Zoeken


Resultaten voor 'groen':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Door de Gemeente Utrecht wordt de wijk gekenmerkt als ruim van opzet, veel groen en een dorps karakter (bron: www. ...
... Dat betekent lekker buiten wonen, in een wijk met veel openbaar groen, veel waterlopen, mooie pleintjes en plantsoenen, volop speelplekken voor kinderen en een grote variatie aan woningen met een geheel eigen identiteit. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Wilt u de groene en gezonde leefomgeving in uw wijk behouden, help ons dan! ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Alle bestuurlijke lagen hebben Leidsche Rijn in haar huidige vorm voorgestaan inclusief de groene ruimtelijke uitstraling. ...
Bestuur 17-05-2009
... Wilt u de groene en gezonde leefomgeving in uw wijk behouden, help ons dan! ...
Persberichten 21-04-2009
... Persbericht Groen Links Provinciale Staten (24 februari 2009). ...
Statements 21-04-2009
... GroenLinks - Peter van Corler. ...
... "GroenLinks is fel tegen nieuwe wegen dwars door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... Fijnstof, geluid, minder openbaar groen, horizonvervuiling, de barrierewerking zijn maar enkele nadelen van een (nieuwe) rijksweg door bewoond gebied te noemen. ...
... Ze hebben net een nieuw huis gekocht in een rustige en groene omgeving. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... De belangen van het Groene Hart zijn evident, maar het kan niet zo zijn dat deze belangen zodanig wegen dat dan maar een (snel)weg door een woonwijk wordt overwogen! ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Een enorme toename van geluidshinder is te verwachten in het nu rustige en groene Vleuterweide. ...
... Hiervoor hebben de bewoners niet gekozen bij de koop en betrekking van hun woning in de wijk Vleuterweide die zoals beloofd ruim en groen van opzet is. ...
... Veel mensen zijn vanuit de stad in Vleuterweide komen wonen voor de groene omgeving. ...
... Een (snel) weg dwars door Vleuterweide ontneemt de wijk van een belangrijk deel van het groen dat bedoeld was voor recreatie. ...
... Het kan niet zo zijn dat alle betrokken overheden die óók betrokken waren bij de realisatie van Leidsche Rijn en de daarbij horende groene waarden, op een dergelijke korte termijn zouden breken met de aan Leidsche Rijn ten grondslag liggende plannen en beleidsvoornemens. ...
... Bovendien kunnen de groennormen die voor Vleuterweide afgesproken waren dan niet gehaald worden. ...
... In het zoekgebied in Leidsche Rijn zijn grote groene zones aanwezig met de daarbij horende natuurwaarden en streng beschermde flora en fauna. ...
... Verder mag niet onvermeld blijven dat de (snel)weg door Leidsche Rijn van grotere nadelige invloed op de natuurwaarden van het Nationaal Landschap “Moerasterreinen langs de Bijleveld”en het Groene Hart. ...
... Belangrijk natuurlijk element in de gedachte van Leidsche Rijn is de aanleg van Leidsche Rijn Park, het groene hart van dit westelijk deel van de stad Utrecht. ...
... Aanleg van een (snel)weg dwars door dit deel van de stad tast deze groenvoorziening in ernstige mate aan. ...
... Daarbij moet worden gedacht aan het feit dat centraal in het zoekgebied voor de aanleg van een (snel)weg loopt een groenstrook met een hoofdgasleiding. ...
De Boomgaarden 17-05-2009
De Boomgaarden, gelegen in het zuidwesten van Vleuterweide, is de eerste wijk die gebouwd is. Eind 2004 was het grootste gedeelte van de huizen bewoond. Het is een kindvriendelijke dorpse wijk met speelterreinen en straks zit- en visplekken langs het riviertje de Heycop, dat de wijk begrenst. De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. Er is rekening gehouden met bestaande landschapselementen, zoals de oude perenboomgaarden en de Heycop.
... De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... SNV zet zich sinds 2008 in voor het groene karakter van Vleuterweide alsmede voor veiliger verkeer in deze wijk Vleuterweide en is zodoende betrokken geweest bij diverse schouwen met o. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... brief aan Peter van Corler (Groenlinks) over verkeerssituatie. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Er komt meer asfalt en minder groen. ...
... Verzoek voor meer groen en meer dorpse sfeer (dat ontmoedigt hardrijders en sluipverkeer). ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... De coalitiepartijen (GroenLinks, PvdA en D66), Stadspartij Leefbaar Utrecht en SP spraken in een motie hun voorkeur uit voor een maximum snelheid van 80 km per uur op de A12, A27 en de NRU. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De actiegroepen ‘Vrienden van een groen Haarzuilens’ en de Stichting Natuurlijk Vleuterweide hebben hun krachten gebundeld en gaan samen de strijd aan tegen de aanleg van een snelweg door of ten westen van Vleuten, Leidsche Rijn en voor ...
... Paul Klein Obbink van de Vrienden van een groen Haarzuilens: ’Wij hebben de krachten van onze groepen gebundeld en zijn nu een spreekbuis voor 80. ...
... vriendenvaneengroenhaarzuilens. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... GroenLinks heeft voorgesteld om de variant waarbij fors in openbaar vervoer wordt geïnvesteerd volwaardig mee te wegen in de voorkeursvariant voor de Ring Utrecht. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Voor landschap, natuur en cultuurhistorie zijn er vanwege de op te waarderen NRU en de snelwegverbinding A2-A12 mogelijk knelpunten voor het Groene Hart, Noorderpark, Fort de Gagel en het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... Dat laatste geldt met name voor de plannen voor nieuwe wegen door groen (landgoed Rhijnauwen) en een woonwijk (Leidsche Rijn). ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Ondertekening van dit document geeft groen licht voor het aanpassen van de bestemmingsplannen en hiermee lijken de verschillende partijen zich vast te leggen op de mogelijkheid dat een nieuwe weg door of vlak langs Vleuterweide/Leidsche Rijn ...