Zoeken


Resultaten voor 'hierop':
Disclaimer 05-05-2009
... Het logo is eigendom van Lotje van Nimmerdor, hierop rust het beeldrecht. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... In het vervolg komen wij hierop terug, waarbij we ook nog diverse alternatieven zullen aandragen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Gelet hierop gaat de Startnotitie uit van verkeerde uitgangspunten althans is onvoldoende duidelijk waarop de Startnotitie in dit licht is gebaseerd. ...
... Wij behouden ons het recht voor hierop een nadere reactie in te dienen. ...
Downloads 08-05-2009
... U kunt hierop wachten, maar u kunt in de tussentijd natuurlijk het werkdocument gebruiken om uw eigen inspraakreactie vorm te geven! ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Gelet hierop lijkt op voorhand vast te staan dat een (snel)weg nabij een woonwijk voor ernstige geluidoverlast zal zorgen en in strijd is met artikel 8 EVRM. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Hierop hebben wij een oproep gedaan in de media richting onze achterban. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Als verbetering hierop heeft de stedenbouwkundige enkele alternatieven beschreven die wel veiliger zijn dan de huidige situatie. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... SNV heeft getracht de gemeente Utrecht van deze betere alternatieven op de hoogte te brengen maar krijgt hierop tot op heden geen enkele respons. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Als verbetering hierop heeft de stedenbouwkundige enkele alternatieven beschreven die wel veiliger zijn dan de huidige situatie. ...