Zoeken


Resultaten voor 'extreme':
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... 1 Hoofdoplossingen (extremen). ...
... In de Startnotitie wordt aangegeven dat de gepresenteerde alternatieven verkennende extremen zijn van waaruit een voorkeursalternatief wordt samengesteld. ...
... Immers, vóór het in gang zetten van de procedures zullen de “extremen” en de ruimtelijke effecten daarvan moeten worden beoordeeld. ...
... Waarom worden extremen onderzocht die niet makkelijk zijn te realiseren, terwijl andere extremen direct als niet oplosbaar worden betiteld. ...
... Ten onrechte is uitgegaan van extremen en niet van reële alternatieven en het is in strijd met de van toepassing zijn regelgeving om uit de extremen-onderzoeken een voorkeursalternatief samen te stellen. ...
... Zeker als de Startnotitie extremen in kaart brengt, zijn er op dit vlak toch ook wel extremen te bedenken. ...
... 1 (hoofdoplossingen/extremen), is het onzorgvuldig dat een voorkeursalternatief “samengesteld” wordt zonder in detail de toetsing van alle te beschouwen reële (! ...
... 10 Extreme varianten in fase 1 van het MER. ...
... In het verlengde van het vorige punt moet worden opgemerkt dat in de Startnotitie (p 37) wordt aangegeven dat in fase 1 gewerkt wordt met extremen om inzicht te verkrijgen in de maximaal mogelijke effecten. ...
... De vraag rijst dan weer hoe een voorkeursvariant gekozen kan worden op basis van een globaal onderzoek van extreme varianten. ...
... Het is namelijk mogelijk dat een bepaalde extreme variant dusdanig extreme nadelige effecten kent, dat deze variant wordt verworpen. ...
... Echter onderdelen uit deze variant kunnen best toepasbaar zijn zonder extreme nadelige effecten te veroorzaken. ...
... Het is immers niet mogelijk om een voorkeursvariant te kiezen op basis van een globaal onderzoek van extreme varianten. ...
... Mogelijk zijn delen van de ‘extreme varianten’ helemaal niet nodig door de bestaande knelpunten op te lossen. ...
Statements 21-04-2009
... De methodiek die gevolgd wordt in de Startnotitie om de meest extreme vorm van de variant te bekijken om daarna te kiezen voor een combinatie van de meest kansrijke delen zorgt voor teveel onrust in de stad. ...
... "Als het onderzoek naar alle extreme varianten in de planstudie afgerond is, moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de bewoners van Vleuterweide. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... De Startnotitie beoogt extreme varianten op tafel te leggen, toch gaan alle varianten ervan uit om verkeer door Utrecht (inclusief De Meern en Vleuten) / Nieuwegein / Maarssen heen te leiden. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Als ook nog eens de school aan of dichtbij het tracé staan, dan is er dus sprake van extreme blootstelling aan luchtverontreiniging. ...