Zoeken


Resultaten voor 'goed':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Goede mogelijkheden biedt de krachten te bundelen; ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Nu Leidsche Rijn zo goed als klaar is worden de bewoners opgeschrikt door een onaangename verrassing; ...
... De visie van Leidsche Rijn is altijd geweest om een wijk te bouwen met goede ontsluitingen, maar géén doorgaande verkeersstromen, dit om het leefklimaat van de gehele wijk te bevorderen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Van een goede ruimtelijke ordening en zorgvuldige besluitvorming is geen sprake. ...
... In de Startnotitie (p 38) is aangegeven dat de voorkeursvariant gelijk is aan een alternatief dat in voldoende mate de bereikbaarheidsproblematiek oplost, voldoende goed is ingepast binnen wet- en regelgeving, uitvoerbaar en maakbaar is, en past binnen het beschikbare budget. ...
... Goede en zorgvuldige besluitvorming vereist dat van alle verschillende reële alternatieven alle ruimtelijke relevante effecten (o. ...
... ) in kaart worden gebracht, waarna pas goed kan worden gekozen voor een voorkeursalternatief. ...
... Het moge duidelijk zijn dat op deze wijze kan geen goede afweging tussen de beoordeelde volwaardige alternatieven plaatsvinden en dat de Startnotitie op dit punt in strijd is met de m. ...
... Uitgaande van deze doelstelling is het noodzakelijk om de verwachte verkeersbehoefte in 2020 (hoeveel voertuigen vanuit welke richting willen naar welke andere richting in de ochtend en avondspits) goed in beeld te hebben, dit gevolgd door een analyse van de verschillende alternatieven voor het wegennet die daarbij horen. ...
... de afritten vanaf de A12 parallelrijbaan naar het oosten verwerken het verkeer zo slecht dat de linker rijbaan niet meer goed beschikbaar is voor automobilisten die bijvoorbeeld richting Rijnsweerd moeten. ...
Statements 21-04-2009
... door Vleuterweide zijn is vanuit de bewoners begrijpelijk maar als je werkelijk infrastructurele plannen wilt veranderen vraagt dat een gecoördineerde inzet, visie maar vooral ook het aandragen van goede alternatieven. ...
... Vleuterweide heeft dat goed begrepen en dat geeft vertrouwen. ...
... Alleen openbaar ververvoer of meer fietspaden zullen niet voldoende om een permanent goede omsluiting van Vleuterweide te realiseren. ...
... Vleuterweide aan met goede tegenvoorstellen te komen. ...
... We zullen deze alternatieven zeer serieus beoordelen en waar mogelijk met goede adviezen aanvullen. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Toetsing aan de PM10 norm is volgens de GGD en RIVM geen goede maat voor de gezondheidsschade langs wegen / . ...
... woonwijk, betekent het alternatief van de (snel)weg door Leidsche Rijn een aanzienlijke vergroting van een externe veiligheidsrisico’s en is laatstgenoemd alternatief dus ook op dit punt wederom geen goed keuze. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Het algemene doel moet zijn om de meeste veilige, goed ingepaste, oplossing te kiezen die breed gedragen wordt door geheel Vleuterweide. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Daarnaast is er een oplossing voor het vrachtverkeer om het winkelcentrum zo veilig en goed mogelijk te kunnen bevoorraden. ...
... We verwachten van de wethouder inzet voor maximale veiligheid, goede bereikbaarheid voor omwonenden en bezoekers van het winkelcentrum in Vleuterweide. ...
... Dit moet volgens SNV het doel zijn, te bereiken door goede afweging van alle alternatieven, met inachtname van het originele Masterplan Leidsche Rijn en zonder aantrekkende werking van nieuwe verkeersstromen. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Een goed bereikbaar, bloeiend en aantrekkelijk winkelcentrum is beter voor de gehele wijk. ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
...  Goed nieuws:. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Nu het voorkeursalternatief is vastgesteld start de volgende fase ( MER 2e fase), waarbij goed wordt gekeken naar details, zoals: het ontwerp en inpassing van de weg en de zorg voor de leefomgeving. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Nou dat hebben we goed gedaan met z'n allen. ...
... De plannen zijn voorgoed van de baan. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De Stichting Natuurlijk Vleuterweide heeft inmiddels twee jaar ervaring in dit circuit en heeft een groot netwerk en daarom kunnen ze ons heel goed ondersteunen. ...
Media 07-09-2009
Animatie film nieuwe (winkel)centrum Vleuterweide
... Op deze mooie animatie film kun je goed zien hoe het nieuwe centrum Vleuterweide ongeveer gaat worden. ...
... Op deze mooie animatie film kun je goed zien hoe het nieuwe centrum Vleuterweide ongeveer gaat worden:. ...
... multivastgoed. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Als een verbinding A2-A12 absoluut noodzakelijk blijkt dan is bundeling van infrastructuur, mits zeer goed ingepast, een oplossing. ...
... Dit festival is het goede initiatief van de plaatselijke Rotary. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Goed nieuws dus voor alle partijen, actiegroepen en bewoners die zich hier zo hebben verzet! ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... UTRECHT - Nieuwe (snel)wegen door landgoed Rhijnauwen/Amelisweerd en Leidsche Rijn lijken weinig kans te maken. ...
... Dat laatste geldt met name voor de plannen voor nieuwe wegen door groen (landgoed Rhijnauwen) en een woonwijk (Leidsche Rijn). ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Ondanks de regen was de sfeer goed. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Dit sluit aan bij het standpunt van de gemeenteraad en bij de uitspraak van Burgermeester Wolfsen tijdens de nieuwjaarsreceptie waarin hij stelt dat het opsplitsen van zo’n bijzondere wijk geen goed idee is. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... VERDER onderzoekt de mogelijkheden om de hele regio Midden-Nederland goed bereikbaar te houden. ...