Zoeken


Resultaten voor 'hierbij':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Denk hierbij aan fijnstof, geluidshinder, stankoverlast, verdwijnen en aantasting van natuur, kortom een aantasting van uw leefklimaat! ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... Hierbij verwijzen wij graag naar de website van de stichting www. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Hierbij is enige herhaling onvermijdbaar vanwege de overlap tussen de categorieën. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Hierbij kan naast nieuwe investeringen gedacht worden aan eenvoudiger oplossingen, zoals het verhogen van de frequentie van (lokale) treinverbindingen, bijvoorbeeld 6 in plaats van 2 stoptreinen op de route ...
... Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik van het oude A2 tracé voor bestemmingsverkeer. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Zoals eerder aangegeven moet hierbij worden gedacht aan (vele mogelijke) oplossingen op en rond bestaande infrastructuur. ...
... Hierbij is van belang dat niet alleen wettelijke normen een rol spelen. ...
... Het gaat hierbij om de stank van (vracht)autoverkeer die van de weg gebruik maken. ...
... Het gaat hierbij om verlichting van de weg en de verlichting van (vracht)auto’s die van de weg gebruik maken. ...
Media 13-05-2009
Inspraakavond inrichting Parkstrook
... Aangezien er in het voorlopig ontwerp onder andere een ontmoetingsplek voor jongeren is opgenomen, nodigen wij hierbij ook de jongeren uit de wijkvan harte uit naar de inspraakavond te komen. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Omdat het hierbij gaat om vrijwel alle (snel)wegen en knooppunten in de regio Midden-Nederland, is gekozen voor een praktische onderverdeling van het gebied. ...