Zoeken


Resultaten voor 'duidelijk':
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Het moge duidelijk zijn dat als de bewoners hiervan vooraf van op de hoogte waren, velen niet de keuze zouden hebben gemaakt tot aankoop van een woning in Vleuterweide. ...
... Het is duidelijk dat het ambitieniveau van de Startnotitie het beschikbare budget op vele punten overschrijdt. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. ...
... Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. ...
... Onduidelijk is waarom mobiliteitsmanagement, prijsbeleid en openbaar vervoer zo weinig is belicht in de Startnotitie. ...
... Ook in het “Plan van Aanpak Pakketstudies” is duidelijk gesteld dat oplossingen breder gezocht moeten worden dan uitsluitende meer asfalt. ...
... ” In het Voorstel voor het VERDERpakket wordt duidelijk aangegeven dat aanleg van nieuwe wegen als laatste wordt overwogen en in de Startnotitie heeft in strijd hiermee de aanleg van nieuwe wegen een zeer prominente en overheersende plaats in de ...
... Het is duidelijk dat het ambitieniveau van de Startnotitie het beschikbare budget op vele punten overschrijdt. ...
... De Startnotitie geeft hierover ten onrechte geen duidelijkheid. ...
... Het is de bewoners van Vleuterweide / Leidsche Rijn volstrekt onduidelijk hoe de overheid een doorgaande (snel)weg door een recent opgeleverde woonwijk bij diverse alternatieven in de Startnotitie kan voorstellen (ik verwijs naar hetgeen hiervoor al is opgemerkt). ...
... Het is niet duidelijk wat de overwegingen zijn geweest om deze optie zo prominent in de verschillende varianten naar voren te brengen. ...
... ” De Startnotitie geeft op al deze belangrijke onduidelijkheid en de daaraan ten grondslag liggende redenen geen antwoord. ...
... Het is niet duidelijk of hiermee bedoeld wordt dat er via een spoedprocedure gewerkt wordt. ...
... De Startnotitie zou meer duidelijkheid hierover moeten verstrekken. ...
... Onduidelijk is bijvoorbeeld of een weg om Vleuterweide heen of door Leidsche Rijn Park onderdeel is van het getekende zoekgebied in de kaartjes op pagina’s 41, 43 en 45 van de Startnotitie. ...
... Het is niet duidelijk of de bestaande infrastructuur kan blijven bestaan naast de door te trekken ringweg. ...
... Zo is tevens onduidelijk of de aanleg van een (snel)weg om Vleuterweide (Leidsche Rijn) heen of door Leidsche Rijn Park binnen het zoekgebied valt. ...
Statements 21-04-2009
... Wij zullen dit standpunt de komende weken op diverse plekken en met diverse acties duidelijk maken. ...
... "Als het onderzoek naar alle extreme varianten in de planstudie afgerond is, moet er zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor de bewoners van Vleuterweide. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... De notitie maakt overigens niet duidelijk welk probleem opgelost wordt door een verbinding te maken tussen de A2 en de A12 en een dergelijk ingrijpende oplossing kan rechtvaardigen. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... De Startnotitie maakt in het geheel niet duidelijk dat een snelweg uit een oogpunt van geluidhinder mogelijk is. ...
... Op voorhand is ook duidelijk dat niet kan worden voldaan aan alle geldende geluidregelgeving. ...
... Al deze effecten van deze zaken zullen zorgvuldig moeten worden afgewogen bij het opstellen van het voorkeurstracé, waarbij het op voorhand duidelijk is dat het alternatief van een (snel)weg door Leidsche Rijn op luchtkwaliteit en de gezondheidsgevolgen veel slechter zal scoren dan de andere alternatieven zonder snelweg door een woonwijk. ...
... Duidelijk is dat stankoverlast een enorme nadelige invloed heeft op de leefkwaliteit van een woonwijk en op de gevolgen van de gezondheid van de bewoners. ...
... Wederom wordt hier een belangrijk nieuw obstakel duidelijk die bij de andere alternatieven geen rol speelt. ...
... De Startnotitie is onduidelijk over die momenten. ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Ondanks enkele lapmiddelen is de verkeerssituatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat er aanpassingen nodig zijn. ...
... Onduidelijke procedure. ...
... Helaas is ondanks diverse verzoeken vanuit SNV de procedure rondom de besluitvorming Busbaan Vleuterweide en mogelijkheden voor inspraak nog steeds volstrekt onduidelijk. ...
... Bij deze gelegenheid zullen we wederom duidelijkheid vragen omtrent de procedure voor besluitvorming en de mogelijkheden hierin voor inspraak door bewoners. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... Ondanks enkele lapmiddelen is de situatie nog steeds niet structureel verbeterd en is het de gemeente duidelijk geworden dat de huidige situatie aangepast moet worden. ...
... Onduidelijke procedure. ...
... Helaas is ondanks diverse verzoeken vanuit SNV de procedure rondom de besluitvorming Busbaan Vleuterweide nog steeds volstrekt onduidelijk. ...
Tijdlijn Busbaan Vleuterweide 04-12-2014
... Voor alle bewoners van Vleuterweide is duidelijk dat de problemen met fietsers, voetgangers en autoverkeer rond de busbaan al heel lang spelen. ...
Inspraak Busbaan 08-09-2015
... Laat duidelijk uw gegevens achter. ...
... Verzoek simpele, duidelijke en begrijpelijke route ipv complexe oplossing. ...
Media 07-12-2010
03-12-'10 Persbericht VVD over akkoord
... “Hiermee hebben we nu meteen duidelijkheid over iets waar eigenlijk niemand op zat te wachten”, aldus fractievoorzitter Frits Barneveld Binkhuysen. ...
Media 13-10-2009
Bewoners voorzichtig blij met snelwegplannen
... Daarover wordt 3 november meer duidelijk. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Inmiddels is duidelijk dat het niet mogelijk is om voor de zomer een voorkeursalternatief te bepalen. ...
Media 31-08-2009
Persbericht nav Onderzoeksopzet tussenfase Ring Utrecht
... Op dit moment worden de alternatieven onderzocht en op 29 oktober 2009 wordt meer duidelijkheid verwacht. ...
Media 10-07-2009
OV-variant blijft op tafel
... We zijn tevreden dat nu ook de Utrechtse raad duidelijk heeft aangegeven dat er een volwaardige plek voor de OV-varianten moet zijn in het verdere proces. ...
Media 10-07-2009
Brief van B&W aan de gemeenteraad
... “Daarnaast zijn wij van mening dat duidelijk is dat de kern van het probleem op de Ring Utrecht het weven van de verkeersstromen in de bak van de A27 is. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... De rest wordt na 2020 besloten, als ook meer duidelijk is over de effecten van bijvoorbeeld de economische crisis. ...
... Pas in het najaar wordt duidelijk welke plannen in de eerste fase worden uitgevoerd. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... Terwijl de gemeenteraad van Utrecht tot op heden duidelijk het signaal afgaf tégen een weg door of vlak langs Leidsche Rijn te zijn, besloot de gemeenteraad donderdag dat dit alternatief toch moet worden meegenomen in het onderzoek. ...