Zoeken


Resultaten voor 'doen':
De Stichting 15-10-2015
De Stichting wordt vorm gegeven door wijkgenoten uit diverse delen van de wijk en is geen “club van wijze heren of dames”, die alle kennis in huis heeft. In de loop van de tijd hebben zij een groot en efficiënt netwerk opgericht, waaruit zij belangrijke informatie vergaren. Onder het motto “kennis is macht” is de Stichting een volwaardige gesprekspartner voor overleg met gemeente, provincie en rijkswaterstaat!
... Denk aan kosten voor de oprichting van de stichting bij notaris, het inhuren van adviseurs, het doen van onderzoek etc. ...
Inleiding 13-05-2009
Deze inspraakreactie heeft met name, doch niet uitsluitend, betrekking op de alternatieven waarin een doorgaande snelweg dan wel autoweg door Vleuterweide / Leidsche Rijn wordt overwogen, namelijk “alternatief verbreden” variant A “volle ring”, “alternatief sorteren” en “alternatief spreiden”.
... Het aanbieden van alternatieven trachten wij te doen in de volgorde van de Ladder van Verdaas, waarbij niet de methode “an sich” voorop staat, maar de daarvan uitgaande logische denkwijze die in het algemeen ten grondslag ligt c. ...
Overwegingen 13-05-2009
In de prachtige Vinex-locatie bij Utrecht, Leidsche Rijn, is de afgelopen jaren flink gebouwd om aan uiteindelijk ca. 80.000 mensen een woning te bieden. Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen.
... Vleuterweide zou één van de groenste woongebieden van Utrecht worden, iets wat velen in de wijk heeft doen besluiten hier te gaan wonen. ...
Helderheid problematiek Startnotitie 17-05-2009
De kwantificering van de probleemstelling en de doelstelling van de Startnotitie is onduidelijk. Voordat sprake kan zijn van het ingang zetten van ruimtelijke procedures als aan de orde, zullen op zijn minst de doelstellingen duidelijk moeten zijn. Wat wil men oplossen, wil men de huidige knelpunten verbeteren of is er een verwachting voor verdere groei van verkeersstromen in bepaalde richtingen? En dit zijn nog maar enkele van de vele te vragen die kunnen worden gesteld en hadden moeten zijn beantwoord.
... De Startnotitie is in zoverre dan ook innerlijk tegenstrijdige en onvoldoende zorgvuldig opgesteld. ...
... Aan stap 1 is in de Startnotitie Ring Utrecht geen of onvoldoende aandacht besteed. ...
... De Startnotitie geeft geen of onvoldoende blijk van het zoeken van oplossingen voor de problemen in een ruimer kader zoals vanuit een ruimtelijke visie en programma. ...
... 1) dat oplossingsrichtingen zoals mobiliteitsmanagement, prijsbeleid en openbaar vervoer op zichzelf onvoldoende soelaas bieden. ...
... In de Startnotitie (p 38) is aangegeven dat de voorkeursvariant gelijk is aan een alternatief dat in voldoende mate de bereikbaarheidsproblematiek oplost, voldoende goed is ingepast binnen wet- en regelgeving, uitvoerbaar en maakbaar is, en past binnen het beschikbare budget. ...
... ) alternatieven te doen. ...
... Gelet hierop gaat de Startnotitie uit van verkeerde uitgangspunten althans is onvoldoende duidelijk waarop de Startnotitie in dit licht is gebaseerd. ...
Doelstelling 21-04-2009
... Denk aan kosten voor de oprichting van de stichting bij notaris, het inhuren van adviseurs, het doen van noodzakelijk onderzoek etc. ...
Donaties 21-04-2009
... Denk aan kosten voor de oprichting van de stichting bij notaris, het inhuren van adviseurs, het doen van noodzakelijk onderzoek, de communicatie middelen richting belanghebbenden etc. ...
Statements 21-04-2009
... Alleen openbaar ververvoer of meer fietspaden zullen niet voldoende om een permanent goede omsluiting van Vleuterweide te realiseren. ...
Alternatieven die niet zijn meegenomen in de Startnotitie 13-05-2009
In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie.
... In dit onderdeel geven wij in volgorde van de ladder van Verdaas enkele alternatieven die niet of in onvoldoende mate zijn meegenomen of overwogen in de Startnotitie. ...
Punten van aandacht voor vervolg van het traject 17-05-2009
In de Startnotitie is aangegeven dat wordt beoogd de leefkwaliteit en leefbaarheid in en rondom Utrecht te verbeteren, waaronder de problemen in Lunetten en Hoograven. Zoals uit al het voorgaande blijkt willen cliënten graag meedenken om de creatie van grote problemen omtrent leefkwaliteit en leefbaarheid in Leidsche Rijn te voorkomen.
... Bovendien kan het de klachten verergeren bij mensen die al leiden aan een hartvaataandoening. ...
... In de Startnotitie wordt aan de geluid- en gezondheidsproblematiek volstrekt onvoldoende aandacht besteed. ...
... Een onderzoek van Milieudefensie heeft aangetoond dat de reguliere rekenmodellen voor luchtvervuiling in de buurt van scholen niet voldoen. ...
Persbericht busbaan 12-12-2014
... SNV zet zich sinds 2008 in voor het groene karakter van Vleuterweide alsmede voor veiliger verkeer in deze wijk Vleuterweide en is zodoende betrokken geweest bij diverse schouwen met o. ...
Media 07-10-2009
Groot front tegen snelwegplannen - Krachten gebundeld
... Er ligt al een ring rond Utrecht, maar beleids¬makers doen het voorkomen alsof deze nog niet af is, en dat is heel suggestief. ...
Media 31-08-2009
Persbericht Overhandiging Inspraakdocument aan Minister Eurlings
... Eind oktober 2009 verwacht minister Eurlings dit alsnog te kunnen doen, zo zei hij op de persconferentie op 6 juli. ...
Media 10-07-2009
Uit “Planstudie Ring Utrecht: Stand van zaken”
... Het punt is nu dat alleen het toevoegen van extra capaciteit (extra rijstroken) onvoldoende is. ...
Media 07-07-2009
Plannen Ring Utrecht nog niet klaar
... Er is 1,2 miljard euro beschikbaar, maar dat is volstrekt niet voldoende om de files op te lossen. ...