Zoeken


Resultaten voor 'gemaakt':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... In de startnotitie Ring Utrecht is bekend gemaakt dat dat een onderzoek is gestart naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht naar de A12 (bron artikel AD). ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Het moge duidelijk zijn dat als de bewoners hiervan vooraf van op de hoogte waren, velen niet de keuze zouden hebben gemaakt tot aankoop van een woning in Vleuterweide. ...
... Hierin werd geen melding gemaakt van een verbinding A2-A12. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... De Startnotitie gaat uit van het doel om in 2020 een betrouwbare en vlotte doorstroming te realiseren, maar de vervoersbehoefte dan en nu is niet inzichtelijk gemaakt. ...
... Op basis van welke uitgangspunten en criteria heeft u deze keuze gemaakt? ...
Downloads 08-05-2009
... Tevens wordt er een verkorte inspraakreactie gemaakt die ook rond de 20e beschikbaar is. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Op geen enkele manier zijn de (een begin van) de gevolgen inzichtelijk gemaakt van de (snel)weg door de wijk. ...
... De aanleg van een (snel)weg dwars door Vleuterweide betekent dat er op vele plaatsen overgangen of tunnels gemaakt moeten worden om bewonersverkeer mogelijk te maken om toegang te hebben tot de diverse sociale voorzieningen (scholen, winkels, cultuurcampus, gezondheidscentra etc). ...
... ) er door het plangebied lopen en niet inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn voor met name het zoekgebied in Leidsche Rijn. ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... Met de feedback v onze achterban heeft een stedenbouwkundige ontwerpen gemaakt die wij hebben ingediend. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... afspraak gemaakt voor 2e schouw Cees Verbokkem. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Aan de noordkant wordt van de N230 een volwaardige snelweg gemaakt met een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur en ongelijkvloerse kruisingen. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... “Ook wordt de NRU opgewaardeerd tot parallelbaan, wat inhoudt dat alle kruisingen op de NRU ongelijkvloers gemaakt moeten worden. ...