Zoeken


Resultaten voor 'draagvlak':
Statements 21-04-2009
... Reden voor de PvdA in Utrecht om juist die varianten aan te bevelen voor onderzoek die al bij voorbaat kunnen rekenen op draagvlak bij de bewoners. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... 13 Grote maatschappelijk en bestuurlijke tegenstand - geen maatschappelijk draagvlak. ...
... Hoewel het aspect van draagvlak van bewoners en (lokale) bestuurders straks in de besluitvorming moet worden meegenomen, stellen wij voor om dit aspect toch mee te nemen richting de Commissie MER, omdat het zo’n ongelooflijk ...
Busbaan Vleuterweide 12-12-2014
... Dit is in het belang van alle betrokkenen en het benodigde draagvlak voor de gekozen oplossingen. ...
Media 17-05-2009
Actie tegen weg door Leidsche Rijn
... De weg, waar geen draagvlak voor is onder bewoners, maar ook niet op gemeentelijk,- provinciaal,- en landelijk niveau, wordt momenteel onderzocht als serieuze optie. ...
Media 13-05-2009
Ernstige zorgen over geplande aanpassing bestemmingsplan Vleuterweide/Leidsche Rijn
... Dus waarom spendeert de overheid veel geld aan verder onderzoek naar een oplossing die geen draagvlak heeft bij de bevolking en politiek? ...