Zoeken


Resultaten voor 'extra':
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... 3 wordt aangegeven dat knooppunt Oudenrijn niet geschikt is voor een extra stroom verkeer van de A12 naar het noorden. ...
... Sterker, in plaats van de luchtkwaliteitproblemen bij Hoograven en Lunetten (al jaren ingebed tussen snelwegen met daarbij horende ruime afstanden tot de woningen) zou dit zowel een extra als een groter luchtkwaliteitprobleem betekenen, gezien de woningdichtheid in Leidsche Rijn die in het geheel niet berekend is op een doorlopende (snel)weg. ...
... Hoeveel toegevoegde waarde biedt een extra snelweg vanuit de A12 naar de A2 bijvoorbeeld als er relatief weinig verkeer is tussen de A2/A27 en de A12? ...
Statements 21-04-2009
... Bovendien trekken extra wegen meer auto's aan. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Om de toekomstige verkeersproblemen in en rondom Utrecht aan te pakken is het noodzakelijk investeringen in extra (grootschalig) OV mee te nemen in de oplossingsrichting. ...
... Door in uitvoering zijnde verbreding van de A2 tussen Oudenrijn en de NRU is er ook geen behoefte aan extra rijstroken in de Noord-Zuid richting ten westen van Utrecht. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Dit geeft extra verkeersdruk op deze wegen en meer wachttijd bij de kruispunten. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Met het akkoord over een extra Rijksbijdrage van 110 miljoen EURO voor een tramverbinding tussen Utrecht CS en het Utrecht Science Park wordt ook de bereikbaarheid van één van de belangrijkste economische kernlocaties in de ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Met de uitbreiding naar 2x7 rijstroken van de A27, extra rijbanen op A12 en de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht wordt de Ring Utrecht gerond. ...
... Daarnaast is afgesproken dat als het rendabel blijkt, het Rijk 110 miljoen extra investeert in het openbaar vervoer in de regio Utrecht door de aanleg van een tramlijn naar Utrecht Science Park, beter bekend als de Uithof. ...
... Dat betekent geen extra snelweg door Amelisweerd of door Leidsche Rijn. ...
... Aan de zuidzijde komt er een extra rijstrook per richting aan de A12. ...
... Zo stelt het rijk 110 miljoen euro extra ter beschikking voor een tramverbinding tussen Utrecht CS en het Utrecht Science Park, mits uit een studie blijkt dat deze rendabel is. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Het punt is nu dat alleen het toevoegen van extra capaciteit (extra rijstroken) onvoldoende is. ...
... “Wanneer de Bak wordt uitgebreid, is de kans aanwezig dat dit leidt tot extra ruimtebeslag in Amelisweerd. ...
... “…waarmee dit alternatief verreweg de meeste extra rijstroken kent, maar dus ook het grootste ruimtebeslag heeft. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... In dat plan staat dat er geen extra wegen nodig zijn als er fors wordt ingezet op het openbaar vervoer. ...
Veelgebruikte termen 05-10-2009