Zoeken


Resultaten voor 'enkele':
Disclaimer 05-05-2009
... Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. ...
... Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door ons worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze site. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Voordat deze aan de orde komen, volgen enkele algemene overwegingen en een korte beschouwing over het van toepassing zijnde toetsingskader. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord. ...
... In ieder geval kan het niet zo zijn dat met enkele opmerkingen in de Startnotitie de onoplosbaarheid van deze uitbreidingsproblemen als “gegeven” moet worden beschouwd of de conclusie daartoe naderhand makkelijker genomen kan worden. ...
... Door nu enkele jaren na realisatie van een deel van Leidsche Rijn (Leidsche Rijn is nog niet eens geheel af) is een flagrante strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. ...
... de verbinding van de A12 vanuit Den Haag naar de A2 in de richting Amsterdam heeft nog steeds de oorspronkelijke inrichting van het klaverblad met een enkele rijbaan zoals aangelegd een haar of 40 geleden. ...
Statements 21-04-2009
... Fijnstof, geluid, minder openbaar groen, horizonvervuiling, de barrierewerking zijn maar enkele nadelen van een (nieuwe) rijksweg door bewoond gebied te noemen. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Op geen enkele manier is aangetoond dat een (snel)weg dwars door een nieuwe woonwijk voor minimaal 80. ...
... Op geen enkele manier zijn de (een begin van) de gevolgen inzichtelijk gemaakt van de (snel)weg door de wijk. ...
... Dit telt des te zwaarder nu de bewoners hun woningen nog maar enkele jaren of aelfs maanden gelden hebben betrokken. ...
Vleuterweide 17-05-2009
Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern.
... Door de lage ligging is de wijk doorsneden met grachten en sloten, waarvan enkele er voor de bouw van de wijk al lagen. ...
De Erven 17-05-2009
De naam van de buurt De Erven verwijst naar het parkachtige, beschutte karakter van de jaren '80 woonerven. De wijk ligt in het noorden van Vleuterweide en grenst aan Vleuten.
... Er komen hier zowel woningen als enkele kantoren en maatschappelijke voorzieningen. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Ondanks enkele lapmiddelen is de verkeerssituatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat er aanpassingen nodig zijn. ...
... Als verbetering hierop heeft de stedenbouwkundige enkele alternatieven beschreven die wel veiliger zijn dan de huidige situatie. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Ondanks enkele lapmiddelen is de situatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat de huidige situatie aangepast moet worden. ...
... SNV heeft getracht de gemeente Utrecht van deze betere alternatieven op de hoogte te brengen maar krijgt hierop tot op heden geen enkele respons. ...
Alternatieven busbaan SNV 12-12-2014
... Als verbetering hierop heeft de stedenbouwkundige enkele alternatieven beschreven die wel veiliger zijn dan de huidige situatie. ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Hieronder vindt u enkele relevante documenten m. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Deze weg heeft enkele afslagen bij Leidsche Rijn. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Enkele van die actiegroepen presenteerden een eigen plan, De Kracht van Utrecht, die door de Tweede Kamer is geaccepteerd als volwaardig alternatief. ...