Zoeken


Resultaten voor 'eerst':
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Hoe is het mogelijk dat de overheid eerst een woonwijk aanlegt en vervolgens, als de huizen zijn opgeleverd, een snelweg er doorheen als bespreekbare optie ziet? ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Allereerst is opmerkelijk dat de probleemstellingen van VERDER (“bereikbaarheid van de regio”) en van de Startnotitie (“doorgaand verkeer” (pag. ...
... Aldus volgt uit de Startnotitie dat in de eerste fase een toetsing op hoofdlijnen plaatsvindt om vervolgens na vaststelling van het voorkeursalternatief in detail diverse aspecten te toetsen. ...
... In deze opzet zullen in de eerste fase van de verschillende varianten de diverse relevante aspecten niet in detail beoordeeld worden, wat in strijd is met de wet milieubeheer dat vereist dat alle “alternatieven die redelijkerwijs in ...
... ’s Ochtends staan automobilisten die de eerste uitvoegstrook hebben gemist bij deze uitvoegstrook in de rij omdat er veel verkeer is vanaf de A12 naar de A28. ...
... Indien doorgaande verkeersstromen worden gescheiden van regionale verkeerstromen, zijn er van geen andere en betere oplossingen in de vorm van openbaar vervoer mogelijk voor regionale vervoersbehoeften dan een weg dwars door Leidsche Rijn? ...
Persberichten 21-04-2009
... Eerste pakket bereikbaarheidsmaatregelen vastgesteld. ...
Statements 21-04-2009
... Wij pleiten er dan ook voor om eerst grondige verbeteringen door te voeren in het Openbaar Vervoer wanneer de wegen verstopt raken. ...
... Als je plannen infrastructurele plannen maakt ter bevordering van de de mobiliteit zul je vaak weerstand ondervinden door direct belanghebbenden. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Het effect zal zijn dat de verkeerstromen in Utrecht, waar toch al de hoogste verkeersintensiteit van Nederland is, verder zal stijgen met verdere negatieve effecten op onder andere de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de hele stad ...
... van VROM (directie Lokale Milieukwaliteit en Verkeer) naar het verloop van de luchtverontreinigingsniveaus rondom snelwegen is aangegeven dat de gezondheidseffecten zich niet beperken tot de eerste honderden meters, maar dat deze tot op circa 1. ...
De Hoven 17-05-2009
Het meest stadse deel van Vleuterweide wordt gevormd door Het Centrum & De Hoven. Deze buurten worden aan de noordoostkant begrensd door de Europaweg en het Leidsche Rijn Park.
... De woningen in de eerste fase van De Hoven zijn bijna allemaal verkocht. ...
De Boomgaarden 17-05-2009
De Boomgaarden, gelegen in het zuidwesten van Vleuterweide, is de eerste wijk die gebouwd is. Eind 2004 was het grootste gedeelte van de huizen bewoond. Het is een kindvriendelijke dorpse wijk met speelterreinen en straks zit- en visplekken langs het riviertje de Heycop, dat de wijk begrenst. De sfeer is er dorps, door de verschillende woningtypen, de korte gebogen straatjes, het vele groen en de fiets- en wandelpaden. Er is rekening gehouden met bestaande landschapselementen, zoals de oude perenboomgaarden en de Heycop.
... De Boomgaarden, gelegen in het zuidwesten van Vleuterweide, is de eerste wijk die gebouwd is. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Verkeerstoename op 30 km/kindvriendelijke smalle weg Sparrendaal. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... "We zullen eerst ook maar eens afwachten wat de 2e fase MER op dit punt brengt", aldus Frits Barneveld Binkhuysen. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... In 2020 moeten de eerste projecten zijn afgerond. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... De beleidsmakers moeten gaan beseffen dat de weerstand aanzienlijk zal zijn! ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Al in februari 2008 toen deze optie voor het eerst ter tafel kwam hebben wij ons hier hard tegen uitgesproken. ...
... De PvdA kiest daarbij allereerst voor een kwaliteitssprong in het Openbaar Vervoer en fietsvervoer en is tevreden met de in deze tussenrapportage aangekondigde aanvullende maatregelen in de regio, die hieraan bijdragen. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “De ruimtelijke opgave en de maatschappelijke weerstand is zo groot dat als het gaat om nieuwe. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Pas in het najaar wordt duidelijk welke plannen in de eerste fase worden uitgevoerd. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... In eerste instantie zou gisteren voor het Utrechtse al een voorkeursvariant gepresenteerd worden. ...
... Opties die in beeld zijn, zoals de nieuwe wegen door Rhijnauwen/Amelisweerd en door Leidsche Rijn, stuiten op veel weerstand. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... worden de Richtlijnen voor de eerste fase van het MER onderzoek vastgesteld door het Bevoegd Gezag (de Minister van V&W, Minister van VROM, Gedeputeerde van de Provincie Utrecht en het College van B&W van de Gemeente Utrecht). ...