Zoeken


Resultaten voor 'effect':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... een Startnotitie leest u precies wat het voornemen van de overheid mbt de infrastructuur inhoudt, wat er onderzocht gaat worden, wat de achtergronden en uitgangspunten hiervan zijn en welke (milieu)effecten worden onderzocht. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Bij de aanleg van de weg en de wijk is maximaal rekening gehouden met de milieu-effecten in de breedste zin van het woord. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Immers, vóór het in gang zetten van de procedures zullen de “extremen” en de ruimtelijke effecten daarvan moeten worden beoordeeld. ...
... Volgens de voorgestelde werkwijze in de Startnotitie wordt inzicht verkregen in de maximaal mogelijke effecten (p. ...
... Goede en zorgvuldige besluitvorming vereist dat van alle verschillende reële alternatieven alle ruimtelijke relevante effecten (o. ...
... In het verlengde van het vorige punt moet worden opgemerkt dat in de Startnotitie (p 37) wordt aangegeven dat in fase 1 gewerkt wordt met extremen om inzicht te verkrijgen in de maximaal mogelijke effecten. ...
... Zoals beschreven is dit niet mogelijk en zullen alle effecten van alle reële varianten en onderdelen van varianten bepaald moeten worden. ...
... Het is namelijk mogelijk dat een bepaalde extreme variant dusdanig extreme nadelige effecten kent, dat deze variant wordt verworpen. ...
... Echter onderdelen uit deze variant kunnen best toepasbaar zijn zonder extreme nadelige effecten te veroorzaken. ...
... 12 Effecten van op en afritten. ...
... Daarbij blokkeren zij de middelste rijbaan waardoor er effectief één rijbaan overblijft voor de A12 naar het Oosten. ...
Statements 21-04-2009
... Vooral het voorrang geven van vertramming kan een gunstig effect hebben op betere bereikbaarheid voor de stad en dus ook voor de regio. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Daarnaast zijn de effecten van Park & Ride voorzieningen niet (kenbaar) meegenomen in het onderzoek (zie Ontwikkelingsvisie 2003). ...
... De effecten van de verkeersdruk rond Utrecht kan positief beïnvloed worden door een directe spoorverbinding van Breda naar Utrecht. ...
... Het boren van het een tunnel in een natuurlijk gebied heeft ook minder risico’s dan het plaatsen van een tunnel in dichtbevolkt gebied (scheuren van huizen), effect op ondergrondse energieverbindingen (inclusief gasleiding). ...
... de verbinding van het Pannerdens Kanaal naar knooppunt Oud Dijk (A12-A18) verdient aandacht om natuur en bestaande woonkernen te ontzien, bij strikte bundeling van infrastructuur kan dit onevenredige effecten hebben voor Zevenaar. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Daar waar nut en noodzaak onomstotelijk bewezen zijn, zullen flinke investeringen noodzakelijk zijn voor de inpassing in de omgeving om de negatieve effecten voor leefbaarheid te compenseren. ...
... Het effect zal zijn dat de verkeerstromen in Utrecht, waar toch al de hoogste verkeersintensiteit van Nederland is, verder zal stijgen met verdere negatieve effecten op onder andere de luchtkwaliteit en ...
... Deze ruimere spreiding kan dan ook helpen om onder andere de luchtkwaliteit, stank en geluid binnen dit stedelijk gebied te verbeteren, wat ook positieve effecten kan hebben voor het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008. ...
... In een onderzoek van VROM (directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer) naar het verloop van de luchtverontreinigingsniveaus rondom snelwegen is aangegeven dat de gezondheidseffecten zich niet beperken tot de eerste honderden meters, maar dat deze tot op circa 1. ...
... De Universiteit van Maastricht heeft aangetoond dat een snelweg door een woonwijk grote effecten heeft op de omwonende kinderen. ...
... Naast de genoemde kwantitatieve normen zijn er uiteraard ook andere negatieve kwalitatieve effecten die een doorgaande (snel) weg door een dicht bevolkt gebied heeft op de directe omgeving zoals de gezondheid van opgroeiende kinderen en concentratie van kinderen op scholen. ...
... Al deze effecten van deze zaken zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen bij het opstellen van het voorkeurstracé, waarbij het op voorhand duidelijk is dat het alternatief van een (snel)weg door Leidsche Rijn op ...
... ondervinden aan luchtwegen bij en na de aanleg van een (snel)weg door of in de onmiddellijke nabijheid van hun woonwijk en of de betrokken overheden kunnen garanderen dat er geen nadelige gezondheidseffecten voor kinderen zullen optreden. ...
... De lichtoverlast kan leiden tot effecten voor de natuur en slaapstoornissen bij bewoners en dus tot nadelige gezondheidsbeïnvloeding. ...
... Zorgvuldige besluitvorming vergt dat ook de effecten van de tweedeling van de wijk moeten worden meegewogen bij het bepalen van het voorkeursalternatief. ...
... Als er straks een doorgaande (snel)weg door de woonwijk wordt overwogen, zal dit ongetwijfeld een negatief effect hebben op de aanvoer en afvoer van verkeersstromen in de wijk. ...
... 19 Effecten verdere bouwprojecten Leidsche Rijn. ...
... Wat zijn de effecten van de verbreding van de A2, A12, A27 en A28 als gevolg van de spoedwet projecten wegen? ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... Zo moeten de positieve effecten worden onderzocht van een limiet van 80 kilometer per uur op de ring. ...
... Ook worden de effecten van investeringen in het openbaar vervoer gemeten. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... Zo wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke positieve effecten op leefbaarheid (lucht en geluid) van 80 km per uur op de Noordelijke Randweg en de rest van de Ring en naar de effecten van investeringen in openbaar vervoer. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... De rest wordt na 2020 besloten, als ook meer duidelijk is over de effecten van bijvoorbeeld de economische crisis. ...