Zoeken


Resultaten voor 'infrastructuur':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... In een Startnotitie leest u precies wat het voornemen van de overheid mbt de infrastructuur inhoudt, wat er onderzocht gaat worden, wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn en welke (milieu)effecten worden onderzocht. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... In diezelfde Startnotitie wordt echter reeds een oordeel gevormd over onderdelen van de infrastructuur. ...
... aanpassen van bestaande infrastructuur; ...
... een onderbouwing van de noodzaak tot nieuwe infrastructuur. ...
... 2 aangegeven dat van de aanleg van grootschalige nieuwe spoorinfrastructuur geen sprake is. ...
... Stap 6 (“aanpassen bestaande infrastructuur”) van de Ladder van Verdaas wordt in de Startnotitie ten onrechte in het geheel niet beschouwd. ...
... Verder is opvallend in de Startnotitie dat in drie van de alternatieven nadrukkelijk stap 7 (“bouwen van nieuwe infrastructuur”) wordt overwogen. ...
... Zoals gezegd zijn op vele plaatsen in Nederland grote (leefbaarheids)problemen vanwege infrastructuur door dicht bevolkte woongebieden (organisch) ontstaan. ...
... De discussie in de Tweede Kamer gaf aan dat alleen betrekking op uitbreiding van bestaande infrastructuur de nieuwe spoedprocedures van kracht zouden zijn en daarmee niet van toepassing zijn op de gepresenteerde plannen van een eventuele nieuwe doorgaande (snel)weg door Vleuterweide / Leidsche Rijn. ...
... Het is niet duidelijk of de bestaande infrastructuur kan blijven bestaan naast de door te trekken ringweg. ...
... Bij een Klaverblad structuur is er sprake van dubbele bezetting van infrastructuur door onnodige “weef”verrichtingen en moet met name het zwaardere verkeer flink snelheid terug nemen om de scherpe bocht te nemen. ...
Statements 21-04-2009
... De planstudie voor de Ring Utrecht mag niet van tafel, omdat de de investering van 1,2 miljard Euro in de infrastructuur rond Utrecht echt nodig is. ...
... En nu worden ze geconfronteerd met een ingewikkeld onderzoek voor investeringen in de infrastructuur rond Utrecht. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Het ontbreken van direct aangrenzende woongebieden en de reeds aanwezige A2 en A12 (bundeling infrastructuur) zijn bij uitstek redenen om opwaardering van deze weg te overwegen om knooppunt Oudenrijn te ontlasten. ...
... In het kader van het creëren van een betrouwbare doorstroming en het creëren van een basis ring rond Utrecht is deze gedachte te volgen, omdat de infrastructuur grotendeels aanwezig is. ...
... De redenering in de Startnotitie dat het verkeer tussen A12 enerzijds en A2/A27/A28 anderzijds dan een alternatief via de noordelijke ring heeft, rechtvaardigt geen volledig nieuwe infrastructuur in Leidsche Rijn. ...
... 9 Bundelen infrastructuur (spoorverbinding Woerden/Harmelen-Breukelen). ...
... In de ladder van Verdaas is bundeling van infrastructuur te prefereren boven aanleg van nieuwe infrastructuur. ...
... Deels is het mogelijk om infrastructuur te bundelen met de Betuwe-spoorlijn. ...
... Met name de verbinding van het Pannerdens Kanaal naar knooppunt Oud Dijk (A12-A18) verdient aandacht om natuur en bestaande woonkernen te ontzien, bij strikte bundeling van infrastructuur kan dit onevenredige effecten hebben voor Zevenaar. ...
... ertoe dat er niet nog meer ruimtebeslag voor infrastructuur en nog meer aanslag op de leefkwaliteit in de gemeente Utrecht en directe omgeving plaatsvindt. ...
... Volgens het CBS (bodemstatistiek 2000) heeft de gemeente Utrecht namelijk al het hoogste percentage (>13%) ruimtebeslag voor infrastructuur van Nederland. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Zoals eerder aangegeven moet hierbij worden gedacht aan (vele mogelijke) oplossingen op en rond bestaande infrastructuur. ...
... 4 Aantrekkende werking nieuwe Infrastructuur - Luchtkwaliteit. ...
... Indien de keuze van nieuwe infrastructuur noodzakelijk is, zou getracht moeten worden de verkeersintensiteit binnen de grenzen van dit stedelijk gebied te verminderen door betere regionale en nationale spreiding. ...
... Anders dan andere alternatieven om en nabij bestaande infrastructuur zal een (snel)weg door Leidsche Rijn een significante aantasting van belangrijke natuurwaarden betekenen. ...
... In ieder geval bestaat daarop een aanzienlijk grotere kans dan bij de alternatieven op en rond de bestaande infrastructuur. ...
... 18 Impact op bestaande energie-infrastructuur. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Sinds 2008 zet SNV zich in voor een veiliger infrastructuur rondom de busbaan en een veiliger oversteek bij het gezondheidscentrum. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Utrecht, 3 december 2010 - VVD gedeputeerde en lijsttrekker Remco van Lunteren heeft vandaag samen met de gemeente Utrecht en de BRU een akkoord gesloten met minister Schultz van Haegen van infrastructuur en milieu over verbreding van de wegen rondom Utrecht en de financiering van een tramverbinding tussen Utrecht CS en Utrecht Science Park. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Duo-bestuurders minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Van Lunteren (Mobiliteit) van de provincie Utrecht, gemeente Utrecht en het BRU zijn dit overeengekomen. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Als een verbinding A2-A12 absoluut noodzakelijk blijkt dan is bundeling van infrastructuur, mits zeer goed ingepast, een oplossing. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... De Stichting is niet alleen gericht op actievoeren maar denkt vooral mee met de overheid en draagt in haar inspraakreactie vele alternatieven aan zoals bundeling van infrastructuur, grootschalig OV, het aanpakken van Knooppunt Oudenrijn. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... vervoer, mobiliteitsmanagement en benutting en uitbreiding van infrastructuur. ...
Veelgebruikte termen 05-10-2009