Zoeken


Resultaten voor 'ieder':
Disclaimer 05-05-2009
... De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Uw steun wordt door iedereen zeer gewaardeerd. ...
... Via deze website wordt iedereen geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... In ieder geval kan het niet zo zijn dat in de Startnotitie wordt gesproken van alternatieven die niet reëel zijn en waaruit later de wél te onderzoeken alternatieven of - erger nog – een (definitief) ...
... In ieder geval kan het niet zo zijn dat met enkele opmerkingen in de Startnotitie de onoplosbaarheid van deze uitbreidingsproblemen als “gegeven” moet worden beschouwd of de conclusie daartoe naderhand ...
Downloads 08-05-2009
... "Het werkdocument is een uitgebreide inspraakreactie die iedereen mag gebruiken als inspiratiebron of om teksten uit te kopiëren voor de eigen inspraakreactie. ...
Statements 21-04-2009
... Mobiliteit is het recht van iedereen. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... In artikel 8, lid 1, EVRM is bepaald dat een ieder het recht heeft op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. ...
... In ieder geval bestaat daarop een aanzienlijk grotere kans dan bij de alternatieven op en rond de bestaande infrastructuur. ...
... Wij verzoeken u onze stichting te consulteren op ieder cruciaal moment in de plan- en besluitvorming. ...