Zoeken


Resultaten voor 'dus':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Dus om onze rechten kracht bij te zetten, is gekozen voor het oprichten van een Stichting. ...
... Dus meld je nu aan als vriend van de stichting door een geldelijke bijdrage te storten op:(binnenkort bekend) met vermelding van uw naam/straat/postcode/huisnummer en e-mail adres. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Aldus zijn de bewoners van Vleuterweide eind 2007 plotseling en vlak na aankoop, oplevering of intrek geconfronteerd met de mogelijke plannen van een (snel)weg. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... Aldus is geen sprake van een reële inspraakmogelijkheid over meerdere reële alternatieven! ...
... De Startnotitie is dus ook in zoverre geenszins van een zorgvuldige besluitvorming. ...
... 2 aangegeven dat het doel is de inpassing en vormgeving van de weg dusdanig te verwezenlijken dat zij een logische ordening van functies in de omgeving ondersteunt en bijdraagt aan een verbetering van de leefbaarheid in het gebied rond de weg. ...
... Bij het opwaarderen van de NRU tot snelweg is er al sprake van een volle ring om Utrecht heen en dus geen halve ring, zoals de Startnotitie suggereert. ...
... Aldus volgt uit de Startnotitie dat in de eerste fase een toetsing op hoofdlijnen plaatsvindt om vervolgens na vaststelling van het voorkeursalternatief in detail diverse aspecten te toetsen. ...
... fase twee, na de keuze voor het voorkeursalternatief, zeer relevante belangen als milieu, luchtkwaliteit en natuur te onderzoeken, kan geen sprake zijn van een deugdelijke alternatievenonderzoek en dus niet van deugdelijke en zorgvuldige besluitvorming. ...
... Het is namelijk mogelijk dat een bepaalde extreme variant dusdanig extreme nadelige effecten kent, dat deze variant wordt verworpen. ...
Doelstelling 21-04-2009
... Dus meld je nu aan als vriend van de stichting, klik hier voor meer informatie. ...
Donaties 21-04-2009
... Help ons dus nu mee! ...
Statements 21-04-2009
... Vooral het voorrang geven van vertramming kan een gunstig effect hebben op betere bereikbaarheid voor de stad en dus ook voor de regio. ...
... "Waanzin", aldus de korte - maar aan helderheid niets overlatende - reactie van fractievoorzitter Vincent Oldenborg van Leefbaar Utrecht. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Als ook nog eens de school aan of dichtbij het tracé staan, dan is er dus sprake van extreme blootstelling aan luchtverontreiniging. ...
... De lichtoverlast kan leiden tot effecten voor de natuur en slaapstoornissen bij bewoners en dus tot nadelige gezondheidsbeïnvloeding. ...
... zonder snelweg door een woonwijk, betekent het alternatief van de (snel)weg door Leidsche Rijn een aanzienlijke vergroting van een externe veiligheidsrisico’s en is laatstgenoemd alternatief dus ook op dit punt wederom geen goed keuze. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Wij zien dus ruimte voor veel verbetering maar zijn ons er terdege van bewust dat er binnen de bestaande (beperkte) ruimte geen perfecte oplossing mogelijk is. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... “Hiermee hebben we nu meteen duidelijkheid over iets waar eigenlijk niemand op zat te wachten”, aldus fractievoorzitter Frits Barneveld Binkhuysen. ...
... "We zullen eerst ook maar eens afwachten wat de 2e fase MER op dit punt brengt", aldus Frits Barneveld Binkhuysen. ...
Media 28-11-2010
10/11/'10 onderzoek naar verbreding A27
... Dat hebben ze woensdagmiddag besloten, aldus de Utrechtse verkeerswethouder Frits Lintmeijer. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... De vlag kan dus uit. ...
... Maar een optie om de A2 op termijn te ontlasten via een weg door de woonwijk Leidsche Rijn, blijft voor de lange termijn op tafel, aldus de woordvoerder. ...
... Er is dus nog geen definitief nee volgens het Rijk. ...
Media 10-07-2009
Nieuwe wegen door Amelisweerd en Leidsche Rijn niet langer kansrijk
... Goed nieuws dus voor alle partijen, actiegroepen en bewoners die zich hier zo hebben verzet! ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... In de lengterichting is hier dus sprake van een flessenhals. ...
... De vraag is dus: hoe en waar is zo’n vermindering het best te realiseren? ...
... “…waarmee dit alternatief verreweg de meeste extra rijstroken kent, maar dus ook het grootste ruimtebeslag heeft. ...
Media 19-05-2009
Blijven strijden tegen weg
... “Het schept ook een band, dit gezamenlijke doel” aldus mevrouw Van der Veen. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Dus waarom spendeert de overheid veel geld aan verder onderzoek naar een oplossing die geen draagvlak heeft bij de bevolking en politiek? ...
Media 13-05-2009
Oproep voor ludieke NO WAY! – actie in Leidsche Rijn
... Dus neem ook uw buren, vrienden etc. ...