Zoeken


Resultaten voor 'gemeente':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Door de Gemeente Utrecht wordt de wijk gekenmerkt als ruim van opzet, veel groen en een dorps karakter (bron: www. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat! ...
... Een vast aanspreekpunt biedt voor het overleg met de Gemeente, de Provincie en het Rijk. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Leidsche Rijn is een Vinex-wijk die tot stand is gekomen op grond van rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid. ...
Bestuur 17-05-2009
... Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat! ...
Statements 21-04-2009
... Het enthousiasme en de betrokkenheid van bedrijven in de mobiliteitsplatforms waarin ook de gemeente deel neemt, moet een aanzet zijn om tot betere varianten te komen. ...
... De VVD vindt het belangrijk dat de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de provincie, de regio en de gemeente Utrecht tot een breed gedragen resultaat komt. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Bovendien leidt een ruime rondweg ertoe dat er niet nog meer ruimtebeslag voor infrastructuur en nog meer aanslag op de leefkwaliteit in de gemeente Utrecht en directe omgeving plaatsvindt. ...
... Volgens het CBS (bodemstatistiek 2000) heeft de gemeente Utrecht namelijk al het hoogste percentage (>13%) ruimtebeslag voor infrastructuur van Nederland. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Zoals u ongetwijfeld weet is de Utrechtse gemeenteraad en B&W tegen een weg door Vleuterweide. ...
Vleuterweide 17-05-2009
Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern.
... Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. ...
Leidsche Rijn 17-05-2009
Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht.
... Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht. ...
... Het gebied was voor het grootste deel voor 1 januari 2001 een deel van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Dankzij uw feedback richting SNV staat het op de agenda bij de gemeente! ...
... Sindsdien is het onderwerp van gesprek tussen SNV en de gemeente. ...
... Uit onderzoek vd gemeente is gebleken dat binnen de bestaande ruimte geen ideale oplossing mogelijk is. ...
... De gemeente heeft meerdere partijen, waaronder SNV verzocht varianten aan te dragen. ...
... Nu is de kans om uw mening te geven aan de gemeente. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... - Betere alternatieven mogelijk dan voorstel van de gemeente. ...
... Ondanks enkele lapmiddelen is de verkeerssituatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat er aanpassingen nodig zijn. ...
... Onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente door Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd. ...
... Ze is door de gemeente uitgenodigd om advies te geven aangaande dit onderwerp. ...
... Naar aanleiding van een presentatie van de gemeente op 21 mei jl. ...
... Bij zowel de betere alternatieven die wij voorstellen als de varianten van de gemeente zullen er altijd bewoners zijn die niet volledig tevreden zijn. ...
... De afweging en besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeente, maar de gemeente dient zich te realiseren dat de bewoners van de wijk met de oplossingen moeten leven en recht hebben op het geven van hun mening. ...
... SNV spreekt dinsdag 16 december de gemeenteraad toe tijdens de Raadsinformatieavond over dit onderwerp. ...
... naar de gemeente. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Ondanks enkele lapmiddelen is de situatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat de huidige situatie aangepast moet worden. ...
... Onderzoek van Goudappel Coffeng, adviseurs op het gebied van mobiliteit, heeft een aantal mogelijke oplossingen opgeleverd in opdracht van de gemeente. ...
... Naar aanleiding van een presentatie op 21 mei 2014 door de gemeente over de plannen van Goudappel Coffeng heeft SNV onafhankelijk advies ingewonnen bij stedenbouwkundige Godfried de Graaff. ...
... SNV heeft getracht de gemeente Utrecht van deze betere alternatieven op de hoogte te brengen maar krijgt hierop tot op heden geen enkele respons. ...
... U kunt de originele plannen van de gemeente en de alternatieven van Stichting Natuurlijk! ...
... Heeft u zorgen, suggesties of aanvullingen over de problematiek rond de busbaan, mail deze naar de gemeente,  adres te vinden op onze website. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Naar aanleiding van een presentatie van de gemeente op 21 mei 2014 over de alternatieven van Goudappel Coffeng heeft Natuurlijk! ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Verslag informatieavond gemeente Utrecht op 14 okt 2014. ...
... Ontwerptekeningen van gemeente Utrecht. ...
... Locatietekening busbaan gemeente Utrecht . ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Visie SNV aan gemeenteraad gericht. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Tips aangaande uw inspraakreactie op het voorlopig ontwerp van de gemeente voor de busbaan Vleuterweide. ...
Media 08-09-2015
25-08-2015 Steun politiek voor variant natuurlijkvleuterweide
... Vleuterweide dan in de Spaghettiknoop en knip van de gemeente. ...
Media 15-10-2013
15-10-2013 Veiliger oversteek Europaweg
... De gemeente heeft toegezegd in oktober '13 te starten met de aanleg van een veiliger oversteek op de Europaweg. ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
... Nav onze stoepkrijtactie op de straat Voor De Burchten en de gesprekken met de verkeerskundige is er een onderzoeksbureau ingeschakeld door de Gemeente Utrecht om het gebied voor het winkelcentrum te onderzoeken. ...
... Hieruit is gebleken dat er inderdaad gevaarlijke/onwenselijke verkeerssituaties zijn en er zijn ook ingrijpende oplossingen voorgesteld aan de gemeente. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Utrecht, 3 december 2010 - VVD gedeputeerde en lijsttrekker Remco van Lunteren heeft vandaag samen met de gemeente Utrecht en de BRU een akkoord gesloten met minister Schultz van Haegen van infrastructuur en milieu over verbreding van de wegen rondom Utrecht en de financiering van een tramverbinding tussen ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Duo-bestuurders minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Van Lunteren (Mobiliteit) van de provincie Utrecht, gemeente Utrecht en het BRU zijn dit overeengekomen. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... UTRECHT -  De gemeente en provincie Utrecht gaan samen met het Rijk de haalbaarheid onderzoeken van het plan om de A27 en de Noordelijke Randweg in Utrecht aan te passen. ...
... De gemeenteraad in Utrecht stemde vorige week al in met de uitwerking van het 'alternatief Oost'. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... 05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. ...
... Het werd kwart voor één, en het was inmiddels 5 november, voordat de Gemeenteraadsleden konden gaan stemmen over de 4 amendementen en 1 motie. ...
... De gemeenteraad heeft tijdens zijn raadsvergadering op donderdag 4 november m. ...
Media 05-11-2009
Géén weg door óf langs Leidsche Rijn!
... Actie gemeenteraad tv:. ...
... Actie gemeenteraad radio:. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Volgens gemeente, provincie en rijk is nog niets besloten over nieuwe snelwegen rondom Utrecht. ...
... De ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Jacqueline Cramer (Ruimte en Milieu) hebben daarover dinsdag overeenstemming bereikt met provincie en gemeente, liet een woordvoerder van Eurlings weten. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Op 30 juni jl heeft het College van B&W gemeente Utrecht en de gedeputeerde Staten het besluit over een voorstel van een voorkeursalternatief Ring Utrecht voor zich uitgeschoven. ...
... De Stichting is verheugd over het feit dat B&W van de gemeente Utrecht zich heeft uitgesproken over de varianten met een weg door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... Dit voorstel is met unanieme steun van de Utrechtse gemeenteraad aangenomen. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... Brief van B&W aan de gemeenteraad. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Maandagmiddag zouden er voorkeursalternatieven worden gepresenteerd, maar de ambtenaren van gemeenten, Rijk en provincie komen er niet uit. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten hebben meer tijd nodig om de grote verkeersproblemen in de regio Utrecht op te lossen. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Utrechtse gemeenteraad. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... De weg, waar geen draagvlak voor is onder bewoners, maar ook niet op gemeentelijk,- provinciaal,- en landelijk niveau, wordt momenteel onderzocht als serieuze optie. ...
... De bewoners van de pas opgeleverde woningen in de 6000 huishoudens tellende wijk Vleuterweide zitten al 1,5 jaar in onzekerheid en zijn erg teleurgesteld in de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering jl donderdag. ...
... Terwijl de gemeenteraad van Utrecht tot op heden duidelijk het signaal afgaf tégen een weg door of vlak langs Leidsche Rijn te zijn, besloot de gemeenteraad donderdag dat dit alternatief toch moet worden meegenomen in ...
... Naar verluid is de gemeente Utrecht door Den Haag gedwongen het plan in onderzoek te nemen. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Donderdag 14 mei aanstaande zal er een vergadering in de Gemeenteraad van Utrecht plaatsvinden waarin het Spoorboekje Pakketstudies Utrecht op de agenda staat. ...
... In dit advies heeft de commissie reeds aangegeven zich af te vragen hoe lang het zal duren voordat de Gemeenteraad concrete stappen onderneemt haar standpunt tegen een weg door Leidsche Rijn daadkrachtig te activeren. ...
... Dit sluit aan bij het standpunt van de gemeenteraad en bij de uitspraak van Burgermeester Wolfsen tijdens de nieuwjaarsreceptie waarin hij stelt dat het opsplitsen van zo’n bijzondere wijk geen goed idee is. ...
... Vleuterweide gaat er daarom vanuit dat de Utrechtse Gemeenteraad haar eerder gedeelde visie nu kracht bijzet door verdere studies naar een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn niet te steunen. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Richtlijnen voor de eerste fase van het MER onderzoek vastgesteld door het Bevoegd Gezag (de Minister van V&W, Minister van VROM, Gedeputeerde van de Provincie Utrecht en het College van B&W van de Gemeente Utrecht). ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... Gemeenten en provincie moeten met het plan het toekomstige wegennet vaststellen. ...
... De stad Utrecht is altijd fel tegen het doortrekken geweest, maar andere gemeenten hebben er wel oren naar. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, gewest Eemland, gewest Gooi- en Vechtstreek, Regio Utrecht West, Regio Utrecht Zuidoost, gemeente Amersfoort, gemeente Hilversum en gemeente Utrecht. ...