Zoeken


Resultaten voor 'fiets':
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... “In deze pakketstudies worden concrete (investerings-)beslissingen voorbereid voor het openbaar vervoer, de fiets en de auto. ...
... Tevens is het doel van de pakketstudies te komen tot besluitvorming over de uitvoering van andersoortige maatregelen ten behoeve van de verbetering van de auto-, OV- en fietsbereikbaarheid in de regio Utrecht. ...
... Dit gaat ten koste van de bestaande functies zoals de sportparken, Leidsche Rijn park en parallel lopende fiets en wandelstructuren en de overige ruimtelijke aanwezige functies binnen deze zone. ...
... MMA = fiets. ...
Statements 21-04-2009
... is veel meer behoefte aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer en verruiming van die mogelijkheden, aanvullende maatregelen om autoverbruik te verminderen, meer aandacht en opwaardering van Transferia en de fiets. ...
... Alleen openbaar ververvoer of meer fietspaden zullen niet voldoende om een permanent goede omsluiting van Vleuterweide te realiseren. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Er is momenteel veel verkeer (fietsers, voetgangers, OV en auto’s) die zich dagelijks van de ene naar de andere kant van Vleuterweide verplaatsen, gezien de spreiding van de sociale voorzieningen. ...
De Boomgaarden 17-05-2009
De Boomgaarden, gelegen in het zuidwesten van Vleuterweide, is de eerste wijk die gebouwd is. Eind 2004 was het grootste gedeelte van de huizen bewoond. Het is een kindvriendelijke dorpse wijk met speelterreinen en straks zit- en visplekken langs het riviertje de Heycop, dat de wijk begrenst. De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. Er is rekening gehouden met bestaande landschapselementen, zoals de oude perenboomgaarden en de Heycop.
... De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. ...
Tussen Vleuterweide en Haarzuilens 02-07-2009
... Nu al wordt het gebied veelvuldig gebruikt voor een fietstochtje om er even uit te zijn. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Een voorbeeld van een aanpassing is het realiseren van een doorgaande fietsroute en een fietsstraat ter hoogte van het winkelcentrum. ...
... Verder ziet De Graaff een mogelijkheid om het kruispunt bij het Gezondheidscentrum overzichtelijker en daarmee veel veiliger te maken door meer opstelruimte voor auto's en fietsers te realiseren. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Dit wordt bijvoorbeeld bereikt door het realiseren van een doorgaande fietsroute en een fietsstraat ter hoogte van het winkelcentrum. ...
... Verder ziet De Graaff een mogelijkheid om het kruispunt bij het Gezondheidscentrum overzichtelijker en daarmee veiliger te maken door meer opstelruimte voor auto's en fietsers te realiseren. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Voor alle bewoners van Vleuterweide is duidelijk dat de problemen met fietsers, voetgangers en autoverkeer rond de busbaan al heel lang spelen. ...
... schouw busbaan met wethouder L v Hooijdonk en verkeerskundige gem Utrecht Cees Verbokkem (met de fiets! ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Bij toename verkeer komen fietsende kinderen in de verdrukking. ...
... In het voorstel zitten te weinig aanpassingen die de veiligheid voor de kwetsbare groep fietsers moet verbeteren. ...
... De oversteken rondom het winkelcentrum blijven onveilig, en er komt weer een gevaarlijk kruispunt terwijl dit de belangrijkste fietsroute voor jonge basisscholieren en middelbare scholieren is. ...
... Verzoek meer veiligheid voor fietsers. ...
... Verzoek fietsstraat (fietspad waar auto's overheen mogen rijden) voor het winkelcentrum. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Ook worden verspreid over het gebied de Park+ Ride-locaties uitgebreid en fietstunnels aangelegd. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... De PvdA kiest daarbij allereerst voor een kwaliteitssprong in het Openbaar Vervoer en fietsvervoer en is tevreden met de in deze tussenrapportage aangekondigde aanvullende maatregelen in de regio, die hieraan bijdragen. ...
... Net zoals wij voorstander zijn van de vele investeringen die worden aangekondigd om het gebruik van de fiets te stimuleren. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... voor het wegennet gekeken, maar ook naar de mogelijkheden voor fietsers en het openbaar vervoer. ...