Zoeken


Resultaten voor 'grote':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Dat betekent lekker buiten wonen, in een wijk met veel openbaar groen, veel waterlopen, mooie pleintjes en plantsoenen, volop speelplekken voor kinderen en een grote variatie aan woningen met een geheel eigen identiteit. ...
Disclaimer 05-05-2009
... Hoewel wij grote zorg besteden aan de kwaliteit van deze website, kan de aangeboden informatie (op een bepaald moment) niet (langer) volledig of juist zijn. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... moet liggen aan zorgvuldige besluitvorming met een grote ruimtelijke impact zoals hier aan de orde. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Een grote (snel)weg door de woonwijk zou dan ook in strijd zijn met alle beleid dat voor en over (onder meer) Leidsche Rijn is opgesteld. ...
... En 20 jaar geleden heeft de overheid veel geld moeten investeren om de wijken in Breda grenzend aan de snelweg weer leefbaar te krijgen door het aanleggen van een grote ring aan de zuidkant van Breda. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Mobiliteitsmanagement en prijsbeleid spelen daarbij ook een grote rol. ...
... Zoals gezegd zijn op vele plaatsen in Nederland grote (leefbaarheids)problemen vanwege infrastructuur door dicht bevolkte woongebieden (organisch) ontstaan. ...
... Sterker, in plaats van de luchtkwaliteitproblemen bij Hoograven en Lunetten (al jaren ingebed tussen snelwegen met daarbij horende ruime afstanden tot de woningen) zou dit zowel een extra als een groter luchtkwaliteitprobleem betekenen, gezien de woningdichtheid in Leidsche Rijn die in het geheel niet berekend is op een doorlopende (snel)weg. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... In het kader van het creëren van een betrouwbare doorstroming en het creëren van een basis ring rond Utrecht is deze gedachte te volgen, omdat de infrastructuur grotendeels aanwezig is. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen. ...
... Een dergelijke oplossing brengt een grote inbreuk met zich voor het woon- en leefklimaat in de wijk van cliënten (zie ook hierna) en dat terwijl nauwelijks is gebleken van onderzoek naar alternatieven met minder verstrekkende gevolgen. ...
... De zeldzame Grote Zilverreiger fourageert graag op het beoogde tracé voor de snelweg. ...
... PM10) is relatief beperkt, terwijl de bijdrage van componenten als roet, elementair koolstof, stikstofdioxide en ultrafijne deeltjes aanmerkelijk groter is. ...
... De Universiteit van Maastricht heeft aangetoond dat een snelweg door een woonwijk grote effecten heeft op de omwonende kinderen. ...
... In het zoekgebied in Leidsche Rijn zijn grote groene zones aanwezig met de daarbij horende natuurwaarden en streng beschermde flora en fauna. ...
... In ieder geval bestaat daarop een aanzienlijk grotere kans dan bij de alternatieven op en rond de bestaande infrastructuur. ...
... Ook zal de (snel)weg door Leidsche Rijn van grotere nadelige invloed op de nabij (westelijk) gelegen EHS zijn. ...
... Verder mag niet onvermeld blijven dat de (snel)weg door Leidsche Rijn van grotere nadelige invloed op de natuurwaarden van het Nationaal Landschap “Moerasterreinen langs de Bijleveld”en het Groene Hart. ...
... De aanleg van een (snel)weg dwars door Vleuterweide vergroot de kans op een ongeluk met gevaarlijke stoffen in grote mate. ...
... Ook op dit punt spelen aanzienlijke gezondheidsrisico’s weer een belangrijk rol De korte afstand op de woningen en scholen betekent dat calamiteiten direct een grote impact kunnen hebben om omwonenden, kinderspeelplaatsen en scholen. ...
... De grote doorgaande stromen van vervoer van gevaarlijke stoffen leiden over de rijkswegen A12 en A2. ...
... Een dergelijke situatie leidt tot een grote toename van de sociale onveiligheid in de wijk en zal in de praktijk door velen als belemmering gezien worden om zich te verplaatsen naar sociale voorzieningen (zeker in de avonduren). ...
... 13 Grote maatschappelijk en bestuurlijke tegenstand - geen maatschappelijk draagvlak. ...
... Een mogelijke (snel)weg door Vleuterweide heeft grote gevolgen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke voorzieningen, zoals het nieuwe winkelcentrum, de scholen, sportfaciliteiten en gezondheidscentrum. ...
De Tuinlanden 17-05-2009
Dit deelgebied in het zuidoosten van Vleuterweide begint steeds vastere vormen aan te nemen.
... De Tuinlanden is de laatste grote deelwijk van Vleuterweide en bevat 929 woningen, twee basisscholen, kinderopvang en een zorgvoorziening. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Voor Utrecht, de draaischijf van Nederland, moeten daarom nu grote besluiten worden genomen voor zowel de weg als het openbaar vervoer. ...
... Dit, samen met de al eerder besloten verbouwing van het station Utrecht Centraal, krijgt openbaar vervoer in de regio een grote kwaliteitsimpuls. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... Dat plan, om de bereikbaarheid van Utrecht te vergroten, bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg tot een autoweg. ...
... Daarbij speelt het rapport Kracht van Utrecht van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) een grote rol. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... In grote meerderheid stemde de raad voor alle voorstellen om de wethouder te sterken in zijn onderhandelingspositie naar het Rijk:. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Zo wordt € 100 miljoen geïnvesteerd in een tramverbinding van Utrecht CS naar de Uithof, iets waar wij als PvdA altijd grote voorstander van zijn geweest. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... De streefwaarden uit de Nota Mobiliteit worden op grote delen van het traject gehaald. ...
... De problemen op de A27 zijn vooral het gevolg van de grote stromen verkeer die hier door elkaar moeten weven, en de nabijheid van de twee grote knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. ...
... De passage door Leidsche Rijn biedt geen kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen, maar leidt wel tot een grote inpassingsopgave. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten hebben meer tijd nodig om de grote verkeersproblemen in de regio Utrecht op te lossen. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Dit leidde tot grote verbazing en ongeloof bij bewoners. ...