Zoeken


Resultaten voor 'eerder':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... De optie van een weg door Leidsche Rijn is eerder uitgebreid onderzocht door de overheid. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Aldus is geen sprake van een reële inspraakmogelijkheid over meerdere reële alternatieven! ...
... Meerdere vragen rijzen. ...
... op de A2 noordelijke richting een file op de ring die echter niet door de ring zelf wordt veroorzaakt, de twee files op de A27 in de ochtendspits worden niet veroorzaakt door de Ring, omdat zij reeds eerder ophouden, in de avondspits zijn er vanaf de ring files op de A12 naar het westen en oosten, op de A27 naar het zuiden en noorden, op de A28 naar Amersfoort en op de A2 naar het zuiden die niet worden ...
Statements 21-04-2009
... de provincie als uitgangspunt heeft dat het Openbaar Vervoer een langzamer vervoermiddel mag zijn dan de auto (namelijk 1,5 x langzamer) en dit in de praktijk ook zo werkt, maken de meeste mensen eerder gebruik van de auto dan het Openbaar Vervoer. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Zoals eerder aangegeven moet hierbij worden gedacht aan (vele mogelijke) oplossingen op en rond bestaande infrastructuur. ...
... In meerdere onderzoeken is aangetoond dat geluidshinder op verschillende wijze de gezondheid aantast. ...
... Ook het reeds eerdere vermelde onderzoeksrapport van VROM14 geeft aan dat de PM10 norm een inadequaat beeld kan geven van de werkelijke gezondheidsrisico’s. ...
... Waarom zijn in de knelpuntenanalyse van het UVVB die ten grondslag ligt aan deze Startnotitie, de analyses voor het autoknelpuntenvervoer veel gedetailleerder in kaart gebracht dan die voor het openbaar vervoer? ...
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide zet zich in voor de leefbaarheid van Vleuterweide 08-09-2015
... De gemeente heeft meerdere partijen, waaronder SNV verzocht varianten aan te dragen. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... De VVD fractie is blij dat ook verbreding van de A12 op de agenda is blijven staan, maar hoopt wel dat er toch eerder dan 2020 geld wordt gevonden op de Rijksbegroting. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... Dit, samen met de al eerder besloten verbouwing van het station Utrecht Centraal, krijgt openbaar vervoer in de regio een grote kwaliteitsimpuls. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... In grote meerderheid stemde de raad voor alle voorstellen om de wethouder te sterken in zijn onderhandelingspositie naar het Rijk:. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... De PvdA ziet hierin een bevestiging van het standpunt dat wij eerder al in hebben genomen. ...
... Het verbeteren van de luchtkwaliteit in Utrecht staat hoog op de prioriteitenlijst en zo slaan wij meerdere vliegen in één klap. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Tot 2020 wordt de 1,2 miljard besteedt aan meerdere projecten. ...
... In december vorig jaar werden meerdere alternatieven voor de Ring Utrecht gepresenteerd door projectbureau Verder, waarin de steden Utrecht en Amersfoort, de provincie en de ministeries van Verkeer en Waterstaat, en VROM samenwerken. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Vleuterweide gaat er daarom vanuit dat de Utrechtse Gemeenteraad haar eerder gedeelde visie nu kracht bijzet door verdere studies naar een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn niet te steunen. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... In nieuwe plannen van het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) zijn meerdere opties opgenomen met daarin een snelweg door Leidsche Rijn. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Eerder verschenen al de Startnotitie Utrecht – knooppunt Eemnes – Amersfoort (A27/A1) en de  Startnotitie voor de A28 Utrecht – Amersfoort. ...