Zoeken


Resultaten voor 'gekozen':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Dus om onze rechten kracht bij te zetten, is gekozen voor het oprichten van een Stichting. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... In Den Haag en Leidschendam heeft de overheid bij de aanleg van de Noordelijke Randweg (Sijtwende variant) (N14) expliciet gekozen voor een integrale oplossing voor wonen en verkeer. ...
... Bij de planning en verkoop van Leidsche Rijn is bewust gekozen voor een woon- en leeffunctie van het ruimtelijk gebied. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Daarbij gaat het “Voorstel voor het VERDERpakket” van de UVVB - waarvan de Startnotitie toch onderdeel is - ervan uit dat bij duurzame ingrepen wordt gekozen volgens het adagium “Nieuwe wegen? ...
... 9 Gekozen systematiek keuze voorkeursalternatief/fasering. ...
... Dit betekent dat op basis van globaal onderzoek in fase 1 (zie ook vorige punt uit deze inspraakreactie) en louter beleidsmatige overwegingen gekozen wordt voor het voorkeursalternatief en het MMA. ...
... ) in kaart worden gebracht, waarna pas goed kan worden gekozen voor een voorkeursalternatief. ...
... De in de Startnotitie voorgestane werkwijze is onzorgvuldig, want kan leiden tot het “toeredeneren naar” of repareren van problemen bij het gekozen voorkeursalternatief. ...
... Bovendien wordt in de voorgestane aanpak geen zelfstandig MMA meer opgesteld of gekozen. ...
... Immers, een MMA moet worden gekozen uit de beoordeelde volwaardige alternatieven op grond van artikel 7. ...
... Het kan niet zo zijn dat een MMA pas ontstaat na de keuze voor een voorkeursalternatief dat vervolgens wordt verduurzaaamd, dan zou elk gekozen alternatief een MMA kunnen zijn! ...
... De vraag rijst dan weer hoe een voorkeursvariant gekozen kan worden op basis van een globaal onderzoek van extreme varianten. ...
... Ook hier blijkt weer dat de gekozen systematiek van de Startnotitie ondeugdelijk is. ...
... Wat betreft het studiegebied op p34 (Startnotitie Ring Utrecht) is het dan ook de vraag waarom dit gebied niet breder is gekozen, zodat Houten er bijvoorbeeld ook onder valt. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Hebt u ook andere hoofdalternatieven geanalyseerd om te komen tot de gekozen alternatieven? ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Hiervoor hebben de bewoners niet gekozen bij de koop en betrekking van hun woning in de wijk Vleuterweide die zoals beloofd ruim en groen van opzet is. ...
... Met welke argumenten kunt u de aanleg van een mogelijke (snel)weg onderbouwen aan de bewoners van een wijk die bewust gekozen hebben voor een woonwijk met een dorps karakter? ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Dit is in het belang van alle betrokkenen en het benodigde draagvlak voor de gekozen oplossingen. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Dit is in het belang van alle betrokkenen en met name van de omwonenden die dagelijks met de gekozen oplossingen moeten leven. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Rijk en regio hebben na vergelijking van verschillende oplossingen gekozen voor de weguitbreiding in het Oost-alternatief. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... We hebben gekozen voor dorps wonen, zoals dat zo mooi in de brochures werd geschetst. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Omdat het hierbij gaat om vrijwel alle (snel)wegen en knooppunten in de regio Midden-Nederland, is gekozen voor een praktische onderverdeling van het gebied. ...