Zoeken


Resultaten voor 'echt':
Stichting Natuurlijk!Vleuterweide 03-12-2014
... Wij willen u graag informeren over plannen die ook van invloed op uw leefomgeving kunnen zijn: Op 5 december 2008 is de startnotitie Ring Utrecht uitgekomen. ...
... In de startnotitie Ring Utrecht is bekend gemaakt dat dat een onderzoek is gestart naar het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht naar de A12 (bron artikel AD). ...
... Door de Gemeente Utrecht wordt de wijk gekenmerkt als ruim van opzet, veel groen en een dorps karakter (bron: www. ...
Disclaimer 05-05-2009
... Het logo is eigendom van Lotje van Nimmerdor, hierop rust het beeldrecht. ...
Inspraakreactie 03-12-2014
... Op deze pagina's treft u onze reactie aan op de Startnotitie Ring Utrecht d. ...
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Dus om onze rechten kracht bij te zetten, is gekozen voor het oprichten van een Stichting. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. ...
... Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen. ...
... Nu komt de overheid met plannen om de bereikbaarheid van Utrecht te verbeteren. ...
... Er zal zeker iets moeten gebeuren in de regio Utrecht. ...
... Het probleem ligt echter bij de keuzes die de overheid heeft genomen bij de Startnotitie. ...
Toetsingskader 13-05-2009
De Startnotitie vormt de opmaat voor een milieu-effectrapportage en een tracébesluit. Een tracébesluit wordt genomen op grond van de Tracéwet. De Tracéwet zelf kent geen expliciet toetsingskader, zoals dat bijvoorbeeld in de WRO ten aanzien van de toetsing van bestemmingsplannen door het college van gedeputeerde staten is opgenomen.
... Niettemin is uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State af te leiden dat voor de aan de orde zijnde besluitvorming wel degelijk een toetsingskader van toepassing is. ...
... Daarbij is overwogen dat rechtsbescherming van allen die bij deze besluitvorming belanghebbend zijn, gewaarborgd moet blijven en dat niet voorbijgegaan mag worden “aan de eisen van zorgvuldige besluitvorming die met betrekking tot ...
... gebonden zijn aan de algemene beginselen van behoorlijk, waaronder het zorgvuldigheids-, evenredigheids- en het motiveringsbeginsel van artikel 3:2, 3:4 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... In diezelfde Startnotitie wordt echter reeds een oordeel gevormd over onderdelen van de infrastructuur. ...
... Ten onrechte is uitgegaan van extremen en niet van reële alternatieven en het is in strijd met de van toepassing zijn regelgeving om uit de extremen-onderzoeken een voorkeursalternatief samen te stellen. ...
... Aan stap 1 is in de Startnotitie Ring Utrecht geen of onvoldoende aandacht besteed. ...
... De Startnotitie laat echter ten onrechte na dit uit te leggen. ...
... Hierover vindt ten onrechte geen uitwijding en onderbouwing plaats. ...
... Stap 6 (“aanpassen bestaande infrastructuur”) van de Ladder van Verdaas wordt in de Startnotitie ten onrechte in het geheel niet beschouwd. ...
... de Startnotitie onderdeel is van het samenwerkingsprogramma VERDER en dat in de Startnotitie wordt gesteld dat “er aandacht is voor een palet aan maatregelen voor de bereikbaarheid van deze regio (Utrecht) en wel “Vanuit diverse vervoersmodaliteiten…”. ...
... Dit is in strijd met het opnemen van de aanleg van een nieuwe (snel)weg door een woonwijk in drie van de vier alternatieven van uw Startnotitie Ring Utrecht. ...
... is het doel van de pakketstudies te komen tot besluitvorming over de uitvoering van andersoortige maatregelen ten behoeve van de verbetering van de auto-, OV- en fietsbereikbaarheid in de regio Utrecht. ...
... Zoals gezegd gaat de Startnotitie aan deze aspecten ten onrechte geheel voorbij, is in strijd met de diverse stappen van de landelijk gehanteerde Ladder van Verdaas en in strijd met het overheidsprogramma VERDER waarvan de Startnotitie - nogmaals - onderdeel is. ...
... De Startnotitie geeft hierover ten onrechte geen duidelijkheid. ...
... De massale steunbetuigingen uit heel het land inclusief de Tweede Kamer zijn dan ook niet verbazingwekkend en geheel terecht. ...
... 5 zelf aan dat de Ring Utrecht dicht langs woongebieden loopt met een probleem met de luchtkwaliteit. ...
... Ten onrechte geeft de Startnotitie niet aan op basis van welke argumenten en/ of bevindingen het zoekgebied voor de aanleg van een (snel)weg door Leidsche Rijn in de verschillende alternatieven tot stand is ...
... Het lijkt erop dat er sprake is van verschillende mogelijk tracés in Leidsche Rijn, maar niet duidelijk is welke waardoor ten onrechte veel onduidelijke en onzekerheid bestaat. ...
Persberichten 21-04-2009
... bereikbaarheid van Utrecht tijdens de PS vergadering van 23 februari 2009. ...
Statements 21-04-2009
... De PvdA-Utrecht fractie roept Minister Eurlings op, om de variant met daarin een weg door Leidsche Rijn of door Amelisweerd uit de pakketstudies te schrappen. ...
... Vanuit Utrecht is veel meer behoefte aan Hoogwaardig Openbaar Vervoer en verruiming van die mogelijkheden, aanvullende maatregelen om autoverbruik te verminderen, meer aandacht en opwaardering van Transferia en de ...
... Reden voor de PvdA in Utrecht om juist die varianten aan te bevelen voor onderzoek die al bij voorbaat kunnen rekenen op draagvlak bij de bewoners. ...
... Wij sluiten onze ogen niet voor de knelpunten waar deze regio dagelijks mee geconfronteerd wordt en Utrecht in het bijzonder. ...
... Als PvdA Utrecht blijven we ons verzetten tegen snelwegen door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... Daarbij weten we ons inmiddels gesteund door het Utrechts Tweede Kamerlid Staf Depla en de woordvoerder in de Tweede Kamer Lia Roefs. ...
... Dit ook als steun in de rug van de vele inwoners in het nieuwe stadsdeel van Utrecht: Leidsche Rijn. ...
... Mobiliteit is het recht van iedereen. ...
... Leefbaar Utrecht - Vincent Oldenborg. ...
... "Waanzin", aldus de korte - maar aan helderheid niets overlatende - reactie van fractievoorzitter Vincent Oldenborg van Leefbaar Utrecht. ...
... Geen snelweg door Leidsche Rijn, maar investeren in de ring Utrecht moet. ...
... De planstudie voor de Ring Utrecht mag niet van tafel, omdat de de investering van 1,2 miljard Euro in de infrastructuur rond Utrecht echt nodig is. ...
... En nu worden ze geconfronteerd met een ingewikkeld onderzoek voor investeringen in de infrastructuur rond Utrecht. ...
... De VVD vindt het belangrijk dat de samenwerking tussen Rijkswaterstaat, de provincie, de regio en de gemeente Utrecht tot een breed gedragen resultaat komt. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... Om de toekomstige verkeersproblemen in en rondom Utrecht aan te pakken is het noodzakelijk investeringen in extra (grootschalig) OV mee te nemen in de oplossingsrichting. ...
... investeringen gedacht worden aan eenvoudiger oplossingen, zoals het verhogen van de frequentie van (lokale) treinverbindingen, bijvoorbeeld 6 in plaats van 2 stoptreinen op de route Vleuten – Utrecht. ...
... Betere mogelijkheden om de stad Utrecht in te komen kan bijdragen om doelen als gesteld in Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht te behalen en de druk op de snelwegen door Utrecht te verminderen. ...
... 2 Spoorverbinding Almere – Utrecht – Breda. ...
... De effecten van de verkeersdruk rond Utrecht kan positief beïnvloed worden door een directe spoorverbinding van Breda naar Utrecht. ...
... Het overzicht met de verkeersintensiteit zoals gepubliceerd in de Startnotitie geeft aan dat er een hoge verkeersintensiteit op de A27 Almere - Utrecht – Breda is. ...
... Net als op de zuidelijke ring van Utrecht (A12) en de verbrede A2 zou een verder scheiding van doorgaand en bestemmingsverkeer mogelijk zijn. ...
... Ten onrechte wordt Oudenrijn in de Startnotitie als een “gegeven” gezien. ...
... Momenteel is er slechts één baan die de zuidelijke kant van de A12 met de A2 (noordelijke richting) verbindt. ...
... 6 Basis Ring Utrecht door opwaarderen NRU. ...
... In het kader van het creëren van een betrouwbare doorstroming en het creëren van een basis ring rond Utrecht is deze gedachte te volgen, omdat de infrastructuur grotendeels aanwezig is. ...
... Het opwaarderen van de NRU is ook de meest eenvoudige manier om een echte (cirkelvormige) ring te creëren, zónder een snelweg door Leidsche Rijn. ...
... Voor calamiteiten kan de NRU een alternatief bieden voor problemen op de Utrechtse Ring, ook zal de NRU een deel van de verkeersdruk op de A12 ten Zuiden van Utrecht op zich nemen. ...
... Op basis van oplossingen in het kader van mobiliteitsmanagement kan een spreiding van het verkeer op de NRU en de A12 ten Zuiden van Utrecht verkregen worden. ...
... Door in uitvoering zijnde verbreding van de A2 tussen Oudenrijn en de NRU is er ook geen behoefte aan extra rijstroken in de Noord-Zuid richting ten westen van Utrecht. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. ...
... 000 mensen noodzakelijk is voor een oplossing van de doorstromingsproblemen van het verkeer rond Utrecht. ...
... In artikel 8, lid 1, EVRM is bepaald dat een ieder het recht heeft op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. ...
... In dit verband wijs ik nog op jurisprudentie van het Hof, waaruit blijkt dat een persoon recht heeft op bescherming van zijn woning en het rustig genot daarvan, niet alleen tegen een fysieke inbreuk, maar ook tegen niet-fysieke inbreuken als gevolg van geluid, geur en andere inmenging. ...
... Het effect zal zijn dat de verkeerstromen in Utrecht, waar toch al de hoogste verkeersintensiteit van Nederland is, verder zal stijgen met verdere negatieve effecten op onder andere de luchtkwaliteit en leefbaarheid in de hele stad Utrecht (inclusief ...
... spreiding kan dan ook helpen om onder andere de luchtkwaliteit, stank en geluid binnen dit stedelijk gebied te verbeteren, wat ook positieve effecten kan hebben voor het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008. ...
... In 2002 is dit aangetoond door onderzoek van de Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, TNO en RIVM . ...
... afgewogen bij het opstellen van het voorkeurstracé, waarbij het op voorhand duidelijk is dat het alternatief van een (snel)weg door Leidsche Rijn op luchtkwaliteit en de gezondheidsgevolgen veel slechter zal scoren dan de andere alternatieven zonder snelweg door een woonwijk. ...
... Belangrijk natuurlijk element in de gedachte van Leidsche Rijn is de aanleg van Leidsche Rijn Park, het groene hart van dit westelijk deel van de stad Utrecht. ...
... Zoals u ongetwijfeld weet is de Utrechtse gemeenteraad en B&W tegen een weg door Vleuterweide. ...
... In de Startnotitie is ten onrechte niet uiteengezet welke andere infrastructuren (gasleidingen, hoogspanning etc. ...
... Voor de benodigde woningbouw binnen de provincie Utrecht zijn doelen gesteld omtrent het aantal gebouwde huizen binnen de VINEX locatie Leidsche Rijn. ...
... Het niet halen van genoemde doelen kan leiden tot financiële consequenties voor Utrecht. ...
... Wat kunnen wij terugvinden van de reacties, bevindingen en aanbevelingen van het burgerpanel in de Startnotitie Ring Utrecht? ...
... Zijn de OV bedrijven zoals de Nederlandse Spoorwegen betrokken geweest bij de totstandkoming van de Startnotitie Ring Utrecht? ...
Vleuterweide 17-05-2009
Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. Vleuterweide is gelegen tussen de dorpskernen van Vleuten, De Meern en Harmelen, en maakt deel uit van de wijk Vleuten-De Meern.
... Vleuterweide is een deelplan van de Vinex-locatie Leidsche Rijn, in de Nederlandse gemeente Utrecht. ...
Leidsche Rijn 17-05-2009
Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht.
... Leidsche Rijn is een wijk en nieuwbouwlocatie van en in de gemeente Utrecht, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Utrecht. ...
De Rietvelden 17-05-2009
De Rietvelden ligt in het meest westelijke deel van Vleuterweide. Het ligt erg laag, daarom speelt water er een belangrijke rol.
... Uitgangspunt voor het ontwerp was de bestaande waterstructuur en de agrarische verkaveling, daardoor zijn de meeste straten recht en voornamelijk in noord-zuidrichting gelegen. ...
Haarrijnseplas 03-07-2009
... Bij een eventuele doortrekking van de Noordelijk Ring Utrecht en een (snel) weg door of direct om Leidsche Rijn heeft dat een impact voor het nieuwe "Leidsche Rijn strand". ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... De afweging en besluitvorming ligt uiteindelijk bij de gemeente, maar de gemeente dient zich te realiseren dat de bewoners van de wijk met de oplossingen moeten leven en recht hebben op het geven van hun mening. ...
... Met klem hebben we afgelopen twee weken via de media (AD, RTV Utrecht, Radio M) nogmaals verzocht om helderheid te bieden omtrent de procedure. ...
... nl komt uw mail terecht bij de juiste raadsleden. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... SNV heeft getracht de gemeente Utrecht van deze betere alternatieven op de hoogte te brengen maar krijgt hierop tot op heden geen enkele respons. ...
Overige documenten busbaan Vleuterweide 08-09-2015
... Verslag informatieavond gemeente Utrecht op 14 okt 2014. ...
... Ontwerptekeningen van gemeente Utrecht. ...
... Locatietekening busbaan gemeente Utrecht . ...
... Vragen aan college Utrecht mbt ontsluiting WC Vleuterweide 2013 10 15. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Schouw SNV met verkeerskundige gem Utrecht Cees Verbokkem. ...
... Vleuterweide spreekt in bij Raadsinformatieavond gem Utrecht. ...
... Presentatie busbaan goudappel door verkeerskundige gem Utrecht Cees Verbokkem. ...
... schouw busbaan met wethouder L v Hooijdonk en verkeerskundige gem Utrecht Cees Verbokkem (met de fiets! ...
... Brief van verkeerskundige gem Utrecht Cees Verbokkem n. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Bewoners moeten omrijden via Europaweg of via Utrechtse Heuvelrug,Rivierkom, Stroomrugbaan, Landschapsbaan etc. ...
Media 16-01-2013
13-11-'12 verkeer vleuterweide
... Nav onze stoepkrijtactie op de straat Voor De Burchten en de gesprekken met de verkeerskundige is er een onderzoeksbureau ingeschakeld door de Gemeente Utrecht om het gebied voor het winkelcentrum te onderzoeken. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... Akkoord over Ring Utrecht en Tram Utrecht Sciencepark. ...
... Utrecht, 3 december 2010 - VVD gedeputeerde en lijsttrekker Remco van Lunteren heeft vandaag samen met de gemeente Utrecht en de BRU een akkoord gesloten met minister Schultz van Haegen van infrastructuur en ...
... milieu over verbreding van de wegen rondom Utrecht en de financiering van een tramverbinding tussen Utrecht CS en Utrecht Science Park. ...
... Met dit besluit zal de A27 verbreed worden tot 2x7 rijstroken en zal de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) opgewaardeerd worden tot een weg met ongelijkvloerse kruisingen. ...
... De VVD fractie is blij dat er nu zicht is op de wijze waarop doorstroming op de wegen rondom Utrecht zal worden verbeterd. ...
... Met het akkoord over een extra Rijksbijdrage van 110 miljoen EURO voor een tramverbinding tussen Utrecht CS en het Utrecht Science Park wordt ook de bereikbaarheid van één van de belangrijkste economische kernlocaties in de provincie flink verbetert. ...
... Tegelijk bevestigt dit ook de "en-en-aanpak" die de VVD al jaren bepleit in de Utrechtse Staten, met investeringen in én wegen én OV. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring
... 03-12-'10 Provincie Utrecht sluit akkoord met minister over Ring. ...
... Met de uitbreiding naar 2x7 rijstroken van de A27, extra rijbanen op A12 en de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht wordt de Ring Utrecht gerond. ...
... Daarnaast is afgesproken dat als het rendabel blijkt, het Rijk 110 miljoen extra investeert in het openbaar vervoer in de regio Utrecht door de aanleg van een tramlijn naar Utrecht Science Park, beter bekend als de Uithof. ...
... Duo-bestuurders minister Schultz van Haegen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en gedeputeerde Van Lunteren (Mobiliteit) van de provincie Utrecht, gemeente Utrecht en het BRU zijn dit overeengekomen. ...
... Voor Utrecht, de draaischijf van Nederland, moeten daarom nu grote besluiten worden genomen voor zowel de weg als het openbaar vervoer. ...
... Dit bestaat uit verbreding naar 2x7 rijstroken van de A27 aan de oostzijde van Utrecht. ...
... Daarnaast wordt de Noordelijke randweg Utrecht opgewaardeerd naar een 2x2 autoweg van minimaal 80 km/u met ongelijkvloerse kruisingen. ...
... Doordat de de A2 al verbreed is, wordt door dit Oost-alternatief de ring Utrecht gerond. ...
... Naast de voltooiing van de ring Utrecht wordt ook geïnvesteerd in openbaar vervoer. ...
... Zo stelt het rijk 110 miljoen euro extra ter beschikking voor een tramverbinding tussen Utrecht CS en het Utrecht Science Park, mits uit een studie blijkt dat deze rendabel is. ...
... Daarnaast wordt tussen Utrecht Centraal Station en Leidsche Rijn de busverbinding versneld door de aanleg van tunnels. ...
... Dit, samen met de al eerder besloten verbouwing van het station Utrecht Centraal, krijgt openbaar vervoer in de regio een grote kwaliteitsimpuls. ...
... Dit leidt tot een ‘Ontwerp-tracébesluit’ voor de A12/A27 in 2012 en een Ontwerp-bestemmingsplan voor de Noordelijke Randweg Utrecht. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... UTRECHT -  De gemeente en provincie Utrecht gaan samen met het Rijk de haalbaarheid onderzoeken van het plan om de A27 en de Noordelijke Randweg in Utrecht aan te passen. ...
... Dat hebben ze woensdagmiddag besloten, aldus de Utrechtse verkeerswethouder Frits Lintmeijer. ...
... De gemeenteraad in Utrecht stemde vorige week al in met de uitwerking van het 'alternatief Oost'. ...
... Dat plan, om de bereikbaarheid van Utrecht te vergroten, bestaat uit de verbreding van de A27, een ecoduct bij Amelisweerd en de opwaardering van de Noordelijke Randweg tot een autoweg. ...
... Daarbij speelt het rapport Kracht van Utrecht van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) een grote rol. ...
Media 28-11-2010
05/11/'10 Gemeenteraad stemt in met uitwerking Oost alt. 2e fase MER
... Raad stemt in met uitwerking Oost alternatief Ring Utrecht. ...
... de Planstudie Ring Utrecht ingestemd met de uitwerking van het Oost alternatief in de tweede fase MER. ...
... De dragende elementen uit het voorstel van de Kracht van Utrecht maken onderdeel uit van het onderzoek in de 2e fase van de planstudie. ...
... De coalitiepartijen (GroenLinks, PvdA en D66), Stadspartij Leefbaar Utrecht en SP spraken in een motie hun voorkeur uit voor een maximum snelheid van 80 km per uur op de A12, A27 en de NRU. ...
Media 10-09-2010
Drakenbootfestival 2010
... RTV Utrecht was ook van de partij bij het Drakenbootfestival zondag 5 september. ...
Media 05-11-2009
Géén weg door óf langs Leidsche Rijn!
... rtvutrecht. ...
Media 04-11-2009
Verklaring Wethouder De Bondt 3-11-2009
... rtvutrecht. ...
Media 13-10-2009
RTL Nieuws: Uitgelekt rapport A27 wordt verbreed ipv alternatieven
... Vrijdag meldde RTL Nieuws dat de A27 door Amelisweerd wordt verbreed om het verkeer rondom Utrecht beter te laten doorstromen. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Vrijdag meldde RTL Nieuws dat de A27 door Amelisweerd wordt verbreed om het verkeer rondom Utrecht beter te laten doorstromen. ...
... Volgens gemeente, provincie en rijk is nog niets besloten over nieuwe snelwegen rondom Utrecht. ...
... rtvutrecht. ...
... DEN HAAG - De A27 langs het natuurgebied Amelisweerd wordt verbreed om de files rond Utrecht te bestrijden. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... Er ligt al een ring rond Utrecht, maar beleids¬makers doen het voorkomen alsof deze nog niet af is, en dat is heel suggestief. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Op 30 juni jl heeft het College van B&W gemeente Utrecht en de gedeputeerde Staten het besluit over een voorstel van een voorkeursalternatief Ring Utrecht voor zich uitgeschoven. ...
... De Stichting is verheugd over het feit dat B&W van de gemeente Utrecht zich heeft uitgesproken over de varianten met een weg door Leidsche Rijn en Amelisweerd. ...
... Hopelijk komen het ministerie van Verkeer en Waterstaat, VROM, en de provincie Utrecht tot dezelfde conclusie. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht. ...
... nl/media/userfiles/media/Onderzoeksopzet-tussenfase-Ring-Utrecht. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... De PvdA is verheugd dat de wegen door Leidsche Rijn en door Amelisweerd niet langer als serieuze oplossing worden gezien om de bereikbaarheid in de regio Utrecht te verbeteren. ...
... Dat is de conclusie die de PvdA trekt nu het Utrechtse verkeers- en vervoersberaad in een tussenrapportage van de pakketstudies heeft gesteld dat deze wegen een te gering probleemoplossend vermogen hebben. ...
... dat het zogeheten “Niet verbreden alternatief”, waar de eventuele nieuwe wegen door Leidsche Rijn dan wel Amelisweerd onder vallen, niet meer als optie wordt beschouwd door het College van B&W Utrecht. ...
... Zo wordt € 100 miljoen geïnvesteerd in een tramverbinding van Utrecht CS naar de Uithof, iets waar wij als PvdA altijd grote voorstander van zijn geweest. ...
... De PvdA juicht tevens toe dat veel van de nieuw aangekondigde maatregelen bijdragen aan het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht. ...
... Het verbeteren van de luchtkwaliteit in Utrecht staat hoog op de prioriteitenlijst en zo slaan wij meerdere vliegen in één klap. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... GroenLinks heeft voorgesteld om de variant waarbij fors in openbaar vervoer wordt geïnvesteerd volwaardig mee te wegen in de voorkeursvariant voor de Ring Utrecht. ...
... Dit voorstel is met unanieme steun van de Utrechtse gemeenteraad aangenomen. ...
... Hierdoor blijft de forse OV-variant op tafel bij het zoeken naar een oplossing voor de bereikbaarheid in de regio Utrecht. ...
... Oorspronkelijk stond er een debat over de vastgestelde voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht op de agenda. ...
... De complexiteit van het vraagstuk is echter te groot om nu tot zo'n voorkeursalternatief te komen. ...
... Ook het alternatief van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd, "de Kracht van Utrecht" wordt in het verdere proces uitgewerkt. ...
... Raadslid Peter van Corler: "De Tweede Kamer heeft er bij de minister op aangedrongen om de Kracht van Utrecht als alternatief op te nemen in de Ringstudie. ...
... We zijn tevreden dat nu ook de Utrechtse raad duidelijk heeft aangegeven dat er een volwaardige plek voor de OV-varianten moet zijn in het verdere proces. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”. ...
... “Bij deze variant is milieu (geluid, lucht, gezondheid) bij Leidsche Rijn en Overvecht een knelpunt. ...
... en cultuurhistorie zijn er vanwege de op te waarderen NRU en de snelwegverbinding A2-A12 mogelijk knelpunten voor het Groene Hart, Noorderpark, Fort de Gagel en het Natura 2000-gebied Oostelijke Vechtplassen. ...
... Daar staat echter tegenover dat diezelfde aanpassing is aan te grijpen om in de eindsituatie, via een overkapping of iets dergelijks, de stad en Amelisweerd veel beter met elkaar te verbinden dan momenteel nog het ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Wij zijn van mening dat voor de Ring Utrecht nog geen voorkeursalternatief kan worden gepresenteerd, omdat geen van de alternatieven tot een oplossing leidt van het bereikbaarheidsprobleem. ...
... “Daarnaast zijn wij van mening dat duidelijk is dat de kern van het probleem op de Ring Utrecht het weven van de verkeersstromen in de bak van de A27 is. ...
... utrecht. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Plannen Ring Utrecht nog niet klaar. ...
... UTRECHT - De controversiële plannen voor de Ring Utrecht in 2020 zijn niet klaar. ...
... In december vorig jaar werden meerdere alternatieven voor de Ring Utrecht gepresenteerd door projectbureau Verder, waarin de steden Utrecht en Amersfoort, de provincie en de ministeries van Verkeer en Waterstaat, en VROM samenwerken. ...
... Enkele van die actiegroepen presenteerden een eigen plan, De Kracht van Utrecht, die door de Tweede Kamer is geaccepteerd als volwaardig alternatief. ...
... Minister Eurlings over de Ring Utrecht . ...
... Wethouder De Bondt (Utrecht) over de Ring Utrecht . ...
... Besluit Ring Utrecht uitgesteld . ...
... Reactie NMU en Vrienden Amelisweerd op de Ring Utrecht . ...
... rtvutrecht. ...
Media 07-07-2009
Knoop nog niet doorgehakt
... UTRECHT - Nieuwe (snel)wegen door landgoed Rhijnauwen/Amelisweerd en Leidsche Rijn lijken weinig kans te maken. ...
... Dat bleek gisteren bij de presentatie van een pakket maatregelen door minister Eurlings, nodig om te voorkomen dat het verkeer in en rond Amersfoort en Utrecht de komende jaren nog verder vastloopt. ...
... Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten hebben meer tijd nodig om de grote verkeersproblemen in de regio Utrecht op te lossen. ...
... In eerste instantie zou gisteren voor het Utrechtse al een voorkeursvariant gepresenteerd worden. ...
... nl/utrecht/3348331/Knoop_nog_niet_doorgehakt. ...
Media 29-05-2009
Indeling parkstrook bekend
... Wij informeren u slechts. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... Reken maar dat we bereid zijn om de komst van die weg aan te vechten, ook met juridische stappen. ...
... Utrechtse gemeenteraad. ...
Media 28-05-2009
Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht)
... Actie tegen aanleg snelweg (RTV Utrecht). ...
... rtvutrecht. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Terwijl de gemeenteraad van Utrecht tot op heden duidelijk het signaal afgaf tégen een weg door of vlak langs Leidsche Rijn te zijn, besloot de gemeenteraad donderdag dat dit alternatief toch moet worden meegenomen in het onderzoek. ...
... Naar verluid is de gemeente Utrecht door Den Haag gedwongen het plan in onderzoek te nemen. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Donderdag 14 mei aanstaande zal er een vergadering in de Gemeenteraad van Utrecht plaatsvinden waarin het Spoorboekje Pakketstudies Utrecht op de agenda staat. ...
... De 3000 inspraakreacties op de Startnotitie Ring Utrecht gaven aan dat er massaal reacties zijn binnengekomen tegen een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn. ...
... Vleuterweide gaat er daarom vanuit dat de Utrechtse Gemeenteraad haar eerder gedeelde visie nu kracht bijzet door verdere studies naar een nieuwe weg door of vlak langs Leidsche Rijn niet te steunen. ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... worden de Richtlijnen voor de eerste fase van het MER onderzoek vastgesteld door het Bevoegd Gezag (de Minister van V&W, Minister van VROM, Gedeputeerde van de Provincie Utrecht en het College van B&W van de Gemeente Utrecht). ...
Media 21-04-2009
Hart van Nederland: Leidse Rijn woedend over aanleg snelweg
... De inwoners van de Utrechtse nieuwbouwwijk Leidsche Rijn zijn woedend. ...
... Rijkswaterstaat wil met de snelweg de filedruk rond Utrecht verlichten. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn
... RTV Utrecht: Plannen voor snelweg Leidsche Rijn . ...
... In nieuwe plannen van het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) zijn meerdere opties opgenomen met daarin een snelweg door Leidsche Rijn. ...
... Het gaat om het doortrekken van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU), ook bekend als de N230 of Zuilense Ring, naar de A12. ...
... De stad Utrecht is altijd fel tegen het doortrekken geweest, maar andere gemeenten hebben er wel oren naar. ...
... De Utrechtse verkeerswethouder De Weger, toevallig ook voorzitter van de Bestuursregio Utrecht, benadrukt dat het een van de mogelijke varianten is, waarover nog geen besluit is gevallen. ...
... rtvutrecht. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Verontruste bewoonster aan het woord
... RTV Utrecht: Verontruste bewoonster aan het woord . ...
Media 13-05-2009
Provincie, kom eens naar Vleuterweide
... LEIDSCHE RIJN - Statenleden van de provincie Utrecht die zich laten informeren over de bereikbaarheidsproblemen en niet naar het bedreigde Vleuterweide komen - dat kan natuurlijk niet, vindt Lotje van Nimmerdor van Natuurlijk! ...
Media 21-04-2009
Provincie niet tegen ringweg rond Utrecht
... Provincie niet tegen ringweg rond Utrecht. ...
... nl/utrecht/stad/3025769/Provincie_niet_tegen_ringweg_rond_Utrecht. ...
Media 21-04-2009
Weinig steun voor nieuwe snelwegen Leidsche Rijn en Amelisweerd
... nl/utrecht/stad/2849223/Weinig_steun_voor_nieuwe_snelwegen_Leidsche_Rijn_en_Amelisweerd. ...
Media 21-04-2009
RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide
... RTV Utrecht: Drukke bijeenkomst over snelweg Vleuterweide . ...
... Om de plannen van Rijkswaterstaat te dwarsbomen, gebruikt de Stichting Natuurlijk Vleuterweide het recht om in te spreken. ...
... rtvutrecht. ...
Media 21-04-2009
Radiofragment Radio M (introductie duurt twee minuten)
... nl/media/audio/Radio_M_Utrecht_20081125180815. ...
Media 22-04-2009
Startnotitie Ring Utrecht
... Startnotitie Ring Utrecht. ...
... nl/media/files/17-11-08-Startnotitie_Ring_Utrecht. ...
Media 22-04-2009
Samenvatting startnotitie Ring Utrecht
... Samenvatting startnotitie Ring Utrecht. ...
... De Startnotitie Ring Utrecht is onderdeel vande pakketstudies, bekend als het samenwerkingsprogramma VERDER, Mobiliteit in Midden-Nederland. ...
... Daarin wordt het gebied van de Ring Utrecht (A2, A12, A27 en N230) en de Driehoek Utrecht – Hilversum – Amersfoort nader bestudeerd. ...
... provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, gewest Eemland, gewest Gooi- en Vechtstreek, Regio Utrecht West, Regio Utrecht Zuidoost, gemeente Amersfoort, gemeente Hilversum en gemeente Utrecht. ...
... Eerder verschenen al de Startnotitie Utrecht – knooppunt Eemnes – Amersfoort (A27/A1) en de  Startnotitie voor de A28 Utrecht – Amersfoort. ...
... In dezelfde periode als het verschijnen van de Startnotitie van de Ring Utrecht verschijnt ook de Startnotitie Knooppunt Hoevelaken. ...
... Voor informatie over deze laatste kunt u terecht bij www. ...
Media 22-04-2009
Ring Utrecht informatieavonden
... Ring Utrecht informatieavonden. ...
Links Onbekend(e) Datum