Zoeken


Resultaten voor 'inspraak':
Inspraakreactie 03-12-2014
... december 2008 (hierna “Startnotitie) en maken wij gebruik van de inspraakprocedure die hiervoor is ingesteld. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief ...
... Kernboodschap van deze inspraakreactie is dat een snelweg of welke andere vorm van doorgaande weg door een dichtbevolkte woonwijk als Vleuterweide / Leidsche Rijn onacceptabel en onaanvaardbaar is. ...
... In deze inspraakreactie treft u deze aan. ...
... Deze inspraakreactie is naar bovenstaande drie categorieën ingedeeld. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... Bij de beoordeling van de individuele inspraakreacties, bezwaren en beroepen zal steeds moet worden bezien in hoeverre de in het tracébesluit voorziene maatregelen in redelijkheid in het tracébesluit hadden kunnen worden opgenomen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Aldus is geen sprake van een reële inspraakmogelijkheid over meerdere reële alternatieven! ...
... Dit betekent dat op basis van globaal onderzoek in fase 1 (zie ook vorige punt uit deze inspraakreactie) en louter beleidsmatige overwegingen gekozen wordt voor het voorkeursalternatief en het MMA. ...
Downloads 08-05-2009
... Document inspraakactie (5 januari 2009). ...
... "Het werkdocument is een uitgebreide inspraakreactie die iedereen mag gebruiken als inspiratiebron of om teksten uit te kopiëren voor de eigen inspraakreactie. ...
... Tevens wordt er een verkorte inspraakreactie gemaakt die ook rond de 20e beschikbaar is. ...
... U kunt hierop wachten, maar u kunt in de tussentijd natuurlijk het werkdocument gebruiken om uw eigen inspraakreactie vorm te geven! ...
... Alvast hartelijk dank voor de moeite en succes met de inspraak! ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Op welke manier worden omwonenden betrokken na de inspraakperiode, wanneer, op welke wijze en met welk doel? ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Zie voor een simpel stappenplan het kopje 'Inspraak Busbaan'. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... - Inspraak  raadsinformatieavond, laat voor dinsdag 16 december je mening weten! ...
... Helaas is ondanks diverse verzoeken vanuit SNV de procedure rondom de besluitvorming Busbaan Vleuterweide en mogelijkheden voor inspraak nog steeds volstrekt onduidelijk. ...
... Bij deze gelegenheid zullen we wederom duidelijkheid vragen omtrent de procedure voor besluitvorming en de mogelijkheden hierin voor inspraak door bewoners. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Tips aangaande uw inspraakreactie op het voorlopig ontwerp van de gemeente voor de busbaan Vleuterweide. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings. ...
... Vleuterweide haar inspraakdocument aan minister Eurlings overhandigd. ...
... Lotje van Nimmerdor overhandigd het Inspraakdocument van Stichting Natuurlijk! ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Daarop kwamen duizenden inspraakreacties en wisten actiegroepen honderden demonstranten te mobiliseren tegen wegen door Amelisweerd, Leidsche Rijn en de Nieuwegeinse wijk Galecop. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... De Stichting is niet alleen gericht op actievoeren maar denkt vooral mee met de overheid en draagt in haar inspraakreactie vele alternatieven aan zoals bundeling van infrastructuur, grootschalig OV, het aanpakken van Knooppunt Oudenrijn. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... De 3000 inspraakreacties op de Startnotitie Ring Utrecht gaven aan dat er massaal reacties zijn binnengekomen tegen een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Vleuterweide uw hulp inroepen om voor deze datum nog een vuist te maken en kracht te zetten bij de vele inspraakreacties. ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... Inspraakavond inrichting Parkstrook. ...
... Op dinsdag 26 mei vindt in de Cultuurcampus een inspraakavond plaats over de inrichting van de Parkstrook. ...
... De inspraakavond gaat zowel over het gedeelte ten noorden van de gerealiseerde parkeervoorziening als het gedeelte ten zuiden hiervan. ...
... De inspraakavond gaat over dit voorlopig ontwerp. ...
... U kunt tijdens de inspraakavond via een reactieformulier kenbaar maken wat u van het voorlopig ontwerp vindt. ...
... Aangezien er in het voorlopig ontwerp onder andere een ontmoetingsplek voor jongeren is opgenomen, nodigen wij hierbij ook de jongeren uit de wijkvan harte uit naar de inspraakavond te komen. ...
... De inspraakavond is op dinsdag 26 mei om 19. ...
Media 21-04-2009
De Brug Inspraakavond plannen nieuwe snelweg
... De Brug Inspraakavond plannen nieuwe snelweg . ...
Media 21-04-2009
VAR Inspraak verbindingsweg door Leidsche Rijn
... VAR Inspraak verbindingsweg door Leidsche Rijn. ...