Zoeken


Resultaten voor 'geeft':
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Dit uitgangspunt geeft blijk van een volstrekt verkeerde gang van zaken. ...
... De Startnotitie geeft geen of onvoldoende blijk van het zoeken van oplossingen voor de problemen in een ruimer kader zoals vanuit een ruimtelijke visie en programma. ...
... Over de stappen 2, 3 en 4 op deze ladder geeft de Startnotitie aan (pagina 13, paragraaf 2. ...
... De Startnotitie geeft hierover ten onrechte geen duidelijkheid. ...
... Bovendien geeft de Startnotitie op pagina 44, paragraaf 5. ...
... ” De Startnotitie geeft op al deze belangrijke onduidelijkheid en de daaraan ten grondslag liggende redenen geen antwoord. ...
... Ten onrechte geeft de Startnotitie niet aan op basis van welke argumenten en/ of bevindingen het zoekgebied voor de aanleg van een (snel)weg door Leidsche Rijn in de verschillende alternatieven tot stand is gekomen en ...
... Voor deugdelijke en zorgvuldige besluitvorming is meer inzicht en onderbouwing noodzakelijk dan waarvan de Startnotitie blijk geeft. ...
Statements 21-04-2009
... Vleuterweide heeft dat goed begrepen en dat geeft vertrouwen. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Het overzicht met de verkeersintensiteit zoals gepubliceerd in de Startnotitie geeft aan dat er een hoge verkeersintensiteit op de A27 Almere - Utrecht – Breda is. ...
... De Startnotitie geeft nadrukkelijk aan dat knooppunt Oudenrijn grenzen vertoont qua capaciteit. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Ook het reeds eerdere vermelde onderzoeksrapport van VROM14 geeft aan dat de PM10 norm een inadequaat beeld kan geven van de werkelijke gezondheidsrisico’s. ...
... De GGD-richtlijn luchtkwaliteit 2005 geeft overigens aan dat ook woningen als gevoelige bestemmingen gezien moeten worden en dat plaatsing van woningen dichtbij een (snel)weg sterk af te raden is. ...
... De Startnotitie geeft niet aan wat de eventuele impact is op het stedenbouwkundig beleid van Leidsche Rijn en de wijze waarop de wegen zijn aangelegd om o. ...
... De Startnotitie geeft op pagina 38 aan dat omwonenden betrokken worden bij het maken van keuzes. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... De Graaff geeft in zijn bevindingen aan dat de veiligheid juist ernstig afneemt bij de oplossingen van Goudappel Coffeng. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... De Graaff geeft in zijn bevindingen aan dat de veiligheid juist ernstig afneemt bij de oplossingen van Goudappel Coffeng. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Dit geeft extra verkeersdruk op deze wegen en meer wachttijd bij de kruispunten. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Ondertekening van dit document geeft groen licht voor het aanpassen van de bestemmingsplannen en hiermee lijken de verschillende partijen zich vast te leggen op de mogelijkheid dat een nieuwe weg door of vlak langs Vleuterweide/Leidsche ...