Zoeken


Resultaten voor 'geluid':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Denk hierbij aan fijnstof, geluidshinder, stankoverlast, verdwijnen en aantasting van natuur, kortom een aantasting van uw leefklimaat! ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... geluid, luchtkwaliteit, natuur, milieu, etc. ...
Statements 21-04-2009
... Fijnstof, geluid, minder openbaar groen, horizonvervuiling, de barrierewerking zijn maar enkele nadelen van een (nieuwe) rijksweg door bewoond gebied te noemen. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... 2 Verstoring/Geluidshinder. ...
... Een enorme toename van geluidshinder is te verwachten in het nu rustige en groene Vleuterweide. ...
... De Startnotitie maakt in het geheel niet duidelijk dat een snelweg uit een oogpunt van geluidhinder mogelijk is. ...
... Op voorhand is ook duidelijk dat niet kan worden voldaan aan alle geldende geluidregelgeving. ...
... Daarbij dient een zorgvuldige besluitvorming te voorkomen dat “trucs” zoals geluiddempend asfalt worden gebruikt vanwege de in het geding zijnde gezondheid van de bewoners van Leidsche Rijn. ...
... Zowel de Gezondheidsraad als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben vastgesteld dat te hoge geluidsbelasting in woon- en werkomgeving tot gezondheidsproblemen leidt en . ...
... In meerdere onderzoeken is aangetoond dat geluidshinder op verschillende wijze de gezondheid aantast. ...
... Blootstelling aan geluid leiden tot een verhoogde kans op hoge bloeddruk en hartvaatziekten. ...
... Blootstelling aan geluid kan ook leiden tot een verminderd prestatievermogen bij kinderen. ...
... Genoeg is bewezen dat niet alleen een piekbelasting van het geluid van een (snel)weg, maar ook het constante geluid hiervan hinder en overlast met gezondheids- en ontwikkelingsproblemen tot gevolg kan hebben. ...
... In de Startnotitie wordt aan de geluid- en gezondheidsproblematiek volstrekt onvoldoende aandacht besteed. ...
... De onderzoeksplicht in het licht van de zorgvuldige besluitvorming mag zich niet beperken tot enkel de geluidhindernormen, maar strekt zich uit tot het in kaart brengen van de gevolgen voor de gezondheid van alle inwoners van Leidsche Rijn. ...
... Verwezenlijking van de (snel)weg zal ernstige geluidhinder ter plaatse van de woningen in Leidsche Rijn betekenen. ...
... De constante geluidsoverlast vormt een continue (óók in de avond en nacht) zeer ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de bewoners. ...
... Hof, waaruit blijkt dat een persoon recht heeft op bescherming van zijn woning en het rustig genot daarvan, niet alleen tegen een fysieke inbreuk, maar ook tegen niet-fysieke inbreuken als gevolg van geluid, geur en andere inmenging. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... Zo wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke positieve effecten op leefbaarheid (lucht en geluid) van 80 km per uur op de Noordelijke Randweg en de rest van de Ring en naar de effecten van investeringen in openbaar vervoer. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... “Bij deze variant is milieu (geluid, lucht, gezondheid) bij Leidsche Rijn en Overvecht een knelpunt. ...
Media 03-07-2009
Artikel Trouw: Een weg door Vleuterweide
... Het is warm, alles staat open, ramen, deuren, we hebben onze geluidswallen neergelaten, de stad, de wijk, de buurt is een camping geworden. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... “We zijn uit Maarssenbroek vertrokken vanwege de geluidsoverlast van het spoor en de A2 en nu dreigt hier eenzelfde situatie te ontstaan, zonder dat wij hiervan op de hoogte waren toen we ons huis kochten. ...