn in het verschiet, omdat er aldaar eveneens nieuwe wegen komen of bestaande wegen worden opgewaardeerd. ...